Page 73

73

• De Poort vzw • Vzw XIM • Budafabriek (eenmalige financiële inbreng) • Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen • Vzw MyMachine Leiedal als facilitator in interlokale structuren: • Conferentie van burgemeesters • Overleg volksvertegenwoordigers arrondissement Kortrijk

Bestuurlijke vernieuwing in de regio In 2009 startte Leiedal met het project ‘Sterk Besturen in een Sterke Regio’ een debat over bestuurlijke vernieuwing. Centraal in dit project staat de vraag hoe de overheid zich moet organiseren in een veranderde samenleving. “Kunnen wij de nieuwe uitdagingen op regionaal niveau aan? Wordt er voldoende democratisch bestuurd? Werken wij niet te veel in sectorale vakjes?” Sterk Besturen leidde tot een groter vertrouwen tussen overheidspartners en de aanzetten voor een nauwere samenwerking op lokaal en regionaal vlak. Dit vormt een goede basis om in de nieuwe legislatuur het werken rond bestuurlijke vernieuwing verder te zetten en de ideeën in daden om te zetten.

Proces heeft omkadering nodig In de voorbije beleidsperiode hebben de partners van Sterk Besturen zich laten bijstaan door een externe procesleider en een klankbordgroep die het proces in goede banen leidt. Dit heeft zijn nut bewezen. Het blijft belangrijk dat mensen zich engageren voor een project voor de streek, eerder dan louter voor eigen structuur te pleiten. Maar anderzijds moeten we oog hebben voor een goede vertegenwoordiging uit alle geledingen en een engagement naar de eigen achterban om de resultaten en de afspraken die we maken te laten leven en te implementeren. Bij een heropstart van Sterk Besturen zal de keuze voor een goede omkadering dus belangrijk zijn. Verdere krachtenbundeling en vereenvoudiging interlokale structuren Gemeenten en OCMW’s kunnen nog winsten boeken op het vlak van interlokale samenwerking. Ook op lokaal vlak kan de samenwerking tussen OCMW en gemeente vaak nog intenser. En de samenwerking tussen lokaal bestuur en niet-publieke dienstenaanbieders biedt ook nog kansen. De politieke leiding van de streek is op vandaag versnipperd over verschillende structuren en fora. De Conferentie van Burgemeesters kan die aansturing helpen vereenvoudigen, althans wat betreft de publiek aangestuurde structuren. Op streekniveau werken interlokale structuren vaak nog los van elkaar en kunnen de krachten beter worden gebundeld.

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019