Issuu on Google+

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 www.nkp2.go.th / www.fackbook.com/ nakhonphanom2 โทร 0-4259-9265 โทรสาร 0-4259-9096 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ท่าอากาศยานนครพนม นายสมชาย วิทย์ดารง รองผู้ว่าราชการ จัง หวั ดนครพนม และดร.ภูริ พล โสดาศรี รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้ อมบุค ลากรส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ประถมศึ กษานครพนม เขต 2 ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรจากส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 22 และส่ ว นราชการต่ า งๆ ร่ ว มต้ อ นรั บ นายเสริ ม ศั ก ดิ์ พงษ์ พ านิ ช รัฐ มนตรี ช่ วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดิน ทางมาเฝ้ าฯรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอสราธิราช สยามมกุฎ ราชกุมารฯ เนื่ อ งในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจาปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


จดหมาข่าวสพป นครพนม เขต 2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

Related publications