Page 40

38

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

Бургас-изток 1. Стойността на проекта е 4 300 006 лв. без ДДС. Благоустроено беше и околното пространство, позволяващо районът да се реализира като зона за обществен достъп. Осигурени бяха ново осветление, настилки и тротоари, велоалея, нови паркинги за автомобили и автобуси. Районът се превърна в естествено продължение на центъра на Бургас, а пристанището се обърна с лице към града, а не с гръб към него, както беше досега. С изпълнението на обектите се постигна модернизирането и разширяването на капацитета на пристанищната инфраструктура в акваторията на пристанище Бургас с цел подобряване на транспортните операции и обслужването на пътници от каботажно и круизно плаване. Стойността на благоустрояването възлезе на 2 909 000 лева. Възстановени бяха и настилките в тила на 12-о и 13-о корабно място в района на пристанищен терминал Бургас– изток 1. Беше извършена и рехабилитация на кей 8 и корабно място. Изпълнените дейности на територията на пристанище Варна за миналата година също са много, но ще посоча основните. Приключи първият етап от възстановяването на вълнолома във Варна. Сумата за неговото изпълнение е 1 095 976 лв. без ДДС. Положени биха настилки и в тила на 5-о кейово място в пристанищен терминал Варназапад. Извършена беше и рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него. За 2016 г. във Варна беше ремонтирана заскалявката на Канал 1 и Канал 2, настилката пред "Магазия 2" и " Магазия 3" до междинен портал на пристанище Варна–изток. Каква е инвестиционната програма на ДППИ за 2017 г.? Сред по-важните преходни обекти, залегнали в програмата, чието изпълнение ще продължи и през 2017 г., са проектирането на интермодалния терминал Варна; възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла – "морска естакада" с островна площадка; вторият етап от ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по варненския вълнолом; ремонтът на ППМ 2 (подемнопреходен мост), жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна; изработването на генерален план на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас; рехабилитацията за постигане на проектните дълбочини на пристанищните терминали в района на Бургас; изпълнението на сграда за конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море в Бургас и др. Основните предложения за нови обекти, включени в програмата, са трети етап от ремонтирането на варненския вълнолом, драгиране на пристанище Варнаизток (двата басейна), изработване на работен проект за Морска гара Варна; изграждане на съоръжения за ремонт на навигационни средства и плавателни съдове и възстановяване на прилежаща инфраструктура; трети етап от изграждането на комуникации и настилки в тила на 5-о кейово място, пристанищен терминал Варназапад; ремонт на Дома на транспортните работници във Варна; рехабилитация на вълнолома на територията на пристанищен терминал Бургас-изток 1; ремонт на зоната между жп коловози източен кей и жп коловози тилов път на пристанищен терминал Русе-изток; рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом; изграждане на пътна връзка на пристанищен терминал Видин-юг и други

Кои обекти за концесиониране предстоят? Стартирани са подготвителните действия за предоставяне на концесия на пристанищните терминали Русе-запад, Русе-изток 1 (включващ корабни места от №1 до №8), Русе-изток 2 (включващ корабни места от №9 до №14), пристанищен терминал Зимовник, Русе, и Видин-център. Вече е открита процедура и за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Видин-юг. Интермодалният терминал във Варна е много важен за града и за бизнеса. Докъде стигна развитието му? Интермодалният терминал Варна е комплексен инфраструктурен транспортен обект, който ще позволи ефективно, безопасно и качествено концентриране на дейности в една точка, обработката и пренасочването на съществуващите и на привлечените нови товари по нужните направления. Целта е терминалът да осигури качествено нови логистични възможности за превоз на товари между трите вида транспорт – морски, железопътен и автомобилен, със съответните технически и технологични комбинации между тях. С изграждането на интермодалния терминал ще се реализира необходимата пристанищна, железопътна и пътна инфраструктура за ефективна обработка и екологичен транспорт при превоза на товари. Предвидената обща площ е 683.719 дка. Проектът за ИМТ Варна се осъществява в рамките на пет етапа, като до момента са приключили първите два. Завършени са предварителните дейности, към които спадат и проучвателни работи – анализ на съществуващото положение и на теренните, геоложките, хидрогеоложките и други условия, заснемания, проучвания и други, както и проучвания на предвидените за изграждане зони на интермодалния терминал – пристанищна зона и гарова зона, както и на зоните на пристанищен терминал Варна-изток – обществена зона и зона за круизно плаване. Изработени са два принципно различни варианта за идеен проект за изграждане на ИМТ Варна. Изготвени са задания за проектиране на генерален план на пристанищната зона и на ПУП-ПРЗ за гаровата зона, които са внесени за оглед при компетентните органи за процедиране и е издадено Решение по ОВОС № ВА – 3/2015 г. от РИОСВ – Варна. В процес на изпълнение е етап III, изготвен е генерален план на пристанищната зона, който е внесен за разглеждане, приемане и одобрение.

Проектът за благоустрояване на района от 1-во до 4-то корабно място на пристанищен терминал Бургас-изток 1 всъщност е изключително важен. Крайният резултат ще е комплексна облагородена среда за обществен достъп до зоната и до връзките между съществуващата територия на пристанището, Морската градина и градската среда.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat