Issuu on Google+

Q3       Delårsrapport   januari-september 2010     Juli-september • • • • Försäljningsintäkter 1 015 (1 069) MSEK Rörelseresultat EBITA 133 (155) MSEK Rörelsemarginal EBITA 13,1 (14,5) procent Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 (53) MSEK ”Bisnode fortsätter att utvecklas väl. Efter en utmanande period med vikande försäljning är det glädjande att vi nu kan se tydliga tecken på en vändning. I tredje kvartalet var den organiska tillväxten svagt positiv och i september isolerat ökade försäljningsintäkterna organiskt med ca 2 procent jämfört med samma period föregående år. Den positiva försäljningstrenden förklaras huvudsakligen av en ökad efterfrågan inom Marketing Solutions, framför allt i Region Nordic. Januari-september • • • • Försäljningsintäkter 3 288 (3 497) MSEK Rörelseresultat EBITA 376 (407) MSEK Rörelsemarginal EBITA 11,4 (11,7) procent Kassaflöde från den löpande verksamheten 234 (228) MSEK Väsentliga händelser • • • • • • Positiv försäljningsutveckling inom Marketing Solutions Resultatet belastas med reaförluster om 5 MSEK och extraordinära   kostnader om 11 MSEK Förstärkt marknadsposition i Frankrike genom förvärvet av Directinet i början av året Lansering av nytt kreditinformationsbolag i Tyskland under sommaren Fortsatt renodling av koncernen genom avyttring av tre bolag och en verksamhetsdel Förvärv av finländska Yritystele efter balansdagen Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA MSEK MSEK 1 400 5 600 210 700 1 200 4 800 180 600 1 000 4 000 150 500 800 3 200 120 400 600 2 400 90 300 400 1 600 60 200 200 800 30 100 0 0 Q3 -09 Q4 -09 Q1 -10 Kvartal Q2 -10 Q3 -10 Rullande 12 månader Den goda utvecklingen bekräftar vår erfarenhet att marknaden för affärsinformation, i synnerhet marknadsinformation, är sencyklisk och återhämtar sig senare än ekonomin i övrigt. Vår bedömning från i somras att uppgången i ekonomin kommer att medföra en ökad efterfrågan på affärsinformation under slutet av året står därför fast. 0 0 Q3 -09 Q4 -09 Kvartal Q1 -10 Q2 -10 Q3 -10 Rullande 12 månader Nyckeltal MSEK Försäljningsintäkter 2010 jul-sep 1 015 2009 2010 2009 jul-sep ja n-sep jan-sep 1 069 3 288 3 497 Försäljningstillväxt, % -5,0 5,8 -6,0 11,1 Rörelseresultat EBITA 133 155 376 407 Rörelsemarginal EBITA, % 13,1 14,5 11,4 11,7 Rörelseresultat EBITA (exkl. rea resultat) 133 154 381 408 Rörelsemarginal EBITA (e xkl. rearesultat), % 13,1 14,4 11,6 11,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 53 234 228 Januari-september 2010, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 Trots att den generella marknadsbilden ser allt ljusare ut kvarstår utmaningar inom enskilda regioner och marknadssegment. I Norge är efterfrågan alltjämt svag och i Nederländerna har en lagändring påtagligt förändrat marknadsförutsättningarna. Vår uppfattning är dock att Bisnode efter ett fokuserat strategiarbete med renodling av koncernen, produktutveckling och ökad marknadssegmentering är väl positionerat för att ta tillvara de möjligheter som följer med den förbättrade konjunkturen.” Johan Wall, VD och koncernchef 1 (12)


Bisnode delårsrapport Q3 2010

Related publications