Issuu on Google+

Наставна содржина: Препзнавење и именување геометриски тела-повторување Наставен предмет: Математика Одделение:прво Предвидено време: еден час Наставник Весела Богдановиќ ВОВЕД Дечиња учениците од соседното одделение изработиле фигури со кои многу убаво ја украсиле нивната училница. Дали сакате и ние да ја украсиме нашата за да биде поубава од нивната па потоа ќе ги викнеме на гости. ЗАДАЧИ Откривање формата на геометриските фигури гледање слики и разговор за формата Работа во четири групи---- пополнување на работни листови Цртање и боење на геометриски фигури во рамнина Изработка на мозаик од понудени форми во работен лист Печатење и украсување на училницата. РЕСУРСИ работен лист за покажување формите изработен од наставникот интернет за пребарување слики програм за цртање работен лист за правење мозик http://issuu.com/vesevesela/docs/____________-______


Geometriski figuri

Related publications