Page 104

102  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ВИДИН ВТОРА ФАЗА Текст ИНЖ. МИЛЕНА ДИМИТРОВА , "ЕКОПРОЕКТ 2000"

С техническа помощ по оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 община Видин подготвя инвестиционни проекти с главна цел генерално решение за изграждане на системата за събиране и отвеждане на отпадъчните води, нова ПСОВ и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа. Определят се изходните параметри (водни количества и замърсителни товари).

ПРОЕКТ „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин, втора фаза“ БЕНЕФИЦИЕНТ община Видин ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ОП „Околна среда 2014 2020“ СТОЙНОСТ 22 270 043.76 лв. с ДДС

ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА На база одобрените проекти през 2013 г. община Видин провежда открита процедура по ЗОП с предмет „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин“ съгласно договорните условия на ФИДИК (FIDIC). За изпълнител на обществената поръчка е избран консорциум "Понс-Вабаг-Еко - Видин 2013". Разпределението на конкретните дейности между партньорите в консорциума за реализиране на обществената поръчка е, както следва: "Понсстройинженеринг" - строителство, монтаж на механично и електрооборудване ФА-ТЕХ ВАБАГ - проектиране и доставка механично оборудване ЕКО-ПРОЕКТ 2000 - проектиране и упражняване на авторски надзор по ЗУТ.

ПРОЕКТАНТ „ЕКО ПРОЕКТ 2000“ ООД, ФА-ТЕХ ВАБАГ, Австрия ИЗПЪЛНИТЕЛ „Хидрострой“ АД СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017“ с водещ партньор „БТ-Инженеринг“ ЕООД и членове „Супервайзер“ ЕООД и „Агроводинвест“ ЕАД

Договорът за инженеринг стартира през август 2013 г. със срок за изпълнение октомври 2015 г. Техническият проект за ПСОВ - Видин, е изработен по всички части на инвестиционното проектиране от съвместен екип на ФА ТЕХ ВАБАГ, Австрия, и "ЕКО-ПРОЕКТ 2000" ООД, на базата на който е издадено разрешение за строеж от Министерството на инвестиционното проектиране през март 2014 г. По неизвестни и до момента причини лидерът в обединението - "Понсстройинженеринг", не изпълни строителството в срок (около 32%) и договорът бе прекратен от община Видин. За да се доизгради и въведе в експлоатация пречиствателната станция, проектът е фазиран в новия програмен период 2014 - 2020 г. и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ на 11 август 2016 г.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat