Issuu on Google+

Lekarz Wojskowy Kwartalnik Oficjalny Organ Sekcji Lekarzy Wojskowych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Official Organ of the Section of Military Physicians at the Polish Medical Society Pismo Naukowe Wojskowego Instytutu Medycznego Scientific Journal of the Military Institute of Health Service ukazuje się od 3 stycznia 1920 roku MNiSW 5 punktów Redakcja Redaktor Naczelny prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski Zastępcy Redaktora Naczelnego prof. dr hab. med. Marek Maruszyński płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski dr n. med. Piotr Rapiejko Sekretarz mgr Ewa Jędrzejczak Adres Redakcji Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44 tel./faks: +48 22 681 73 80 e-mail: lekarzwojskowy@wim.mil.pl www.lekarzwojskowy.pl © Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny Wydawnictwo Medycyna Praktyczna ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków tel. +48 12 29 34 020, faks: +48 12 29 34 030 e-mail: listy@mp.pl Redaktor prowadzący Katarzyna Müller Korekta Grażyna Stuczyńska, Dariusz Rywczak Projekt okładki Krzysztof Gontarski Typografia Łukasz Łukasiewicz DTP Katarzyna Opiela Skład Rady Programowej i Kolegium Recenzenckiego Przewodniczący gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak Członkowie prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch prof. dr hab. n. med. Sylwester Czaplicki prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil dr hab. n. med. Piotr Hendzel dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak prof. dr hab. n. med. Anna Jung płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz płk dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński dr hab. n. med. Jolanta Korsak prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozłowski prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik dr hab. n. med. Wiesław Piechota prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz płk dr hab. n. med. Janusz Płomiński prof. dr hab. n. med. Jan Podgórski prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki dr hab. n. med. Piotr Rzepecki prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz prof. dr hab. n. med. Adam Stępień prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński Dział Reklam lek. Piotr Lorens tel. +48 663 430 191; e-mail: piotr.lorens@mp.pl Druk TECHNET, Kraków Nakład 700 egz. Cena 14 zł ISSN 0024-0745 Czasopismo dofinansowane ze środków Wojskowej Izby Lekarskiej


Lekarz Wojskowy 02/2013

Related publications