Page 1

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‪:‬‬

‫ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺟِﻔ‪‬ﺮﺯ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‪:‬‬

‫ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲ‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫��‬ ‫��‬ ‫ﻢ ا� ا�� ﻦ ا����ﻢ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪9 ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ‪11... ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﻦِ ﻗﻮﻱ ‪11 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﻦِ ﺿﻌﻴﻒ ‪11 .................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻓﻜﺮﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻚ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ ‪11 ....... ................................ ................................‬‬ ‫ﻛﺴﻲ ﺑﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪12 ............................. ................................‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ‪12 . ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦِ ﺿﻌﻴﻒ« ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ‪12 .............................. ................................‬‬ ‫ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ‪13 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﺔ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺑﺰﻧﻴﺪ! ‪13 ............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﻛﻤﻚ! ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﺁﻥ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻢ! ‪13 ..... ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻞﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ‪13 ... ................................‬‬ ‫ﺟﻌﺒﺔ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ ‪13 ........................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ ‪14.... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ‪ :‬ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ ‪14 ......... ................................ ................................‬‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ‪14 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ ‪14 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ ‪14 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪15 ............. ................................ ................................ ................................ ...‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪2‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺗﻜﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎﺳﺖ ‪15 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪15 ....... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ ‪15 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ‪16 ...... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ‪16 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫»ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ؟ ‪16 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻡ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ...‬ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ‪16 .......................... ................................‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ! ‪17 ..... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﺪ ‪18 .................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻳﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ‪ ...‬ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ ‪18 ........................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻥ »ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ« ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪18 .................... ................................‬‬ ‫ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ‪18 ........ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ »ﺑﻠﻪ« ‪19 ............................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ‪19 ........... ................................ ................................‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«‪ ،‬ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ‪19 ....... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪» ،‬ﺑﻠﻪ« ‪19 .................. ................................ ................................‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ‪19 ............ ................................ ................................‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ‪20 ............ ................................ ................................‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«ﮔﻔﺘﻦ‪ ،‬ﺍﻧﻜﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪20 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰ‪ ،‬ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ »ﺑﻠﻪ«‪20 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ‪20 ................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪21 ........................... ................................‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻧﺒﺎﺧﺘﻦ ‪21 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‪21 ...... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪3‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ‪21 ............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ‪21 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﻤﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ‪22 .......................... ................................‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ ‪22 . ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﺵ ﺑﺪﻫﻴﺪ ‪22 .............. ................................ ................................‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺖ؟ ‪22 ...... ................................ ................................‬‬ ‫ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪ ‪22 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ‪23 ..... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ ‪24........ ................................ ................................‬‬ ‫ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ‪24 ............... ................................ ................................‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺴﺘﻴﺪ ‪24 . ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ‪24 ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪24 ... ................................ ................................ .................................‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﺪ ‪24 ............. ................................ ................................‬‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﻏﺮﻏﺮﻭ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ‪25 ......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪25 ........................ ................................ ................................ .‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﻢ؟ ‪25 ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ‪25 ......... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪25 ........ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻴﺪ ‪26 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪27 ............................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪27 ............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻛﺮﺩﻥ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ ‪27 ................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻨﻮﺩ ‪27 ...................... ................................ ................................‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪4‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻛﻠﻤﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ‪27 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﺪﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ‪28 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺪ ﺁﺳﺎﻳﺶﺧﺎﻃﺮ ‪28 ........ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﺪ ‪29 ............ ................................ ................................‬‬ ‫ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ‪29 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻛﺮﺩﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ‪29 ........... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪29 ........... ................................ ................................‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ‪30 ........... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﺱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪30 ..... ................................ ................................‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ‪30 ...... ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﺮﺱ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺭﻭﺩ ‪30 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ‪31 ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﺮﺱ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﻤﺎ ‪31 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪31 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺓ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ ‪31 ........... ................................ ................................‬‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﺎﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻥ ‪31 ........... ................................ ................................‬‬ ‫ﺧﻄﺮﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﻄﺮﻱ! ‪32 ....... ................................ ................................‬‬ ‫ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰِ ﺗﺮﺱ ‪32 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫»ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩﺍﺵ ﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻢ« ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ ‪32 ... ................................ ................................‬‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ »ﺁﻧﻬﺎ« ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﻴﺪ ‪33 ............................. ................................‬‬ ‫ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ!‪33 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪33 .................. ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻫﻴﺪ ‪33 ......... ................................ ................................‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪5‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﻪ ﻫﻢﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ‪33 .............. ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ‪34 ........................‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ‪34 ...................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺮﺍﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪34 .................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪34 ............ ................................ ................................‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺘﺮﺱ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ‪35 .......................... ................................‬‬ ‫ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪﺓ ﻗﻮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪35 ...................... ................................‬‬ ‫ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ‪35 ............................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ‪35 ........................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺎ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ ‪35 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪36 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻲﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ‪36 .... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱﻛﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﻳﺪ ‪36 ..................... ................................‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪36 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ‪37 ............... ................................ ................................‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪37 .................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ‪37 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ ‪37 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﻮﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺷﻤﺎ ‪38 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﺭﻳﭽﺔ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ‪38 .... ................................ ................................‬‬ ‫»ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ« ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ‪38 ..... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫»ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ« ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ‪38 . ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ‪38 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ‪39 ..... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪6‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ ‪39 ..... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻲﻫﺎﻱ ﻭﺍﺟﺐ ‪40......... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻳﺪ ‪40 ......... ................................‬‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ؟ ‪40 ............... ................................‬‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ‪40 ........ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻳﻴﺪ ‪40 ........................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﻛﺮﺩﻥ ‪41 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﻛﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪41 .................... ................................ ................................‬‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ ‪41 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﭽﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ‪42 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ‪42 ............ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ!‪42 ..... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪42 ....... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ‪42 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﭼﺸﻢﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ‪43 ............................ ................................‬‬ ‫ﻫﻨﺮ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ‪43 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ ‪43 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ ‪43 .... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ! ‪44 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻮﺽ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ‪44 ............ ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ! ‪44 ...... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ‪44 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﻳﺪ ‪44 .... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪7‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ‪45 .. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺨﺸﺶ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ ‪45 .................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ‪45 ...................... ................................ ................................ ...‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪45 ..................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪45 .... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ‪46 .......... ................................ ................................‬‬ ‫ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ‪46 ..... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ‪47 ...................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ‪47 ........................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ ‪47 ........................... ................................‬‬ ‫ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ! ‪47 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ ‪47 .. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ ‪48 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ‪48 ............. ................................ ................................‬‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ‪49 ........... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


www.ParsBook.org


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻲﺁﻳﺪ؟ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻫـﺮ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ! ﺍﻳـﻦ ﻛﺘـﺎﺏ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥﺗﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑـﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺗﻜﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﻣـﻲﺷـﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻳـﻦ ﻛﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷـﻤﺎ ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﻣﻲﺑﻨﺪﺩ‪ ..‬ﺍﻓﻜﺎﺭﻱﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲﺗﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳـﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗـﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺴـﺎﺱ‪ ،‬ﺟﺮﺋـﺖ‪ ،‬ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻤـﺎﻝ ﻭ ﻟـﺬﺕ‬ ‫ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﻤﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ!‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﻠﺒﻲ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢﺗﺎﻥ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺟِﻔ‪‬ﺮﺯ‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


www.ParsBook.org


‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫) ‪(1‬‬

‫ﻣﻦِ ﻗﻮﻱ‬

‫‪F0‬‬

‫ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻁ‪ ،‬ﺧﻼﻗﻴﺖ‪ ،‬ﻓﺮﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﻲ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﻤـﺔ‬ ‫ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻦِ ﻗﻮﻱ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫) ‪(2‬‬

‫ﻣﻦِ ﺿﻌﻴﻒ‬

‫‪F1‬‬

‫ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻮﺏ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻚ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﭘـﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺮﺱ‪ ،‬ﺧﺸﻢ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺍﺯ ﻭﺟـﻮﺩ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻜﺮﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻚ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻋﺎﺩﺕﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ‪ .‬ﭼﻄﻮﺭﻱ؟ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ«‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﻲ ‪ Higher self‬ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ« ﻳﺎ »ﻣﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ« ﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﻭﻟـﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﻲ ‪ Lower self‬ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻦ »ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ« ﻳﺎ »ﻣﻦ ﻛﻬﺘـﺮ« ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺯ‬ ‫»ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪12‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻛﺴﻲ ﺑﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬

‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ‬ ‫»ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻁﺁﻭﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؛ ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻴﺪ؛ ﻭﻗﺘـﻲﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑﺗﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؛ ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﻲ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﻱ ﻓﻜﺮﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺳﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦِ ﺿﻌﻴﻒ« ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫ﻭ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻟﻲ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭ ﻫﺴـﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺘـﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺮﺱ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﺭﻭﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﺯﻭﺩ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲﺷـﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺘـﻲ ﺯﻭﺩ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺩﺭﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻳﺄﺱﺁﻭﺭ ﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺪﺍﻧﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴـﺎﻱ »ﻣـﻦ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ« ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴـﻴﺮﺗـﺎﻥ ﺭﺍ ﻋـﻮﺽ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪13‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﺔ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺑﺰﻧﻴﺪ!‬

‫ﻣﺎ ﺻﺪﺍﻱ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﺭﺍ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ‪ .‬ﺻـﺪﺍﻳﻲﻛـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺩﺭ ﮔـﻮﺵ ﺷـﻤﺎ ﻭﺯﻭﺯ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪» :‬ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤـﻲﻛـﻨﻢ‪ ،‬ﻫﻤـﻪ ﺍﺯ ﻣـﻦ ﺑﻬﺘﺮﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ«‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﭻ ﭘﭻﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﺷـﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻚ! ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﺁﻥ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻢ!‬

‫ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻌﺒﺔ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻲﺗﻮﺍﻧﻴـﺪ ﺻـﺪﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵﺗﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ .‬ﺗﻮﻱ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻤـﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﻗـﻊ‬ ‫ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﻏﺬﺍ ﻭ‪ ...‬ﺳﻌﻲ ﻭ ﺗﻼﺵ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻞﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺪﺍﻱ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘـﺮ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﻴـﺪ ﺍﺯ ﺷـﺮ ﺁﻥ ﺧـﻼﺹ‬ ‫ﺷﻮﻳﺪ‪) ،‬ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ(! ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺻﺪﺍﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺫﻱ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻣـﺎﻥ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻌﺒﺔ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﭻ ﭘﭻﻫﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻱ‬ ‫ﺁﻥ ﺻﺪﺍﻱ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺻﺪﺍﻳﻲﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﺏ ﻫﺴـﺘﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺍﻳﻲﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪14‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ‪ :‬ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ‬

‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ«‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺻﺪﺍﻱ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ‬

‫ﻓﻘﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻑﺯﺩﻥ‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺜﺒـﺖ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ‬ ‫ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻗﻮﻱﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﻧـﻪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﺩﻭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ!‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‪» :‬ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺱ ﻣﻲﮔﻴﺮﻡ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﻢ«‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ‬

‫ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ‪» :‬ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﺾ‬ ‫ﺷﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ«‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱﺗﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﺳـﺎﻧﻲ ﺣـﻞ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪15‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪...‬‬

‫ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ‪» :‬ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ«‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،...‬ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻫﻢ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪» :‬ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺘﺮﺳﻢ«‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎﺳﺖ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺪﺍﻱ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍ ﺭﺳﺎﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺻﺪﺍﻱ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﺭﻭﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ!‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﻓـﺬﻱ ﺩﺭ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﺜﺒـﺖﺗـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ‬

‫ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﻱ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧـﻮﺩ ﺟـﺬﺏ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻫﺮﭼـﻪ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺮژﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪16‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‬

‫ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣـﺎﻥ‪ ،‬ﭼـﻪ ﭼﻴـﺰﻫـﺎﻱ ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ...‬ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺭﻭﻱ ﺁﻳﻨﻪ ﺧﻮﺩ‪ ...‬ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑـﻪ ﻳـﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳـﺪ‪ ،‬ﺷـﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌـﺎً ﭼﻘـﺪﺭ‬ ‫ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫»ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎء ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ‪:‬‬ ‫»ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺻﺪﺍ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻴﺪ؟‬ ‫»ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ؟‬

‫ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛـﻪ »ﻣـﻦ ﻗـﻮﻱ«ﺗـﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ .‬ﺟﻮﺍﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻱ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪» :‬ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ! ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ«‪.‬‬ ‫ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻡ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ...‬ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ‬

‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺗﻼﺵﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺸﻮﺩ؛ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺣـﺲ ﮔـﺮﻩﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﺠـﺎﺩ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ‪» :‬ﻣﻦ ﺭﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ...‬ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ«‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪17‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ!‬

‫ﻣﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺧﻮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ«‬ ‫ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﮔﺬﺭﺍﻧـﺪﻥ ﺑﻘﻴـﺔ ﺯﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﺎﺳﺖ!‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪18‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ‪ ...‬ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﺭ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺵ ﺁﻳﺪ!‬ ‫ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻥ »ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ« ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﻃﻮﺭﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ‪ ،‬ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻣـﻲﺍﻓﺘـﺪ‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ‬ ‫ﺑﻲﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻭ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ‪ ،‬ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﺑـﻲﺗﻔـﺎﻭﺕ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻲ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬ﻭﻗﺘـﻲ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﻱﺗﺮﻳﻦ ﺣﺴﻲﻛـﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ«‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸـﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦﻃﻮﺭﻱ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻣﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ«‪.‬‬ ‫»ﻫﺮﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ«‪.‬‬ ‫ﻭ‪..‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪19‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ »ﺑﻠﻪ«‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻲﺯﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺩﺭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪﻫﺎ ﺑﺪ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻜـﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛـﺲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱﺗﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«‪ ،‬ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ‬

‫ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ »ﺑﻠﻪ«‪.‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻳـﻚ ﻛﻠﻤـﺔ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺗﻔﻜﺮ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ‬ ‫ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﻴﺰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪» ،‬ﺑﻠﻪ«‬

‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱﺗﺎﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺁﻥ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﻢ‪» :‬ﺑﻠـﻪ«‬ ‫ﻭ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﺶ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ‬

‫ﻗﺪﺭﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺗﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺷـﺮﺍﻳﻂ‪ ،‬ﺧـﻮﺑﻲﻫـﺎ ﺭﺍ ﺟﺴـﺖ ﻭ ﺟـﻮ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ .‬ﻗﺪﺭﺗﻲﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﻱ ﺑـﺪﻱﻫـﺎ‬ ‫ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪20‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ‬

‫ﺑﻌﻀﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻱ‬ ‫ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺪﻱﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ؟ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﺔ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟‬ ‫»ﺑﻠﻪ«ﮔﻔﺘﻦ‪ ،‬ﺍﻧﻜﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻳﺪﻥ‪ ،‬ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺣﺲﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺑﺪ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ ﺟﺰء ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻋﺘـﺮﺍﻑ ﻛـﺮﺩﻥ ﺑـﻪ‬ ‫ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰ‪ ،‬ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ »ﺑﻠﻪ«‬

‫ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ‪» ،‬ﺑﻠﻪ« ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺩﺭﺩ!‬ ‫ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﻴﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ )ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺷـﺪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ( ﻋﺎﻣـﻞ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫»ﺑﻠﻪ«ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ‬

‫»ﺑﻠﻪ« ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻓﺘﻦ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫـﺪﻑﻫـﺎﻱ ﺷـﻤﺎ ﻋﻤـﻖ‬ ‫ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲﺩﻫـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﺳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑﺗﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﺭﺣﻢ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪21‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻧﺒﺎﺧﺘﻦ‬

‫ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺷﻜﺴـﺖ ﺑﺨـﻮﺭﻡ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫـﺎ ﻭ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮﻱﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺭﻭﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﺍﻫﻲﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﭘﺮ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﻠﻂ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﺮﻭﻡ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫـﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ‪،‬‬ ‫»ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ« ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ »ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻫﺎﻱ« ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ!‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‬

‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻭﺭﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺗﻜﺎء ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﺣـﺲ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺪ ﻭ ﻧﺼـﻴﺤﺖ ﻧـﺎﺧﻮﺩﺁﮔـﺎﻩ ﺧـﻮﺩ ﮔـﻮﺵ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺮﺕ ﺯﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪22‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻫﻤﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﻲﺷـﻮﻳﺪ‪ .‬ﺍﮔـﺮ ﺑـﺎ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ‪ ...‬ﺑﻌﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳـﺮﺯﻧﺶ ﻧﻜﻨﻴـﺪ‪ .‬ﺳـﺮﺯﻧﺶ ﻛـﺮﺩﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼـﻤﻴﻢﻫـﺎﻱ ﺩﺭﺳـﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ!‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﺵ ﺑﺪﻫﻴﺪ‬

‫ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲﻛﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﻲﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﺗـﺎﻥ ﺭﺍ ﻋـﻮﺽ ﻛﻨﻴـﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻏﻠﻂ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺖ؟‬

‫ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ‪ ،‬ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲﺩﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﻫـﻲ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻓﻜﺮ ﻛـﺮﺩﻩﺍﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺍﻳـﻦ ﻧﺎﺭﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺎ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲﺁﻳـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ‬ ‫ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ‪» :‬ﺣﺮﻑﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﻲﻣﻌﻨـﻲ‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪23‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺭﺍ ﺑﻲﺟﻬﺖ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮﻩ ﻧﺪﻫﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﻱ ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﻢ ﻭ ﺭﻭ ﺑـﻪ‬ ‫ﺭﺍﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ!« ﻭ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ!‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪24‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ‬ ‫ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ‬

‫ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﻜﺮ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲ ﻓﻜﺮ ﻣـﻲﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘـﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺴﺘﻴﺪ‬

‫ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱﺗﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳـﺪ‪ ،‬ﻛﻨﺘـﺮﻝ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﻲﺁﻓﺮﻳﻨﻴﺪ‪ .‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ »ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻤﺎ«‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ‬

‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻴﺰﻱﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﭼﻴﺰﻱﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺪﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﺍﻫﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﺧﻄﺎ‪ ،‬ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﮔﺬﺷـﺘﻪ‪ ،‬ﺣـﺎﻝ ﻳـﺎ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩﺗﺎﻥ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺔ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻭ ﺩﻝﺳﺮﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋـﻮﺍﻣﻠﻲﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﺩﻝﺳﺮﺩﻱ ﻭ ﻳﺄﺱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪25‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﻏﺮﻏﺮﻭ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬

‫ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ‪ ،‬ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻏﺮﻭﻟﻨـﺪ ﻛـﺮﺩﻥ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻏﺮ ﺯﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻱ ﺷـﺪﻩ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﺧـﻮﺩﺷـﺎﻥ ﻫـﻢ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺻـﻤﻴﻤﻲ ﺧـﻮﺩ ﻛﻤـﻚ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴـﺪ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﺔ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺮﻭﻟﻨـﺪ ﻧﻜﻨﻴـﺪ‪ ،‬ﺁﻥ ﻭﻗـﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤـﻪﻫـﺎﻱ ﺑﺴـﻴﺎﺭ‬ ‫ﺳﺎﻛﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ!‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﻢ؟‬

‫ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﻴـﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮﺵﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺮﻑﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ‬

‫ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳـﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﻝﺗﺎﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻓﻮﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ؟ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﺪﺭ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫ﻏﺮﻭﻟﻨﺪﻛﺮﺩﻥ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ؛ ﻓﻘـﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪26‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻴﺪ‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩﺷﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲﺁﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺷ‪‬ﻜﻮﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺗﻌﻤﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻭ ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪27‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻛﻠﻤﺎﺗﻲﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ‬ ‫ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﻣﺨﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻛﺮﺩﻥ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ »ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ«‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ‬ ‫»ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ«‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻨﻮﺩ‬

‫ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ »ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ« ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻼﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺗﻀﻌﻴﻒﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻤﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ‬

‫ﻛﻠﻤﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻋﺒـﺎﺭﺕ »ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺁﻣﻮﺯﻧـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ« ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﻭﺣﺸﺖﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ« ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﻢ« ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ »ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ«‪ ،‬ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ ﻭ‪...‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪28‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻫﺪﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺭﺍﻩ ﺧـﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﻴـﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻛـﻪ ﻓﺮﺻـﺘﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻃـﺮﺍﻑﺗـﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﻳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺪ ﺁﺳﺎﻳﺶﺧﺎﻃﺮ‬

‫ﺍﻓﺮﺍﺩﻱﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻨﺎﻙﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺱﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺁﻥ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪ‪» ،‬ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻮﻱﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺤﻮﺓ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪29‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﺪ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﺭﺍﺣـﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ‪ :‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺗﻤـﺎﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳـﺖ ﻳـﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻛﺮﺩﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ‬

‫ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻛﺮﺩﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻗﻠﻤـﺮﻭ ﺭﺍﺣﺘـﻲ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺴﻲﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ ﻏـﺮﻭﺭ ﺑـﻪ ﺭﺳـﺘﻮﺭﺍﻧﻲ ﻗـﺪﻡ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ‪...‬‬ ‫ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ ...‬ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺓ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﻲﺁﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗـﺮﺱ ﻭ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﺧﻄﺮﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪30‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﺱ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬

‫ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲﺗﺮﺳﻨﺪ‬

‫ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ‪ -‬ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﺸـﻬﻮﺭ ﻭ ﻣﻬـﻢ ‪ -‬ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ! ﺁﻧﻬﺎ ﻫـﻢ ﻣﺠﺒـﻮﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ...‬ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ!‬ ‫ﺗﺮﺱ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺭﻭﺩ‬

‫ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﺩﻫﻴـﺪ ﻭ ﺍﻓـﻖﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻓﻜﺮﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦﻛﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﺱ ﻫﻢ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ!‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪31‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ‬ ‫ﺗﺮﺱ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﻤﺎ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﺮﺱ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺳﺎﺩﻩﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ‬ ‫ﻟﻤﺲ ﻛﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ؟!‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﭼﻴـﺰﻱﻛـﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣـﻲﺗﺮﺳـﻴﺪ ﻧﺰﺩﻳـﻚﺗـﺮ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱﺗﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺓ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ‬

‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻲﺯﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻜﺘﺔ ﺩﻳﮕﺮﻱ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲﻛـﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ!‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﺎﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻥ‬

‫ﺍﻓﺮﺍﺩﻱﻛﻪ ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺁﻥ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘـﻪ‬ ‫ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺮﺳﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺧﻨﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻓﻠﺞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪32‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺧﻄﺮﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﻄﺮﻱ!‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﻛﺮﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻫﻤﻴﻦﻃـﻮﺭ‬ ‫ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰِ ﺗﺮﺱ‬

‫ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺗﺮﺱﻫﺎﻱ ﺑﻲﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺳـﺒﺰﻱ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫»ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩﺍﺵ ﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻢ« ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫»ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺓ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻢ«‪ .‬ﭘﺸﺖ ﺳـﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲﻛﻪ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻋﻬـﺪﺓ ﺣـﻞ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪33‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ »ﺁﻧﻬﺎ« ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ!‬

‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﻖﻫﺎﻱ‬ ‫ﻓﻜﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻨﺜﻲﻛﺮﺩﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥﺗﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺮ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﮔـﻞ ﺑﻔﺮﺳـﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻱﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻫﻴﺪ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺷـﻤﺎ ﭘﺎﻓﺸـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻲﻛـﻪ ﭘﻴـﺪﺍ ﻣـﻲﻛﻨﻴـﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺍﻭ ﺑﺘﺮﺳـﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣـﺔ‬ ‫ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ »ﺩﺭﺟﺎ ﺑﺰﻧﻴﺪ«‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻃﻠﺐﻛﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻃﻠﺐﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺷـﻤﺎ ﻟﻄﻤـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺯﻧﺪ؛ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺭﻭﺩ!‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪34‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ‬

‫ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ؟‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ‬

‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺴﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺩﻭﺳـﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺮﺍﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻗﻠﺐﺗﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺍﻃﺮﺍﻓﻴـﺎﻥﺗـﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬

‫ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪35‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺘﺮﺱ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪﺓ ﻗﻮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬

‫ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕﺷﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧـﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﻣـﺎ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖﻫﺎﻱﺷﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪ .‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦﺟﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥﻛﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻴـﺮﺕ ﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟‬

‫ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦﻫـﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﻛﺎﺭﻧـﺪ‬ ‫)ﻣﻦِ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ( ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ )ﻣـﻦِ ﺑـﺎﻻﺗﺮ(‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺻـﻮﺭﺕ ﻭﻗﺘـﻲ ﻣـﻲﺧﻮﺍﻫﻴـﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻭﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ!‬ ‫ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬

‫ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴـﻲﻛـﻪ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺗﺮﻗـﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛـﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﻄـﺎﺭ‬ ‫ﻣﻲﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ‬

‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ‪ ،‬ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ »ﻣـﻦ ﻗـﻮﻱ« ﻛـﻪ ﺩﻭﺳـﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪36‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺩﻳﺪﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻱ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺍﻳـﻦﻛـﻪ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ«‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻲﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﺩﺍﺭﻳـﺪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻳﺎ ﺷﺎﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻋـﻮﺕ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮﺍﻍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﻭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱﻛﻪ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﻳﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴـﺪ‪ :‬ﺍﺳـﺐ ﺳـﻮﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺴـﺎﻓﺮﺕ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻜﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕـﺮ‪ .‬ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻣﺤﻠﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻳﻖ ﺩﻭﺭ ﻣﻲﺯﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮕﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻼﻣـﺖ ﺑﺰﻧﻴـﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻧﺠـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻫﻢﻓﻜﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬ﺻﺪﺍﻱ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻـﻤﻴﻢ ﻗﻠـﺐ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻛﻨﻴـﺪ ﻭ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪37‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻴﺠﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻳﺎ‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﻳﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺳـﺖ ﻣـﻲﺩﻫـﺪ؟ ﺟـﻮﺍﺏ ﻣﻌﻠـﻮﻡ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻟﻲﺑﻮﺩﻥ! ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ! ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ!‬ ‫ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ‬ ‫ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺿـﻤﻦ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﺗـﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺩﺭﺩ ﻓﻘـﺪﺍﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻱ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ؟ ﺗﺮﺱﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪38‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺗﻮﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺩﺭﻳﭽﺔ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧُﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺭﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‪ ،‬ﺷﻐﻞ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻱ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ‪.‬‬ ‫»ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ« ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻳﻢﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻗﻮﻱﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺟـﺎﻱ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫»ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ« ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺍﺑﺰﺍﺭ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﺭﻭﺯﻣﺮﺓ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺱ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻋﺸـﻖ‪،‬‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ‪ .‬ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻳﭽـﺔ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴـﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻲﺍﻓﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻧُﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﻳﭽﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳـﺖ‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﭼﻄﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺎﺭﻩ ﻓﻜـﺮ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪39‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ‬

‫ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺩﺭﻳﭽﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﭘـﺮ ﻭ ﻣﺘﻌـﺎﺩﻝ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻤﺒـﻮﺩﻱ ﺷـﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫـﻢ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺭﻳﺰﺩ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖﺗﺎﻥ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ؛ ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺑﺮﺩ؛ ﭼﻮﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﻳـﻚ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﺜـﻞ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻛـﺎﺭ ﻳـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻭ‪...‬‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺩﻧﻴـﺎ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻏﻨﻲ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪40‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺍﺿﺎﻓﻲﻫﺎﻱ ﻭﺍﺟﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻳﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱﺗـﺎﻥ ﺭﺍ ﻣـﺮﻭﺭ ﻧﻜﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻱ ﻛﺎﺵ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﺸﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ؟‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺣﺴﺎﺱ‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻫﻴﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‪ ،‬ﺷﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺁﻥ ﻭﻗـﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ ﻭ ﻣـﻲﻓﻬﻤﻴـﺪ‪ ،‬ﭼـﻪ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻫﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ!‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻧﻤﻲﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺭﻗﺎﺑـﺖﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻐﻞ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ‪ ...‬ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺻـﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻛﻢ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎﻱ ﺗﺄﺳﻔﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻳﻴﺪ‬

‫ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﻓﺮﻕ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﻧﻤـﻲﻓﻬﻤﻴـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪41‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﻛﺮﺩﻥ‬

‫ﺳﺆﺍﻟﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺖ‪» :‬ﺍﮔـﺮ ﻭﺍﻗﻌـﺎً ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﻡ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﭼـﻪ ﻣـﻲﻛـﺮﺩ«؟ ﻭﻗﺘـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﺆﺍﻝ ﻣﺤﻜﻤـﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﻛﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻛـﻪ ﺭﺳـﻴﺪﻳﺪ ﺣﺘﻤـﺎً‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮﺩﻳـﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻙ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ!(‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ‬

‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻳﻴﺪ ﻭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻـﺪ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻫﺴـﺘﻴﺪ‪» ،‬ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ‬ ‫ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ« ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪42‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﭽﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ‪» :‬ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻣـﺪﻡ‪،‬‬ ‫ﭼﻪ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ«؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺁﻧﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪:‬‬ ‫»ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ!‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﺔ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪ ...‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻨـﻲﺷـﺪﻥ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺩﻳﺪ‪ ،‬ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷـﻴﺪ‪ .‬ﺍﮔـﺮ ﻛـﺎﺭ ﺿـﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺑﭽﻪﺗﺎﻥ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﺯﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺧﻠـﻖ‬ ‫ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ...‬ﻧﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ!‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻭﻗﺘﻲ‬ ‫ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭼﻘﺪﺭ ﻏﻨﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺧـﻮﺏ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ! ﺍﺯ ﺗﻤـﺎﻡ ﺯﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ!‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪43‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﭼﺸﻢﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﻫﻨﺮ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ‬

‫ﻫﻨﺮ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻳـﺎ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴـﻴﺪ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ .‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷـﺐ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺏ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻏﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ!‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ‬

‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻠـﻴﻢ‬ ‫ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺷـﻤﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻳﻞ‪ ،‬ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﻳﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ‪» :‬ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﭘﺮ ﻭ ﻏﻨـﻲ ﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﻫﺴﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﻡ«‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪44‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ!‬ ‫ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻮﺽ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﭘﺎﻳﺎ ﭘﺎﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻲﺁﻧﻜﻪ ﭼﺸﻢﺩﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮﺍﻩ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﻳﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ!‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ‪ ،‬ﻫﺪﻳﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﭼـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ؟ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺫﻫﻨﻲ ﻣـﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﭼﻴـﺰﻱ ﺍﺯ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺷﺎﺩﻱ ﻣﻲﺁﻓﺮﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺸﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﻳﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻧﻴﻢ‪ ،‬ﺍﺯ ﺻـﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﻠﺐ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫـﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪45‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻧـﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﻱ ﭼﺸﻢﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﺼﻮﺭﻣﺎﻥ ﻫﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﺶ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺰﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺗﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺣﺲ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨـﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻲﻧﻴﺎﺯﻱ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻛﺴـﻲ ﻣـﻲﺑﺨﺸـﻴﺪ‪ ،‬ﺣـﺲ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ‪...‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻭﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻤﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸـﻜﺮ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬ﻛﻠﻤـﺔ »ﻣﺘﺸـﻜﺮﻡ«‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﻜﻨﻴﺪ‬

‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣـﻲﻛﻨﻴـﺪ‪ ،‬ﻭ ﻭﻗﺘـﻲ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺛﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑـﺰﺭگ ﺟﻠـﻮﻩ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﻜﻨﻴﺪ‬

‫ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻱﺷﺎﻥ‬ ‫ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻲﺷـﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻫـﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﺸـﻢ ﻭ ﺭﻧﺠـﺶ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺗﺤﺴـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺍﻧﻌﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪46‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣﻬـﻢ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫ﺛﺮﻭﺗﻲﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨـﺪﺍﻥ ﭘـﻮﻝ ﺑﺪﻫﻴـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺭﻭﺣﻴﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷـﻮﺩ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ‬

‫ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺳـﺎﺯﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛـﺎﺭ ﻓﺎﻳـﺪﻩﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺁﺩﻡ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮﺩ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪47‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬

‫ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـﺪﻥﺗـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺣﺘﻴـﺎﺝ ﺩﺍﺭﻳـﺪ‪ ،‬ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ »ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﻫﻢ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﻗـﻮﻱ«‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ‬

‫ﮔﺎﻫﻲ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻳﻢﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣـﺎ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻣـﻲﺍﻓﺘـﺪ‪ .‬ﺑـﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﮕــﺎﻣﻲﻛــﻪ ﺍﺯ ﺍﺑــﺰﺍﺭ »ﻣــﻦ ﻗــﻮﻱ« ﺧــﻮﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣــﻲﻛﻨﻴــﺪ‪ ،‬ﺷــﻤﺎ ﻓــﺮﺩﻱ ﻗــﺪﺭﺕﻣﻨــﺪﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﻲﺗﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﻛﻢ ﻛﻢ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﻳـﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ!‬

‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣـﺎﻟﻲﻛـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻫﺴـﺘﻴﻢ ﻭ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺍﻣﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﮔَُﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻱﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ« ﺧﻮﺩ ﺍﺟـﺎﺯﻩ‬ ‫ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ »ﺩﺭﺳﺖ« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻤﻞﻧﻜـﺮﺩﻥ ﻭ ﭼﻴـﺰﻫـﺎﻱ‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪48‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻛﻨﺪ! ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻱﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ ﻗـﺪﻡ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺜﺒﺘﻲﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻲﺩﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‬

‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺗﺄﻛﻴﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﻠﻪ« ﺑـﻪ ﺯﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻭ‪ ...‬ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕﻫﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫»ﻣﻦ ﻗﻮﻱ« ﺳﻮﻕ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﺬﺍﻱ ﺑﺪﻥ‪ ،‬ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸـﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻳﻲﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺯﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻴﺪ‪ ...‬ﺻﺪﺍﻳﻲﻛـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ‬ ‫ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻨﻲ ﻫﺴـﺘﻴﺪ ﻭ ﭼﻴـﺰﻱ ﻧﺪﺍﺭﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ!‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪49‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺟِﻔ‪‬ﺮﺯ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﺱﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﻮﺱ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪www.susanJeffers.com‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪50‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ‬

‫• ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ‪ 4‬ﻣﺎﻫﮕﻲ‬ ‫• ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ‪ 5 ،‬ﺗﺎ ‪ 8‬ﻣﺎﻫﮕﻲ‬

‫• ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ‪ 9 ،‬ﺗﺎ ‪ 12‬ﻣﺎﻫﮕﻲ‬ ‫• ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ‬

‫• ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫• ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻧﻮﭘﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ‬

‫• ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ‪ ،‬ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ‬

‫• ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺏ‬ ‫• ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺧﻮﺏ‬

‫• ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﺎﺩﺕﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﺷﺎﺩ‬

‫• ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﺷﺎﺩ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ‪ 2‬ﺳﺎﻟﮕﻲ‬ ‫• ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﺷﺎﺩ‪ 2 ،‬ﺗﺎ ‪ 4‬ﺳﺎﻟﮕﻲ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ‬

‫• ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ‬ ‫• ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ‬ ‫• ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻭ ﺩﻳﺎﺑﺖ‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪51‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫• ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺯﻳﺴﺘﻦ‬

‫• ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫• ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻡ؟‬ ‫• ‪ 5‬ﺭﻭﺯ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﻳﻢ‬

‫• ﺍﺯ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﻲ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﻢ‬ ‫• ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ؟‬ ‫• ‪ 10‬ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﻥﺗﺮ ﺷﺪﻥ‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪52‬‬

‫‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺩﻩ ‪8 -‬‬ ‫• ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫• ‪ 150‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ‬ ‫• ‪ 60‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ‬

‫• ‪ 150‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫• ‪ 150‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ‬ ‫• ‪ 150‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺖ‬

‫• ‪ 60‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ‬ ‫• ‪ 57‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﻥ‬

‫• ‪ 135‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫• ‪ 46‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫• ‪ 148‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺬّﺕ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ »ﻧﻔﺲ« ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧﻠـﻖ ﭼﻴﺰﻫـﺎﻳﻲﻛـﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳـﻢ‪ ،‬ﻣـﺎ ﺍﻏﻠـﺐ ﺍﻳـﻦ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳـﺎﺩ‬ ‫ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷـﻲ‪ ،‬ﻧﻜﺘـﻪﻫـﺎﻱ ﻋﻤﻠـﻲ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﻩﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪﻫـﺎ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﻗﺘﻲ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗـﺎﺯﻩﺍﻱ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪﻫـﺎ ﺷـﻤﺎ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺎﺯﻩ ﻳﺎﺭﻱ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪.‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬

135-nokte-etemad-be-nafs  

135-nokte-etemad-be-nafs

135-nokte-etemad-be-nafs  

135-nokte-etemad-be-nafs