Issuu on Google+

Ý nghĩa của Nghi thức cầu an Thích Nhật Từ thichnhattu@yahoo.com I. Giới thiệu tổng quát Nghi thức cầu an này được chúng tôi biên soạn hoàn tất vào năm 1994 và lần đầu tiên được chùa Giác Ngộ ấn tống vào năm 1998. Nghi thức này là một tuyển tập các bài kinh quen thuộc trong hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông, dạy về các phương pháp hành trì để tạo sự an lạc và hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Toàn bộ nghi thức được phiên dịch và biên soạn theo một văn phong thuần tiếng Việt, không có các yếu tố Mật tông, như các nghi thức tụng niệm của các Giáo hội Phật giáo trước đây và hiện nay. Nội dung của nghi thức chú trọng đến tinh thần "niệm pháp" trong kinh tạng nguyên thủy, nhằm giúp cho người đọc trực tiếp cảm nhận lời vàng của đức Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, để hiểu sâu lời Phật hơn và dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. II. Cấu trúc và ứng dụng của Nghi thức cầu an Nghi thức này được phân chia thành ba phần rõ ràng. Phần thứ nhất là phần vào khóa lễ. Phần này bao gồm 6 tiết mục như nguyện hương, tán thán Phật và quán tưởng, đảnh lễ ba ngôi báu, tán dương chi, phát nguyện thọ trì kinh và tán dương giáo pháp. Phần thứ hai là phần chánh kinh. Phần này là một tuyển tập gồm 11 bài kinh, phần lớn được chọn lọc từ kinh tạng nguyên thủy, ngoài bài kinh đầu tiên là phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Phật giáo Đại thừa. Các bài kinh còn lại như kinh Giáo Hóa Người Bệnh, kinh Các Pháp Quán Niệm, kinh Dụ Ngôn Bọt Nước, kinh Quán Niệm Hơi Thơ, kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, kinh Biết Sống trong Hiện Tại, Kinh Từ Tâm, kinh Phước Đức, kinh Cư sĩ Tại Gia và kinh Thiện Sanh, đều nhấn mạnh đến các phương pháp thiền chánh niệm và tỉnh giác, cách nhìn thực tại đúng với bản chất của chúng, để giúp hành giả tự an trú vào trong sự an lạc và giải thoát cho chính mình. Ở đây yếu tố cầu nguyện, van xin vốn phản ánh một trạng thái tâm lý ỷ lại, nương tựa vào tha lực, đã được loại bỏ, và thay vào đó, là tinh thần giác ngộ của tự bản thân, thông qua bản đồ hướng dẫn của Phật trong các kinh. 1


Y NGHIA CUA NGHI THUC CAU AN

Related publications