Alma_Mater_218

Page 10

WŁADZE UniWErsytEtU JAgiEllońskiEgo nA kADEncJę 2020–2024 Profesor Jacek Popiel Rektor uniwersytetu Jagiellońskiego acek Popiel jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. W latach 2002‒2005 był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki (2005‒2012). Od 2012 roku do 2020 pełnił funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Od 2009 do 2020 roku kierował Katedrą Teatru i Dramatu UJ. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego), w której w latach 1990‒1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora (1994‒1996) i przez dwie kadencje, w latach 1996‒2002, rektora tej uczelni. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół historii dramatu i teatru polskiego XIX–XXI wieku, dziejów szkolnictwa teatralnego i edycji naukowej tekstów literackich. Ma na swym koncie ponad 200 prac, między innymi 20 książek, w tym sześć indywidualnych, a także artykuły i recenzje, kilka scenariuszy i adaptacji teatralnych oraz sztukę Doktor Korczak, wystawioną w kilku miastach japońskich, między innymi w Tokio. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Do najważniejszych książek jego autorstwa należą Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego (Wrocław 1990), Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego (Kraków 1995), Historia dramatu. Antyk ‒ średniowiecze (Kraków 1996, wyd. II Kraków 2001), Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941‒1967 (Kraków 2006), Teatr Jednego Aktora Danuty Michałowskiej (Wrocław 2010), Teatr Danuty Michałowskiej. Od „Króla-Ducha” do „Tryptyku rzymskiego” (Kraków 2011). Od 2015 roku Profesor pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Krytycznego Wydania Dzieł Literackich 8

ALMA MATER nr 218

Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W 2019 roku pod jego redakcją ukazał się I tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły ‒ Jana Pawła II Juwenilia (1938‒1946). Kieruje działem Teatr. Film. Muzyka w zespole przygotowującym drugie wydanie Encyklopedii Krakowa. Był twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego kolejne edycje poświęcone wybitnym dramaturgom odbyły się w 2005 (Mickiewicz), 2007 (Wyspiański) i 2009 (Słowacki) roku, przewodniczy kapitule Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego. Wypromował dziewięciu doktorów i ponad 100 magistrów filologii polskiej oraz sztuki. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, w latach 2011‒2014 zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Od września 2020 jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczy także Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Zasłużony Kulturze ‒ Gloria Artis” oraz Medalem PWST. Jest dwukrotnym laureatem indywidualnej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adam Koprowski

J

Red.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.