Issuu on Google+

LIST IZLAZI SVAKA TRI MJESECA / GODINA I /BROJ 1 / NOVEMBAR 2013. / PODGORICA, CRNA GORA • TURISTIČKA SEZONA U NACIONALNIM PARKOVIMA CRNE GORE • DESET RAZLOGA ZAŠTO ULAGATI U ZAŠTIĆENA PODRUČJA • ZAVRŠENA ISTRAŽIVANJA POPULACIJE BALKANSKOG RISA, DIVOKOZE, MEDVJEDA, PELIKANA, SKADARSKOG HRASTA, SLIJEPIH MIŠEVA • REPORTAŽE IZ SELA MALA CRNA GORA I KATUNA DOLOVI LALEVIĆA • INTERVJU SA DIREKTOROM IUCN-A ZA JUGOISTOČNU EVROPU BORISOM ERGOM • RAZGOVOR SA ŠEFOM SLUŽBE ZAŠTITE U NP BIOGRADSKA GORA MILEM RNKOVIĆEM NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE STIMULIŠU RAZVOJ Poštovani čitaoci, Pred Vama je prvi broj časopisa Crnogorski Nacionalni parkovi sa željom da iz broja u broj saznajete o vrijednostima, aktivnostima i projektima koji se odnose na skoro 10 odsto zaštićene teritorije Crne Gore. Cilj nam je da ovim putem pred­ stavimo prirodne i kulturne vri­ jednosti Durmitora, Biogradske gore, Lovćena, Skadarskog jezera i Prokletija, ali i da čujemo Vaš glas – glas građana koji žive na terito­ riji kojom gazduju Nacionalni par­ kovi Crne Gore. Istovremeno želimo da učvrstimo ili ostvarimo komunikaciju sa svim građanima Crne Gore, kao i su­ bjektima koji svojim djelovanjem doprinose napretku Nacionalnih parkova u bilo kom pogledu. Izazovi pred kojima se danas na­ laze nacionalni parkovi svijeta, pa i naše zemlje, iz godine u godinu postaju izrazeniji i složeniji. Za­ štićena područja su dodatno opte­ rećena postizanjem efikasnosti i obezbjeđivanjem fondova neopo­ hodnih za kvalitetno upravljanje, dok je, istovremeno, saradnja među nadležnim institucijama od ključ­ nog značaja za valorizaciju poten­ cijala zaštićenih područja, posebno nacionalnih parkova. Povezivanje nauke sa jedne strane i mogućnosti i potrebe lokalnih uprava, organizacija i pojedinaca, sa druge strane, predstavlja dugo­ ročno optimalno rješenje kada je u pitanju zaštita i očuvanje priro­ de. Upravo zato iskustva lokalnog stanovništva mogu da doprinesu efikasnijem upravljanju zaštićenim područjima. Smatrajući da Nacionalni parkovi Crne Gore stimulišu razvoj i da je dobro razmijeniti dosadašnja isku­ stva, praksu i probleme sa svojim ključnim subjektima uključenim u njihovu zaštitu, razvoj i unapri­ jeđenje pokrećemo Crnogorske Nacionalne parkove. Vjerujući da razmišljamo i djelujemo u istom pravcu – pravcu koji nas vodi do parkova koje smatramo svojim i prema kojima se odnosimo odgo­ vorno, pozivamo Vas da budete naš saradnik, predložite nove ideje, mogućnosti i oblike saradnje. Sa željom da predstavimo uspješnje projekte, interesantne priče o do­ brim domaćinima i njihovim živo­ tima, ljepote katuna, dolova, ribar­ skih naselja, dolina i planinskih vrhova, do prvog susreta u Parko­ vima, srdačno Vas pozdravljam! Zoran Mrdak Direktor Nacionalnih parkova Crne Gore


List Crnogorski nacionalni parkovi

Related publications