Issuu on Google+

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 www.nkp2.go.th / www.fackbook.com/ nakhonphanom2 โทร 0-4259-9265 โทรสาร 0-4259-9096 สพป.นพ.2 จัดงาน “เกียรติยศสร้างเองได้ The Best of The Best ” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นาโดย นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2 ได้รับเกียรติจากนาย ไสว ราชกรม ที่ปรึกษานายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธี นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอาเภอศรีสงครามให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ อาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม สาหรับงานเกียรติสร้างเองได้ The Best Of The Best เป็นการจัดงานเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกาลังใจ ให้กับคณะครูและนักเรียนผู้เป็นเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก


จม.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2 ฉบับที่4

Related publications