Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 169

4 - 10 SEPTEMBRIE 2009 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


4 - 10 septembrie 2009

editorial Daniel Vighi Jean-Lorin Sterian Andreea Ursu Diana Petru\ Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Tunelul de la cap[tul lumini\ei de Robert ±erban

N-am mai scris de mult despre criz[. Poate c[ nici n-o simt cum trebuie. N-am afaceri, n-am investi\ii, nu joc la burs[, nu m[... risc. Stau lini§tit la locul meu §i citesc presa. Din care aflu despre criz[. Ba c[ e gata, ba c[ abia `ncepe. Ba c[ s`ntem `n plin picaj, ba c[ am atins punctul critic §i, `nceti§or, urc[m. Citesc §i m[ foiesc. Is[rescu zice una, B[sescu alta. ±omajul cre§te, salariile – §i ele. Num[rul ho\iilor de tot felul a explodat, poli\i§tii s`nt trimi§i `n concediu. F[r[ plat[. Clipesc des, m[ frec la ochi §i privesc `n zare. Z[resc o lumini\[. M[ g`ndesc c[ s`nt

optimist §i poate de aia o v[d. Dar nu, e real[. Str[luce§te. Ni\el. M[ uit mai cu aten\ie §i v[d, `n spatele lumini\ei, un tunel. M[ concentrez, dar nu-i z[resc fundul. Poate c[ el este pe acolo, dar e negru §i de aia nu-mi sare-n ochi. Nu §tiu ce s[ zic... O sun pe nepoata babei Omida, baba Mercedesa. O §ti\i, mai apare pe la OTV, pe la DDTV, pe la revelioane. Are CV serios. O `ntreb despre lumini\[, despre tunel, despre simbolistica lor. Baba ofteaz[ din greu §i se code§te. Vreau adev[rul, `i spun, doar adev[rul. Atunci afl[, `mi

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 28 29 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

§opte§te venerabila futuroloag[, c[ ce str[luce§te ca o lumin[ e ziua alegerii pre§edintelui. Undeva prin noiembrie... Iar tunelul lung §i negru, la care tu nu-i vezi fundu’, e ce urmeaz[ dup[ alegeri. Cine, cine o s[ ias[, o `ntreb precipitat. Nu §tiu, z[u, dar de intrat o s[ intr[m cu to\ii...

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


cine, unde, c`nd Fragment de interviu Daniel Vighi

…pentru o emisune studen\easc[.

Reporter: Care ar fi cele mai reprezentative monumente istorice ale Timi§oarei ? D.V.: S`nt multe §i interesante. Timi§oara are situri de patrimoniu de interes na\ional: toat[ zona “Pia\a Unirii”, apoi cartierele istorice: “Pia\a Traian”, “Elisabetin”, “Iosefin”, inclusiv “Mehala”. Cred cu t[rie c[ literatura, arta, filmul, §i tot ceea ce ar putea face arti§tii ora§ului, ar putea vinde turistic ora§ul §i ar putea aduce bani. Iat[, spre exemplu modelul vienez al pove§tii `mp[r[tesei Sissy, so\ia at`t de frumoas[ a `mp[ratului Franz Iosef – el, un om sobru, cel dint`i func\ionar al imperiului, cum se autointitula, ea altfel – total atipic[. El, `ndr[gostit perpetuu de ea, §i Sissy cu o via\[ zglobie §i dramatic[. ~mp[r[teasa a fost promotoare a turismului mediteranean, a fitness-ului de ast[zi,

 z www.24fun.ro

folosea weceul cu ap[ curent[ §i avea cad[ pentru baia zilnic[. ~ntr-un cuv`nt o femeie modern[, un arhetip al emancip[rii feminine. Sissy sf`r§e§te prin a fi ucis[ de un anarhist italian. Povestea vie\ii ei atrage milioane de turi§ti anual `n Palatul Schönbrunn §i `n toat[ Viena. Sissy a fost de mai multe ori §i `n fosta sta\iune de rang imperial Herculane, a avut acolo apartament cu tavan aurit, oglinda ei, cada de baie. Un rechin, baron local din anii din urm[, a rispit totul, a v`ndut, a risipit, a distrus. Sta\iunea Herculesbad a lui Sissy moare din cauza unui asasin al istoriei §i patrimoniului, `n vreme ce Viena face sute de milioane de dolari din mo§tenirea povestirilor vie\ii ei.

www.danielvighi.ro


remarc[ `nregistrat[ SENZA|IONAL! Jean-Lorin Sterian Tr[iesc printre noi de mii de ani §i nimeni nu vorbe§te despre ele.

 z www.24fun.ro

Ornitorelul – apar\ine marii familii a ornitorincilor. Este considerat[ o rud[ s[rac[ §i tratat[ ca atare. La `ntrunirile de clan, pot fi u§or recunoscu\i dup[ faptul c[ stau sfio§i `n col\uri, a§tept`nd ornitorincii s[ m[n`nce primii. Buculeandru – animalul ideal. Produce lapte, carne, br`nz[, ou[, §unc[, blan[, miere, p`ine, minereu. E bl`nd, curat, sociabil, chiar cuviincios. Copiii `l ador[. Poate fi folosit ca animal de companie pentru orbi, depresivi, cretini. Dac[ ar putea vorbi, ar spune numai bancuri. Se hr[ne§te cu unghiile pe care le g[se§te pe covor. Ficatul lui poate `nlocui cu succes s[punul de cas[. Datorit[ cozii late, poate fi folosit ca evantai `n zilele c[lduroase. Flatula\iile sale au miros de c[p§unic[. Fuchinela - mamifer din clasa chifopterelor. Cunoscut du§man al ursule\ilor koala, pe care `i extermin[ f[r[ pic de mil[, de§i nu au niciun motiv. Dup[ ce au dobor`t cu s[lb[ticie ursule\ul din eucalipt, fuchinelele se a§eaz[ pe trupul lui cald §i execut[ celebrul dans al fuchinelelor, dup[ care se `ntorc vesele `n p[dure. Blicotel - animale at`t de primitoare `nc`t `§i dau §i blana de pe ele celor care le trec pragul b`rlogului. Acesta este §i motivul pentru care r[cesc at`t de u§or. Mufilaci - specie de animal foarte obosit[. ~§i petrec aproape `ntreaga via\[ st`nd `n scorbur[ §i dormind. Perioada de rut este un chin pentru ei §i de aceea prefer[ s[ adopte alte animale. Nu este un neobi§nuit s[ vezi o familie de mufilaci alcatuit[ dintr-un mufilac, un ornitorel-doi §i un porcu§or de Guineea. Dac[ ave\i `n cas[ vreun animal foarte lene§, e clar c[ a crescut `ntr-o familie de mufilaci. Varzure - animal dac, `nrudit cu viezurele, dar §i cu varza. Alc[tuia principala alimenta\ie a ge\ilor liberi.


blog de h`rtie Mai un pic §i pleac[ de tot. Se car[ cu tot cu soarele ei, cu c[ldura insuportabil[ §i cu transpira\iile continue. La `nceput abia a§tep\i s[ vin[, s[ te `nv[luie, s[ te `nc[lzeasc[, s[ te dezbrace de toate kilele alea `n plus de haine, s[ te scoat[ afar[ din cas[, s[ te duc[ la mare, la munte, `n concedii sau `n tab[r[, dar dup[ dou[ luni, mai precis, dup[ iunie §i iulie ai vrea s[ plece. Nu mai supor\i, nu mai faci fa\[, nu mai rezi§ti la at`ta c[ldur[ §i mole§eal[. Nu mai ai chef de nimic, nu-\i mai vine s[ faci altceva dec`t s[ te ascuzi `n cas[ de toropeala de pe str[zi, s[ te `ncui `n spatele draperiilor §i s[ l`nceze§ti sub aerul condi\ionat. Asta nu-i via\[. Daaaar, ghici ce? Se car[. ~§i ia toate caniculele §i `ncearc[ s[ fac[ impresie flutur`nd nostalgic din m`nu\[, amenin\`nd c[ vine din nou la anu’. S[ vin[, c[ o s[ `i sim\im dorul p`n[ o s[ `i dorim plecarea iar. ±i acum, vorba tatuajului unei

 z www.24fun.ro

Car[-te Andreea Ursu da’ s[ te întorci la anul prietene... the best is yet to come. Cea mai bun[ lumin[ pentru fotografiat, cele mai frumoase culori §i vremea optim[ s[ te ocupi §i cu alte treburi `n afar[ de vegetatul pe o teras[ `n Unirii. E fain, e relaxant, da’ n-o po\i \ine tot a§a. C[ tre’ s[ munce§ti s[ str`ngi bani s[ po\i fugi la anul de canicula care va s[ vie. ±i c`nd e cald nu po\i munci. A§a c[, s[ vin[

toamna cu bobocii ei, cu rechizitele, cu `nceputul §colii, cu frunzele galbene §i cu stropii de ploaie, dar mai ales cu cheful de munc[. Nu §tiu voi, dar eu s`nt fanul toamnei.

www.tomatacuscufita.com www.24funblog.ro


happy trend M[ preg[team intens s[ scap de `nghesuiala de g`nduri din mine, m[ g`ndeam la momentele de departare care aveau s[ urmeze, la soare, valuri, verdea\[, pu\in v`nt care s[ m[ mai scuture din c`nd `n c`nd, s[ m[ fac[ s[ `mi dau seama de ce anume `mi doresc, ce anume a§ putea face pentru ca ceea ce `mi doresc s[ se §i `nt`mple, s[ nu r[m`n[ dorin\ele `n stare avansat[ de hocus-pocus, f[r[ a mai ajunge la forurile superioare, apte s[ aduc[ z`mbetele pe buze §i lini§ti la mansard[. C`nd colo... nimic. De la `nceput p`n[ la final, un mare nimic. Plecarea `nt`rziat[ a autocarului apar\in`nd unei firme care are poarta deschis[ c[tre toate \[rile din Europa, cu aproximativ patru ore, avea s[ anun\e o escapad[ deloc de vis. Drumul `nspre Grecia, printre fe\e seci §i neprietenoase parc[ era

10 z www.24fun.ro

Aten\ie, se sper[! (I) Diana Petru\ Learn the rules and don’t forget them desprins dintr-un film rom]nesc `ntr-o regie proast[. Comportamentul celor din jur f[cea concuren\a atitudinii din cap[tul gr[dinii, femei care spurcau, b[rba\i care p[reau da\i `n urm[rire general[, §p[gi pe la vama cu bulgarii pe motiv de buletine care nu `ndeplineau condi\iile de trecere `n lumea de

dincolo, vai de capul meu, f[r[ muzic[, numai cu g[l[gia din autocar. Nu aveam de ales dec`t s[ m[ consolez cu ideea c[ mult a fost §i pu\in era s[ mai fie. (va urma)

diana.petrut@24fun.ro


carte

Dezmembr[ri Luigi Popescu jocul crud al literaturii Boris Vian se joac[ cu scrisul ca un copil cu o grenad[ pe punctul de a exploda. El captureaz[ lumea `n imagina\ie, o dezmembreaz[ §i o reasambleaz[ dup[ propriul capriciu. Rezultatul s`nt povestirile stranii cu accente kafkiene din volumul Blues pentru o pisic[ neagr[. Autorul opereaz[ `n aceste povestiri ca un chirurg nebun §i juc[u§ care face experimente pe viu recombin`nd aleatoriu p[r\ile organismului. Personajele sale mor, s`nt aruncate `n aer sau s`nt demontate bucat[ cu bucat[. Avem de-a face cu un motan vorbitor, mort din pricina abuzului de coniac, cu pasagerul unui tren mutilat de vecinii de compartiment pentru c[ este prea t[cut, cu un soldat care calc[ pe o min[ §i sare `n aer pentru c[ este nap[dit de furnici, cu un figurant naufragiat pe o gr[mad[ de moloz care se sinucide `nghi\ind un cui ruginit, cu Noemi “care era cu adev[rat frumoas[, chiar §i dup[ ce camionul a proiectat-o pe trotuar”. Povestirile lui Vian au ca stil ceva din mecanica absurd[ a lui Ionesco. Ele ne deruteaz[, ne §ocheaz[ §i ne amuz[ `n acela§i timp pentru ca mai apoi s[ fim acapara\i de jocul lor; jocul liber §i iresponsabil al literaturii. P`n[ la urm[ ajungem s[ `l consider[m perfect normal pe unul dintre personaje atunci c`nd “ `§i scoate pachetul de \ig[ri, `§i b[g[ una `n ureche, `ncepe s[ mestece chibritul s[rind de pe un picior pe altul §i revine, `n patru labe, la biroul s[u”. G[si\i cartea pe rafturile Libr[riilor C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


infoteca LA PLECAREA VERII, CHIAR A VENIT TOAMNA! Pi§c[ pu\in cu r[coarea ei, adoarme frunzele, dar treze§te visele §i mai ales con§tiin\a copiilor... `ncepe §coala! Aer curat §i bicicleta la purt[tor! Cupa Cet[\ilor la cross-country, 5 septembrie, la P[durea Verde. Competi\ia este cea mai important[ de p`n[ acum pentru bicicli§tii ini\ia\i din Timi§oara. D[ valoare bicicletei tale §i trage tare pentru unul dintre premii, c[ci vor fi pe m[sura

14 z www.24fun.ro

particip[rii! Nu fii `ngrijorat c[-\i vei juli coatele sau genunchii... s`nt premii §i pentru momente nereu§ite, dar savuroase. Pedala\i aer curat! Cu to\ii ne amintim de spectacolele de circ din copil[rie. Un amestec de bucurie, team[, fascina\ie, `ntreb[ri §i b[t[i de inim[... Festivalul European de Circ, organizat de “Asocia\ia pentru o Via\[ `n Schimbare” (AVIS) Timi§oara,

la Muzeul Satului B[n[\ean, sub genericul Copiii Circului, (19-20 septembrie), aduce sub aceea§i cupola distrac\ia, r`sul §i alte atrac\ii ale spectacolului de circ oferite de arti§ti profesioni§ti din cinci \[ri, dar §i de o trup[ cu totul special[, Les Specialistes, componen\i fiind copii ai str[zii din Timi§oara, deveni\i speciali§ti `n trucuri §i numere de circ. Invitata special[, actri\a Rona Hartner, va fi `n lumina reflectoarelor pentru ca misterul circului s[ r[m`n[ nedezlegat pentru cei mici §i cei mari deopotriv[.

Din nou concursuri pentru copii, spectacole pentru tineri, dar §i pentru cei mai `n v`rst[, atmosfer[ `mbun[t[\it[ spiritual §i de ceremonii religioase, la Zilele Cartierului Freidorf (4- 6 septembrie), `n Parcul Petofi ±andor. Evenimentul a ie§it din anonimat, fiind la a treia edi\ie. Trupa rock Chiroptera, dansuri moderne §i discotec[, muzic[ popular[ consacrat[, toate sub o punte de veselie §i bun[ dispozi\ie tomnatic[.


videodrom ~n anul 1990, Scorsese f[cea Goodfellas. ~n intervalul de c`teva ore dintre montajul final §i prima vizionare privat[ (pentru actorii Ray Liotta §i Robert De Niro), pelicula a fost furat[, copiat[ §i returnat[ `n secret. ~n c`teva zile, copii-pirat ale filmului erau pe str[zi. Mafia nu se putea ab\ine de la un profit rapid. ±i oricum, era filmul lor. GoodFellas se bazeaz[ pe confesiunea lui Henry Hill (consemnat[ de scriitorul Nicholas Pileggi), crescut de famiglia Lucchese §i apoi turn[tor al ei: „Pentru mine, era mai bine s[ fiu gangster dec`t pre§edintele S.U.A.” Scorsese a fost acuzat c[ glamour-izeaz[ violen\a. Gomorra (2008) este inversul acestei abord[ri. Regizorul italian Matteo Garrone preleveaz[ \esut viu din tentaculele Caracati\ei §i duce proba `n laborator pentru analiz[. Se concentreaz[ asupra roti\elor mici din Sindicatul Crimei, asupra “solda\ilor”. Capul care ordon[

16 z www.24fun.ro

Mi§c[ri Sindicale Lucian Mircu Goodfellas & Gomorra tentaculelor e nev[zut. De§i diferite ca ambalaj, am`ndou[ filmele s`nt cvasi-documentare (“E ca §i cum ai o camer[ de 16mm \inut[ spre tipii [§tia timp de 20-25 de ani” zicea Scorsese). Gomorra este Goodfellas `n lumea nou[, tot mai cinic[, `n care tr[im. O lume `n care Mafia fur[ pe fa\[ cinematografele rom]ne§ti (c`te au r[mas). A§a mi-a zis liderul sindical RADEF, Maria

Bikfalvi. Am `ntrebat-o cum de s-a trimis doar 1 (unu) afi§ pentru Poli\ist, adjectiv §i, `n general, de ce s`nt l[sate `n paragin[ cinematografele din ora§. R[spuns: clientela politic[ vrea cl[dirile. Legat de aceast[ afacere, `nc[lc[m Legea T[cerii §i pe blog.

www.marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara / Arad, 4 - 10 septembrie

±MECHERII ±mecherii apar\ine acelui tip de filme la care ajungi de obicei din `nt`mplare. ~ntr-adev[r, nu are nimic atr[g[tor la prima vedere: regizorul e doar un necunoscut, titlul nu spune nimic. Dar ova\iile s`nt unanime, §i se pare c[ nu trebuie s[ fii polonez sau est-european pentru a `n\elege frumuse\ea delicat[, necunoscut[ a acestui film. Micile evenimente la care particip[, rezolv[rile ingenioase pe care le g[sesc pentru ele, tocmai acele „§mecherii” la care se refer[ titlul, toate s`nt pline de fantezie §i umor, uneori amar. Locul ac\iunii este un or[§el polonez, c[ruia îi po\i spune or[§el, §i nu sat, pentru c[ are cl[diri cu mai mult de dou[ etaje, dar `ntr-o del[sare perfect[. Oamenii s`nt s[raci, distrac\ii nu s`nt `n afar[ de o c`rcium[ cu teras[ unde se poate §i dansa. Un loc cum s`nt multe `n Polonia (ca §i la noi). Timpul ac\iunii: azi, care e la fel ca ieri. Vara, cu aerul ei colorat care umfl[ penele porumbeilor, cu culorile pe care le d[ fa\adelor scorojite. Orice an de dup[ 1989, c[ci po\i cump[ra ma§ini americane la m`na a patra §i te po\i `nscrie la nesf`r§it la un concurs pentru un post la o firm[ \inut[ de un italian.

SZTUCZKI S.U.A.(2007) Regia: Andrzej Jakimowski Cu: Damian UI; Ewelina Walendziak Dram[ Durata: 95 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

18 z www.24fun.ro

VICKY CRISTINA BARCELONA

PARFUMUL DOAMNEI ~N NEGRU

Noua comedie romantic[ a lui Woody Allen are ca subiect dou[ tinere §i escapadele lor amoroase `n Barcelona, unul dintre cele mai romantice ora§e din lume. Vicky (Rebecca Hall) §i Cristina (Scarlett Johansson) s`nt prietene bune, dar au p[reri complet diferite despre dragoste. Vicky este sensibil[ §i logodit[ cu un t`n[r respectabil. Cristina este dezinhibat[ at`t sexual c`t §i emo\ional, `n permanent[ c[utare de pasiuni ce o vor face s[ pluteasc[. Juan Antonio (Javier Bardem), un pictor chipe§, de prezen\a c[ruia Cristina devine tot mai intrigat[, mai ales c[ acesta avusese o rela\ie exploziv[ cu fosta so\ie a amicului Judy, respectiv Maria Elena (Penelope Cruz), le invit[ pe fete `n camera sa - ofert[ pe care Vicky o refuz[ dar pe care Cristina o accept[. ~nainte ca Juan Antonia §i Cristina s[ sar[ `n pat `mpreun[, Cristina se `mboln[ve§te §i r[m`ne ca Vicky s[ petreac[ restul weekend-ului `mpreun[ cu el. Dup[ ce se `ntorc `n Barcelona, Vicky nu se poate g`ndi la altceva dec`t la Juan Antonio, care `ntre timp `i acord[ aten\ie disponibilei §i doritoarei Cristina, iar logodnicul lui Vicky, Doug (Chris Messina) ajunge `n Barcelona devreme §i cei doi se c[s[toresc la scurt timp dup[.

Proasp[t c[s[tori\ii Mathilde Stangerson §i Robert Darzac decid s[ `§i petreac[ luna de miere la castelul Hercule de pe Coasta de Azur, care apar\ine prietenilor lor Edith §i Arthur Rance. ~n sudul Fran\ei `l `nt`lnesc `ns[ pe Frederic Larsan, un geniu al r[ului, care o terorizeaz[ aparent inexplicabil pe frumoasa Mathilde. O crim[ petrecut[ `n castel `i aduce la fa\a locului pe jurnalistul §i detectivul Joseph Rouletabille §i pe loialul s[u prieten - st`ngaciul fotograf Sinclair, c[rora li se cere s[ rezolve misterul §i s[ investigheze modul `n care a p[truns Larsan `n incint[. Ceea ce nu §tie t`n[rul detectiv Joseph Rouletabille este faptul c[ at`t mama sa, c`t §i tat[l s[u, care au avut o c[snicie tumultuoas[ §i care l-au abandonat atunci c`nd era copil, se afl[ simultan `n castelul Hercule, iar reuniunea mult dorit[ a familiei lui este pe punctul de a se produce. ~nainte de a se `mp[ca cu trecutul, Joseph trebuie s[ `§i salveze mama din m`inile diabolicului s[u tat[ biologic, care este un iluzionist renumit.

VICKY CRISTINA BARCELONA S.U.A.(2008) Regia: Woody Allen Cu: Scarlett Johansson; Javier Bardem, Penelope Cruz Dram[/Romantic Durata: 97 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR FRAN|A (2005) Regia: Bruno Podalydes Cu: Denis Podalydes, Sabine Azema Comedie/Mister Durata:115 minute dacia 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

~MPREUN{ Dup[ imensul succes al romanului scris de Anna Gavalda, Ensemble c’est tout, regizorul Claude Berri descoper[ aceast[ poveste `n acela§i timp intimist[ §i universal valabil[ despre c[utarea de sine prin intermediul celuilalt §i despre fericirea reg[sit[ gra\ie dragostei §i prieteniei. Ac\iunea se desf[§oar[ la Paris, pe parcursul unui an de zile. O t`n[r[, Camille, se `mprietene§te cu cei doi vecini ai ei, Philibert §i Franck, apoi se instaleaz[ la ei ca s[ aib[ parte de mai mult confort §i mai mult[ `ncurajare. Tr[ind `n armonie, cele trei personaje, opuse din toate punctele de vedere, de la caracter la povestea familial[ a fiec[ruia, reg[sesc gustul vie\ii. Dincolo de dispute, de `mp[c[ri, de certuri, de complcit[\i, pl[cerea de a tr[i „`mpreun[“ `i face mai puternici. ±i atunci hot[r[sc s[ o ia `n grij[ pe bunica lui Franck, o b[tr`n[ pe c`t de `nc[p[\`nat[, pe at`t de adorabil[. Eroii acestei pove§ti s`nt lovi\i de via\[, `ntruc`tva s[lbatici §i solitari, dar cred `n generozitatea inimii, `n puterea sentimentelor. Oare a fi „`mpreun[ §i nimic mai mult“ le-ar `ng[dui s[ se descopere pe ei `n§i§i, s[ se realizeze? Dincolo de povestea propriu-zis[, filmul face loc vie\ii reale de fiecare zi. Nimic nu e roz, iar dramele p`ndesc `n jurul spa\iului septic pe care cei trei §i l-au construit. ~n afara §i `n[untrul lor, o amenin\are planeaz[ asupra fericirii lor: cum s[ scape de loviturile dure ale vie\ii, f[r[ a risca s[ treac[ pe l`ng[ aceasta? ENSEMBLE, C’EST TOUT FRAN\A (2007) Regia: Claude Berri Cu: Guillaume Canet, Audrey Tautou Dram[/Romantic Durata: 97 minute arta 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA

Tel./Fax: 0256407058 kultur@ kulturzentrum-temeswar.ro

AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de gravur[ Expune: Adrian Sandu Iulius Mall, pe simezele Axa Art (05 septembrie-05 octombrie)

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944

GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 CASA ARTELOR Str. A. Pacha, nr.8 CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499222 CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2

20 z www.24fun.ro

GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de gravur[ (monotipuri) In memoriam Jeff Morten (Marea Britanie) (15 august- 15 septembrie) GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de desene §i pictur[ Eco Expune: Sorin Oncu (24 august-17 septembrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256- 592 651 Web: www.arte.uvt.ro


HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel: 0256492452 L:12.00-20.00 Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie Expune: Adrian Valentin Samson (3-16 septembrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 Expozi\ie de fotografie Orhidee din Banat Expune: biologul Sretko Milanovic, iar consultant §tiin\ific este dr. Kiss Andrei Expozi\ia este organizat[ `n colaborare cu Sec\ia de ±tiin\ele Naturii din cadrul Muzeului Banatului Timi§oara §i cuprinde fotografii ale unor specii de orhidee rare §i foarte rare, unele periclitate, existente `n flora spontan[ a Banatului. ~n Rom]nia s`nt 58 de specii de orhidee, din care 54 de specii pot fi reg[site `n Banat, majoritatea `n zone montane §i `n zona Por\ilor de Fier (19 august-17 septembrie)

Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0724300859

SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 Expozi\ie de pasteluri Omagiu gr[dinii mele Expune: Ildiko Maro§a Nicota (2-16 septembrie)

PRIM{RIA MUNICIPIULUI TIMI±OARA Bd. C.D. Loga, nr.1 (holul mare al prim[riei) Tel. 0256408300

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de fotografie Flashback Street Delivery 2009 ~n perioada 11-13 septembrie expozi\ia se va muta la Festivalul Plai, `n ograda C[rture§ti (1-30 septembrie)

VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie aniversar[ ~ntre Real §i Oniric Expune cunoscutul pictor §i comentator de art[: Ciprian Radovan. Prezentarea va fi facut[ de c[tre prof. univ. dr. Ileana Pintilie, critic de art[. Vernisaj: parterul Palatului Baroc, mar\i, 08 septembrie, ora 18.00 (8-27 septembrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[. Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908 Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol.

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814 Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286

22 z www.24fun.ro

Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro Expozi\ie: Tradi\ii Populare Rom]ne§ti ~n cadrul festivalului Plai (11-13 septembrie)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379, 0745 777 035

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete


vineri 4 septembrie FILME ±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Concert Umber, ora: 21.00 CLUB REBEL Party de Weekend, ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia

Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Concert The Weekend Band Ora: 21.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia

CHEFURI HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Concert Umber Ora: 21.00

luni 7 septembrie

Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI

HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

MAXIMUS CLUB Blackout Friday Hip Hop, R’N’B, Reggae Hosted by Tha-vi, Flow&Limun Ora: 22.00

HEAVEN STUDIO Party Summer Nights Intrare liber[ pentru fete

PIRANHA CLUB Dance Music by Dj. Duka YOUTOPIA CLUB Party Club Zone (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

S~MB{T{ 5 septembrie

DUMINIC{ 6 septembrie FILME

FILME

±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

24 z www.24fun.ro

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

JOI 10 septembrie MAR|I 8 septembrie FILME ±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI

CLUB NERV (ARAD) ±trand Neptun Party Rock

FILME

±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI

WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00

MIERCURI 9 septembrie ±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

D’ARC CAFE Music by Melloman

PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka

YOUTOPIA Party

FILME

D’ARC CAFE Party music by Kuky

NO NAME No Name Gathering Dj. Dargo, Prozac, Snaz, Spektrum, Kriss, Vox Visuals by Rise Ora: 14.00-20.00 (plaj[) 23.00-06.00 (teras[)

VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM - live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Dj. Angel-guest mix Ora: 18.00- 21.00

D’ARC Party Tuesday’s Overdrive O ini\iativ[ Ugly Sound Collective HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Stand Up Comedy Cu: Tibi vs.Natanticu Ora: 21.00 Pre\: 15 lei

FILME ±mecherii Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Vicky Cristina Barcelona Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB PORTO ARTE Concert Umber Ora: 21.00 D’ARC Retro Party Music by Kuky D’ARC CAFE Party Music by Alex HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman NO NAME Party, Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Party Ora: 22.00


de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

26 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I (Pia\a 700) Tel. 0256200638 Mobil: 0728969285 Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[, danez[, norvegian[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita Metod[ Berlitz®. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. Cursuri individuale §i de grup. Cursuri super-intensive la pre\uri promo\ionale `n cadrul §colii de var[.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photo-

shop / Flash, AutoCAD, Re\ele), limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.

PROACTIVE COMMUNICATION Calea Torontalului, nr. 3 Tel./Fax: 0356 412 575 Mobil: 0723 342 695 Centru Regional de training §i certificare limbi straine ECL (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages – www.ecl.org.ro ) office@proactivecommunication.ro www.proactivecommunication.ro


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

28 z www.24fun.ro

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


TIMI±OARA

placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro

www.24fun.ro z

29


Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[.

30 z www.24fun.ro

Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[.

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721642285, 0730617386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! PRO MEDICA Str. Craiova 5

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951


ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

32 z www.24fun.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

34 z www.24fun.ro

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.404 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1, tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU: junior summer camp la Praga |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.


conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi.

Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


TIMI±OARA HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces

36 z www.24fun.ro

la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7

Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat,


seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita

Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1)

www.24fun.ro z

37


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor Tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

38 z www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu

40 z www.24fun.ro

m`ncare b[n[\ean[ Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii www.casa-bunicii.ro DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 0256490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis


GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine,

servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. Teras[ `n Pia\a Unirii. RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult. PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert.

www.24fun.ro z

41


20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

42 z www.24fun.ro

RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618

SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific

pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro


ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Tel.: 0257206419

tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

PICCOLO Str. Cri§an 12 Tel: 0257.257.259

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9

TAVERNA DA VINCI B-dul Revolu\iei, nr. 78 Restaurant pizzerie Orar zilnic: 07.00-23.00 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven

44 z www.24fun.ro

The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803


OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ARAD

CLUB NOISE tel. 0763722277 WHY NOT Peciu Nou Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro VALORO CASINO Hotel Continental

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy, tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional

CAFE MODE Piata Unirii nr. 5 tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2 Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0745 279 476 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

46 z www.24fun.ro

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416

OLLI CAFE Str. Daliei 14, tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie.

SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822

OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM)

TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


24 Fun Timisoara & Arad nr.169, 4-10 septembrie 2009  
24 Fun Timisoara & Arad nr.169, 4-10 septembrie 2009  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...