Issuu on Google+

26 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1244 На основу члана 18. став 1, а у вези са чланом 2. ст. 2. и 3. и чланом 16. став 1. тачка б) Закона о образовању одраслих (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар просвјете и културе д о н о с и Н А С ТА В Н И П Л А Н И П Р О Г РА М ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА ЗАНИМАЊА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА Члан 1. (1) Овим наставним планом и програмом утврђују се занимања четвртог степена сложености за средње стручно образовање одраслих у 13 струка и 37 занимања, и то: а) пољопривреда и прерада хране: 1) прехрамбени техничар, 2) пољопривредни техничар, 3) ветеринарски техничар, б) шумарство и обрада дрвета: 1) техничар за обраду дрвета, 2) шумарски техничар, в) геологија, рударство и металургија: 1) рударски техничар, 2) металуршки техничар, 3) геолошки техничар, г) машинство и обрада метала: 1) машински техничар, д) електротехника: 1) техничар електроенергетике, 2) техничар електронике, 3) техничар рачунарства, ђ) хемија, неметали и графичарство: 1) хемијски техничар, 2) техничар у индустрији неметала, 3) пиротехничар, 4) графички техничар, е) текстилство и кожарство: 1) текстилни техничар, 2) кожарски техничар, ж) геодезија и грађевинарство: 1) грађевински техничар, 2) геодетски техничар, з) саобраћај: 1) техничар друмског саобраћаја, 2) техничар ПТТ саобраћаја, :   : &' ")   1 2 :   T 1  51 2  34 3 !"# $% 34 4 34 & 5 68 '#& 6 # 34 7 &# ()* $**** 80 21.08.2010. 3) техничар жељезничког саобраћаја, 4) техничар воденог саобраћаја, 5) ваздухопловни техничар, и) угоститељство и туризам: 1) угоститељско-кулинарски техничар, 2) туристички техничар, ј) економија, право и трговина: 1) пословно-правни техничар, 2) економски техничар, 3) трговински техничар, к) здравство: 1) медицински техничар, 2) акушерско-гинеколошки техничар, 3) физиотерапеутски техничар, 4) фармацеутски техничар, 5) зубно-стоматолошки техничар, 6) лабораторијско-санитарни техничар, л) остале дјелатности: 1) козметички техничар. (2) Табеларни приказ наставног плана и програма за средње стручно образовање одраслих за занимања четвртог степена сложености утврђен је у табелама које се налазе у прилозима бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. и чине саставни дио овог наставног плана и програма. Члан 2. Наставним планом и програмом за средње стручно образовање одраслих за занимања четвртог степена сложености утврђени су обавезни општеобразовни предмети, стручно-теоријски предмети, практична настава и изборни предмети прилагођени потребама и могућностима полазника образовања одраслих. Члан 3. Опште образовни предмети и стручно-теоријски предмети исказани су годишњим бројем часова у складу с модуларним наставним планом и програмом за сваки предмет и разред. Члан 4. Овај наставни план и програм примјењује се и код програма преквалификације и доквалификације на наставне предмете утврђене актом о разлици и додатним испитима, који се доноси приликом реализације ових програма. Члан 5. Овај наставни план и програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. Број: 07.021/611-548/10 8. јула 2010. године Бања Лука Министар, Антон Касиповић, с.р.  1.   3 T 51 34 34 34  4 T 51 34 34 34 34+9 ;  5 T 48 32 32  T 201 134 134 102 34 34+9 6 68


NPP za srednje strucno obrazovanje odraslih za zanimanja cetvrtog stepena

Related publications