__MAIN_TEXT__

Page 1

D E LOV N I Z V E Z E K

7,70 EUR 1.845,23 SIT ISBN 978-961-6348-42-3

00_Ovitek.indd 1

9.8.2007 11:33:03


00_Ovitek.indd 2

9.8.2007 11:33:03


DRUŽBA

KE ZA PETOŠOLC DRUŽBA, delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

UREDNIK Janez Justin AVTORJA Janez Justin Tatjana Resnik Planinc

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 1

9.8.2007 11:35:29


DRUŽBA ZA PETOŠOLC(K)E, DELOVNI ZVEZEK ZA DRUŽBO V 5. RAZREDU DEVETLETNEGA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA UREDNIK: dr. Janez Justin AVTORJA: dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc STROKOVNI PREGLED: dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč, dr. Darko Štrajn, dr. Maja Zupančič JEZIKOVNI PREGLED: Centerkontura d.o.o. in Ana Galjot OBLIKOVANJE: Irena Woelle PRELOM: Visart studio, Ljubljana ILUSTRACIJE: Damijan Stepančič FOTOGRAFIJE: Agencija RS za Okolje - arhiv, ESA, F.A. BOBO, Geodetska uprava, Slovenije, Geodetski zavod Slovenije d.d., Ivan Gerenčar, Gornjesavski muzej Jesenice - arhiv, Ivan Grča, GU RS, GZS, Iztok Hafner (Zgodovina slovencev v sliki - ilustracije: Marija Nabergoj in Vlado Stjepič), Primož Kalan , Stane Klemenc, Jacques Langevin - Corbis/IPAK Images, Dejan Javornik, Luka Koper - Jaka Jeraša, Maj Juvanec, Tadeusz Malisz, Craig Mayhew in Robert Simmon - NASA GSFC, Mercator d.d.d - arhiv, Muzej novejše zgodovine Slovenije - Marjan Ciglič in fotodokumentacija , Narodni muzej Slovenije - arhiv, Leon Novak, Gustavo Bueso Padgett, Pan Art d.o.o., Posavski muzej Brežice - arhiv, Slovenski etnografski muzej - arhiv, Bojan Velikonja IZDALA: I 2, družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana Za založbo: Iztok Hafner e-naslov: http://i2-lj.si; e-pošta: i2-lj@amadej.si TISK: Bograf d.o.o., Bevke Prva izdaja. Prvi natis. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je s sklepom številka 613-2/2005/204 potrdil delovni zvezek Družba za petošolc(k)e, delovni zvezek za družbo v petem razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Prva potrditev. Vse pravice pridržane. Brez pisnega soglasja založnika je prepovedano reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali kakršna koli druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku vključno s fotokopiranjem ali shranitvijo s pomočjo informacijske tehnologije. Tako ravnanje predstavlja kršitev avtorskih pravic. © I2 d.o.o., Ljubljana, 2007

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 908(497.4)(075.2)(076.1) JUSTIN, Janez, 1951Družba za petošolce. Delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorja Janez Justin, Tatjana Resnik Planinc ; urednik Janez Justin ; [ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije Agencija RS za okolje - arhiv ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2007. (Zbirka Učbeniška gradiva. Planet znanja) ISBN 978-961-6348-42-3 1. Resnik Planinc, Tatjana 234118144

2 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 2

planet znanja

9.8.2007 11:35:36


KAZALO 1.

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

2.

ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU 18

3.

SLOVENSKE POKRAJINE 28 - Alpske pokrajine 29 - Predalpske pokrajine 34 - Obpanonske pokrajine 38 - Dinarskokraške pokrajine 41 - Obsredozemske pokrajine 44

4.

ZGODBE O PRETEKLOSTI 54

5.

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA 60

6.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJE 76 MOJ ZEMLJEVID SLOVENIJE

4

88

Draga učenka, dragi učenec Nekatere naloge boste lažje rešili, če najprej preberete, kar je o tisti stvari napisano v učbeniku Družba za petošolc(k)e iz zbirke Planet znanja. Zato smo ponekod zapisali, katero stran v učbeniku morate poiskati.

Družba 5 Delovni zvezek

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 3

3 9.8.2007 11:35:43


1 NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

1.

To je fotografija dela Evrope. Posnel jo je satelit, ki kroži okoli našega planeta. S svinčnikom na njej nariši obris Slovenije. (Pomagaj si z zemljevidom Evrope.) Katero je uradno ime naše države? Koliko prebivalcev ima? Kako se imenuje njeno glavno mesto? Kakšen je naslov slovenske himne? Nariši in pobarvaj zastavo naše države.

Primerjajte svoje risbe. Primerjajte tudi svoje odgovore.

4 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 4

planet znanja

9.8.2007 11:35:53


2.

Tu je reliefni zemljevid Slovenije. Kje je naselje, v katerem stoji vaša šola? Na tistem mestu naredi križec. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.)

Skupaj ocenite, kdo je najbolj natančno vrisal križec.

3.

V kateri vrsti naselja prebivaš? Obkroži enega od odgovorov.

a) v majhnem zaselku b) v vasi c) v strnjenem naselju

č) v mestu d) drugo (navedi)

Zakaj sodi tvoje naselje ravno v to vrsto naselij?

V nekaj stavkih opiši svoje naselje (njegovo lego, okolico, velikost ...).

Če se kdo od sošolcev in sošolk ni mogel odločiti, v kateri vrsti naselja živi, poskusite v pogovoru priti do odgovora na to vprašanje. Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 5

prvo poglavje

5 9.8.2007 11:36:29


1

4.

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

Katere vrste naselij so na fotografijah? Na črte pod fotografijami napiši odgovore. Izbiraš lahko med naslednjimi naselji:

a) zaselek b) naselje počitniških hiš c) vas

č) strnjeno naselje d) mesto e) samotna kmetija

Na fotografiji je

Na fotografiji je

Na fotografiji je

Na fotografiji je

Na fotografiji je

Na fotografiji je

Primerjajte odgovore. Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

6 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 6

planet znanja

9.8.2007 11:37:10


5.

Ko se odpravljamo na izlet ali potovanje, pogledamo, kaj nam o krajih, ki jih bomo obiskali, pove zemljevid. Seveda pa moramo poznati znake, narisane na zemljevidih. Včasih je to težko, ker niso na vseh zemljevidih enaki znaki. Vendar nekateri že s svojo obliko povedo, kaj pomenijo. Tu je nekaj takšnih znakov – s črtami jih poveži z ustreznimi poimenovanji.

zdravilišče, toplice grad razvalina samostan kraška jama

V legendi, ki je na zemljevidu Slovenije, in v učbeniku (stran 23) najdeš podobne znake in razlago.

6.

V tvojem naselju je skupina učencev iz drugega dela Slovenije. Na ekskurziji so. Vprašajo te, ali je v tvojem naselju ali pa njegovi bližini kakšna zanimivost, ki se jo splača ogledati. Kaj bi jim svetoval/-a? Navedi, kaj naj bi si ogledali in zakaj.

Primerjajte odgovore. Skupaj ugotovite, ali ste kaj prezrli.

Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 7

prvo poglavje

7 9.8.2007 11:37:11


1

7.

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

Vaščani lahko v svoji vasi opravljajo številne vsakdanje opravke. Kaj od tukaj naštetega najdemo v večini vasi? Na ustreznih mesti naredi križec. •

gasilski dom

živilska trgovina

kino

veleblagovnica

slaščičarna

policijska postaja

opera

bankomat

cerkev

banka

mesnica

zdravstveni dom

gostilna

gledališče

dvorana za prireditve

telefonska govorilnica

železniška postaja

poštni urad

stojnice s sadjem in zelenjavo

smetnjaki

kiosk s časopisi

pokrita telovadnica

park

javna knjižnica

vrtec

osnovna šola

kemična čistilnica

otroško igrišče

športno igrišče

videoteka

Nekatere od stvari, pri katerih si naredil/-a križec, je risar narisal na tej risbi. Katere? Pri ustreznih besedah poleg križca napiši črko R.

Primerjajte rešitve. Pogovorite se o tistih stvareh, o katerih nimate enakega mnenja.

8 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 8

planet znanja

9.8.2007 11:37:23


8.

Tudi nova stanovanjska naselja, zgrajena na robu mest, so urejena tako, da prebivalci kar tam opravijo številne opravke. Kaj od naštetega najdemo v večini takšnih stanovanjskih naselij? Na ustreznih mestih naredi križec. •

gasilski dom

živilska trgovina

kino

veleblagovnica

slaščičarna

policijska postaja

opera

bankomat

cerkev

banka

mesnica

zdravstveni dom

gostilna

gledališče

dvorana za prireditve

telefonska govorilnica

železniška postaja

poštni urad

stojnice s sadjem in zelenjavo

smetnjaki

kiosk s časopisi

pokrita telovadnica

park

javna knjižnica

vrtec

osnovna šola

kemična čistilnica

otroško igrišče

športno igrišče

videoteka

Nekatere od stvari, pri katerih si naredil/-a križec, je risar narisal na tej risbi. Katere? Pri ustreznih besedah poleg križca napiši črko R.

Primerjajte rešitve. Pogovorite se o tistih stvareh, o katerih nimate enakega mnenja. Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 9

prvo poglavje

9 9.8.2007 11:37:34


1

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

9.

Kako se imenuje slovenska občina, v kateri prebivaš? Oglej si zgornji zemljevid slovenskih občin. Poskusi najti občino, v kateri živiš. Označi jo s križcem. Če občine nisi našel/-la, si pomagaj s spletom (internetom). V spletni enciklopediji ‘Wikipedija’ najdeš seznam slovenskih občin. Najprej izberi nek internetni brskalnik in vtipkaj ‘Wikipedija’. Na spletni strani ‘Wikipedija’ v polje ‘iskanje’ vpiši ‘slovenske občine’. Poišči povezavo ‘občine (seznam)’ in na seznamu izberi ime svoje občine. Zagledal/-a boš zemljevid občin, tvoja občina pa bo verjetno obarvana rdeče. Si na zgornjem zemljevidu pravilno označil/-a svojo občino? Na spletni strani svoje občine najdeš tudi nekaj podatkov o njej. Tako lahko odgovoriš na naslednja vprašanja: •

Koliko prebivalcev ima tvoja občina?

Koliko je v njej delovno aktivnih prebivalcev (to pomeni – prebivalcev, ki z delom ustvarjajo zaslužek)?

Koliko brezposelnih je v tvoji občini? (Podatek morda ni več čisto točen.) Se ti zdi to veliko? DA NE Zakaj tako misliš? Če odrasla oseba izgubi zaposlitev, katere slabe posledice ima lahko to zanjo in za njeno družino?

10 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 10

planet znanja

9.8.2007 11:37:36


Kdo je župan ali županja v tvoji občini? Na isti spletni strani je najbrž tudi grb tvoje občine. Preriši ga v ta okvir:

Opomba: Na navedeni strani ni podatkov o prav vseh občinah. Poleg tega morda kateri od podatkov ni več točen.

Kako se imenuje krajevna ali četrtna skupnost, v kateri je tvoj dom?

Uporabi enega od brskalnikov za iskanje po spletu. Vpiši ime svoje krajevne ali četrtne skupnosti. Če najdeš podatke o njej, najpomembnejše od njih tu zapiši (na primer število prebivalcev, društva, znamenitosti in podobno).

Kje je sedež (glavna pisarna) tvoje četrtne ali krajevne skupnosti?

Primerjajte odgovore. Pogovorite se o tistih vaših odgovorih, ki se med seboj razlikujejo. Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 11

prvo poglavje

11 9.8.2007 11:37:36


1 10.

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

V stanovanjskih blokih živi na majhnem prostoru veliko ljudi. Pogosto se morajo stanovalci med seboj dogovoriti, kako bodo živeli, da ne bodo motili drug drugega. Včasih je to težko. Preberi naslednjo zgodbo.

Dvanajstletna Andreja se je resno poškodovala v prometni nesreči. Iz bolnišnice so jo spustili domov, vendar vsaj še pol leta ne bo mogla v šolo. Ko je sama doma, je žalostna. Starši so ji kupili kužka, da bi se ob njem razvedrila. Kužek pogosto laja, včasih tudi zvečer. Tega mu ne morejo preprečiti. V sosednjem stanovanju živi stara gospa, ki ji je pred kratkim umrl mož. Stene so tanke in zaradi laježa se gospa zelo vznemirja, kar pa je slabo za njeno bolno srce. Gospa se je pritožila Andrejinim staršem. Kužka bi lahko prevzela Andrejina teta, ki stanuje na deželi. Ali naj Andrejini starši odpeljejo kužka k teti na deželo?

DA NE

Zakaj tako misliš?

Primerjajte svoje odgovore. Poskusite priti do skupnega mnenja.

12 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 12

planet znanja

9.8.2007 11:37:43


11.

Prebivalci in obiskovalci mest se morajo ravnati po številnih pravilih. Jih poznaš? Odgovori na naslednja vprašanja:

Ali se smejo kolesarji na kolesu zapeljati čez prehod za pešce?

DA NE •

Se smejo kolesarji s kolesi voziti po stezah v parkih?

DA NE •

DA NE •

Ali smemo v parkih krmiti golobe? DA NE

So stanovalci družinske hiše dolžni ob državnih praznikih izobesiti slovensko zastavo in zastavo Evropske unije?

So stanovalci stanovanjskega bloka dolžni ob državnih praznikih izobesiti slovensko zastavo in zastavo Evropske unije? DA NE

Ali smemo pokvarjen računalniški zaslon odložiti v smetnjak, ki ni namenjen tovrstnim odpadkom?

Če si obkrožil DA, koliko zastav so dolžni obesiti? a) le dve zastavi za ves stanovanjski blok b) za vsako stanovanje po dve zastavi

DA NE •

Ali smejo meščani za rekreacijski tek uporabljati pločnike?

DA NE

DA NE •

Se smejo meščani in meščanke na rolerjih voziti po pločnikih?

Če si obkrožil DA, ali se smejo voziti zelo hitro?

DA NE •

Je dovoljeno sedeti na stopnicah, ki vodijo do vhoda v cerkev, muzej ali druge javne stavbe? DA NE

Smemo z verigo prikleniti kolo na drog, vrh katerega je prometni znak?

Smejo stanovalci bloka sami prepleskati klopi, ki stojijo pred njihovim blokom? DA NE

DA NE •

Smejo stanovalci pustiti, da zastavi visita tudi takrat, ko ni državnega praznika?

Smetnjaki pred nekim blokom so polni. Ali smejo njegovi stanovalci odnašati smeti v smetnjake, ki stojijo pred drugim blokom? DA NE

Po neki mestni ulici vozniki skoraj vedno vozijo prehitro. Ali smejo prebivalci te ulice kar sami položiti na cestišče hitrostne ovire, da bi vozniki upočasnili vožnjo? DA NE

DA NE

Primerjajte svoje odgovore. Pogovorite se o tistih vprašanjih, na katera ste dali različne odgovore.

Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 13

prvo poglavje

13 9.8.2007 11:37:43


1 12.

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

Časopisi najpogosteje poročajo o slabih dogodkih: nesrečah, vojnih spopadih, nasilju itd. Včasih pa vseeno poročajo tudi o stvareh, zaradi katerih se počutimo dobro. Takšno je tudi tole poročilo o ljudeh, ki so pomagali drugim ljudem.

Neki družini na Goričkem je požar upepelil skromno družinsko hišo. Družino z enim otrokom so vzeli pod streho sosedje. Kleparji in krovci iz tistih krajev so pomagali obnoviti ostrešje hiše. Družina bi brez pomoči pozimi ostala brez strehe nad glavo. Dekličin oče je brezposeln, mati pa je delavka v tovarni. Družini so pomagali tudi uslužbenci občine in njen župan … (Prirejeno po članku v časopisu Delo.)

S katero besedo označimo ravnanje ljudi, ki pomagajo drugim ljudem v nesreči? Obkroži pravilni odgovor. a) enakopravno

c) solidarno

b) demokratično

č) avtoritativno

Poznaš kakšno organizacijo, ki v tvojem domačem kraju zbira pomoč za ljudi v stiski? Navedi vsaj eno.

Se lahko domisliš primera, da so ljudje v tvojem kraju pomagali nekemu posamezniku, družini ali skupini ljudi? Napiši o tem poročilo, ki bo podobno poročilom v časopisih.

Primerjajte, kar ste napisali. Poskusite skupaj odgovoriti na vprašanje: Kakšno bi bilo življenje v skupnosti, če si njeni člani ne bi med seboj pomagali?

14 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 14

planet znanja

9.8.2007 11:37:48


13.

Tu je fotografija velikega nakupovalnega središča. Mnogi ljudje zelo radi nakupujejo v takšnih središčih. Kaj misliš, zakaj? Poskusi se domisliti vsaj dveh razlogov. Ljudje tu radi nakupujejo, ker Ljudje tu radi nakupujejo, ker Ljudje tu radi nakupujejo, ker Ljudje tu radi nakupujejo, ker Nekateri drugi ljudje pa ne nakupujejo radi v teh velikih nakupovalnih središčih. Napiši vsaj dva razloga, zakaj tega ne marajo. Tu ne nakupujejo radi, ker Tu ne nakupujejo radi, ker Tu ne nakupujejo radi, ker Tu ne nakupujejo radi, ker Kaj pa ti? Greš rad z odraslimi po nakupih v nakupovalno središče?

DA NE

Zakaj?

Primerjajte svoje odgovore. O tej temi lahko razpravljate. Na primer: Ena skupina učencev utemeljuje, zakaj je nakupovanje v nakupovalnih središčih nekaj dobrega, druga skupina pa, zakaj je takšno nakupovanje nekaj slabega.

Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 15

prvo poglavje

15 9.8.2007 11:37:51


1

14.

NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

Ko nakupujemo v trgovinah, včasih naletimo na izdelke, ki so jih v daljnih deželah izdelali otroci. Naj takšne izdelke kupimo ali ne? Razmisli o naslednjem primeru.

V nekem kraju v Indiji večina odraslih ne more dobiti službe. Oni in njihovi otroci so več let stradali. V tistem kraju zdaj deluje tovarna športnih copat, v kateri sprejemajo na delo predvsem otroke. Da bi družine preživele, je mnogo otrok, starih od 9 do 12 let, prisiljenih namesto v šolo hoditi v tovarno. Zrak v tovarni je slab. Otroci ne dobijo malice. Vsak dan 10 ur izdelujejo športne copate, dnevno pa zaslužijo samo 40 centov. Ves denar porabijo za nakup kruha za svoje bližnje, ki bi brez tega trpeli lakoto. Športne copate, ki so jih v tisti indijski tovarni izdelali otroci, prodajajo tudi v slovenskih trgovinah. Mateju so zelo všeč. Najprej jih je hotel kupiti, zdaj pa ne ve več, kaj naj stori. V časopisu je namreč bral, da jih izdelujejo indijski otroci. Kaj bi svetoval Mateju, naj jih kupi ali ne? Utemelji svoj odgovor.

Pripravite razpravo o vprašanju, na katero ste odgovarjali. Ena skupina učencev naj zagovarja mnenje, naj Matej kupi tiste športne copate, druga skupina pa mnenje, naj jih ne kupi. Vsaka skupina pripravi za razpravo več utemeljitev.

15.

Na skupnem zemljišču pred blokom, v katerem je večje število stanovanj, raste češnja. Kdo ima po tvojem mnenju pravico, da obere njene plodove? Odgovor označi s križcem. • • • • • • •

predsednik skupnosti stanovalcev stanovalec, ki je češnjo zasadil najstarejši stanovalec družina, ki ima največ otrok vsi stanovalci (vsak naj obere enako količino češenj) vsako leto stanovalci drugega stanovanja (enkrat bodo vsi prišli na vrsto) češnje naj nihče ne obere, plodovi naj kar zgnijejo

Primerjajte svoje odgovore. Poskusite se dogovoriti, katera rešitev je najbolj pravična.

16 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 16

planet znanja

9.8.2007 11:38:00


16.

Tvoje naselje je le eno iz velike množice človeških naselij na planetu Zemlja. Luči, ki ponoči gorijo v njem, iz vesoljske ladje, ki kroži okoli planeta, najbrž ni mogoče videti. Vidijo pa se luči največjih mest. Vidimo jih na tej fotografiji, ki jo je posnel satelit. Na močno osvetljenih področjih so mesta z milijoni prebivalcev. Nekatera področja smo obkrožili in zraven napisali številko. Kje so ta področja? (Pomagaj si z zemljevidom sveta.)

1 2 4 3

Področje št. 1: Na kateri celini je to področje velikih mest?

Katere so tu največje države?

Področje št. 2: Na kateri celini je to področje velikih mest?

V kateri državi?

Področje št. 3: Na kateri celini je to področje velikih mest?

V kateri državi?

Področje št. 4: Na kateri celini je to področje velikih mest?

V kateri državi?

Nekatere od celin so ponoči slabo osvetljene. To velja za Avstralijo. Na tej celini živi samo 20 milijonov ljudi. Neka druga velika celina, ki ima mnogo več prebivalcev, je najslabše osvetljena. Katera?

Ta celina ima precej več prebivalcev kot Združene države Amerike, ki so močno osvetljene. Zakaj je potem tako slabo osvetljena? Napiši svoje mnenje.

Pogovorite se o zadnjem vprašanju. Naše naselje in naša skupnost

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 17

prvo poglavje

17 9.8.2007 11:38:07


2 ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU

1.

Tu je majhen del zemljevida Slovenije. O njem govorijo spodnji stavki. Dopolni, kar manjka. Pomagaj si z legendama, ki sta v učbeniku na strani 23 in 24, v kateri je razloženo, kaj pomenijo znaki na zemljevidu. Največja naselja v tem delu Slovenije so in

,

. Imajo vsaj . Mesta ležijo vsaj

kot

prebivalcev, vendar ne več kot metrov nad morjem, vendar ne več

metrov. Najvišji hrib se imenuje

vrh je

. Njegov

metrov nad morjem. Nekatera naselja so povezana z glavnimi cestami,

druga pa z lokalnimi cestami. Dolenji Boštanj in Log sta povezana z cesto (napiši vrsto ceste), iz Artič se najhitreje pripelješ v Globoko po cesti. Iz naselja Sevnica se lahko v Krško odpeljemo po cesti ali po Koliko znakov za grad je vrisanih v ta del zemljevida?

18 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 18

. . Vrisan je znak

planet znanja

9.8.2007 11:38:09


za neke toplice. Kako se imenujejo?

. Vrisan je znak za neko letališče.

Kako se imenuje?

. Vrisan je znak za neko podzemno jamo. Kako se

imenuje?

. Vrisan je znak za hidroelektrarno? Pri katerem mestu je? .

Skupaj preverite, ali ste nalogo pravilno rešili.

2.

Mateja, Klemen in njun oče Andrej so se odpravili proti vrhu Triglava. Prvega dne so se povzpeli do planinske koče na Kredarici, ki stoji na 2215 metrih nadmorske višine. V njej so prespali. Naslednje jutro so se odpravili proti vrhu Triglava. Kolikšno višinsko razliko so morali premagati na poti od koče do vrha Triglava? (Najprej ugotovi, kateri podatek še potrebuješ.)

Premagati so morali višinske razlike.

metrov

Primerjajte odgovore.

3.

Juretova družina prebiva v Kopru, v hiši, ki stoji tik ob morju. Neke sobote sta se Jure in njegov oče s kolesoma odpravila na izlet. Od doma sta se odpeljala do hriba, ki se imenuje Slavnik, in se povzpela na njegov vrh. Kolikšno višinsko razliko sta morala premagati na poti od doma do vrha Slavnika? (Najprej ugotovi kateri podatek potrebuješ in kje ga najdeš.) Premagati sta morala

metrov.

Skupaj ugotovite, kateri odgovor je pravilen.

Človek v naravnem okolju

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 19

drugo poglavje

19 9.8.2007 11:38:14


2

ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU

4.

Mala vas

S pomočjo plastnic smo prikazali vzpetino. Si lahko predstavljaš, kakšna je ta vzpetina videti iz Male vasi, torej s strani? To nariši! (Prej si lahko ogledaš, kar smo o tem narisali in napisali v učbeniku na strani 25.)

Primerjajte risbe in skupaj ugotovite, katere so pravilne.

5.

A

B Plastnice prikazujejo dve vzpetini. Plastnice tudi kažejo, da je med vzpetinama dolina. Gradbeniki bodo s cesto povezali kraja A in B. Cesta bo šla po dolini. Pokaži, kje bo šla, tako da potegneš črto od A do B.

Primerjajte svoje rešitve.

20 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 20

planet znanja

9.8.2007 11:38:36


6.

0

5

10 km

Ob črti, ki na cestnem zemljevidu predstavlja cesto, so zapisane številke. Povedo nam, koliko kilometrov je od kraja, ki je označen z znakom , do drugega kraja, ki je označen z enakim znakom. Tu je del cestnega zemljevida Slovenije, ob njem pa je grafično merilo. Koliko kilometrov je v ravni črti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Mirna? Koliko kilometrov je v ravni črti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Čatež? (Pomagaj si z grafičnim merilom in šestilom.) Koliko kilometrov pa je po cesti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Mirna? In koliko kilometrov je po cesti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Čatež? Zakaj je razdalja po cesti večja?

Primerjajte odgovore in skupaj ugotovite, kateri so pravilni.

Človek v naravnem okolju

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 21

drugo poglavje

21 9.8.2007 11:38:45


2

ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU

7.

0

10

20 m

m

Na levi je fotografija cerkve, posneta od daleč, pod njo pa je grafično merilo. Desna fotografija iste cerkve je posneta od blizu. Na grafično merilo, ki je pod njo, nismo napisali razdalj. Napiši jih ti.

Skupaj preverite, ali ste pravilno napisali razdalje.

8.

legenda: hiša

Drevo

otok

Most

Pot

reka

Če imamo fotografijo nekega kraja, lahko izdelamo njegov zemljevid. Zgoraj smo na podlagi fotografije izdelali zemljevid in legendo tega kraja. Na naslednji strani je fotografija lučicee v Izoli in majhnega dela tega mesta. V prazni okvir izdelaj zemljevid tega kraja. Dodaj legendo.

22 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 22

planet znanja

9.8.2007 11:39:53


Primerjajte svoje izdelke in ocenite, kateri so dobri. ÄŒlovek v naravnem okolju

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 23

drugo poglavje

23 9.8.2007 11:39:56


2

9.

ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU

Nariši preprost zemljevid naselja, v katerem živiš, in njegove okolice. Najprej nariši svoje naselje in napiši njegovo ime. Potem nariši ceste, ki vodijo iz tvojega naselja v vsaj tri sosednja naselja. Nariši sosednja naselja in napiši njihova imena. Če je v naselju ali ob njem kakšna voda, jo nariši (reka, potok, jezero, ribnik, morje). S preprostimi znaki nariši vzpetine, gozdove, morebitne znamenitosti (cerkev, grad ali kaj drugega). Ob risbi izdelaj legendo, kjer bo z besedo napisano, kaj pomeni neki znak. Da boš laže opravil/-a nalogo, smo tu pokazali, kako je svoj kraj in okolico narisala deklica Manca. Mala gora gornja vas

Sveti mihael gornje jezero

zadnja vas

legenda: hiša

gozd

šola

jezero

Trgovina

potok

Cerkev

polje

cesta mala vas - moj domači kraj

most avtobusna Postaja

Primerjajte svoje risbe.

24 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 24

planet znanja

9.8.2007 11:41:23


10.

Tu sta fotografija in zemljevid Mirne Peči. Poveži pet stvari, ki so narisane na zemljevidu, z istimi stvarmi, ki jih prepoznaš na fotografiji (npr. cerkev, skupino hiš, križišče cest). S črto smo že povezali znak za pokopališče na zemljevidu s pokopališčem na fotografiji.

Primerjajte svoje rešitve.

11.

Evropejci že več sto let upodabljajo Zemljino površje. Na zelo starih upodobitvah celine in oceani niso bili prav natančno narisani. Tu na levi je približno 360 let stara upodobitev Severne in Južne Amerike, na desni pa veliko natančnejša današnja upodobitev. Na stari upodobitvi s svinčnikom popravi obliko celine!

Kaj meniš, zakaj lahko danes natančneje upodobimo površje Zemlje?

Skupaj ugotovite, kateri odgovor na vprašanje je najboljši. Človek v naravnem okolju

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 25

drugo poglavje

25 9.8.2007 11:41:57


2

12.

ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU

Sile, ki delujejo v naravi, so še vedno nevarne za človeka. Katere naravne sile so zanj nevarne?

Zdaj pa ugotovimo, koliko poznaš nevarnosti, ki prežijo v naravi. V katerem letnem času je največja nevarnost, da se pojavijo nevihte s strelo?

Če dolgo ne dežuje, se poveča nevarnost, da v naravi zagorijo grmi in trava. Takrat nečesa v naravi ne smemo početi. Česa?

Voda v rečnih strugah včasih prestopi bregove in poplavi okolico. Kdaj se poveča ta nevarnost? Pravilna sta dva odgovora. Podčrtaj ju!

• •

ob polni luni po dolgotrajnem obilnem deževju

• •

ko se spomladi tali sneg v gorah ko zapade prvi sneg

Ali lahko znanstveniki vnaprej napovejo, kdaj se bo zgodil potres?

DA NE

Potresi ne ogrožajo vseh delov kopnega na Zemlji. Ali ogrožajo Slovenijo? Obkroži pravilni odgovor. a) Potresi Slovenije sploh ne ogrožajo. b) Potresi ogrožajo le zelo majhen del Slovenije. c) Potresi ogrožajo velik del Slovenije. Neugodno je, če smo v trenutku potresa v stavbi. Kaj je takrat pametno storiti in česa ne smemo? Če se strinjaš z nasvetom, obkroži DA, če se ne strinjaš, pa obkroži NE. • • • • • • • • •

Stopimo k oknu in opazujemo, kaj se dogaja zunaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA Stopimo pod podboje vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA Zaščito poiščemo pod močno mizo ali klopjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA Če smo v višjem nadstropju, hitro stopimo v dvigalo in se odpeljemo navzdol . . . . . . . DA Če smo v višjem nadstropju, hitro stečemo po stopnišču navzdol . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA Po koncu potresa mirno zapustimo stavbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA Ne prižigamo vžigalic ali vžigalnika, ker morda iz plinske napeljave uhaja plin. . . . . . . . DA Če smo na prostem, se oddaljimo od stavb in drogov električne napeljave. . . . . . . . . . . DA Takoj po potresu zapremo plin in izklopimo električno napeljavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Pogovorite so o vaših rešitvah. Skupaj ugotovite, katere so pravilne.

26 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 26

planet znanja

9.8.2007 11:42:01


13.

Nekatera prevozna sredstva oddajajo v ozračje pline, zaradi katerih se povečuje nevarnost, da bi se ozračje na Zemlji preveč segrelo. Risar je narisal nekaj teh sredstev. Če narisano prevozno sredstvo oddaja omenjene pline, nariši v polje pod njem vijugaste črte, in sicer: če oddaja zelo veliko škodljivih plinov izpolni vseh 6 kvadratov, če oddaja srednje veliko škodljivih plinov izpolni 4 kvadrate, če oddaja malo škodljivih plinov izpolni 2 kvadrata, če ne oddaja škodljivih plinov, ne izpolni ničesar (0 kvadratov).

dizelska lokomotiva

gliser z velikim motorjem

kolo

električna lokomotiva

motorno kolo

jadrnica

dekle na rolkah

tovornjak

velik terenski avtomobil

jadralno letalo

avtobus

majhen osebni avtomobil

veliko potniško letalo

Pogovorite se o tem: Kako bi dosegli, da bi več ljudi uporabljalo prevozna sredstva, za katera ste ugotovili, da oddajajo malo škodljivih plinov? Človek v naravnem okolju

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 27

drugo poglavje

27 9.8.2007 11:42:25


3 SLOVENSKE POKRAJINE

1.

To fotografijo dela Evrope je posnel satelit. Na njej nariši obris naše države Republike Slovenije. Slovenija obsega del Alp, Dinarskega gorstva in Panonske nižine. Te tri dele Evrope smo osenčili s tremi različnimi barvami. Na ustrezno mesto napiši imena: Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina. (Pomagaj si z zemljevidom Evrope ali fotografijo, ki je v učbeniku na strani 30.)

Primerjajte svoje risbe. Katera je najbolj natančna?

28 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 28

planet znanja

9.8.2007 11:42:45


ALPSKE POKRAJINE

2.

Alpe so razdeljene med več držav. Na fotografijo smo narisali njihove obrise. V obrise napiši njihova imena. (Pomagaj si z zemljevidom Evrope.)

Primerjajte svoje rešitve.

3.

Na levi fotografiji je značilen vrh gore v Julijskih Alpah. Na desni fotografiji pa je značilen vrh gore v Karavankah. Z besedami opiši obliko vsakega od obeh vrhov. Vrh na levi fotografiji: Vrh na desni fotografiji:

Zdaj poznaš razliko med značilnimi oblikami vrhov v Julijskih Alpah in tistih v Karavankah.

Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 29

tretje poglavje

29 9.8.2007 11:43:27


3

4.

SLOVENSKE POKRAJINE

Fotografiji prikazujeta enega najlepših delov Slovenije, Logarsko dolino. Kateri prizor v tej dolini bi ti bil bolj všeč, tisti na levi ali tisti na desni fotografiji (obkroži)? NA LEVI

NA DESNI

Zakaj?

Primerjajte odgovore; v pogovoru s sošolci in sošolkami utemelji svoje mnenje.

5.

Ob poteh, ki vodijo v Triglavski narodni park, so znaki, ki opozarjajo, česa v parku ne smemo početi. Kaj prepoveduje vsak od njih?

30 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 30

planet znanja

9.8.2007 11:43:55


Primerjajte odgovore in skupaj ugotovite, kateri so pravilni. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 31

tretje poglavje

31 9.8.2007 11:44:26


3

6.

SLOVENSKE POKRAJINE

Jesenice

Na zemljevidu Slovenije smo povečali tisti del, ki upodablja Alpske pokrajine. Na njem smo s krogi označili nekaj mest. Napiši imena teh mest. Ime enega mesta smo že napisali. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Na zemljevidu so reke označene z modrimi črtami. Ob črtah napiši imena rek. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Katere so najvišje tri gore v naših Alpah? Na risbi jih označi s križcem in napiši njihova imena. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.)

Skupaj preverite, ali so vaše rešitve pravilne.

7.

Na vrhu Triglava stoji okrogel železen stolp. Po kom se imenuje (obkroži odgovor)? 1.) po Jakobu Aljažu 2.) po Marjanu Kozini 3.) po Franu Levstiku Kdo je bil to? 1.) pomemben slovenski skladatelj 2.) pisatelj, ki je napisal povest o Martinu Krpanu 3.) župnik v Dovjem, zaveden Slovenec in velik ljubitelj gora

Primerjajte odgovore in skupaj ugotovite, katera dva sta pravilna.

32 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 32

planet znanja

9.8.2007 11:44:38


8.

Ta prebivalec alpskega dela Slovenije ima ob svoji hiši hlev, v planini pa pašnik in stajo za živino. Katere živali redi? (Podčrtaj samo živali, ki jih najpogosteje redijo ljudje v Alpah.) •

krave

ovce

gosi

noje

prašiče

zajce

koze

Svoje odgovore primerjajte s tistim, kar je napisano v učbeniku na strani 34.

9.

To dekle je doma v eni od alpskih dolin. Želi si, da bi se čez nekaj let lahko zaposlila v svoji dolini. Kje bi lahko našla zaposlitev? (Podčrtaj samo tisto, kar najdemo v slovenskih Alpah.) •

v hotelu

v podjetju, ki upravlja žičnice

v veliki tovarni avtomobilov

v veliki tovarni živil

v restavraciji

v turistični agenciji

Ta nizozemska turista bosta svoj dopust morda preživela v slovenskih Alpah. Kaj bosta lahko tam počela, če prideta poleti? Podčrtaj tisto, kar lahko počnemo v Alpah. •

Ogledala si bosta velike podzemne jame.

Kolesarila bosta z gorskim kolesom.

Lovila bosta postrvi v čistih rekah.

Ogledala si bosta velike vinograde, v katerih poleti zori grozdje.

Sprehajala se bosta po poteh, ki vodijo čez velika polja.

Obiskala bosta prireditev »kravji bal«.

Kopala se bosta v toplicah.

Obiskovala bosta planinske koče.

Ogledala si bosta številne gradove.

Nabirala bosta gobe v gozdovih.

Pri planšarjih bosta poskušala maslo in sir.

S kanuji se bosta vozila po brzicah rek.

• •

Vzpenjala se bosta na strme gore.

Primerjaj odgovore s sošolkami in sošolci; skupaj ugotovite, kateri so pravilni. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 33

tretje poglavje

33 9.8.2007 11:44:46


3

SLOVENSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

10.

Ljubljana

Na zemljevidu Slovenije smo povečali tisti del, ki upodablja Predalpske pokrajine. Na njem smo s krogi označili nekaj mest. Napiši imena teh mest. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Na zemljevidu lahko prepoznaš vsaj dve kotlini. Na ustrezno mesto na risbi vpiši njuni imeni. V predalpskih pokrajinah je več hribovij. Na ustrezno mesto napiši imena vsaj treh. (Glej učbenik, stran 36.)

Skupaj preverite, ali ste pravilno rešili naloge.

11.

Na fotografiji je velika kotlina. Kaj je kotlina?

Katera kotlina je na fotografiji?

Kako se imenuje velika ravnica na spodnjem delu fotografije? (Ta ravnica je mokrišče – glej učbenik, stran 37.)

Primerjajte odgovore.

34 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 34

planet znanja

9.8.2007 11:45:01


12.

V Celjski kotlini so veliki nasadi rastline, ki jo vidiš na fotografiji. Rastlino pivovarne uporabljajo za izdelavo piva. Kako se imenuje rastlina?

Preveri, ali je tvoj odgovor pravilen.

13.

V Ljubljani je največja slovenska univerza, vendar so v Sloveniji še tri univerze. V katerih mestih? Na zemljevidu Slovenije so ta mesta označena s piko in vprašajem. Napiši imena mest!

?

Ljubljana

?

?

Skupaj preverite, ali ste pravilno napisali imena slovenskih univerzitetnih mest. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 35

tretje poglavje

35 9.8.2007 11:45:17


3

14.

SLOVENSKE POKRAJINE Na zemljevidu so znaki, ki označujejo naše največje rudnike premoga (rudnike sicer postopno zapirajo). Ob katerih mestih so ti rudniki? Napiši imena mest.

Celje

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno napisali imena mest.

Litija

15. ?

?

? ?

Skozi predalpski del Slovenije teče reka Sava. Vanjo se v predalpskem delu Slovenije zlijejo druge reke. Katere? Napiši njihova imena.

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno napisali imena rek.

36 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 36

planet znanja

9.8.2007 11:45:23


16.

? ?

Slovenija ? ?

?

? ?

Na ta zemljevid na ustrezna mesta vpiši odgovore na naslednja vprašanja: Skozi katero sosednjo državo teče Sava, potem ko zapusti Slovenijo? V katero veliko evropsko reko se zlije? V kateri državi je to? Pri katerem velikem mestu? Med katerima državama teče potem velika evropska reka, katere ime si pravkar zapisal?

V katero morje se končno zlije vsa ta rečna voda?

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 37

tretje poglavje

37 9.8.2007 11:46:01


3 17.

SLOVENSKE POKRAJINE

OBPANONSKE POKRAJINE

Velika Panonska nižina je razdeljena med več držav. Meje teh držav smo vrisali na satelitsko fotografijo. V obris vsake od držav vpiši njeno ime (vključno s Slovenijo).

SKupaj preverite, če ste pravilno zapisali imena držav.

18.

Na zemljevidu Slovenije smo povečali tisti del, ki upodablja Obpanonske pokrajine. Na njem smo s krogi označili nekaj mest. Napiši imena teh mest. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.)

Maribor

Na zemljevidu so z modrimi črtami zarisane reke. Napiši njihova imena. Na ustrezno mesto na zemljevidu napiši imena gričevij: Slovenske gorice, Haloze in Kozjansko. (Lahko si pomagaš z zemljevidom, ki je v učbeniku na strani 40.)

Skupaj ugotovite, ali ste napisali prava imena.

38 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 38

planet znanja

9.8.2007 11:48:07


19.

V Pomurju si velike ptice, katerih eno vidiš na fotografiji, spletejo gnezda na dimnikih, drogovih električne napeljave in drugih visokih mestih. Kako se imenuje ptica na fotografiji? (Nekdaj so otrokom, ki so vprašali, kako so prišli na ta svet, dejali, da jih je prinesla ta ptica.) Ta ptica je

Na tem splavu na reki Muri je nekoč delovala naprava, ki je služila lastnikom žitnih polj. Katera naprava je bila to?

Čemu je naprava služila? (Pomisli: Kaj izdelajo ljudje iz žita?)

Primerjajte odgovore.

20.

Tu je nekaj užitnih rastlin, ki dobro uspevajo na poljih v Obpanonskih pokrajinah. Na črto pod risbami napiši imena rastlin. Nato napiši, v katero živilo za ljudi jih predelajo? (Poglej v učbenik na stran 43.)

Ime rastline:

Ime rastline:

Ime rastline:

Ime rastline:

Predelajo jo v

Predelajo jo v

Predelajo jo v

Predelajo jo v

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 39

tretje poglavje

39 9.8.2007 11:48:49


3

21.

SLOVENSKE POKRAJINE Ta nizozemska turista bosta svoj dopust morda preživela v Obpanonskih pokrajinah. Kaj bosta lahko tam počela, če prideta poleti? Podčrtaj tisto, kar lahko počnemo v Obpanonskih pokrajinah.

Ogledala si bosta velike podzemne jame.

Sprehajala se bosta ob morski obali

Lovila bosta postrvi v čistih gorskih rekah.

Ogledala si bosta velike vinograde, v katerih poleti zori grozdje.

Sprehajala se bosta po poteh, ki vodijo čez velika polja.

Obiskala bosta prireditev »kravji bal«.

Kopala se bosta v toplicah.

Obiskovala bosta planinske koče.

Ogledala si bosta nekaj gradov.

Nabirala bosta gobe v gozdovih.

Pri planšarjih bosta poskušala maslo in sir.

S kanuji se bosta vozila po brzicah deročih rek.

• •

Vzpenjala se bosta na strme gore.

Skupaj ugotovite, katere rešitve so prave.

Nizozemska turista si bosta med drugim lahko ogledala, kar kaže ta fotografija.

40 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 40

planet znanja

9.8.2007 11:49:24


22.

DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE

Tudi Dinarsko gorstvo je razdeljeno med več držav. V obrise teh držav vpiši njihova imena (vključno s Slovenijo).

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno napisali imena držav.

23.

Na zemljevidu Slovenije smo povečali tisti del, ki upodablja Dinarskokraške pokrajine. Na njem smo s krogi označili nekaj mest. Napiši imena teh mest. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Na zemljevidu so z modrimi črtami zarisane reke. Napiši njihova imena. Na ustrezna mesta na risbi napiši imena planot Trnovski gozd, Kočevski rog in Gorjanci. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Napiši še ime jezera, pobarvanega z modro.

Postojna

Ste pravilno napisali imena mest, rek in jezera? Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 41

tretje poglavje

41 9.8.2007 11:50:01


3

24.

SLOVENSKE POKRAJINE Stržen

vzpetina

Rak

Reka se vije po kraškem polju.

Smer reke, ko teče pod zemljo.

Reka Stržen teče skozi Dinarskokraške pokrajine. Teče po površju, potem ponikne. Kaj pomeni izraz ‘ponikne’? Kako rečemo rekam, ki poniknejo pod površjem?

. Iz katere

kamnine so tla, da si je reka v njej lahko izdolbla prehod? Ista reka potem spet pride na dan in teče po površju. Ta del reke se imenuje Rak. Reka potem še trikrat ponikne. Naslednji deli reke se imenujejo Pivka, Unica in Ljubljanica. Ugotovi, pri katerem večjem naselju izvira Ljubljanica. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Vsak površinski del reke ima svoje ime. Zakaj? (Upoštevajte, da so deli reke dobili imena pred davnimi časi)

Poskusite skupaj pravilno odgovoriti na zadnje vprašanje.

25.

V podzemnih jamah Dinarskokraških pokrajin najdemo kapnike. Kaj je kapnik? (Glej učbenik, stran 47.)

Nekateri kapniki rastejo od stropa navzdol, drugi pa od tal navzgor. Za ti dve vrsti kapnikov uporabljamo tuji imeni, ki sta napisani ob fotografiji. V leksikonu ali na spletu boš izvedel/-a, katero ime uporabljamo za katero vrsto kapnikov. Potem boš potegnil/-a črto od posameznega imena do ustreznega kapnika. STALAGMIT

STALAKTIT

Ste pravilno povezali imeni in kapnika?

42 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 42

planet znanja

9.8.2007 11:50:38


26.

Nizozemska turista bosta morda svoj dopust preživela v Dinarskokraških pokrajinah. Kaj bosta lahko tam počela, če prideta poleti? Podčrtaj samo tisto, kar je takrat mogoče početi v tem delu Slovenije. •

Ogledala si bosta velike podzemne jame.

Lovila bosta postrvi v gorskih rekah.

Ogledala si bosta velike vinograde, v katerih poleti zori grozdje.

Nabirala bosta gobe v gozdovih.

Ogledala si bosta hidroelektrarne na širokih rekah

Sprehajala se bosta ob morski obali.

Vzpenjala se bosta na strme gore.

Hodila bosta po pragozdu.

Sprehajala se bosta po poteh, ki vodijo čez velika rodovitna polja.

Obiskala bosta prireditev »kravji bal«.

Ogledala si bosta nekaj gradov.

S kanuji se bosta vozila po brzicah deročih gorskih rek.

Ogledala si bosta presihajoče jezero.

Pri planšarjih bost poskušala maslo in sir.

Nizozemska turista si bosta med drugim lahko ogledala, kar kaže ta fotografija.

Skupaj ugotovite, katere rešitve so prave.

27.

V velikih gozdovih Dinarskokraških pokrajin živijo tudi živali, ki jim pravimo zveri. Katere štiri od naštetih zveri živijo v slovenskih gozdovih? Podčrtaj jih. •

ris

puma

leopard

volk

rjavi medved

polarni medved

lisica

tiger

Zajec in srna nista zveri. Kakšna je razlika med njima in zvermi?

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 43

tretje poglavje

43 9.8.2007 11:51:21


3 28.

SLOVENSKE POKRAJINE

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE

5.

2.

6.

7. 8.

3.

11.

9. 1.

10.

12.

4.

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

Jadransko morje je zaliv Sredozemskega morja. Zato Slovenija s svojim obalnim delom sodi med sredozemske države. Vrisali in oštevilčili smo sredozemske države, ki so v Evropi. V zgornjo razpredelnico vpiši njihova imena (lahko si pomagaš z zemljevidom Evrope).

Skupaj preglejte odgovore.

44 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 44

planet znanja

9.8.2007 11:51:56


29.

Na zemljevidu Slovenije smo povečali tisti del, ki upodablja Obsredozemske pokrajine. Na njem smo s krogi označili nekaj mest. Napiši imena teh mest. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.) Na zemljevidu sta z modro črto zarisani reki. Napiši njuni imeni. Na ustrezno mesto napiši ime pokrajine Kras.

Koper

Preveri, ali si prav napisal imena.

Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 45

tretje poglavje

45 9.8.2007 11:53:33


3

30.

SLOVENSKE POKRAJINE

Na risbah na tej in naslednji strani so sredozemske rastline: palma, agava, oleander, limonovec, figovec, cipresa, oljka. Risbe niso v takšnem vrstnem redu. Pod vsako risbo napiši ustrezno ime rastline.

46 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 46

planet znanja

9.8.2007 11:53:58


Primerjajte odgovore. Če ne prepoznate rastlin, vprašajte sošolke in sošolce. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 47

tretje poglavje

47 9.8.2007 11:54:09


3 31.

SLOVENSKE POKRAJINE

Na fotografiji je edino večje slovensko pristanišče. V katerem mestu je? Kaj vse prepoznaš na fotografiji? Potegni črte od poimenovanj do podrobnosti na fotografiji. •

silos za žitarice

zabojniki na kopnem

rezervoarji za skladiščenje tekočih tovorov

skladišča

dvigalo za natovarjanje in raztovarjanje ladij

vlak, ki pripelje in odpelje tovor (zabojnike in drugo)

ladja, ki vozi zabojnike

Primerjaj svoje rešitve z rešitvami sošolca ali sošolke.

48 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 48

planet znanja

9.8.2007 11:54:16


32.

Kaj je na fotografiji?

Kar vidiš, je blizu obmorskega naselja Seča. Katero večje naselje je še v bližini?

Katera vrsta vode je v velikih ograjenih pravokotnikih?

Kaj bo ostalo na dnu, ko bo ta voda izhlapela?

Na fotografiji so veliki beli kupi. Česa?

Kako so nastali ti kupi?

Če nisi znal/-a odgovoriti, povprašaj sošolke in sošolce.

33.

Kar vidiš na fotografiji, stoji blizu naselja Hrastovlje, nedaleč od morske obale. Kaj je to? a) trdnjava b) cerkev c) oboje V notranjosti stavbe, ki se skriva za zidovi, so izredno dragocene in stare freske. Kaj so freske?

Zidovi, ki jih vidiš na fotografiji, so bili zgrajeni pred približno 500 leti. Kaj se je takrat dogajalo na slovenskem ozemlju, da so zaradi tega zgradili zidove?

Preveri, ali so tvoji odgovori pravilni. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 49

tretje poglavje

49 9.8.2007 11:54:28


3

34.

SLOVENSKE POKRAJINE

Zdaj gotovo že poznaš razlike med različnimi deli slovenskega ozemlja. Tu je nekaj fotografij. H katerim slovenskim pokrajinam spadajo kraji na fotografijah? K Alpskim, Predalpskim, Obpanonskim, Dinarskokraškim ali Obsredozemskim pokrajinam? (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.)

Na fotografiji je Trnovski gozd, ki spada k

Na fotografiji je planina Javornik, ki spada k

50 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 50

pokrajinam.

pokrajinam.

planet znanja

9.8.2007 11:54:40


Na fotografiji je okolica Predanovcev, ki spada k

pokrajinam.

Na fotografiji je del Koroške pokrajine, ki spada k

pokrajinam.

Na fotografiji je Strunjan, ki spada k

pokrajinam.

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno odgovorili. Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 51

tretje poglavje

51 9.8.2007 11:55:03


3

35.

SLOVENSKE POKRAJINE A

34° 33° 25°

30°

31°

28°

29° 32°

B

-5° -3° -7° -2°

-5° 4° Tu je napoved vremena v risbi. Takšne risbe najdemo v časopisih, na televiziji in spletu. Preglej obe risbi in odgovori na naslednje vprašanje: Katera od risb napoveduje poletno vreme? Vpiši ustrezno črko.

52 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 52

planet znanja

9.8.2007 11:55:07


Oglej si napoved za poletni dan. V katerih slovenskih pokrajinah bo po tej napovedi najbolj vroče in v katerih najmanj vroče? Najbolj vroče bo v

pokrajinah.

Najmanj vroče bo v

pokrajinah.

Kaj pomenijo znaki: Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo veter pihal iz smeri.

Zdaj si oglej napoved za zimski dan. V katerih slovenskih pokrajinah bo po tej napovedi najbolj mrzlo in v katerih najmanj mrzlo? Najbolj mrzlo bo v

pokrajinah.

Najmanj mrzlo bo v

pokrajinah.

Kaj pomenijo znaki: Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo

Ta znak pomeni, da bo veter pihal iz smeri.

V učbeniku smo napisali, kakšno vreme je poleti in pozimi v različnih slovenskih pokrajinah. Primerjaj, kar smo napisali tam, z napovedjo, ki jo tukaj prikazujeta risbi.

Slovenske pokrajine

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 53

tretje poglavje

53 9.8.2007 11:55:16


4 ZGODBE O PRETEKLOSTI

1.

2.

Stare cerkve so del naše kulturne dediščine. V notranjosti cerkev občudujemo stare freske, oltarje, prižnice, spovednice, kropilnice, orgle in drugo. Veš, kaj pomenijo ti izrazi? Nekaj teh stvari je na spodnjih fotografijah. Vsako fotografijo poveži z ustreznim izrazom na sredini strani.

oltar spovednica freske prižnica

Primerjajte rešitve.

54 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 54

planet znanja

9.8.2007 11:55:46


2.

Na Slovenskem so v srednjem veku zgradili mnogo gradov. Tudi ti so del naše kulturne dediščine. Risar si je zamislil nek grad. Ob risbi so poimenovanja, ki se nanašajo na narisane dele gradu. Potegni črte od vsakega poimenovanja do ustrezne podrobnosti na risbi.

Stražarja, ki jetniku po vrvi spuščata hrano.

obzidje

kuhinja

graščakova spalnica

graščakov grb

jedilnica

viteška dvorana z orožjem

jetnik v grajski ječi

hlevi za konje

skladišče hrane

dvižni most

domače živali na grajskem dvorišču

odprto ognjišče

Kdo je vsa poimenovanja pravilno povezal s podrobnostmi na risbi?

Zgodbe o preteklosti

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 55

cetrto poglavje

55 9.8.2007 11:56:06


3.

4

ZGODBE O PRETEKLOSTI

Slovenska posebnost so poslikane deščice na starih čebeljih panjih, imenovane panjske končnice. Poslikali so jih preprosti slikarji pred 100, 200 in več leti. Slike povečini pripovedujejo šaljive in pravljične zgodbe ali pa prikazujejo svetnike. Oglej si panjski končnici na fotografijah. Poskusi na kratko napisati zgodbi, ki ju pripovedujeta. 1.

2.

Preberi svoji zgodbi sošolcem in sošolkam.

56 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 56

planet znanja

9.8.2007 11:56:23


4.

Tudi narava, ki so nam jo zapustili predniki, je naša dediščina. Del narave so živali in rastline. Nekatere so zaščitene, saj bi drugače lahko izginile. Kaj od naštetega je prepovedano in kaj dovoljeno? Pri vsakem od navedenih primerov obkroži samo en odgovor. •

trganje cvetlic v Triglavskem narodnem parku

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

streljanje medvedov

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

lovljenje človeških ribic v kraških jamah

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

nabiranje gob po gozdovih

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

nabiranje rož na travnikih

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

lovljenje rib v rekah, ribnikih in jezerih

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

sprehajanje po gozdovih

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

sekanje smrečic v gozdu za božična drevesca

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

streljanje vrabcev z zračno puško

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

uničevanje mrčesa v stanovanju

a) b) c) č)

prepovedano dovoljeno, vendar v majhnih količinah dovoljeno le, če imamo dovoljenje dovoljeno brez omejitev

Primerjajte odgovore. Pogovorite se o tistih vprašanjih, na katera niste znali odgovoriti. Zgodbe o preteklosti

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 57

cetrto poglavje

57 9.8.2007 11:56:26


5.

4

ZGODBE O PRETEKLOSTI

Ljudje so v preteklosti s svojo spretnostjo in znanjem ustvarili množico lepih in zanimivih izdelkov. Tiste, ki so se ohranili, občudujemo še danes. Zanje uporabljamo izraz kulturna dediščina. Tu smo poimenovali različne vrste kulturne dediščine. H kateri vrsti te dediščine sodijo stvari, prikazane na fotografijah? Vsako fotografijo poveži z enim od poimenovanj na sredini strani.

stavbna dediščina tradicionalna hrana književna dediščina običaji likovna dela reja pasme konj arheološka dediščina naselbinska dediščina glasbena dediščina industrijska dediščina

Če katere stvari nisi znal povezati z ustreznim poimenovanjem, vprašaj sošolko ali sošolca.

58 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 58

planet znanja

9.8.2007 11:56:59


6.

V nekem delu Slovenije se je ohranila stara šega. Ljudje se oblečejo v šemo, ki jo vidiš na fotografiji. Kako se imenuje ta šema?

V katerem delu Slovenije prebivalci ohranjajo to staro šego?

Kdaj se ljudje oblečejo v to šemo?

Iz česa je narejeno oblačilo?

.

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

Zgodbe o preteklosti

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 59

cetrto poglavje

59 9.8.2007 11:57:06


5 KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

1.

Pred približno 1400 leti so se slovanski predniki Slovencev priselili na ozemlje današnje Slovenije. Risba kaže njihova bivališča in njihovo vsakdanje življenje. Pokaže tudi, kako so si Slovani razdelili delo in kakšen položaj so imeli v skupini. Opiši bivališča na sliki (danes uporabljamo zanje izraz ‘zemljanke’).

Kam se odpravljajo odrasli moški, ki jih vidiš na risbi?

S čim so oboroženi?

Kaj počneta ženski ob ognju?

60 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 60

planet znanja

9.8.2007 11:57:16


Kaj počneta drugi dve ženski?

Kakšno delo opravlja fant, ki ima v rokah palico?

Kakšen položaj ima po tvojem mnenju v tej skupini starejši mož, ki sedi pod drevesom?

Kako pa je danes razdeljeno delo? Navedi glavne naloge, ki jih danes opravljajo: odrasli moški odrasle ženske otroci starejši ljudje

Kaj meniš o tej današnji razdelitvi dela? Kdo navadno opravi največ dela? Kdo najmanj? Je delo danes pravično razdeljeno?

Pogovorite se o današnji razdelitvi dela. Poskusite priti do skupnega stališča o tem, kakšna bi bila najbolj pravična razdelitev dela. Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 61

peto poglavje

61 9.8.2007 11:57:16


2.

5

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

3.

Vse več vemo o tem, kako so živeli davni predniki današnjih Slovencev. Zgodovinarji so povedali risarju, kakšen je bil njihov videz. Risar je potem narisal slovanskega kmeta, vojščaka in žensko. Na fotografijah vidiš več kosov orodja in orožja. Pri stvareh, ki jih je pri kmetovanju uporabljal slovanski kmet, napiši številko 1. Pri stvareh, ki jih je uporabljal slovanski vojščak, napiši številko 2. Pri stvareh, ki jih je uporabljala slovanska žena, napiši v krog številko 3. 1.

(ostroge)

2.

3.

Skupaj preverite, ali ste pravilno rešili nalogo.

62 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 62

planet znanja

9.8.2007 11:58:41


A 3.

Pred približno 500 leti so prebivalci slovenskega ozemlja trpeli zaradi Turkov, ki so občasno napadali to ozemlje. Slikar si je zamislil, kaj vse se je dogajalo ob takšnih napadih. Kaj lahko razbereš z njegove slike? Za obzidjem, ki obdaja cerkev, je množica ljudi. Kdo so in kaj počnejo?

Skupina ljudi ima na hrbtu zvezane roke. Kdo so in kaj bodo Turki storili z njimi?

Kaj še opaziš na sliki?

Ugotovite, kdo je na sliki opazil najbolj zanimive podrobnosti.

4.

V učbeniku je na strani 68 zapis o kmetih, ki so se po koncu srednjega veka začeli upirati graščakom. Slikar si je zamislil takšen upor. Naslikal je množico oboroženih kmetov. Kaj je hotel slikar povedati? S kakšno namero so se kmetje na sliki zbrali?

Zakaj so se kmetje uprli?

S čim so kmetje na sliki oboroženi?

Graščaki so ob podpori avstrijskega cesarja zbrali vojsko, ki je premagala uporne kmete. Kako so bili v tistih časih oboroženi vojaki?

Poizvedi, kdo je bil Matija Gubec. Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 63

peto poglavje

63 9.8.2007 11:59:17


5.

5

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

V muzeju v Brežicah je razstavljeno orožje, ki so ga med uporom uporabljali kmetje. Nekatere vrste orožja so pravzaprav orodja za dela na kmetiji. Za katera dela so ta orodja sicer uporabljali? Najprej napiši ime orodja, potem pa namen.

a) ime: namen: b) ime: namen: c) ime: namen:

Ugotovi, ali so tvoji odgovori podobni odgovorom, ki so jih napisali sošolci in sošolke.

6.

Pred približno 300 leti so na Slovenskem delovale številne delavnice, v katerih so delavci ročno izdelovali izdelke iz železa, usnja, stekla in drugih snovi. Slikar si je zamislil in naslikal eno teh delavnic. Kaj izdelujejo delavci na sliki? (Izdelke lahko vidiš na sliki.)

Na podoben način še danes izdelujejo tovrstne izdelke. Kako rečemo tovarnam, v katerih jih izdelujejo? . Delavci v teh tovarnah še danes uporabljajo cevi, kakršne imajo v rokah delavci na sliki. Kaj počnejo s temi cevmi?

Primerjajte odgovore.

64 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 64

planet znanja

9.8.2007 11:59:27


A 7.

Pred 200, 300 in več leti so na Slovenskem pridobivali železo in izdelovali železne izdelke v posebnih delavnicah. Kako so jih imenovali? Te delavnice so najpogosteje zgradili ob reki ali potoku. Zakaj? (Glej učbenik, stran 70.)

Danes se po teh delavnicah imenuje več slovenskih naselij. Oglej si ta zemljevid. Na njem je naselje, ki stoji v bližini reke Ljubljanice. V njem so bile nekoč delavnice, o katerih govorimo. Obkroži imena dveh naselij, ki se imenujeta po delavnicah.

40

ELOK jska

Toplarniška ulica

STUDENEC

pot

VIII

Trpinče va

ku p o to

a st ce sk

a

Bi leč an sk a Der g K am ančeva nos U l. b e š k a r a to v Tu m a

ru

mi ica

Ob

Mej

ašu

Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija

a ce sta ujsk

Ba lin

ce

ca

ŽIMA

JU Tr p iL n č e v B L JA N ICA a ul i ca

žin Fu

t

Ob

cesta

r

po

ka

ala

na

vs

t

oz

po

am

RAST

ka

V To

FUŽINE

ZGORNJA HRUŠICA

e

Ul

uli

ars

VZ

Gr

65

Preveri, ali so tvoji odgovori pravilni.

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 65

O.šola Grad Fužine

O.šola

Hr

Univerzitetna psihiatrična klinika

ngd

Ul.

Sr. šola O.šola

TOTRA

c e s t a

ŠTEPANJA VAS

Osenjakova

Molniške čete

Archinetova ul.

Nusdo rferjev a

L i t i j s k a

Rusjanov trg

pli

ulica

Brodarjev trg

va

Grab ta v en Ko s t anj

o v a ul ic a

NOVE FUŽINE iče

Ces

a c.

erš

n a B re j e

sk

Novosad ska

J a kč ev a

pa

Ul. A. Ocepkove

čeva Parm ska ulica

Šte

Ul. V. Prištinska Janežičeve

šp

C. I

C Ce esta sta III V

t a

Che

NASELJE

Ga

Pot

uli ajuhova

o na brežje

K

M e k in

Ul.P.Čude

Skopska

171

132

sk

ŠTEPANJSKO

Fužine Preglov trg

Nove

s

cesta

nj

Škerjančeva

ca

100

ju

e

Pe s a r s k a

l

et

to č

+ + Sv. Štefan

nj

a

so

čev

Pot na Fužine

O.šola Ob

iheli

R

c e

Cesta XVI

Uli c a M i r e M

Z a l o š k a

Cesta XIII

va ja

147

Ste

ep

Po l

Ces ta XIV Cest a X Cesta VI

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA

ŽG KONTEJNERSKI TERMINAL

Cesta

Zakotnikova Ul. bratov

Št

MOSTE

TOVORNA POSTAJA LJUBLJANA

IZOLIRKA

Po

t

do

šol

e

© Copyright: GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE

peto poglavje

65 9.8.2007 11:59:44


8.

5

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

Prebivalci slovenskih mest so mnoge ulice ali trge poimenovali po osebah, ki so v preteklosti storile kaj zares pomembnega za slovenski narod. Na tem zemljevidu mesta Ljubljane poišči pet ulic ali trgov, poimenovanih po osebah, o katerih veš, zakaj so pomembne. Najprej poišči tiste, ki se imenujejo po treh osebah, prikazanih na slikah na naslednji strani. Potem poišči imeni še dveh oseb, ki ju poznaš. Napiši imena oseb in zakaj so pomembne.

66 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 66

planet znanja

9.8.2007 11:59:51


A Oseba na sliki – njeno ime: Ta oseba je za nas pomembna, ker

Oseba na sliki – njeno ime: Ta oseba je za nas pomembna, ker

Oseba na sliki – njeno ime: Ta oseba je za nas pomembna, ker

Četrta oseba – njeno ime: Ta oseba je za nas pomembna, ker

Peta oseba – njeno ime: Ta oseba je za nas pomembna, ker

Primerjajte utemeljitve, zakaj so osebe pomembne. Izberite tiste utemeljitve, ki se vam zdijo najboljše. Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 67

peto poglavje

67 9.8.2007 12:00:19


9.

5

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

V učbeniku (stran 70) smo napisali, da so Slovenci po koncu turških napadov in kmečkih uporov začeli živeli mirneje in da so se začeli zanimati predvsem za to, kako bi pridelali več hrane na poljih, izdelali in prodali več izdelkov. O tem govori pesem, ki jo je pred približno 210 leti napisal pesnik Valentin Vodnik. Preberi jo.

DRAMlLO

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Pólje, vinograd, gora, morjé, ruda, kupčija tebe rede. Za uk si prebrisane glave pa čedne in trdne postave. Išče te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. … Pesnik na starinski način pove, katere vrste dela lahko »redijo« Slovenca. To pomeni, s katerimi vrstami dela se Slovenec lahko preživlja. Katere pa so te vrste dela? Bodi pozoren na štiri stvari, ki so omenjene: polje, vinograd, ruda in kupčija. Spodaj s črto poveži te štiri stvari s štirimi vrstami dela, s katerimi bi se po Vodnikovem mnenju Slovenci lahko preživljali. polje vinograd ruda kupčija

• • • •

• • • •

trgovanje (prodaja izdelkov) delo v rudnikih železa, živega srebra itd. kmetovanje (obdelovanje zemlje) pridelovanje in prodaja vina

V drugi kitici pesnik pove, da Slovenci lahko dosežejo srečo, saj imajo dve lastnosti, ki ju zato potrebujejo. Kateri dve lastnosti pesnik omeni? Podčrtaj dve od štirih lastnosti. • •

• •

Dovolj so trmasti. Dovolj so napadalni.

Dovolj so bistri za učenje. Dovolj so zdravi in močni.

Kaj pomeni, da pesnik svari ljudi pred zaspanostjo? Svari jih pred (podčrtaj samo eno stvar): •

zavistjo

radovednostjo

lenobo

Pred čim pa bi ti posvaril sošolce in sošolke?

68 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 68

planet znanja

9.8.2007 12:00:19


A 10.

Pred več kot 200 leti, ko se je rodil pesnik Prešeren, so ljudje pri trgovcih že lahko kupovali nekatere izdelke, ki jih kupujemo danes. Podčrtaj tiste od navedenih izdelkov, za katere meniš, da so jih lahko kupovali tudi ljudje v Prešernovem času. •

porcelanasta punčka

knjiga

kolo na nožni pogon

žepna svetilka, ki deluje na baterijske vložke

štedilnik na elektriko

kemični svinčnik

glavnik

CD

kavbojki

steklen kozarec

igralne karte

srebrne vilice in nož

poper

telefonski aparat

čokolešnik

papirni robčki

violina

stenska ura na uteži

športni copati (supergi)

ročna ura

fotoaparat

sončna očala

Tu sta fotografiji dveh stvari, ki bi ju danes zelo težko pogrešali. Kdaj so po tvojem mnenju Slovenci prvič začeli uporabljati ti stvari? Obkroži pravilna odgovora. a) okoli leta 1750 b) okoli leta 1898 c) okoli leta 1980

a) okoli leta 1958 b) okoli leta 1880 c) okoli leta 1980

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 69

peto poglavje

69 9.8.2007 12:00:22


5

11.

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

V prvi svetovni vojni sta se druga proti drugi borili dve skupini držav. Na zemljevidu sta obarvani rdeče in modro. Napiši imena držav v prazne obrise. (Pomagaš si lahko z zemljevidom v učbeniku na strani 73.) V katero državo je bilo vključeno ozemlje, ki je danes slovensko? Kakšno ime danes uporabljamo za državo, katere ozemlje so Slovenci nekoč opisovali kot Ogrska?

Katera skupina držav je zmagala v prvi svetovni vojni? Kako so obarvane? Imena držav:

Barva: Država, ki jo na zemljevidu vidiš med Francijo, Italijo, Nemčijo in Avstro-Ogrsko, se ni udeležila prve svetovne vojne, pozneje pa tudi druge svetovne vojne ne. Pravimo, da je bila nevtralna. Kako se imenuje ta država?

Skupaj preverite, če so vaši odgovori pravilni.

70 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 70

planet znanja

9.8.2007 12:00:24


A

12.

V prvi svetovni vojni so se vojske druga proti drugi borile iz rovov, ki so jih izkopale. Včasih so bili sovražniki čisto blizu. Kaj počne desni vojak na fotografiji?

Ob reki Soči so bile med prvo svetovno vojno velike bitke. V njih je včasih sodelovalo tudi več kot milijon vojakov. Spopadali sta se vojski dveh držav. Katerih? (Poglej zemljevid v učbeniku na strani 73.) Ti državi sta bili

in

Primerjajte odgovor.

13.

Po prvi svetovni vojni je največji del Slovencev živel v državi, ki je kmalu dobila ime Kraljevina Jugoslavija. Zakaj je dobila ime KRALJEVINA?

Zakaj je dobila ime JUGOSLAVIJA? Obkroži številko pred odgovorom, za katerega meniš, da je pravilen. 1.) Ker je bila najbolj SLAVNA država na JUGU Evrope. 2.) Ker je bila to država JUŽNIH SLOVANOV.

Navedi vsaj še tri druge južnoslovanske narode:

V pogovoru poskusite ugotoviti, ali poznate še kakšen slovanski narod, ki ne spada med južnoslovanske narode.

Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 71

peto poglavje

71 9.8.2007 12:00:26


5

14.

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

Največji del slovenskega naroda je ob koncu prve svetovne vojne pa do leta 1941 živel v kraljevini Jugoslaviji. Večja dela naroda pa sta živela še v dveh sosednjih državah. Katerih?

V katerih državah so bila po prvi svetovni vojni spodaj navedena mesta? V katerih državah so danes? Napiši države. (Oglej si zemljevid v učbeniku na strani 74.)

PO PRVI SVETOVNI VOJNI

DANES

Beljak Celovec Maribor Bovec Kranj Tolmin Ljubljana Logatec Ajdovščina Postojna Ilirska Bistrica Koper Piran

Primerjajte odgovore in skupaj ugotovite, kateri so pravilni.

72 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 72

planet znanja

9.8.2007 12:00:27


A

15.

Islandija

Finska

Norveška Švedska

Estonija Latvija Sovjetska zveza

Litva

Danska Irska Velika Britanija

Nizozemska

Poljska Nemčija

Belgija

Luksemburg

Francija

Češkoslovaška Avstrija

Švica

Madžarska

Romunija

Jugoslavija Bulgarija

Italija Španija Portugalska

Grčija

Turčija

Ciper Malta

Zemljevid prikazuje meje evropskih držav pred drugo svetovno vojno. Vojno je začela Nemčija, ki je napadla Poljsko. Napadalni politiki Nemčije in njenih zaveznic so se zoperstavile nekatere druge evropske države. Na zemljevidu z zeleno barvo pobarvaj Nemčijo, z isto barvo pa tudi državo, ki je bila v Evropi do leta 1943 njena glavna zaveznica. Z modro barvo pobarvaj države, za katere veš, da so se zoperstavile Nemčiji in njenim zaveznicam. Napiši ime močne azijske države, ki je bila v drugi svetovni vojni zaveznica Nemčije. Napiši ime velike in močne neevropske države, ki se je v drugi svetovni vojni borila proti Nemčiji in njenim zaveznicam. Velika država z imenom Sovjetska zveza se je pred nekaj leti razdelila na več držav. Navedi vsaj največji dve od teh držav.

Gotovo so države, o katerih ne veste, na kateri strani so se borile. Skupina učencev lahko do naslednje ure pripravi poročilo o teh državeh. Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 73

peto poglavje

73 9.8.2007 12:00:34


5

16.

KAKO SO ŽIVELI PREDNIKI, KAKO JE NASTAJALA SLOVENIJA

V zadnjih desetletjih se je podoba slovenskih naselij močno spremenila. Leva fotografija kaže ljubljansko ulico iz časa pred drugo svetovno vojno, torej iz časa, v katerem so najbrž živeli vaši pradedi in prababice. Desna fotografija kaže isto ulico v današnjem času. Kateri dve stavbi sta ostali skoraj nespremenjeni? Na levi fotografiji ju označi s križcem.

Poizvedi, kje bi si lahko ogledal stare fotografije svojega domačega kraja.

17.

V Nemčiji so nekaj let pred drugo svetovno vojno prišli na oblast nacisti. Sovražili so nekatere druge narode in skupine ljudi. V posebnih taboriščih so jih usmrtili več milijonov. Katere narode in skupine so posebno sovražili? Ustrezno podčrtaj.

Jude

Rome

Južnoameričane

istospolno usmerjene ljudi

Slovane

Angleže

Švede

izobražene ljudi

Danes v državah Evropske unije zakoni določajo kazen za tistega, ki bi javno govoril, da je treba sovražiti kakšen narod ali skupino ljudi. Zakaj imamo v Evropski uniji takšne zakone?

Pogovorite se o naslednjem: Proti katerim skupinam ljudi v današnjem času nekateri govorijo sovražno?

74 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 74

planet znanja

9.8.2007 12:00:38


A

18.

V zadnjem stoletju se niso dogajali samo veliki zgodovinski dogodki, ampak se je spreminjalo tudi vsakdanje življenje ljudi. Na primer: Danes največ nakupujemo v samopostrežnih trgovinah. Še pred približno petdeset leti so ljudje nakupovali tako, da jim je blago vedno prinesel prodajalec. Fotografija kaže ljudi, ki so pravkar vstopili v prvo samopostrežno trgovino na Slovenskem. Zdi se jim nenavadno, da lahko kar sami vzamejo blago. Kdaj so po tvojem to prvo samopostrežno trgovino odprli? a) takoj po prvi svetovni vojni b) leta 1959 c) pred približno 12 leti V kateri vrsti trgovin moramo še zmerom pri prodajalcu naročiti, kar želimo? Navedi vsaj tri vrste teh trgovin.

Katere vrste trgovin so navedli sošolci in sošolke? Skupaj izdelajte dopolnjen seznam.

19.

Velika večina Slovencev je leta 1990 na plebiscitu glasovala za to, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Jugoslovanski vojaki so naslednje leto skušali preprečiti, da bi se to zares zgodilo. Vendar niso mogli premagati slovenskih vojakov in policistov. Na fotografiji so slovenski vojak in dva prebivalca Slovenije. Kaj lahko sklepaš po tej fotografiji? Kako so se takrat prebivalci Slovenije vedli do slovenskih vojakov?

Poizvedi pri starših: Kakšne spomine imajo na vojno za samostojno Slovenijo?

Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 75

peto poglavje

75 9.8.2007 12:00:56


6 REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJE 1.

2. 10.

10. 11.

12. 13. 3. 4.

5.

7. 14.

6.

9. 8.

1.

1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

9.

14.

5.

10.

Na tem zemljevidu so obarvane države, ki so članice Evropske unije (EU). Na zemljevidu pa so na beli podlagi zarisane države, ki NISO članice. Vanje smo vpisali številke. V razpredelnico napiši imena držav. Dve od teh držav sta kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Kateri dve?

Država lahko postane članica Evropske unije, če izpolnjuje nekaj pogojev. Kateri so ti pogoji (napiši vse, česar se lahko domisliš)?

76 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 76

planet znanja

9.8.2007 12:00:59


Skupaj preverite, kateri odgovori so pravilni. Če ne poznate pogojev za sprejem v EU, naj skupina učencev poizve o njih do prihodnje ure in jih predstavi ostalim sošolkam in sošolcem.

2.

Nariši zastavo Evropske unije.

Preglejte risbe. Koliko zvezdic je v zastavi?

3.

Koliko poznaš Evropsko unijo? Obkroži DA ali NE ob naslednjih trditvah. •

V zastavi EU je 12 rumenih zvezdic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Slovenija je postala članica EU leta 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Večina politikov, ki vodijo EU, dela v pisarnah, ki so v Londonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Slovenija je bila sprejeta v EU samo zato, ker je tako majhna in se ne more sama braniti. . . . DA

NE

Član EU je lahko tudi Egipt, če je le pripravljen sprejeti evro kot svoj denar.. . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Vsak državljan Republike Slovenije je tudi državljan Evropske unije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Vsaka država, ki je članica Evropske unije, ima pravico, da sama odloča o stvareh, ki so pomembne predvsem za njene državljane in manj za državljane drugih članic (na primer o šolstvu in zdravstvu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

V vseh državah, ki so članice EU, uporabljajo evro kot svoj denar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

V državah, ki so že dolgo članice EU, so imeli demokracijo že v srednjem veku (že takrat so imeli svobodne volitve, politične stranke itd.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Slovenija je bila sprejeta v EU zato, ker je bila demokratična država in je bila pripravljena sprejeti pravila, ki veljajo v uniji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA

NE

Predstavniki Slovenije imajo na skupnih sejah vseh članic pravico, da govorijo slovensko. . . DA

NE

Med članicami EU ima največ prebivalcev Nemčija (82 milijonov), najmanj pa Malta. . . . . . DA

NE

Primerjajte odgovore. Republika Slovenija, članica Evropske unije

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 77

sesto poglavje

77 9.8.2007 12:01:02


6 4.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJA

(To nalogo rešuj samo, če imaš dostop do interneta.) Na internetu poišči domačo stran http://evropa.gov.si/predstavitev. Oglej si to stran in odgovori na naslednja vprašanja: Koliko članic ima zdaj Evropska unija (EU)? Koliko prebivalcev ima celotna EU? Koliko jezikov govorijo prebivalci EU? V Sloveniji plačujemo z evri. V katerih sosednjih državah tudi plačujejo z njimi?

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

5.

1. člen Slovenija je demokratična republika.

Ta stavek je zapisan v naši ustavi, torej v najvišjem zakonu naše države. Pomen besede ‘demokracija’ pa je precej zapleten. Koliko ga razumeš? Kaj od tistega, kar je tu navedeno, je v demokraciji dopustno in kaj ni? Kaj je demokratično in kaj ni? (Obkroži odgovor a ali b.) •

Policist hoče nekoga kaznovati z denarno kaznijo zato, ker je napačno parkiral. Lastnik vozila mu pove, da ima zelo nizko plačo. Policist se odloči, da ga ne bo kaznoval. Kaznoval bo le tiste, ki imajo dovolj veliko plačo. a) To je v demokraciji dopustno. b) To v demokraciji ni dopustno.

Delavci v neki tovarni so bili prepričani, da so njihove plače prenizke. Zato so napovedali, da bodo prenehali delati. Potem so to zares storili – začeli so stavkati. Zaradi stavke je tovarna izdelala manj izdelkov in lastniki tovarne so bili oškodovani. a) To je v demokraciji dopustno. b) To v demokraciji ni dopustno.

Ljudje kritizirajo politike, čeprav si ti zelo prizadevajo, da bi dobro opravljali svoje delo. a) To je v demokraciji dopustno. b) To v demokraciji ni dopustno.

78 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 78

planet znanja

9.8.2007 12:01:04


Neki stanovalec bloka se nikoli ne udeleži skupne čistilne akcije, na hodniku pa nikogar ne pozdravi. Ostali prebivalci bloka mu zato ne dovolijo, da bi svoj avto parkiral na skupnih parkirnih prostorih pred blokom. a) To je demokratično. b) To ni demokratično.

Znan politik si je na smučanju poškodoval nogo. Na oddelku nujne pomoči v bolnišnici ni hotel počakati v čakalnici, da pride na vrsto. Zahteval je, da ga zdravniki sprejmejo takoj. a) To je demokratično. b) To ni demokratično.

Učenec Miha bi na vsak način rad postal predsednik oddelčne skupnosti. Učenci se dogovarjajo, kdaj bi imeli sestanek, na katerem bi izbrali predsednika. Miha predlaga, da bi to storili na dan, ko bodo zaradi nekega tekmovanja odsotne vse sošolke. a) To je demokratično. b) To ni demokratično.

Na sestanku oddelčne skupnosti se dogovarjajo, kako bi izboljšali ocene iz matematike, ki so letos zares slabe. Vsak učenec pove, kaj misli o tem. Ko želi svoje mnenje povedati tudi učenec Marko, mu ne pustijo govoriti, saj on tako ali tako nikoli ne pove nič pametnega. a) To je demokratično. b) To ni demokratično.

Pogovorite se o tistih primerih, pri katerih ste podali različno mnenje. Skušajte priti do soglasja.

6.

14. člen V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. To je odlomek iz nekega besedila, po katerem se morajo ravnati vsi zakoni, predpisi in pravila v naši državi. To besedilo je najvišji zakon Republike Slovenije. Kako ga imenujemo?

Kaj pa pomeni odlomek besedila, ki je naveden zgoraj? Napiši s svojimi besedami, bolj preprosto.

Primerjajte, kar ste napisali o pomenu zgornjega besedila. Skupaj ugotovite, katera razlaga je najboljša. Republika Slovenija, članica Evropske unije

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 79

sesto poglavje

79 9.8.2007 12:01:06


6 7.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJA

Ustava naše države določa, kdo lahko o čem odloča. V učbeniku je na straneh 82 in 83 napisano, o čem odločajo predsednik naše republike, poslanci državnega zbora, vlada in sodniki na sodišču. Kdo od njih torej odloči o tistem, kar smo napisali spodaj? •

Sklenjeno je bilo, da bodo pri nas kmetje, ki jim je toča uničila pridelek, dobili denarno pomoč. Kdo lahko sprejme takšno odločitev?

30-letni Andrej K., ki je vlomil v tri stanovanja, je bil obsojen na dve leti zapora. Kdo lahko določi kazen?

Švedskemu kralju je bilo med obiskom Slovenije rečeno, da smo državljani Slovenije prijatelji švedskega naroda. Kdo lahko reče kaj takšnega v imenu slovenskih državljanov?

Sprejet je bil zakon, ki dopušča, da lahko mladi že pred 18. letom opravijo vozniški izpit in vozijo avto, če je v njem tudi odrasla oseba, ki ima izpit in zadostne vozniške izkušnje. Kdo v naši državi sprejema zakone?

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

8.

Katere dolžnosti imamo državljani Republike Slovenije? Obkroži DA, če meniš, da je trditev resnična, in NE, če meniš, da ni. •

Stanovalci hiš in stanovanjskih blokov morajo ob državnih praznikih izobesiti slovensko zastavo in zastavo EU. DA

Vsak odrasli državljan Republike Slovenije se mora zaposliti. DA

NE

Vsak odrasli državljan se mora udeleževati volitev. DA

NE

DA

NE

Vsak mladoletni državljan se mora vsaj devet let • šolati. DA

Vsak državljan mora poznati in spoštovati simbole naše države, zastavo, grb in himno. NE

Vsaka državljanka mora po 18. letu starosti vsaj za tri mesece postati vojakinja v slovenski vojski.

NE DA

80 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 80

NE

planet znanja

9.8.2007 12:01:11


Vsak državljan (moškega spola) mora po 18. letu starosti vsaj za tri mesece postati vojak v slovenski vojski.

Vsak odrasli državljan mora narediti izpit za avto. DA

DA •

NE

Vsak slovenski državljan se mora ravnati po vseh zakonih naše države. DA

NE

Vsak državljan mora od denarja, ki ga zasluži, plačati davek, ki bo porabljen za šole, zdravstvene domove, slovensko vojsko in druge potrebe naše skupnosti.

NE DA

NE

Primerjajte odgovore. Če se vaši odgovori kje razlikujejo, se o tem pogovorite.

9.

Katere pravice imajo vsi slovenski državljani? Obkroži DA, če meniš, da je trditev resnična, in NE, če meniš, da ni. Vsak odrasli slovenski državljan ima pravico: a) da na volitvah kandidira za župana občine, poslanca v državnem zboru in celo predsednika Republike Slovenije.

e) da javno govori, da je treba sovražiti pripadnike drugega naroda, vere ali neko skupino ljudi. DA

DA

NE

f)

b) da ga zaščiti policija, če nekdo ogroža njegovo življenje ali premoženje.

da v tujini dobi pomoč predstavnikov slovenske države, če zaide v resne težave. DA

DA

NE

c) da se sam odloči, ali bodo njegovi otroci hodili v osnovno šolo ali ne. NE

č) da se pritoži, če je bil policist, ki ga je ustavil, z njim nevljuden. NE

d) da je veren in se ravna po tistem, kar ga uči njegova vera.

i)

NE

da krši nek zakon, če ne ve, da ta zakon obstaja. DA

DA

NE

h) da v vsakem primeru dobi zaposlitev in ustrezno plačo, ne glede na svojo izobrazbo. DA

DA

NE

g) da prekrši prometni predpis, če se mu zelo mudi v službo. DA

DA

NE

NE

NE

Pogovorite se o tistih vprašanjih, na katera ste dali različne odgovore.

Republika Slovenija, članica Evropske unije

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 81

sesto poglavje

81 9.8.2007 12:01:11


6 10.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJA

Fotografija prikazuje slovesno dviganje slovenske zastave pred neko veliko zgradbo v Ljubljani. Kaj je v tej stavbi v središču glavnega mesta Republike Slovenije?

Kakšno delo opravljajo tisti, ki imajo skupna zasedanja v velikih dvoranah te stavbe? (Glej učbenik, stran 82.)

Primerjajte odgovore.

11.

Tako kot druge evropske države tudi Slovenija potrebuje vse več električne energije. Nekatere sedanje elektrarne bo treba nekoč zapreti, ker zelo onesnažujejo zrak. Električni tok lahko pridobivamo tudi z ogromnimi vetrnicami, ki se vrtijo v vetru. Na kraju, ki ga vidiš na levi fotografiji, je veliko vetra. Desna fotografija kaže, kako so videti takšni kraji, potem ko postavijo vetrnice. Državljani Slovenije so veliko razpravljali o tem, ali bi bilo prav, da na kraju, ki je na fotografiji, postavijo vetrnice. Slaba stran vetrnic: Pokvarile bi lepoto pokrajine in pregnale živali, ki zdaj tam živijo. Dobra stran vetrnic: Ne onesnažujejo zraka. Bi bil/-a ti za to, da na tistem kraju postavijo vetrnice in z njimi pridobivajo elektriko, ki jo potrebujemo? DA NE Zakaj tako misliš?

Primerjajte odgovore in skušajte priti do skupnega stališča.

82 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 82

planet znanja

9.8.2007 12:01:18


12.

Mnogi državljani Republike Slovenije so verni. Nimajo vsi iste vere, vendar so vse vere med seboj enakopravne. V Sloveniji največ vernikov pripada krščanski cerkvi, ki jo vodi papež v Rimu. Kako imenujemo to krščansko cerkev?

Potegni črto do svetišča v katerem molijo verniki, ki pripadajo tej cerkvi.

Med prebivalci Pomurja je precej vernikov neke druge krščanske vere. Katere?

Potegni črto do svetišča, v katerem molijo verniki, ki sprejemajo to vrsto krščanske vere.

Med našimi državljani, ki so srbske ali črnogorske narodnosti, je veliko vernikov še tretje vrste krščanske vere. Katere?

Potegni črto do svetišča, v katerem molijo verniki, ki sprejemajo to vrsto krščanske vere.

Med našimi državljani so tudi verniki neke vere, ki ni krščanska. Oni zaenkrat v Sloveniji še nimajo svojega svetišča, gotovo pa ga bodo dobili. Kako imenujemo njihovo vero?

Potegni črto do svetišča, v katerem molijo pripadniki te vere.

Pogovorite se o vprašanjih, na katera niste znali odgovoriti. Republika Slovenija, članica Evropske unije

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 83

sesto poglavje

83 9.8.2007 12:01:38


6 13.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJA

Za Slovenijo je pomembno, da ima dobre prometne povezave. Zakaj je to pomembno?

V spodnji zemljevid so vrisane slovenske avtoceste in nekaj glavnih cest, rek in mest. Vzemi zemljevid Slovenije in si oglej, kje potekajo glavne železniške proge. Označene so s črno črto. Vriši jih v ta zemljevid.

Primerjaj svojo risbo z risbami sošolk in sošolcev ter jo po potrebi popravi.

14.

Za Slovenijo je pomembno, da njena podjetja uspešno poslujejo. Zakaj je to pomembno?

Mnoga slovenska podjetja prodajajo svoje izdelke v tujini. Včasih pa morajo v podjetjih sprejeti težke odločitve. Razmisli o naslednjem primeru.

V slovenskem obalnem mestu Izola je ladjedelnica. V njej je bilo zaposlenih približno 30 ljudi. V zadnjem času niso imeli komu prodati čolnov in ladij, ki so jih naredili. Delavci že več mesecev niso dobili plače. Oni in njihovi otroci so zelo težko živeli. Potem jim je predsednik neke afriške države naročil, naj zanj zgradijo veliko ladjo. Zanjo bi jim dobro plačal in delavci bi lahko dobili svoje plače. Vendar so delavci v časopisu brali, da ta predsednik zelo kruto ravna z državljani. Veliko jih je dal zapreti, čeprav niso naredili nič slabega. Nekateri so v zaporu umrli.

84 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 84

planet znanja

9.8.2007 12:01:42


Ali naj bi delavci v ladjedelnici vseeno naredili ladjo za afriškega predsednika?

DA

NE

Zakaj tako misliš:

Pripravite razpravo o vprašanju, na katero ste odgovarjali. Ena skupina učencev naj zagovarja mnenje, da naj bi delavci v ladjedelnici zgradili ladjo, druga skupina pa mnenje, da naj bi je ne zgradili. Vsaka skupina pripravi za razpravo več utemeljitev.

15.

Slovenci so se desetletja izseljevali v druge države. Največ so se izseljevali v Zahodno Evropo, Združene države Amerike, Kanado, Argentino in Avstralijo. Napiši ta imena na ustrezna mesta na zgornjem zemljevidu.

Primerjajte, kar ste napisali.

16.

Slovenski izseljenci so v deželah, v katerih so se za stalno naselili, prevzeli tamkajšnje navade. Oglej si moža, ki je na fotografiji na desni strani. Morda lahko ugotoviš, v kateri deželi že dolgo živi ta slovenski izseljenec, ki je pred nekaj leti obiskal svojo staro domovino. (Pozoren bodi na klobuk! V kateri deželi nosijo takšne klobuke?) Ta izseljenec živi v

Primerjajte odgovore.

Republika Slovenija, članica Evropske unije

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 85

sesto poglavje

85 9.8.2007 12:01:43


6 17.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ČLANICA EVROPSKE UNIJA

Mej v Evropi skoraj nikjer ni bilo mogoče potegniti tako, da bi na eni strani živeli samo pripadniki enega naroda, na drugi strani pa samo pripadniki drugega naroda. Tako živi večje število Slovencev tudi v sosednjih državah. Katerih?

MONOŠTER

BELJAK

CELOVEC

MURSKA SOBOTA

TRBIŽ MARIBOR

BOVEC

LJUBLJANA

GORICA

TRST

KOPER

V sosednji državi je pokrajina z imenom Koroška. Mnoga naselja v tej pokrajini imajo poleg nemških imen že stoletja tudi slovenska imena. Vzemi zemljevid Slovenije in preglej naselja onkraj naše severne meje. Napiši nekaj imen, ki imajo slovensko in nemško obliko. slovensko ime:

nemško ime:

slovensko ime:

nemško ime:

slovensko ime:

nemško ime:

slovensko ime:

nemško ime:

Si morda iz medijev izvedel o sporih, ki nastajajo v zvezi s slovenskimi imeni naselij, v katerih živijo prebivalci dveh narodnosti? Napiši, kar veš o teh sporih.

Poizvedite pri sošolcih in sošolkah, kaj vedo o zadnjem vprašanju.

86 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 86

planet znanja

9.8.2007 12:01:49


18.

Tudi na ozemlju Republike Slovenije že dolgo živijo pripadniki dveh sosednjih narodov, italijanskega in madžarskega. V katerem delu Slovenije živijo pripadniki italijanskega naroda?

V katerem delu Slovenije živijo pripadniki madžarskega naroda?

Tam so napisi na javnih krajih v slovenščini, poleg tega pa tudi v italijanščini oziroma madžarščini. Oglej si fotografiji. Katera kaže kraj, kjer živi italijanska narodna skupnost, in katera kraj, kjer živi madžarska narodna skupnost?

Tu živi narodna skupnost.

Tu živi narodna skupnost.

Primerjajte odgovore.

Republika Slovenija, članica Evropske unije

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 87

sesto poglavje

87 9.8.2007 12:02:03


MOJ ZEMLJEVID SLOVENIJE

88 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 88

planet znanja

9.8.2007 12:02:06


Dru탑ba 5 Delovni zvezek

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 89

89 9.8.2007 12:02:08


90 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 90

planet znanja

9.8.2007 12:02:08


Dru탑ba 5 Delovni zvezek

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 91

91 9.8.2007 12:02:08


92 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 92

planet znanja

9.8.2007 12:02:08


00_Ovitek.indd 2

9.8.2007 11:33:03


D E LOV N I Z V E Z E K

7,70 EUR 1.845,23 SIT ISBN 978-961-6348-42-3

00_Ovitek.indd 1

9.8.2007 11:33:03

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement