Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 172

168

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

ЕНЕРГИЙНАТА СГРАДНА МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКА СТЪПКА КЪМ ЕФЕКТИВНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ И ДОСТИГАНЕ ДО КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

Нарастването на населението и бързата урбанизация в целия свят ще изискват в бъдеще значителни количества нова инфраструктура. Капиталовите инвестиции в инфраструктурата в целия сектор се очаква да нараснат с 40 - 70% между 2020 г. и 2040 г.¹ До 2060 г. общата глобална площ на сградите ще се удвои, като повече от 50% се очаква да е през следващите 20 години. ² Докато ръстът на новите сгради ще бъде особено бърз в Азия и Африка, Европа е изправена пред различно предизвикателство – това на застаряващ съществуващ сграден фонд и очакването, че до 80% от сградите, които се използват през 2050 г., вече съществуват днес. Понастоящем около 35% от сградите в ЕС са на възраст 50 или повече години, а 97% от сградния фонд не е достатъчно ефективен, за да отговаря на бъдещите цели за намаляване на въглеродните емисии. ³ Тези сгради ще изискват дълбоко енергийно обновяване. СГРАДНИЯТ ФОНД КАТО ЦЯЛО Е ОСОБЕНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ Всяка сграда изисква уникален, многостранен подход към декарбонизация, който е подходящ за местния климат и трябва да отговаря на изискванията за безопасност, предназначението и бюджета на сградата. Всяка сграда също има различен набор от независими участници, които взимат решения и предоставят съответните

знания. Тези множество независими ситуации означават, че за да бъдат всички сгради с нулеви въглеродни емисии, хората, взимащи решения, трябва да взимат множество решения правилно. Предизвикателството е да се гарантира, че всички тези участници са достатъчно добре информирани и мотивирани да приемат вариантите с нулеви въглеродни емисии и че необходимите умения са налични на местно ниво, за да ги изпълнят. Технологичните подобрения и свързаното с тях намаляване на разходите сами по себе си е малко вероятно да бъдат достатъчни, за да изместят сектора по пътя на трансформация. Въпреки че ще има дългосрочни спестявания на разходи в целия сектор, това може да не е вярно за всяка отделна сграда и високите първоначални разходи все още представляват финансова бариера, която трябва да бъде преодоляна. Дори когато чистият водород е вариантът с по-ниска цена, е необходимо осигуряването на образованост, информирация, умения и доверие, за да се ангажират повече хора да изберат да дадат приоритет на сгради с нулеви въглеродни емисии. Сградният фонд представлява 40% от крайното потребление на енергия в ЕС, като 85% от тази консумация се използва за отопление и производство на топла вода. Стремежът към декарбонизиране на мрежата маскира факта,

1 Building performance institute Europe -BPIE (2017), 97% of buildings in the eu need to be upgraded, factsheet http://bpie. eu/wp-content/ uploads/2017/12/Stateof-the-building-stockbriefing_Dic6.pdf 2 Oxford economics (2017) Global Infrastructure Outlook. 3 International Energy Agency (2017), Global Status Report.