Page 91

Ze zbiorów Archiwum UJ

□ Po zakończeniu wojny, a dokładnie 27 października 1945, działalność rozpoczęły trzy zakłady chemiczne: I Zakład Chemiczny, obejmujący chemię nieorganiczną i analityczną, z kierownikiem prof. Tadeuszem Estreicherem, II Zakład Chemiczny, obejmujący chemię organiczną, z kierownikiem doc. Janem Moszewem, oraz III Zakład Chemiczny, obejmujący chemię fizyczną i elektrochemię, z kierownikiem prof. Bogdanem Kamieńskim. Zatrudnionych było łącznie 24 pracowników, w tym dwóch profesorów i dwóch docentów. W archiwum zachowała się, między innymi, lista obecności z pierwszego zebrania zakładu chemii organicznej z 1945 roku, protokoły z rad wydziału, itp.

■ Gdy chodzi o dzieje uniwersyteckiej chemii po wojnie, nasze zasoby archiwalne są duże. Czekają Pracownicy I Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ z kierownikiem prof. Tadeuszem Estreicherem na swojego badacza. A tu chciałbym dodać, że staramy się obecnie stworzyć pamięć uniwersytecką innego rodzaju oddania. Poprzez pryzmat dnia codziennego, kontakt osobisty, niż ta, którą oferuje nam suchy dokument. Pamięć ożywioną, anegdotę, a nie tylko przez historię struktur i karier. Liczymy na mówioną, osobistą. Nagrywamy na taśmie filmowej wywiady to, że i dzieje Wydziału Chemii UJ, który w tym roku świętuje z absolwentami i wykładowcami, którzy opowiadają o tym, co 30-lecie powstania, zostaną w ten sposób ożywione. sami widzieli i czego sami doświadczyli. Chcielibyśmy objąć tym □ Dziękuję za rozmowę. przedsięwzięciem również środowisko chemików krakowskich, zwłaszcza najstarsze pokolenie, które pamięta postacie i wydaRozmawiała Rita Pagacz-Moczarska rzenia w sposób dla dokumentów, dla akt wręcz niemożliwy do

100-LECIE PIERWSZEGO ZAKŁADU CHEMII FIZYCZNEJ W POLSCE Z

akład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pierwszym zakładem chemii fizycznej w Polsce. W roku bieżącym mija 100 lat od jego powstania. Warto pokazać tło, na jakim formowała się chemia fizyczna w naszym kraju. W wieku XIX aż do początków wieku XX nie było na naszych ziemiach ani jednego zakładu chemii fizycznej, ani nawet samodzielnej pracowni o tej nazwie. Niemniej chemicy polscy ówczesnej doby zajmowali się zagadnieniami chemii fizycznej, ale działalność ich nie miała oficjalnych ram organizacyjnych. Polska znajdowała się wówczas pod zabo-

rami. Sytuacja polskiej nauki i instytucji naukowych była szczególnie trudna w zaborze pruskim i rosyjskim. Nieco lepiej było w zaborze austriackim. W Europie pierwszą katedrę chemii fizycznej utworzono na Uniwersytecie w Lipsku w roku 1887, jej kierownictwo powierzono Friedrichowi Wilhelmowi Ostwaldowi. Katedra ta stała się ośrodkiem twórczej pracy naukowej w dziedzinie chemii fizycznej o znaczeniu międzynarodowym. Prócz Niemców pracowali tam Anglicy, Japończycy, Amerykanie, Polacy i Rosjanie. W tym samym 1887 roku Wilhelm Ostwald wspólnie z Jaco-

Prof. Ludwik Bruner

busem Henricusem van’t Hoffem przystąpili do wydawania nowego czasopisma „Zeitschrift für Physikalische Chemie”, w którym publikowano wyłącznie prace fizykochemiczne. W roku 1896 utworzony został Zakład Chemii Fizycznej w GetynALMA MATER nr 136

91

Profile for alma mater

Alma Mater 136  

Numer specjalny 136 / 2011

Alma Mater 136  

Numer specjalny 136 / 2011

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded