Page 1

Á°À°¼ ¼°¸² Á¾Â Á¶À Å

ý ° » Á ¸ Å Á û ¾ Â ¾ ¿ ° ´ ¹ ¶ ·¶ ¼ ¼ ´ ² ¶ ¿ Ç À Ã ´ ¶

ûÂÖ© ÙãÓÌØÈ Ì­ØÞÌÛÈРȥ×Ö© ÛÖ© ÞÏâÚ, ÛÖ© ÓâÒÒÖÔ È¥ÔÈËçÌÛÈРȥ×Ö© ÛÖ© ×ÈØÌÒÏæÔý. ›°×Ö© ÛÖ© ÞÏÌ©Ú ×ØÖâÑÜßÈÔ ËçÖ ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑÈ© û×ÈØÈËÌåÊÓÈÛÈý ÑÈÏÖØÐÙÛÐÑÈ© ÛΧ Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ Ÿ¸ÙÛÖØåÈÚ: ÂÖ© Ì«ÒÒÎÔÐÑÖ© ÑÖÐÔàÔÐÖÑÌÔÛØÐÑÖ© ÑÈЩ ÛÖ© ËÜÛÐÑÖÌÜØà×ÈäÑÖ© (ÓÌÛÈØàÓÈäÑÖ©) È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÑÖ© û×ÈØáËÌÐÊÓÈý. ›°ÔÛÐÏÌÛÐÑÈ© ÛÈ© ËçÖ û×ÈØÈËÌåÊÓÈÛÈý, È¥ÙçÓ×ÛàÛÈ, Ϋ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖåÎÙÎ ÛÖܧ Ì«ÔÖ©Ú ×ØÖè×ÖÏâÛÌÐ ÛΩ ÙÜÔÌ×Ω È­ØÔÎÙÎ-È¥×æØØÐßÎ ÛÖܧ È­ÒÒÖÜ. Ÿ¾ ×ÈÊÑÖÙÓÐÖ×ÖÐÎÓâÔÖÚ ÙãÓÌØÈ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ©Ú ÛΧ Ú û³çÙÎÚý ÌФÔÈРΫ È¥ÔÛÐÙÛØÖÝΩ Ûà§Ô Ö¦ØàÔ ÛÖܧ Ñá×ÖÛÌ Ì«ÒÒÎÔÐÑÖܧ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖܧ, ÛÖ© È¥ÔÈ×ÖËÖÊçØÐÙÓÈ (ÙÈ©Ô È¥ÔÛÌÙÛØÈÓÓâÔÖ ÊáÔÛÐ) Ûà§Ô ×ØÖè×ÖÏâÙÌàÔ ÑÈЩ Ûà§Ô ÙÛæÞàÔ ÛÖÜ. Ÿ¶ Ü«×ÌÔÏçÓÐÙÎ ÈÜ¥ÛÖܧ ÛÖܧ ÑÖÙÓÖäÙÛÖØÐÑÖܧ ûÁÞåÙÓÈÛÖÚý ×ÐÏÈÔÖ©Ô ÔÈ© ÑÈØ×åÍÌÐ ×ØÖÙà×ÐÑÌ©Ú È¥ÔÛÐÙÛáÙÌÐÚ ÙÛÖ©Ô ×ØàÛÖÊÖÔÐÙÓÖ© ÛÖܧ È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÙÓÖܧ ÑÈЩ ÛΧ Ú ÞØÎÙÐÓÖÏÎØåÈÚ ö ÙÛÖ©Ô ûØÐÍÖÙ×áÙÛÎ ÓÎËÌÔÐÙÓÖ©ý (radikale Nihilismus) ×ÖÜ© Ö« Nietzsche ÑÈÛáÊÊÌÒÔÌ ÙÈ©Ô ÛÖ©Ô ÝØÐÑÛæÛÌØÖ Ì¥ÝÐáÒÛÎ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ´Ü¥Øé×Î.

ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧÚ

Ÿ¶ ´Ü¥Øé×Î ÊÌÔÔãÏÎÑÌ È¥×Ö© ÛÖ© ûÁÞåÙÓÈý

ISBN 978-960-572-063-6

œ¸ÑÈØÖÚ

Profile for Ikaros Publishing LTD

Η Ευρώπη γεννήθηκε από το "Σχίσμα"  

«Το σήμερα έρχεται από το χθες, το μέλλον αναδύεται από το παρελθόν». Από το χθες προέκυψαν δύο πολιτισμικά «παραδείγματα» καθοριστικά της α...

Η Ευρώπη γεννήθηκε από το "Σχίσμα"  

«Το σήμερα έρχεται από το χθες, το μέλλον αναδύεται από το παρελθόν». Από το χθες προέκυψαν δύο πολιτισμικά «παραδείγματα» καθοριστικά της α...

Advertisement