Issuu on Google+

NOVI SAD * E D E Q N c m y N I NEDEQA 13. MART 2011. GODINE GODINA LXIX BROJ 23015 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs SPECIJALNOZA„DNEVNIK”IZTOKIJA:NAKONZEMQOTRESAIPRATE]EGCUNAMIJA,JAPANSADAUSTRAHUODRADIJACIJE U zemqotresu i cunamiju, koji su pogodili severoistok Japana, prema do sada raspolo`ivim podacima,imanahiqadestradalih inestalih.Danevoqabudeve}a, unuklearnojelektraniFuku{ima 1 do{lo je do eksplozije koja je razorila zgradu u kojoj se nalazi reaktor.Ron^eser,prviameri~kinau~nikkojijeu{aou^ernobil nakonnesre}e,izjaviojedajesada najva`nije ohladiti reaktor kako bi se izbegla katastrofa. „Bez hla|ewa reaktora postoji realnamogu}nosttopqewajezgra reaktora, koja mo`e rezultirati ve}im ’curewem’ radijacije”, upozorio je ^eser. Iz svojih domova jeevakuisanooko300.000qudi,a MasumiKamedaizve{tavaspecijalnoza„Dnevnik”otomekakosu sada svi u Japanu fokusirani na zbivawa u nuklearkama pogo|enimpotresomimogu}imposledicama. Ina~e, cunami koji je opusto{ioseveroistokJapanave}je stigaodoKalifornije,gdejejednaosobapoginula,anahiqadeih jeevakuisano. Nuklearna pretwa str. 20 i 21 LIDERLSVNENAD^ANAKZA„DNEVNIK”NAJAVIOZAHTEVZAFORMIRAWE POKRAJINSKEPOLICIJSKEUPRAVE Krave lete, a Dinki} je regionalista Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine u republi~komparlamentupodr`a}enajavqenurekonstrukcijukabineta Mirka Cvetkovi}a, potvrdio je za „Dnevnik” lider LSV Nenad^anak.„Ali,onogsatakadaVladabudeizabrana,ponovo}emopo~etidaotvaramopitawakojasmozboguzavrele politi~kesituacijenatrenutakstavilina~ekawe:tosupitawa ingerencija Vojvodine i wene imovine. Istovremeno }emootvoritiinekenoveteme,kao{tojeformirawepolicijskeupravezaVojvodinu”,izjavioje^anakza„Dnevnik”. Onje,ina~e,odbaciospekulacijeomogu}oj(pred)izbornojsaradwisaUjediwenimregionimaMla|anaDinki}a.„Trebajasnoiotvorenore}idauonojmeriukojojjeTomaNikoli}du{aevropskihintegracija,aIli}drVelimirzakletiborac protivkorupcije,utojjemeriDinki}iskrenozadecentralizacijuSrbije.Kravelete,Zemqajeplo~a,aMla|ajeregionalista”,rekaoje^anak. str. 2 Sun~ano i jo{ toplije Najvi{a temperatura 19 °S CVE]E ZA ZORANA: Nekolikohiqadagra|anaodalojeju~euAlejivelikananabeogradskomNovom grobquiispredzgradeVladepo{tuprvomdemokratskompremijeruSrbijeZoranu\in|i}uubijenompre osamgodina.“Zoran\in|i}jevi{enegoqudiizwegovogokru`ewabioustawudasvojeidejepretvoriu akcijeidatimakcijamamewastvarnost”,rekaojepredsednikSrbijeBorisTadi}. str. 3 NASLOVI @eqko Markovi} [imer, posledwi ko~ija{ sa Gardo{a INTERVJUNEDEQE Timoti Yon Bajford str. 7 Teofil Pan~i} Majica i SaraJOVO Bora Oti} Pra{ina \or|e Randeq Raweni orao DOSIJEMILANNEDI] \ak iz Hitlerovog sokaka str. 4


Dnevnik 13.mart 2011.

Related publications