U Osmanskom carstvu

Page 2

SADR@AJ Osvajawe Balkana 2

Narod 4

Podanici ili robovi 6

Kasaba, {ehir i varo{ 10

Doksati i ~ardaci 12

Izdaje KREATIVNI CENTAR Gradi{tanska 8, Beograd tel.: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: info@kreativnicentar.co.yu

Za sofrom 16

Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor

Jelo i pi}e 18

Odevawe i ki}ewe 20

Duhovni `ivot 22

Pismenost i obrazovawe

Biblioteka OVAKO SE @IVELO Rani novi vek U OSMANSKOM CARSTVU (XV–XVIII VEK)

24

Svetkovine i teferi~i

Autor prof. dr Aleksandar Foti}

25

Kad zemqa zapusti 26

Predawa i mitovi 28

Stradawe u ratovima 30

U dimu baruta 31

Indeks

Ilustratori Sa{a Arseni} Darko Paj~in Urednik edicije dr Vesna Biki} Grafi~ki dizajn Danijela Paracki Du{an Pavli} Lektor i redaktor Ivana Igwatovi}

32

Hronolo{ka tablica

Grafi~ka priprema D_sign, Beograd [tampa Publikum, Beograd Tira` 2.000 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 94(497.11)"14/17"(02.053.2.025.2) 316.728(=163.41)"14/17"(02.053.2.025.2) 39(=163.41)"14/17"(02.053.2.025.2) Foti}, Aleksandar U Osmanskom carstvu : (XV–XVIII) / Aleksandar Foti} ; [ilustratori Sa{a Arseni}, Darko Paj~in]. – Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Publikum). – 32 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Biblioteka Ovako se `ivelo. Rani novi vek) Tira` 2.000. – Registar.

OVAKO SE @IVELO RANI NOVI VEK

ISBN 978-86-7781-526-4 1. Arseni}, Sa{a 2. Paj~in, Darko a) Srbi – Istorija – 15–18v b) Svakodnevni `ivot – Srbi – 15–18v c) Srbija – Dru{tvene prilike – 15–18v d) Srbija – Istorija – 15–18v COBISS.SR-ID 137189132