Issuu on Google+

MUZI^KA KULTURA za drugi razred osnovne {kole

1

Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke glumimo igramo se igramo ispri~aj re{avamo seti se {ta smo nau~ili

2

Teme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Po~etak {kolske godine Igre bez granica Muzika u prirodi Zimsko raspolo`ewe Male |a~ke radosti Prole}ni nesta{luci Pesme i igre

3

1.

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ U^I]EMO ‡ pesmu Bukvarci

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da se seti{ pesama koje si pevao i slu{ao u prvom razredu ‡ da navede{ nazive de~jih muzi~kih instrumenata ‡ da igra{ Igru pisama

5

\A^KE RADOSTI BUKVARCI Veseli smo, veseli smo, pune su nam grudi, mi lewivci vi{e nismo, ve} budu}i qudi. [kola nam je, {kola nam je sve na{e imawe, a plodove {to ih ra|a nazivamo znawe. Hajd u {kolu, hajd u {kolu, drugovi bukvarci, mi }emo u {koli biti najvredniji |aci. muzika: B. Stan~i} tekst: M. Ale~kovi}

6

Priseti se pesme Zdravo, vojsko, koju si slu{ao u prvom razredu. Odredi ko u~estvuje u wenom izvo|ewu. Izvodi pokrete po tekstu pesme. M. Ili} Beli, Zdravo, vojsko tekst: D. Luki}

7

MUZI^KI PODSETNIK Podsetimo se: kompozitor koji je formirao grupu de~jih muzi~kih instrumenata zove se Karl Orf. Pogledaj ilustracije pa navedi nazive instrumenata koji su na wima prikazani.

8

Igra pisama: Priseti se razbrajalice Pliva patka preko Save. Izgovaraj je nose}i pismo na glavi. Vodi ra~una o tome da razbrajalicu izgovara{ pravilno, u skladu s kora~awem. Pobednik je onaj koji stigne najdaqe s pismom na glavi.

Pliva patka preko Save, nosi pismo navrh glave. U tom pismu pi{e: „Volim te sve vi{e.“

Narodna pesma iz Belgije, Nek svud qubav sja

9

SVE [TO ZNAM Priseti se pesme Zvuk‥ton, pa je otpevaj s drugarima iz odeqewa.

ZVUK‥TON Kada kova~ kuje ili peva }uk, sve {to se ~uje naziva se zvuk. Kad se ~uje vetar, pa i krava muk, zna}e svako dete da i to je zvuk. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon, kada neko svira, to se zove ton. muzika: Vl. Ili} tekst: P. Stokovi}

[ta u svojoj okolini ~e{}e mo`e{ ~uti, zvuke ili tonove? Za{to? Objasni da li {aputawem proizvodimo zvuk ili ton.

10

N. Hercigowa, [aputawe tekst: D. Luki}

Navedi slovo koje se nalazi ispred ta~nog odgovora. a) hor i klavir b) solista i orkestar v) hor i orkestar

Re{i rebus.

ле 11

RASPEVANA DRU@INA Seti se pesama i igara koje si nau~io u prvom razredu. Izvedi ih s drugarima iz odeqewa na ~asu na kom }ete po`eleti dobrodo{licu prvacima. Potrudi se da im poka`e{ za{to je lepo i}i u {kolu.

M. Subota, Drugarstvo; A. Kora}, Radost Evrope

12

2.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА U^I]EMO

‡ pesme Srce i Koka snela jaje ‡ razbrajalice Dva se petla pobi{e i Ki{a i mrav ‡ pesmu Jesen

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da da

hodom do~ara{ otkucaje svog srca prepozna{ zvuke razli~itih satova opona{a{ ki{u i grmqavinu koriste}i de~je ritmi~ke instrumente sa u~iteqem i drugarima iz odeqewa organizuje{ takmi~ewe u pevawu se igra{ Petli}a

13

MUZIKA MOGA SRCA SRCE U srcu moje mame i moje srce kuca, kad weno kucne tak, moje se ~uje tik. Weno je oko toplo k么 oko `utog sunca i u tom toplom oku stanuje i moj lik.

muzika: Vl. Ili} tekst: D. Luki}

Stavi ruku na grudi da bi osetio otkucaje svog srca. Zatim hodaj onom brzinom kojom kuca tvoje srce. Na svaki otkucaj srca napravi jedan korak.

Da li su tvoji drugari iz odeqewa hodali istom brzinom kao i ti? Za{to su neki od wih hodali br`e, a neki sporije od tebe?

14

Pogledaj slike, pa zamisli kojom je brzinom kucalo srce de~aka koji sawa.

Objasni da li je tokom oba sna de~akovo srce kucalo istom brzinom.

Hodaj onom brzinom kojom je kucalo de~akovo srce.

@. Masne, Meditacija

S. Bari}, Stra{an lav tekst: D. Radovi}

15

MUZIKA SATOVA KUCAWE SATOVA Tik, tak, tika-taka, tik, tak, tika-taka, tika, taka, tak. I dok pevam, i dok sviram, i kad igram ja, sati} kuca ravnomerno, tika, taka, tak. Nepoznati autor

U koliko sati po~iwe prvi ~as u tvojoj {koli?

M. Ili} Beli, Tik-tak tekst: D. Radovi}

16

Slu{aj snimak, pa prepoznaj kojim se redom javqaju zvuci satova sa slika. Zvuci satova

Opona{aj satove sa sli~ica glasom i pokretima tela.

Opona{aj satove de~jim muzi~kim instrumentima. A. Ponkijeli, Igra ~asovnika iz opere \okonda

17

GRAJA KOKO[AKA DVA SE PETLA POBI[E Dva se petla pobi{e na Ivino buwi{te; jedan veli: „I{!“ Drugi veli: „Da `muri{!“

De~ja igra Petli}i poznata je od davnina. Nekada su je naj~e{}e igrali de~aci. Igraj se i ti Petli}a po{tuju}i pravila iz opisa igre.

Opis igre: Razbrajalicom Dva se petla pobi{e u~iteq bira dva u~enika koja }e predstavqati petlove. Zadatak svakog od wih je da bez ruku, ska~u}i na jednoj nozi, poku{aju da isteraju onog drugog iz prostora ozna~enog kredom. M. Ili} Beli, Staja}u na jednoj nozi tekst: D. Radovi}

18

KOKA SNELA JAJE Koka snela jaje, kokodak! Sad }e biti graje, kokodak! Koko kokodak, kokodak, kokodak! Koko koko kokodak, kokodak! muzika: J. Gorew{ek

@. F. Ramo, Koko{

Ko izvodi kompoziciju koju si slu{ao?

ИРА

Ч

ОР

ТА С Е К

Р

АЧ

СВ

ПЕВ

Х

О

Р

U kom je jajetu napisan ta~an odgovor?

19

JESEWE RASPOLO@EWE KI[A I MRAV K i‡{ a p a ‡ l a n a t r a ‡ v i ‡ c u , m rav s e s k r i ‡ o p o d g q i ‡ v i ‡ c u . Po‡ru ‡ ~ u ‡ j e k i ‡ {i m r a v : „ Pa‡da j s a ‡ d a s v a ‡ k i d a n , ku ‡pi‡ o s a m k i ‡ {o ‡ b r a n .“ muzika: Z.Turja~anin Opona{aj ki{u i grmqavinu koriste}i neke od de~jih muzi~kih instrumenata.

20

JESEN Nestalo je leta, do{la jesen `uta, nema vi{e cve}a kraj {ume i puta. A pti~ice male oti{le su jugu, nema vi{e pesme u {umi i lugu. Ni{ta zato, deco, jesen }e nam pro}i, onda }e nam opet bela zima do}i. St. P. Korunovi}

Smisli pratwu za pesmu Jesen koriste}i triangl i zve~ku. M. Ili} Beli, Sve je po{lo naopa~ke tekst: D. Radovi}

21

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Navedi naziv pesme kojoj odgovara ova slika.

3.

U dogovoru sa u~iteqem i drugarima iz odeqewa organizuj takmi~ewe u pevawu. Odaberi jednu od pesama koje ste u~ili, pa je otpevaj najlep{e {to mo`e{. Rezultate takmi~ewa upi{i u tabelu nalik slede}oj.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА

2.

22

Navedi naziv razbrajalice o petlovima koju si u~io.

ОЦЕНА

МАРКО

7

ВЕРА АНДРЕЈА

5 3

МИША ЗОКА

4 10

БРАНА ВЛАДА ИВАНА МАРИЈА БИЉА СИМА ДЕЈАН

2 6 8 7 4 5 9

3.

МУЗИКА У ПРИРОДИ U^I]EMO ‡ ‡ ‡ ‡

kako zvu~i i izgleda violina {ta je eho pesmu Vi{wi~ica rod rodila razbrajalicu Gusen, gusenica

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da da da

peva{ i igra{ uz pesmu Duwe ranke smisli{ tekst i pokret za jo{ neku strofu pesme Duwe ranke opona{a{ odjek smisli{ druga~iju melodiju za pesmu Resavo, vodo ’ladna smisli{ pitawe i da ga pevaju}i postavi{ drugaru iz odeqewa sa drugarima iz odeqewa otpeva{ i odglumi{ pesmu Dok mesec sja

23

IGRAJ KOLO RAZIGRANO DUWE RANKE Idi ku}i, obuci se, lele duwe ranke, duwe ranke, duwe ranke, kru{ke karamanke. Idi ku}i, o~e{qaj se, lele duwe ranke, duwe ranke, duwe ranke, kru{ke karamanke. Onda do|i, kolo vodi, lele duwe ranke, duwe ranke, duwe ranke, kru{ke karamanke. Narodna pesma iz Srbije

Pevaju}i pesmu izvedi pokrete po tekstu ‡ obuci se, o~e{qaj se, vodi kolo. Zatim smisli tekst i pokret za jo{ neku strofu ove pesme.

Primer:

Лепо седи, исправи се... Мене гледај, насмеши се... 24

Pesmu Duwe ranke nau~i da igra{ po{tuju}i data pravila.

Opis igre: Tokom prvog dela pesme u~enici igraju kolo na jednu, a prilikom ponavqawa na drugu stranu. Na refren parovi se hvataju za ruke ‥ desna s levom, leva sa desnom ‥ i uz poskok se kre}u na jednu stranu, a pri ponavqawu na drugu stranu.

Narodno @ikino kolo

Na kom je instrumentu izvedeno @ikino kolo?

Kako se naziva kompozicija u kojoj si ve} ~uo zvuk tog instrumenta?

25

MUZI^KA IMITACIJA M. Ili} Beli, Pesma o odjeku tekst: D. Radovi} Odslu{aj jo{ jednom Pesmu o odjeku, pa s drugarima iz odeqewa opona{aj odjek kao {to to na po~etku pesme rade Mi}a i A}im. ЕЛИ!

ЕЛИ!

ЕЛИ!

ЕЛИ!

ЕЛИ!

ЕЛИ! Uzvikni jo{ neke re~i ~iji odjek `eli{ da ~uje{.

26

ЕЛИ!

ЕЛИ!

ЕЛ

! И

ЕЛИ!

Zamisli da pesmu Vi{wi~ica rod rodila peva{ stoje}i na brdu. Ti budi solista, a tvoji drugari neka budu hor ‥ odjek.

VI[WI^ICA ROD RODILA Narodna pesma

Vi{wi~ica rod rodila, od roda se salomila. Nema vi{wu koj da bere, samo mom~e i devoj~e.

Narodna pesma Divna, Divna Da li bi prilikom pevawa ove pesme bilo mogu}e opona{ati odjek? [ta bi pevao solista, a {ta hor?

,

Re{i rebus, pa }e{ saznati kako se odjek druga~ije naziva.

Ш=м 27

REKE U PESMAMA GUSEN, GUSENICA Gusen, gusenica, voda Lepenica. Ko to ide sam? Nek ga bude sram!

RESAVO, VODO ’LADNA Resavo, vodo ‘ladna, Resavo. Kud brodi{, vodo ‘ladna, za’odi{? Moravi vodi brodim, za’odim. Narodna pesma

Smisli druga~iju melodiju za pesmu Resavo, vodo ‘ladna, pa je otpevaj.

28

Smisli pitawe koje }e{ postaviti drugaru iz odeqewa. Otpevaj ga, trude}i se da melodija bude {to lep{a. Zatim odslu{aj wegov odgovor.

ДЕВЕТ И ПЕТНАЕСТ!

ДАЛИБОРЕ, КОЛИКО ЈЕ САТИ?

Narodna pesma Oj, Moravo Prona|i i pro~itaj nazive reka u vodoravnim redovima.

T W D U N A V E R K S B U P S A V A \ E H Z T O M O R A V A K D R I N A F E @ M 29

MUZI^KE ^AROLIJE Pesmu Dok mesec sja otpevaj i odglumi sa drugarima iz odeqewa. Jedan u~enik }e biti Pe ro, drugi wegova ma ma , a ostali u~enici h or . Boje kojima je ispisan tekst pesme ukazuju na to ko peva koji deo pesme.

DOK MESEC SJA Kuca, kuca Pero, premda ve} je no}: „Daj mi jedno pero, sad }u pisat po}. Sve}a mi ne gori, ugasla je pe}. Vrata mi otvori, ~uj bar jednu re~.“ Kuca, kuca Pero sve dok mesec sja: „Daj mi jedno pero, pisao bih ja.“ „Nemoj kvarit o~i, sutra bi}e dan.“ Sad u mirnoj no}i svako sniva san. @. B. Lili

N. Radulovi}, Moja uspavanka tekst: B. Tri~kovi}

30

Igra perom:

U~enici stoje pore|ani ukrug, dr`e}i u ruci po jedno koko{je, gu{~ije ili pa~je pero. Na u~iteqev znak u~enici lagano udi{u na nos i zatim polako izdi{u na usta duvaju} i u pero. Pobednik je onaj u~enik ~ije pero posledwe ostane u vazduhu.

Re{i rebus.

, M. Ili} Beli, Ma|ioni~ar tekst: D. Radovi}

З=С 31

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Navedi naziv pesme uz koju si igrao kolo.

2.

Re{i rebus.

Л ,

ВИ 3.

Navedi nazive svih narodnih pesama i kola koje si u~io u okviru teme Muzika u prirodi.

4.

ODJEK

Prona|i i pro~itaj skrivene pojmove.

HOREHO 32

4.

ЗИМСКО РАСПОЛОЖЕЊЕ U^I]EMO ‡ pesmu Ala veje, veje ‡ razbrajalicu Lopta ‡ pesmu Nevaqali zeka

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da

smisli{ i odsvira{ pratwu za pesmu Ala veje, veje odredi{ slogove razbrajalice koje si naglasio prepozna{ glas koji izvodi pesmu Januarske zvezde bele svira{ s drugarima iz odeqewa

33

VEJAVICA ALA VEJE, VEJE

Ala veje, veje, {ta marimo mi, drva ima, nije zima, pa se slatko spi.

A kad sutra svane, opet veje sneg, saonice za uzice ‥ slo`no svi na breg.

Smisli pratwu za pesmu Ala veje, veje, pa je odsviraj na nekom od de~jih instrumenata. Koju igru na snegu najvi{e voli{? Za{to?

34

Lete, lete sanke, lete kao zrak, sa vrh brega, preko snega, dok ne padne mrak.

Re{i rebus.

muzika: St. P. Korunovi} tekst: D. Luki}

A. Kora}, Prvi sneg tekst: V. Ili} Stariji

Ж ИЋ Б 35

IGRA LOPTOM Nau~i razbrajalicu Lopta. Zatim je izgovaraj i ravnomerno tapkaj loptom o pod, kao {to radi de~ak na slici.

LOPTA

K re‡d a s l u ‡ `i z a p i ‡ s a ‡ w e ,

s u n‡|er s l u ‡ `i z a b r i ‡ s a ‡ w e ,

a l o‡p t a n a m s l u ‡ `i s a ‡ m o

da se wo‡me po‡i‡gra‡mo. Vl. Ili}

Koje si slogove razbrajalice naglasio udaraju}i loptom o pod?

36

ZAGONETKA

Ja znam jednu loptu, zna{ je i ti, |a~e, kad udari{ o zemqu, ne}e da odska~e.

Ako ho}e{ da je podr`i{ u ruci, a ti onda rukavicu na ruku navuci.

M. Ili} Beli, Januarske zvezde bele tekst: D. Radovi} Koji glas izvodi pesmu? Navedi slovo koje se nalazi ispred ta~nog odgovora.

а) МУШКИ

б) ЖЕНСКИ

Ta je lopta bela, kao {e}er da je, nit je ko`a, nit je ~oja, dakle ‡ od ~ega je? muzika: St. P. Korunovi} tekst: J. J. Zmaj

ц) ДЕЧЈИ 37

ZASVIRAJMO ZAJEDNO Izgovaraj razbrajalicu Eci, peci, pec i ravnomerno tapkaj loptom o pod. Koji se de~ji instrument nalazi iznad slogova koje si naglasio udarcima lopte o pod? Koji se de~ji instrument nalazi iznad slogova koji su nenagla{eni?

E‡ci, pe‡ci, pec, ti si ma‡li zec. Ja sam ma‡la pre‡pe‡li‡ca, e‡ci, pe‡ci, pec.

S drugarima iz odeqewa izvedi razbrajalicu Eci, peci, pec. Trudi se da svoje svirawe uskladi{ sa svirawem ostalih u~enika.

38

NEVAQALI ZEKA Ja sam ju~e sestrici ~ika Sne{ka pravio, te mu mesto nosa {argarepu stavio. Neki zekan gladnica, pravi nevaqalko, od tog nosa Sne{kovog odgrizao malko. Jaoj, kad ga uhvatim, al’ }e bruka pu}i, u{i }u mu wegove mangupske izvu}i! muzika: N. Vukomanovi}

Re{i rebus.

,

,, Z. Vauda, Pahuqice tekst: J. Joanovi}-Sekuli}

39

SETI SE {ta smo nau~ili...

40

1.

Navedi nazive pesama o zimi koje si slu{ao.

3.

Napi{i Deda Mrazu poruku sa svojim novogodi{wim `eqama. Smisli melodiju za svoju poruku, pa je otpevaj.

2.

Otpevaj svoju omiqenu zimsku pesmu.

5.

МАЛЕ ЂАЧКЕ РАДОСТИ U^I]EMO ‡ kako se igra muzi~ka igra ^vorak ‡ narodnu pesmu Mitku noge zabole{e ‡ razbrajalicu Jedna vrana gakala

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da

{tapi}ima otkuca{ ime drugara iz odeqewa igra{ {kolice svira{ i izgovara{ razbrajalice smisli{ tekst i pokret za jo{ neku strofu pesme Kako se {ta radi

41

IGRE PREPOZNAVAWA Izgovori i {tapi}ima izvedi razbrajalicu Da li neko zna? Zatim pogledaj ilustraciju, pa ka`i koje je ime iz razbrajalice devoj~ica odsvirala.

DA LI NEKO ZNA? Koje ime sviram sada {tapi}ima vama ja, Aleksandar, Vuk il’ Vera, da li neko zna? Vl. Ili}

Opis igre: U~enik izabran razbrajawem otkucava {tapi}ima ime drugara iz odeqewa. Zadatak ostalih u~enika je da otkriju ~ije je ime otkucao. U~enik koji prvi prepozna otkucano ime kuca slede}i. Ostali u~enici poga|aju.

42

^VORAK ^vorak, ~vorak, slu{aj sada kako peva na{a mlada! Hajd’ pogodi ko je to, pa }e{ i}i na mesto. Narodna pesma iz Slavonije

Opis igre: U~enici pevaju i kre}u se ukrug, dr`e}i se za ruke. U sredini kruga stoji u~enik vezanih o~iju ‥ ~vorak. Po zavr{etku pevawa ~vorak prilazi jednom u~eniku i opipava ga, poku{avaju}i da ga prepozna. Ako pogodi, igra~i mewaju uloge i igra se nastavqa. L. van Betoven, Za Elizu

Da li si prepoznao zvuk nekog instrumenta? Kog?

43

VESELI SMO MI JEDNA VRANA GAKALA Jedna vrana gakala i po poqu skakala, uto do|e crni kos i odgrize vrani nos!

у-

цр

-к а-а

ус

вр

а-н

-зе

ка

ри

ин

по

од

ос

.

по

си

ла ,

ко

Је

д

а

вр а

а

га

а-

ла

-ни

и

-ђе

Kako se naziva pesma uz koju si u prvom razredu igrao {kolice?

44

до

S drugarima iz odeqewa odredi najuspe{niju „vranu“ i najuspe{nijeg „kosa“.

то

Pogledaj koje su boje cipele koje nosi devoj~ica, a koje su boje one koje nosi de~ak. Nau~i da igra{ ovu igru.

MITKU NOGE ZABOLE[E Narodna pesma

Mit‡ku no‡ge za‡bo‡le‡{e,

drn, drn, drn, drn, drn, drn.

Od i‡gra‡wa i ri‡pa‡wa,

drn, drn, drn, drn, drn, drn.

Da li su tebe nekada od igrawa zabolele noge? S drugarima iz odeqewa smisli korake za pesmu Mitku noge zabole{e, pa igrajte zajedno. Narodno Banatsko kolo

45

RASPEVANA MATEMATIKA Pro~itaj razbrajalicu ^ik pogodi ko sam. Zatim smisli melodiju za razbrajalicu, pa je otpevaj.

ЧИ К ПОГОДИ КО СА М Д В АП УТ Ч Е Т ’ Р И , П Е Т П Л У С Т Р И , И З РАЧ У Н А Ј Т О С А Д Т И . РЕЗ У Л Т А Т ЈЕ У В Е К 8 , Ч И К П О ГО ДИ К О С А М .

46

Pesmu Ra~unawe nau~i da peva{. Zatim re{i matemati~ke zadatke prate}i re~i iz svake strofe.

RA^UNAWE Jedan, dva, tri, ~etiri, pet, {est, sedam, osam. Koliko je, da l’ ko zna, kad se tome doda dva?

8 + 2= ?

Jedan, dva, tri, ~etiri, pet, {est, sedam, osam. Koliko je, zna{ li ti, kad od toga uzme{ tri?

8-3=?

muzika: V. R. \or|evi}

Smisli tekst na osnovu slede}ih zadataka, pa zadatke otpevaj. R. Grai}, Matematika tekst: A. Milo{evi}

8 : 2 =? 8 . 3= ? 47

PRAVO ZNAWE Pevaj pesmu Kako se {ta radi i izvodi pokrete po tekstu pesme. Zatim smisli tekst i pokret za jo{ neku strofu ove pesme. Neka ti kao primer poslu`e slike iz uxbenika.

KAKO SE [TA RADI Narodna pesma

Ovako Ovako Ovako Ovako Ovako Ovako

48

se se se se se se

ruke peru, ovako, ovako... kapa skida, ovako, ovako... lepo pi{e, ovako, ovako... pravo stoji, ovako, ovako... lepo sedi, ovako, ovako... kwiga ~ita, ovako, ovako...

M. Ili} Beli, Kad ne bude krava tekst: D. Radovi}

Re{i pletenicu.

MA^K

SIR MLEKO

Re{i rebus.

T=K 49

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Kojoj razbrajalici odgovara ova ilustracija?

3.

Prona|i i pro~itaj skrivene pojmove.

Navedi naziv pesme koju si pevao i u vezi s kojom si re{avao matemati~ke zadatke.

4.

Navedi naziv narodnog kola koje si slu{ao u temi Male |a~ke radosti.

5.

Re{i rebus.

KOL PESMA

RAZB JLICA

2.

50

, ,

6.

ПРОЛЕЋНИ НЕСТАШЛУЦИ U^I]EMO ‡ ‡ ‡ ‡

da pevamo razne pesme kako izgledaju i zvu~e klarinet i flauta pravila igre Glasovno prepoznavawe kako se igra Prole}no kolo

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da da da da

se igra{ zami{qaju}i da miri{e{ svoj omiqeni cvet uo~i{ razliku izme|u tu`ne i vesele pesme opona{a{ `ivotiwe odglumi{ pokretima i glasom jahawe kowa prepozna{ zvuke nekih instrumenata se predstavi{ drugarima iz odeqewa pevaju}i svoje ime smisli{ pesmu o prole}u

51

STIGLO NAM JE PROLE]E PROLE]NA PESMA

Slu{ao sam jedno jutro pti~icu, prole}u je izvijala pesmicu. ]iju, }iju, }iju, }iju, }iju-}i, }iju, }iju, }iju, }iju, }iju-}i! Na livadi belo stado hladuje, a pastir~e prole}u se raduje. Trala, la-la, trala, la-la, trala-la, trala, la-la, trala, la-la, trala-la!

52

U prvom razredu slu{ao si Prole}nu pesmu. Sada nau~i da je peva{. Neka svaku strofu pesme peva drugi solista. Nakon svake strofe peva hor koji ponavqa strofu. Potrudi se da peva{ najlep{e {to mo`e{.

A u bari sve `abice kreke}u, raduju se i kreke}u prole}u. Kreke, ke-ke, kreke, ke-ke, kreke-ke, kreke, ke-ke, kreke, ke-ke, kreke-ke! St. P. Korunovi}

Prole}u se raduju sva deca na svetu. U razli~itim zemqama o prole}u su ispevane mnoge pesme. Odslu{aj jednu takvu pesmu. Narodna iz Poqske, Prole}na pesma

53

LIVADSKE PRI^E PA^E I P^ELA Jedno pa~e `uto nesta{no je bilo, {arenog leptira ujelo za krilo. @alio se leptir p~elici u letu: „Ujeo me, seko, na {arenom cvetu.“ muzika: Vl. Ili} tekst: R. Petrovi}

Koje cve}e raste na livadi u prole}e? Koje je tvoje omiqeno cve}e? Kako ono izgleda? Da li miri{e?

54

Zamisli da miri{e{ svoj omiqeni cvet. Lagano udi{i na nos trude}i se da oseti{ miris. Zatim lagano izdi{i na usta, paze}i da svojim dahom ne otkine{ latice. M. [ouc, Zakleo se bumbar tekst: R. \. Vasi}

Ko izvodi pesmu Zakleo se bumbar? Da li je pesma tu`na ili vesela? Koje se `ivotiwe pomiwu u pesmi? Opona{aj neke od wih.

55

KOWI U PESMAMA PESMA O KOWI]U Klop, klop, klopa, klop, klop, klop, klopa, klop, klop, klop, klopa, klop, juri kowi} u galop. Preko reka, preko gora, juri kowi} ~ak do mora. Klop, klop, klopa, klop, juri kowi} u galop. muzika: B. Stan~i} tekst: G. Tartaqa

i Herceg Nov

R. [uman, Divqi jaha~

Prepoznaj instrument na kojem je izvedena ova kompozicija. Navedi wegov naziv.

Odglumi jahawe kowa pokretima i glasom.

56

PROLE]NO RASPOLO@EWE KUKAVICA Kuku, kuku, suna{ce sja, kuku, kuku, i pevam ja. Pti~ja se pesma veselo ori, a potok mali tiho `ubori. Kuku, kuku, suna{ce sja, kukavica zovem se ja. Pesma iz Austrije

K. Sen-Sans, Kukavica

K Pomozi kukavici da prona|e drugare tako {to }e{ joj ka`iprstom pokazati put. Na taj na~in }e{ dobiti naziv instrumenta kojim je u ovoj kompoziciji predstavqena kukavica.

Л

K

Р A З

И Н E Ц У M O

T Ш E 57

GLASOVNO PREPOZNAVAWE VESEQAK Ja sam ptica crna, a `ut mi je nos, svako dete znade da se zovem kos. Veselo ja zvi`dim svuda, hoja-hoj, posvuda se ori veseo moj poj. Po {umici ska~em cupa, cupa, cup. Mada ~itat ne znam, ipak nisam glup. muzika: Vl. Ili}

Seti se jo{ neke ptice ~ije pevawe ~uje{ u prole}e. Otpevaj weno ime. Predstavi se drugarima iz odeqewa pevaju}i svoje ime.

58

Opis igre: U~enik izabran razbrajalicom ({umar) stoji ispred table, le|ima okrenut prema odeqewu. Jedan u~enik (veseqak) otpeva ime u~enika koji je pred tablom. Zadatak „{umara“ je da na osnovu boje glasa prepozna „veseqaka“. Ako pogodi, „veseqak“ postaje slede}i „{umar“ i igra se na isti na~in ponavqa.

K. Sen-Sans, Ptice

ФЛА

Re{i rebus, pa }e{ saznati kako se naziva instrument na kojem su u ovoj kompoziciji predstavqene ptice.

A

59

UMETNOST PROLE]A PROLE]NO KOLO Prole}e je procvalo, sunce s neba zasjalo, na livadi zelenoj igra kolo veselo. Hop, hop, sko~imo i zapqeskajmo: „Trala, la, la, la, la, la, la, la!“ Zapevale pti~ice, zazujale p~elice, na livadi zelenoj igra kolo veselo. Hop, hop, sko~imo i zapqeskajmo: „Trala, la, la, la, la, la, la, la!“ Narodna pesma

60

Opis igre: Dok pevaju strofe, u~enici se kre}u u kolu. Na prvi stih refrena u~enici ska~u uvis, dr`e}i ruke na bokovima. Na drugi stih refrena pqeskaju stoje}i u mestu, a na tre}i i ~etvrti stih okre}u se u parovima.

Pesma iz Finske, Prole}e u {umi

Pesmu Prole}e u {umi uporedi s Prole}nom pesmom iz Poqske. Koja ti se vi{e dopada? Za{to? Smisli i ti pesmu o prole}u. Najpre napi{i tekst, a zatim smisli i melodiju.

61

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Navedi naziv pesme kojoj odgovara ova slika.

2.

Napravi i ti rebus.

ЦВЕТ

3.

62

Slu{aj odlomke kompozicija, pa navedi nazive instrumenata na kojima su izvedene.

7.

ПЕСМЕ И ИГРЕ U^I]EMO ‡ kako se igra muzi~ka igra Leptir ‡ pesmu Blistaj, blistaj, zvezdo mala

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da da da da

uo~i{ razliku izme|u brze i spore kompozicije opona{a{ glasove `ivotiwa pokretima tela opona{a{ let zmaja prepoznaje{ razli~ite zvuke s drugarima iz odeqewa otpeva{ i odglumi{ pesmu Hvalisavi ze~evi prepozna{ i obele`i{ duge i kratke slogove prepozna{ poznate melodije

63

PESMA O LEPTIRU LEPTIR Leptiri}u, leptiri}u, probudi se, zore svi}u. Livade su pune rose, eno sunca iza kose, brzo krila {iri `uta, ~eka cveti} ukraj puta! Leptiri}u, leptiri}u, probudi se, zore svi}u. muzika: N. Hiba tekst: J. Savanovi}

Opis igre: ‡ leptiri}u, leptiri}u... (deca leptiri tr~e ukrug ma{u}i krilima) ‡ livade su pune rose... (deca se uhvate za ruke i kre}u se napred i nazad 4 puta, istovremeno podi`u}i i spu{taju}i ruke) ‡ brzo krila {iri `uta... (podignu ruke, tj. krila uvis i okre}u se oko sebe) ‡ leptiri}u, leptiri}u... (ponovo tr~e ukrug ma{u}i krilima) E. Grig, Leptir Da li je kompozicija koju si ~uo brza ili spora? [ta ti se u woj dopalo? Opona{aj jo{ neke `ivotiwe koje se raduju prole}u.

64

IGRA NA LIVADI Pa`qivo slu{aj muziku kojom je predstavqen let jednog zmaja. Pokretima tela opona{aj zmaja kako lebdi u vazduhu, pewe se ili spu{ta nani`e. Vl. Ili}, Let jednog zmaja

Na livadi je osvanuo lep i sun~an dan. Pti~ice su pevale, a mirisno, tek rascvetalo cve}e wihalo se na razigranom povetarcu. Na livadi je i Ana, koja veselo tr~kara vuku} i za sobom velikog {arenog zmaja. Zmaj se ponosno {epurio lebde} i visoko na nebu. Pred naletima vetra ponekad bi se dizao uvis, a ponekad spu{tao nani`e. Igrariju Ane i wenog nesta{nog zmaja radoznalo su posmatrala deca sa obli`weg brda.

Na kom instrumentu je izveden Let jednog zmaja? Predstavi i ti let Aninog zmaja sviraju}i na metalofonu.

,

Re{i rebus.

J. [traus, Anina polka

Da li ti se dopada ova kompozicija? Za{to? Opi{i ose}awa koja ona u tebi izaziva.

65

PESMA I GLUMA HVALISAVI ZE^EVI Hvalili se ze~evi negde ispod grana, gde su bili skupqeni sa stotinu strana.

Prvi rekô: „Majka da me `iva ne gleda, ne bojim se medveda.“

Drugi rekô: „Tako mi kupusovog struka, ne bojim se vuka.“

66

U tom ne{to {u{nulo tamo ispod grana, pobegli su ze~evi na stotinu strana. Tre}i rekô: „Tako mi ne otpala ruka, ne bojim se lisice, kopca ni bauka.“

muzika: A. Obradovi} tekst: D. Maksimovi}

[ta je sve moglo da za{u{ti ispod grana? Koji se zvuci ~uju u prole}e? Opona{aj neke od tih zvukova.

H. Mancini, Pink Panter

67

ZVEZDANA PRI^A BLISTAJ, BLISTAJ, ZVEZDO MALA Blistaj, blistaj, zvezdo mala, kako sija{ rad’ bih znala. Visoko gore vidim te ja, kô draguq ti svetlo sja. Blistaj, blistaj, zvezdo mala, kako sija{ rad’ bih znala. Pesma iz Francuske

68

K. Sen-Sans, Fosili

Kompozicija Fosili sadr`i i neke poznate melodije. Navedi nazive pesama koje si prepoznao, a zatim otpevaj te pesme.

69

STIGLO NAM JE LETO LETWA PESMA

Draga deco, eto, do{lo nam je leto; ve} cvrku}e lasta sa visokog hrasta.

Opet bela roda po barama hoda, pti~ice prole}u, `abice kreke}u.

70

Toplo sunce sija, {umica se wi{e, u woj {u{ti ~esma, to je wena pesma. St. P. Korunovi}

De~ja pesma iz Nema~ke, Klepe}e mlin

Re{i rebus.

ДA Р

71

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

VIOLINA

Prona|i i pro~itaj nazive tri muzi~ka instrumenta.

2.

Re{i rebus.

UFL TA

M

KLAVIR

Z

ИКА

3.

Navedi naziv pesme koju si pevao i glumio s drugarima.

4.

Prona|i i pro~itaj muzi~ke pojmove koji su skriveni u vodoravnim redovima.

R O R K E S T A R J W U G L D K F G Z P K L A R I N E T A A ] U @ O V X O M O D J E K I U O O U S W E R ^ I N E L E S L K E W H E S V I R A ^ T N M F 72

ПЕСМАРИЦА

73

 ( .  )                 

 - - , - - , -   - ,

           - -

# - ,

. 

       

 -  -

 - - ,

             

 -  -

2.  ,   , a  ! "  .

 - - ,  - -

# - .

3. $ , ! ,  ,     " .

   

% - & - 

 - 

 -  - ,

-

:

 - 

 - ! - .

” - 

 - 

 -

!“

75

 0%*+ 1+

*+/

 5 5: 5 4: : 4: œ G 5 5 5 5 5 : 5 : 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5: 5 5: 45 5  5 

5  5 7

6*+4++ +7 +++++ ++7 ++++ ++ +++++ +++*

 

 5 

 5 5 *

8*+++ ++++ + + 7 +++++ + 7 +++++++ *(9. ; )

& 

œG 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 = 5 5 5 5 5 B

 5

&

 -  - 

 - 

 - 

œ G :: 5 5 5 5 5: < -  - 

76

B

 5: 5 5 5 5 5 B

 - 

B - 5 5 5 5 5:

 - - 

 .

44 4 4

 .

= 5 5 5 5 5: 5

 - = -  - 

B:

= 5

5

 - ,

5

 -  - 

1.

œG B 

,

 -  - 

 : 5 5 5 5 5

œG 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 - 

. /

2.

:: 5 5 5 5 5 :  - - 

 -  -

B: .

=

   

& 

œ G 

5 5

? - ,

œG

5 5 5 5 5 5

 - - - , - ,

55 5 5 555 5 5 4  - , - ,

:: 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

 - - - , - , - , .

/ - ,

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 ::

 - - - -- , -,-, .

    5 9

5

5 

5

 - 

5

5

 - 

5

5

 - :

5

5

5

5

 - - / - - 

5 /!“ ”

5 4

5

5

9 - 

5 5

5

5

5

 - - ;

5

 - :

5

5 ”

5

5

9 = - !“

77

  œ G 

D. E5 55 5 5 5

4 -  -

5 5

 - ,

4

5

 - - !

œG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 - - - , - - , - - !

5 55 5 5 5

5 5

  - - ,

5

4

 - - !

5 55 5 5 5 55 5 5 5 4

4 - - - -,

 - - !

  (A. ? )

 5 5 5 5 4 - 

 - 

5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 %- - - 

 - :

 - - ,

5 5 5 5  - 

5 5 5 5 5 5 5 % -  -  -  , ”

5 5 5 5 # - - .

5 5 5 5 5 5 5 - -  - - .“

      

B 

œ G 

5 5 5 5 5 5

5 5

 - - -  - - ,

78

5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

 - , - - -  - - .

   ,   . C   ,   .

! . %. 4 œ G 5

5

5

5

5

C - - 

œG 5

5

 - 

5

5

 - 

5

-

,

5

5 

-2.    ,    .

5

5

 - 

55

5

5

5

 - 

5

 - 

5

5

=

5-

-

,

5

.

3. C , ,   ,     .

   œ G 

:: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

/ -  - ,

 - - , -  - - ,

œG 5 5 5 5 5 5

 -  - - - ,

 - - , - - ,

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 -  - ,

2. / , # ,  ,  ,  ,  .

 -  - , -  - - - . 3. F " ,  ,  ,  ,  ,  .

79

$, %  5

5

5

E - ,

5

5

5

5

 - - - ,

5

5

5

5

4- 4

5 ?

-

5

5; - - - .

5

5

5

C - 

5

5

5

5 4

5 !

", ’  

œ G 

5 5 5 5 5

5

G - - ,

5

5 5

 - ’ - ,

5

G - -

 = 5

B

.

4 , ’ , ’ ?  , ’ .

#  5 5 5 5 I 4 - 

 - =

5I 5 5 5 

80

 - 

5I 5 5 5 

 - - ,

5I 5 5 5 - =

 - 

. /

5I 5 5 5 - " - =

5I 5 5 5 

 - - ,

5I 5 5 5

5I 5 5 5 - - - . - 

  B. . ; 

& 

œ G 5 E

5

4 - , 9 

œG 5

5

 - 

œG 5

5

E - 

5

B

 -  - 

% 

5 5

55

5

B - 

B

B -

-

-

5

, ,

5

 -  

B

5

B

5

5

 ,

 ,

5

5

5

B:

  - 

 : .

5

 - - 

5

55

4

B:

 .

4

B:

 - 

::

4

 .“

4, %  : 9  ,  ! .“ ” ” C  ,   .“      .

& , ,  5

5

5

I - ,

5

5

D5

 - ,

5

5

 - 

4

5 ,

5

5

5

5

 - - - ,

5

5

5

 - 

5

5

 - ,

5

5 5

 - ,

5

4

.

5

4

.

81

' , . %. 4 

B 

œ G 

5 5 5 5 5 5

E

œG

 -  - , - ,

 - - ,

 ,

 - 

 -  - ,

5 5 5 5

 - ,

 - -

1.

:: 5 5 5 5

B

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 B

- ,

5 5 5 5

5 5 5 5

-  - ,

 - 

2.   ,  ,   – =  .

2.

::

B

B

 .

 .

3. ;,  ,  , ! ,  ,   .

% (D. D. A)

& 

œ G 5 

œG

D

5 

5

5 

5

5

5

 - 

5

 - - 

5

5

 - ,

5

5 - #,

5

2. !  =  ,     .

82

. %. 4 

5

5

5

 ,

"

5

5

5

 

55

5

5

 - 5 -

 - -

3. ?  ,   ,  =,  , –  e?

,

5

.

() * 

 5 5 5

œG 5: E

D

œ G :: 5: 

C. 

5 5 B

 - 

 - - 

 5 5 5

5 5 B

 - -

5:

 5 5 5

5 5 B

-  - 

 5 5 5

5: - - ,

::

5 5 B

 - - - 

 - - .

C  , #,    . D,  ! , ’  ,    !

 *+ +

5 5 5 5 4 5 

+

5

5

5 

5

5

 5 5 5 7

5

5

5

5

 5 

 5 

5

5

5J

 5 7

5

5

5

*+/

5

5

 5 5 5 

5

5

5

5

 5 

5

5

5

 5 

7

5

4

 K

83

-  œ G 5 5 L - ,

œG 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

 - ,

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - !

5

5

5

5

5

5

5

$’ - - 

,

5

5

5

5

5

5

!’ - - 

,

œG 5

5

5 5 5

5

5

5

5

5

- - ,

5

5

-

55

5

5

 - .

! %  5

5

D - 

5

5

 - 

84

5

5

5

 - 5

5

 - "

5

5 -

5

5

5

5

 -  - #

5

5

5

5

5

5

5

 - - - 

5

5

5

 - - ,

5

5

 -

5 !

. % *   ;

& 

œ G 

5

5

5

5

5

E -  - - - F

œG 5

5

5

5

5

5

5

 - - - , - - ,

5

 -  - F - - 

5 5

5

5

 - - - , - - ,

5

5

5

 , , , , , ,

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

  ,

 - - - 

 .

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

G - - 

 - 

 - ’ ,5

5

5

 - ,

55

5

. /

5

9 - 

5

::

 , , . , , .

- %  5

5

 , , . , , .

5

 , , , , , ,

5

 - - 

5 5 4 

.

85

" . G. M"  

mf D - , , ,

 

4 - - 

,

 - - ,

+’ 

,

,

 

 , - , - 

 - 

 - .

?

D , , ,  , , , , . 4 ,   ,   ?

   œ G 5 5 5 5

F - - œG 5 5 5 5 - - 5

5 5 5 5

5

 -  - ,

 - -

5 5 5 5 - 

 - ,

5

5

 - -

B

5

,

 - -

B

5

,

 - -

F  , , ... F  , , ... F  , , ... F  , , ... F  , , ...

86

5

 

5

B ,

B .

 / . %. 4 

& 

       E

- - - -  - - ,

      N - , - , - , - , - ,

,

2. C   !,    . ?, , ...

   

 -- 

 - --  - - .

    

- , - , - , - , - ,

.

3.   =  ,   . 4-, -...

  (G. % )  

 

D - 

   

 - 

 

 =

 -

 

 - -  - 

-

. / 

 

 - - 

 

  - - 

 --

,



.

B     : & , ,  .“ ”

87

  / (E. ?#).     

      E 4, ,

 - , ,

   E % - 

,

 - , ,

 - 

 - ,

  - ,

-  -  - .

  

  

 - a,

  

 4,

, ,

 - 

 - 

1.

  

 - .

2.     

 -  - - . - .

  

& 

  

4 - , - ,

  

% - 

  4 - ,

88

 

 - - 

 - ,

,

  

 -  - - 

   

 - - 

,

 

 - ,

 - ,

  

 - ,

  

   - 

.

   - - 

 - ! = - - .

 

 

 - -

 - 

  

 - 

.

) *+/+

   G         D  5  5 7

+

 =  7

 5  5  5 

  5 *

    G          % 5 5  5  5 7 5 7 *

 5 5  7 5 5 *

6*+++ = ++!5!7 ++++++ +++* ++++%+ + ***

#     ; - - - ,2.

  -  - .

   -  - ,

C. $ 

(D.  )   - - - ,  

 - - 

Fine & 

  

; - - 

  

 -  - 

1.   - = - ,

,

  

 - 

   - 

 - , - ,

  

 -  - 

D. C. al Fine

  

 - - 

  

 -  - !

89

 /  

 

  

% - -    $,,

 

 - - 

  

   

 - - ,

 -  - 

   

 - - 

 -  

!,

 - - ,

,

,

!“

 

 - #- - : 

? - , , ”

 - - ,

 

 - - .

  -# - - :,

A ,  ,    . $, !...

90

 - 

$,

!,

,

,

  

? - , ”

, - - ,!“0 *

. F         $ - -  - - 

    

 -  - - ,

  -  - # - 

       Y Y Y Y Y Y - -  - . % -  - ô:

- 

= - 

YY Y Y Y Y Y

 -, - 

    Y Y Y Y Y Y YY YY Y Y YY YY Y Y --.“ 9 - - ô:

?- --- -, -  - .“

     Y Y Y YY YY Y Y ?- ”

? - - ô:

 

 - - .“

  

---

 - ,

YY Y Y Y Y Y

 -  - -,

    Y Y Y

& -  - - - 

  - -  - - 

Y YY

-

   -  -  - ,

 -

 -  - .

91

 ,  , **   

 O 

& 

 

 

 - , - ,

    - -  

 - 

 

 - , - ,

 

 

 

 

 - 

 - ,

 - 

 - 

â&#x20AC;&#x2122; !

 

 

 

  

 -  

,

ô - # 

 

 

 

 

 - 

 - ,

 - 

 - 

 

 

 - . - 

 

â&#x20AC;&#x2122; !

.

 

 - .

#  . %. 4  

  E 9 -  - ,

   - -  -

, - 2. F   !,  , =  .

92

 

 - 

   - ; - - 

3. ?  ,   ,  ,   .! - .

93

Re{ewa SETI SE {ta smo nau~ili... strana

22 1. Страшан лав 2. Два се петла побише

strana

32 1. Дуње ранке 2. виолина

strana

40

strana

50

Жикино коло Вишњичица род родила Дивна, Дивна Ресаво, водо ’ладна Ој, Мораво

4. одјек

хор ехо

1. Први снег

Јануарске звезде беле Пахуљице

1. Једна врана гакала

3. разбрајалица

коло песма

2.

Рачунање 94

3. Дуње ранке

4. Банатско коло 5. чворак

strana

62 1.

Заклео се бумбар

2.

Ц strana

,,

Jedno od re{ewa je:

72 1.

2.

4.

флаута виолина клавир

3.

Хвалисави зечеви

музика

R O R K E S T A R J W U G L D K F G Z P K L A R I N E T A A ] U @ O V X O M O D J E K I U O O U S W E R ^ I N E L E S L K E W H E S V I R A ^ T N M F

95

Re{ewa rebusa i pletenica

strana

11

школа

strana

49

сир млеко мачка крава

strana

strana

strana

strana

strana

96

27

ехо

Дунав 29 Сава Морава Дрина 31

35

39

strana

57

кларинет

strana

59

флаута

strana

65

игра

strana

71

рода

месец

Божић

Снешко

Spisak pesama

Karaoke

B. Stan~i}; tekst: M. Ale~kovi}, Bukvarci /6

Vl. Ili}; tekst: D. Luki}, Srce /14

Razbrajalica Pliva patka preko Save /9

@. B. Lili, Dok mesec sja /30

Vl. Ili}; tekst: P. Stokovi}, Zvukâ&#x20AC;Ąton /10

Narodna pesma Kako se {ta radi /48

Nepoznati autor, Kucawe satova /16

Pesma iz Austrije, Kukavica /57

Razbrajalica Dva se petla pobi{e /18

Vl. Ili}, Veseqak /58

J. Gorew{ek, Koka snela jaje /19

Pesma iz Francuske, Blistaj, blistaj, zvezdo mala /68

Z. Turja~anin, Ki{a i mrav /20 St. P. Korunovi}, Jesen /21 Narodna iz Srbije, Duwe ranke /24 Narodna pesma, Vi{wi~ica rod rodila /27 Razbrajalica Gusen, gusenica /28 Narodna pesma Resavo, vodo â&#x20AC;&#x2DC;ladna /28 St. P. Korunovi}; tekst: D. Luki}, Ala veje, veje /34 Vl. Ili}, Lopta /36 St. P. Korunovi}; tekst: J. J. Zmaj, Zagonetka /37 Razbrajalica Eci, peci, pec /38 N. Vukomanovi}, Nevaqali zeka /39 Vl. Ili}, Da li neko zna? /42 Narodna iz Slavonije, ^vorak /43 Razbrajalica Jedna vrana gakala /44 Narodna pesma Mitku noge zabole{e /45 Vl. Ili}, ^ik pogodi ko sam /46 V. R. \or|evi}, Ra~unawe /47 St. P. Korunovi}, Prole}na pesma /52 Vl. Ili}; tekst: R. Petrovi}, Pa~e i p~ela /54 B. Stan~i}; tekst: G. Tartaqa, Pesma o kowi}u /56 Narodna pesma Prole}no kolo /60 N. Hiba; tekst: J. Savanovi}, Leptir /64 A. Obradovi}; tekst: D. Maksimovi}, Hvalisavi ze~evi /66 St. P. Korunovi}, Letwa pesma /70

98

Kompozicije za slu{awe M. Ili} Beli; tekst: D. Luki}, Zdravo, vojsko /7

K. Sen-Sans, Kukavica /57

Narodna pesma iz Belgije, Nek svud qubav sja /9

K. Sen-Sans, Ptice /59

N. Hercigowa; tekst: D Luki}, [aputawe /11

Pesma iz Finske, Prole}e u {umi /61

M. Subota, Drugarstvo /12

E. Grig, Leptir /64

A. Kora}, Radost Evrope /12

Vl. Ili}, Let jednog zmaja /65

@. Masne, Meditacija /15

J. [traus, Anina polka /65

S. Bari}; tekst: D. Radovi}, Stra{an lav /15

H. Mancini, Pink Panter /67

M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Tik-tak /16

K. Sen-Sans, Fosili /69

A. Ponkijeli, Igra ~asovnika iz opere \okonda /17

De~ja pesma iz Nema~ke, Klepe}e mlin /71

M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Staja}u na jednoj nozi /18 @. F. Ramo, Koko{ /19 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Sve je po{lo naopa~ke /21 Narodno @ikino kolo /25 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Pesma o odjeku /26 Narodna pesma Divna, Divna /27 Narodna pesma Oj, Moravo /29 N. Radulovi}; tekst: B. Tri~kovi}, Moja uspavanka /30 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Ma|ioni~ar /31 A.Kora}; V. Ili} Stariji, Prvi sneg /35 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Januarske zvezde bele /37 Z. Vauda; tekst: J. Joanovi}-Sekuli}, Pahuqice /39 L. van Betoven, Za Elizu /43 Narodno Banatsko kolo /45 R. Grai}; tekst: A. Milo{evi}, Matematika /47 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Kad ne bude krava /49 Narodna iz Poqske, Prole}na pesma /53 M. [ouc; tekst: R. \. Vasi}, Zakleo se bumbar /55 R. [uman, Divqi jaha~ /56

99

Literatura D. Plav{a, B. Popovi}, D. Eri}, Muzika u {koli I, Beograd 1961. B. D. Stefanovi}, Pesme za pred{kolsku decu i u~enike ni`ih razreda osnovne {kole, Beograd 1964. D. Lazarevi}, Muzi~ko vaspitawe u razrednoj nastavi, Sarajevo 1972. B. Stefanovi}, Nota za notom â&#x20AC;Ą pesma za pesmom, Kwa`evac 1978. N. Trnavac, O. Mozeti}, G. Stojanovi}, Q. Konxi}, R. Juki}, G. Kragujevi}, Didakti~ke igre, Beograd 1991. N. Jablanov, Narodne pesme i igre za decu, roditeqe, vaspita~e i u~iteqe, Beograd 2005.

101

Sadr`aj

102

Vodi~ Teme

2 3

1. PO^ETAK [KOLSKE GODINE \a~ke radosti Muzi~ki podsetnik Sve {to znam Raspevana dru`ina

5 6‡7 8‡9 10‡11 12

2. IGRE BEZ GRANICA Muzika moga srca Muzika satova Graja koko{aka Jesewe raspolo`ewe Seti se {ta smo nau~ili...

13 14‡15 16‡17 18‡19 20‡21 22

3. MUZIKA U PRIRODI Igraj kolo razigrano Muzi~ka imitacija Reke u pesmama Muzi~ke ~arolije Seti se {ta smo nau~ili...

23 24‡25 26‡27 28‡29 30‡31 32

4. ZIMSKO RASPOLO@EWE Vejavica Igra loptom Zasvirajmo zajedno Seti se {ta smo nau~ili...

33 34‡35 36‡37 38‡39 40

5. MALE \A^KE RADOSTI Igre prepoznavawa Veseli smo mi Raspevana matematika Pravo znawe Seti se {ta smo nau~ili...

41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50

6. PROLE]NI NESTA[LUCI Stiglo nam je prole}e Livadske pri~e Kowi u pesmama Prole}no raspolo`ewe Glasovno prepoznavawe Umetnost prole}a Seti se {ta smo nau~ili...

51 52‡53 54‡55 56 57 58‡59 60‡61 62

7. PESME I IGRE Pesma o leptiru Igra na livadi Pesma i gluma Zvezdana pri~a Stiglo nam je leto Seti se {ta smo nau~ili...

63 64 65 66‡67 68‡69 70‡71 72

PESMARICA Re{ewa (Seti se {ta smo nau~ili) Re{ewa rebusa i ukr{tenica Spisak pesama; Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj

73‡92 94‡95 96 98 99 101 102‡103

103

MUZI^KA KULTURA za drugi razred osnovne {kole ~etvrto izdawe autor Vladica Ili} ilustrovao Marko Somborac recenzenti dr Dimitrije Golemovi}, Fakultet muzi~ke umetnosti, Beograd Slavica Restak, nastavnik razredne nastave, O[ „Oslobodioci Beograda“, Beograd urednik mr Sla|ana Ili} lektor mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Publikum tira` copyright Ÿ Kreativni centar 2010 se posebno zahvaquje na saradwi * Izdava~ i pomo}i SOKOJ-u, kao i porodicama Aleksandra Kora}a i Miodraga Ili}a Belog.

104


Muzicka kultura 2 besplatni