Issuu on Google+

หน้า 1 ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556 จากเขาพระวิหารสู่ “ดอนชม” น.2 , คาราวานรถยนต์ทัวร์เลย-หลวงพระบาง น.5 , นายเลิฟเอก พาท่องญี่ปุ่น แดนซามุไร น.5 , ต�ำนานเสรี ไทย ปฏิบัติการสะหวันนา(2) น.6 , ภูหลวง “ซาฟารีเมืองเลย” น.9 , แห่เอาบุญปี ใหม่ ต้นดอกไม้แสงภา น.11 ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556 www.loeitime.com ราคา 10 บาท หนังสือพิมพ์รางวัล“ประชาบดี” ประจ�ำปี 2555 จากส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ไฟป่าเผาภูกระดึง หนักสุดในรอบ18ปี ขอสะพานใหม่ ชาวบ ้านสงาว อ.ปากชม จ.เลย กว่า 100 คนปิ ดถนนสาย ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ประท ้วงขอให ้กรม ทางหลวงมาก่อสร ้าง สะพานแทนสะพาน แบริง่ ทีใ่ ช ้ชัว่ คราวมา นานเกือบ 1 ปี หลัง สะพานเดิมถูกน�้ ำป่ า พัดถล่มเมือ ่ เดือน มิถน ุ ายน 2555 (ข่าวหน ้า 9) ไฟไหม้ยอดภูกระดึง ป่าสน ทุ่งหญ้าวอดกว่า 1,000 ไร่ หนักสุดในรอบ 18 ปี ระดมเจ้า หน้าที่-ชาวบ้านเกือบ 100 คนช่วยกันดับ ท�ำ แนวกันไฟ หัวหน้าอุทยานฯ ระบุสาเหตุอากาศ ร้อนจัด ยัน เสียหายแค่ 200 ไร่ ด้านรมว.สิ่ง แวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมของบ ประมาณในการดับไฟป่าเพิม่ ขณะทีช่ าวบ้าน เผย ไฟเริม่ ไหม้มานานเกือบ 1 เดือน แต่ไม่เป็น ข่าว เชื่อ สาเหตุจากน�้ำมือคน ต่อหน้า 5 เด็กเก่งเมืองเลยจุตอิ กี สอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ 100คะแนนเต็ม ด.ญ.พิชญ์นรี ก้านล�ำภู เด็กเก่งเมืองเลยโผล่อีกคน “น้อง เชลซี” นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียน ภูกระดึง แม้พอ่ แม่แยกทางกัน ต้อง อาศัยอยูก่ บั ปู-่ ย่า แต่ไม่เป็นอุปสรรค ท�ำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม ฝากถึงเด็กบ้าน นอกด้วยกันอย่าน้อยใจ อยู่ที่ไหนก็ เก่งได้ ขอให้ตั้งใจเรียน ต่อหน้า 14 เปลวไฟโหมลุกไหม ้ป่ าสน ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเทีย ่ ววังกวาง บนยอดภูกระดึง ประมาณ 1 กิโลเมตรเมือ ่ ช่วงเช ้ามืดวันที่ 9 เม.ย. 2556 (ภาพจากพลเมืองดี) ต�ำรวจป่าไม้ยดึ แบ็กโฮนายทุนใต้ รุกป่าริมอ่างเก็บน�ำ้ ปลูกยางฯ ต่อหน้า 9


Loeitime 40

Related publications