Page 110

108

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

Навесът е основният обемно-пространствен елемент, определящ образа на комплекса. Меките линии и олекотената конструкция са условия за по-хармонично вписване в природната среда

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ Целият комплекс на граничния пункт се изпълнява с метални конструкции върху стоманобетонови фундаменти, оразмерени на ІХ степен на земетръс. Проектирани са съгласно европейската система за проектиране на строителни конструкции и представляват системи от стоманени модули, предварително изготвени в заводски условия. Това дава по-голяма гаранция за качество и прецизност на изпълнението и спестява време и енергия. Следвайки идеята за единен архитектурен образ на комплекса при фасадните решения на сградите, е предвиден фасаден алуминиев панел, хоризонтален монтаж с РVС покритие в цвят. Външните ограждащи стени са с послоен монтаж с топлоизолация, а металната конструкция е затворена с гипсокартонени плоскости, прозорците са РVС петкамерни, стъклопакети с нискоемисийно стъкло, комбинирано с огледално или стопсол стъкло за контролните кабини. ПЛОЩАДКОВО ОФОРМЛЕНИЕ Изцяло съобразено с функциите на

обекта и изискванията, свързани със специфичните за ГКПП дейности. Предвидени са автоматични бариери след всяка контролна кабина по посока на движението, както и мобилни монтажни ограничителни елементи в двата края на всеки от островните тротоари под навеса и около контролните кабини. Изгражда се ограда по цялата периферия на площадката (930 м), следвайки наклона й в посока запад – изток. Вътрешна ограда от бетонирани метални колонки и ажурни пана между тях с дължина 300 м разделя двата потока на влизащи и излизащи. В близост до входа от Гърция в ос на административната сграда и навеса върху бетонов постамент се предвижда монтиране на 3 метални пилона за държавните символи на Република Гърция, Република България и ЕС. Върху метална конструкция, закачена централно на западната фасада на навеса, се изписва Република България и се монтира държавният герб. Предвидено е ел. захранване за бъдещото осветяване на надписа.

ОБЕКТ ГКПП Рудозем – Ксанти ИНВЕСТИТОР Областна администрация – Смолян ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ Програма ТГС "ИНТЕРРЕГ-V-А Гърция – България 2014 – 2020" ПРОЕКТАНТ ЕТ "ПАНАРХ 1"; Архитектура - арх. Емилия Агайна (ръководител), арх. Емил Серкеджиев; Конструкции инж. Михаил Ралев; Ел. инсталации - инж.Мария Попова; ОВК - инж. Петър Камбуров; ВК - инж. Веселина Митева; Геодезия - инж. Красимир Шаламанов ПЛОЩ ИМОТ 37 548 кв.м ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 3369.82 кв.м РЗП 3727.34 кв.м ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ 10.07% ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ 0.1 ВИСОЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ 8.66м<10 м ПЛЪТНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 44.74%

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg