Issuu on Google+

NOVI NOVI MATERIJALI, MATERIJALI NOVI I, NOVI KUΔNI KUΔNI MAJSTORI MAJS STO ORI Za nove materijale i proizvode potrebni su novi postupci i nov alat. Sve Êete ih naÊi u ovoj knjizi, πto Êe vam omoguÊiti da svaki posao u kuÊi obavite na najstruËniji naËin. PRAVA PRAKTI» »NA ENCIKLOPEDIJA PRAVA PRAKTI»NA ENCIKLOPEDIJA SAVREMENIH SAVREMENIH KUΔNIH MAJSTORA KUΔNIH MAJSTO ORA Na brojnim fotografijama detaljno su prikazane sve faze postupaka i tehnika potrebnih za obnovu ili ureenje vaπeg doma: zidova, podova, vrata i prozora, izolacije, vodovodnih i elektriËnih instalacija, grejanja, krova i baπte. DOBRO UPUΔEN KUΔNI MAJSTOR DOBRO UPUΔEN KUΔNI MAJSTOR Ova knjiga se u svojim savetima ne oslanja samo na nove ekoloπke trendove, nego kuÊnom majstoru pokuπava pomoÊi i u finansijskom, a, ako je potrebno, i pravnom smislu — dakle, sve πto sami obavite u kuÊi biÊe isplativo, a pri tom neÊete uËiniti niπta πto bi ugrozilo vaπu ili tuu sigurnost ili imovinu. Sveobuhvatan i vrlo praktiËan priruËnik Uradi sve sam omoguÊuje da na najlakπi i najefikasniji naËin obavite sve radove u kuÊi i oko nje.


Uradi sve sam

Related publications