Issuu on Google+

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนพฤศจิ น ก ากายน ร ณ์2556ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่ w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1 ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556 ราคา 10 บาท ชุ ม นุ ม ต้ า นนิ ร โทษกรรม ยันพลังบริสุทธิ์ไม่ใส่เสื้อสี เกรงยืดเยื้อกระทบธุรกิจ เปิดตัว ISUZU MU-X ร้อนแรงแซงทางเรียบ Isuzu MU-X 2014 แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ยอดจองพุ่ง ทะยานก่อนออกสู่ตลาด จนเป็นที่โจษขาน กันในขณะนี้ สะท้อนคอนเซปต์ “เอกสิทธิ์ อ่านต่อหน้า 11 แห่งผู้นำ�” นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย วอนภาค รัฐเร่งแก้ปญ ั หา หวัน่ เกิดผลเสียหาย ต่อประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่น ต่างประเทศ หากยืดเยือ้ กระทบการ ลงทุน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมา เคลื่อนไหวเป็นพลังบริสุทธิ์ ไม่ใช่ คนมีสีเสื้อ ไม่มีเงินจ้าง เพราะมีเป้า หมายเดียวกัน อ่านต่อหน้า 11 เทสโก้ โ ลตั ส อุ ด รธานี หวั่ น ม็ อ บการเมื อ งฉุ ด ศก. ขยายเป็นโลตัสเอ๊กซ์ตร้า ซึ ม ย า ว ถึ ง ต้ น ปี 5 7 ประธานหอการค้าอุดรธานี จวกกรมการบิน พลเรือนทำ�งานล่าช้า เพิ่งตื่น จ้างบริษัท ศึกษาความเป็นเป็นไปได้ ใช้ท่าอากาศยานเป็นเขต อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ แนะปล่อยให้ทอท.เช่าหรือ ร่วมลงทุนกับเอกชน ชาวนาพอใจแต่ข้าวเข้าโครงการลดน้อยลง เทสโก้โลตัส ขยับตัวไล่บี้คู่แข่ง อีกครัง้ หลังเดินหน้าเปิดสาขาใน อุดรธานีเกือบทุกอำ�เภอ ด้วยการ ยกระดับจากไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็น ขนาดเอ็กซ์ตร้า มีสนิ ค้าวางบริการ “สวาท”จวกบินพลเรือนทำ�งานอืด กว่ เพิ่งตื่นศึกษาทำ�สนามบินในสังกัด า 5 แสนรายการ อ่านต่อหน้า 11 เป็ น เขตอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ผู้ว่าาฯอุดรธานียํ้าจำ�นำ�ข้าวปีนี้ต้องโปร่งใส สวาท ธีรรัตนนุกูลชัย อ่านต่อหน้า 11 ห่วงชาวนาจะไม่มขี า้ วมาเข้าร่วมโครงการรับจำ�นำ� เพราะปีที่ผ่านมามีมาจำ�นำ�เพียง 4 หมื่นกว่า ตันเท่านั้น ทั้งที่ตั้งเป้าไว้ถึง 1 แสนตัน ด้านผู้ ประกอบการโรงสีข้าว ระบุโครงการฯทำ�ให้ข้าว ไทยมีราคาสูง จนส่งขายตลาดโลกไม่ได้ เกรง รัฐสูญเสียรายได้เช่นที่ผ่านมา อ่านต่อหน้า 11 ธุรกิจอสังหาฯ ชะลอตัว ระบุมอ็ บส่งผลให้ กำ�ลังซือ้ หด คาดอาจทรุดตัวยาวไปจนถึง ต้นปี 2557 หรือมากกว่านั้น หากรัฐยัง ไม่รีบออกมาแก้ปัญหา ระบุบ้านใหม่ไร้ แรงกระตุ้นอารมณ์ผู้บริโภค อภิชาติ สินธุุมา มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ ; นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.ขอนแก่น ปี 2556 โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ�หมู่บ้าน จากทุกอำ�เภอในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกว่า 10,000 คน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 115

Related publications