Page 108

106  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ИНЖ. ЦВЕТАН АСЕНОВ ДО АВГУСТ 2018 Г. ВИДИН ЩЕ ИМА МОДЕРНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ИНЖ. ЦВЕТАН АСЕНОВ ЗАМ.-КМЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНА ВИДИН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА.

Инж. Асенов, какви ще са икономическите и екологичните ползи за община Видин от реализацията на новата пречиствателна станция за отпадъчни води? ВиК системата на град Видин е изградена основно през 1942 г. Водопроводната мрежа е предимно от етернитови тръби, които с времето показват много дефекти във връзките и това води до непрестанно нарастване на загубите на вода в мрежата. Канализационната мрежа е изпълнена основно от бетонови тръби с недостатъчна водонепропускливост. Течовете от водопроводите навлизат в каналите. Цялата канална мрежа е доведена до главната помпена станция за отпадъчни води №1 на града, разположена до дигата на реката. Всички постъпващи отпадъчни води от население, промишленост и дъжд се препомпват директно в р. Дунав. С реализирането на проект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин” ще се постигне една от стратегическите цели на ОП "Околна среда" – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите.

Ще бъдат изпълнени изискванията на директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчните води от населените места относно емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества, зауствани във водните обекти в изпълнение на националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивалент жители в България. Проектът намалява отрицателното въздействие върху околната среда, причинено от заустването на недостатъчно пречистени води в река Дунав. Той е в съответствие и с утвърден генерален план за водоснабдяване и канализация на агломерация Видин за 25-годишен период (2008 - 2033 г.), както и с мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавския район (Раздел 7). В момента във Видин няма съоръжение за пречистване на отпадъчни води. Цялото количество отпадъчни води от града се зауства директно в река Дунав. Проектът предвижда събиране на изхвърлените от града отпадъчни води и пречистването им преди заустването в река Дунав.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat