{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

P. K ř e n ko v á – J . P a zd e r k a

V l i v hy d r a u l i c ké h o o l e j e n a b e nto n i to v é s m ě s i

tech. Pouze hodnota obsahu lesklého uhlíku je v absolutním čísle. Definované vlastnosti modelové směsi jsou následující: – vyplavitelné látky 8,6 %; – aktivní bentonit 6,6 %; – ztráta žíháním 1,17 %; – střední zrno 0,258 mm; – podíly pod 0,125 mm 5,35 %. U mechanických vlastností modelové směsi nejsou změny podle očekávání tolik výrazné, i množství přidávaného oleje je menší. Dochází opět k nárůstu hmotnosti válečku (obr. 13), prodyšnost směsi se mění jen minimálně (až u 0,6 %, obr. 14), pevnost v tlaku dokonce mírně roste (0,4 % a 0,6 %, obr. 15), stejně tak PKZ (nejvyšší u 0,2 %, obr. 16). Zvýšení hodnot vykazují i pevnosti ve štěpu (obr. 17) a pevnost ve střihu (obr. 18), obě při 0,2 % a 0,4 %; při 0,6 % již dochází k mírnému poklesu. Mírné přidání oleje modelové směsi tedy neškodí, dokonce lehce zlepšuje její mechanické vlastnosti. Dodržení hranice minimálního obsahu oleje je však poměrně náročné, brzy může dojít ke zhoršení. Nehledě na to, že není dostupná přesná a rychlá metoda stanovení obsahu oleje, navíc se jedná o modelovou směs, která není ovlivněna koloběhem JFS. Podle očekávání došlo k výraznému pohybu i u dalších sledovaných veličin. Z obr. 19 je zřejmý nárůst ztráty žíháním až na 148 %. Obsah lesklého uhlíku u modelové směsi, jež neobsahovala žádné přísady, které by ho mohly tvořit, vzrostl po přidání 0,6 % z nulové hodnoty na 0,2 % (obr. 20). K nárůstu došlo i u vyplavitelných látek, pH i elektrická vodivost byly bez podstatné změny. Sledováno bylo i množství vody (směsi byly připravovány při konstantní vlhkostí 3,0), které zůstalo bez výrazné změny. Spěchovatelnost vzrostla pouze o 1 %.

388

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Z ávě r Práce sleduje vliv hydraulického oleje na změny formovací směsi s bentonitem, které nejsou ve slévárenské praxi snadno odhalitelné. Změny vlastností se většinou plně projeví teprve po více obězích formovací směsi [2]. Olej má na bentonit negativní vliv, který se následně promítá i do výsledků laboratorních zkoušek formovací směsi, a tak má negativní vliv i na možnost tvorby vad odlitků. Jako nejjednodušší mechanizmy sledování nežádoucího úniku oleje do směsi se jeví měření hmotnosti válečku a velikosti ztráty žíháním. Jako kritickou hodnotu můžeme brát již malé množství oleje, a to 0,6 % na směs. V praxi je objem těžko stanovitelný. Je tedy důležité včas zabránit uniku oleje do směsi. V  ojedinělých případech, většinou při náhlém a masivním znečištění, je část směsi znečištěna mnohem větším množstvím. V takovém případě je rozumné tuto směs oddělit a vyřadit. Pokud je zasažen celý systém, je jedinou pomocí zvýšit oživování, a tím zředit znečištění a snížit jeho důsledky [2]. L i t e ra t u ra [1] BRÜMMER, G.: Vlivy na pojivový systém bentonit + voda, které snižují pevnost forem. Giesserei, 2002, 89(2), 58–63. ISSN 0016-9765. [2] TILCH, W.; H. POLZIN; M. FRANKE: Praxischandbuch bentonitgebundener Formstoff, s. 338–340. ISBN-10: 379490897X, ISBN-13: 978-3794908974. Recenzent l Peer-reviewer: Ing. Alois Neudert, Ph.D.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport