Списание ГРАДЪТ, брой 1/2022

Page 34

30

ГРА ДЪТ

БРОЙ 1 | 2022

ЕСРИ ГИС ЗА ЗЕЛЕНИ, УСТОЙЧИВИ И УМНИ ГРАДОВЕ

Къде са топлинните острови в града и какви ефективни мерки могат да се вземат за преодоляване на негативните последици от тях? Кои са най-подходящите места за разполагане на алтернативни енергийни източници и зелена инфраструктура? Каква е достъпността на жителите до градски, велосипеден и пешеходен транспорт и къде следва да се изгради допълнителна такава инфраструктура? Това са само малка част от стотиците въпроси, които са на дневен ред в усилията за зелена трансформация на градовете и постигане на „нулеви емисии“ в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС. Въпроси, за решаването, на които е необходимо събиране на огромни обеми от данни, извършване на различни анализи, моделиране и проиграване на сценарии посредством Географските информационни системи (ГИС). ГИС технологиите осигуряват подход и платформа за синергия, както при анализирането на отделните аспекти на средата и в комбинация, така и при моделиране на сценарии за градското развитие. Те предоставят възможност за последващо дефиниране на политики, базирани на знание. Интегрираният поглед върху икономическите, социалните и екологичните аспекти, който Географските информационни системи осигуряват, е от ключово значение за постигане на устойчиво градско планиране и управление. Вече 50 години Есри ГИС платформата подпомага усилията на научни, държавни, общински и неправителствени организации не само за картографиране на състоянието на компонентите на околната среда и факторите на градската среда, но осигурява мощен и все по-лесен за използване софтуерен

инструментариум за пространствени, транспортни, статистически и в реално време анализи, моделиране, онлайн комуникация и координация между заинтересованите страни. Есри ГИС технологиите се прилагат като основна платформа в много от европейските градове с цел зелена трансформация, постигане на устойчивост и повишаване качеството на живот на жителите. Така например, ArcGIS Urban се използва от стотици хиляди урбанисти и експерти по цял свят, тъй като дава възможност за проиграване на сценарии при градското планиране и проектиране посредством концепцията за Геодизайн, така че проектите да са екологично, икономически и социално устойчиви. Нещо повече софтуерът позволява сътрудничество между всички заинтересовани страни, като позволява интеграция на данни от AutoCAD, BIM модели, както и параметрите от ОУП, кадастъра и др.