Issuu on Google+

KUR'AN 1. El-FATIHA - OTVARANJE U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog! [1.1] Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, [1.2] Milostivom, Milosrdnom, [1.3] Vladaru Dana sudnjeg! [1.4] Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. [1.5] Uputi nas na put pravi [1.6] Put onih kojima si blagodat darovao, [1.7] Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih. 2. EL-BEKARA - KRAVA U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog! [2.1] Alif. Lam. Mim. [2.2] Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne, [2.3] One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog čim smo ih opskrbili, udjeljuju, [2.4] I one koji vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe, a u Ahiret su oni sigurni. [2.5] Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspješni. [2.6] Uistinu! Oni koji ne vjeruju - isto im je opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni) neće vjerovati. [2.7] Zapečatio je Allah srca njihova i sluh njihov, i na vidovima njihovim je pokrivka; a imaće oni kaznu užasnu. [2.8] I od ljudi je ko govori: "Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji", a oni nisu vjernici, [2.9] (Misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju - a ne varaju, izuzev duše svoje, a ne opažaju. [2.10] U srcima njihovim je bolest. Pa povećava Allah njima bolest, a imaće oni kaznu bolnu za ono što lažu. [2.11] A kad im se kaže: "Ne pravite fesad na Zemlji", govore: "Mi smo samo mirotvorci." [2.12] Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opažaju! [2.13] I kad im se kaže: "Vjerujte kao što vjeruju ljudi", govore: "Zar da vjerujemo kao što vjeruju budale?" Uistinu oni, oni su budale, ali ne znaju! [2.14] I kad sretnu one koji vjeruju, govore: "Vjerujemo!" - a kad se osame sa šejtanima svojim, kažu: "Uistinu, mi smo s vama, mi se samo rugamo." [2.15] Allah se ruga njima i pušta ih da u pretjeranosti svojoj lutaju. [2.16] Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova i nisu upućeni. [2.17] Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono oko njega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi ih u tminama (pa oni) ne vide. [2.18] Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povraćaju; [2.19] Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje. Stavljaju prste svoje u uši svoje zbog gromova, bojeći se smrti; a Allah je Onaj koji obuhvata nevjernike. [2.20] Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, poñu u njoj, a kad im zamrači, stanu. A da hoće Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i vidove njihove. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć. [2.21] O ljudi! Obožavajte Gospodara vašeg koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se vi zaštitili; [2.22] Koji je za vas učinio Zemlju ležištem, a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, pa izvodi njome od plodova opskrbu za vas. Zato ne postavljajte Allahu jednake, a vi znate. [2.23] A ako ste u sumnji o onom šta smo objavili robu Našem, tad dajte suru sličnu njoj i pozovite svjedoke svoje mimo Allaha, ako istinu govorite. [2.24] Pa ako ne učinite - a nećete učiniti tad se bojte vatre, one čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Pripremljena je za nevjernike. [2.25] I obraduj one koji vjeruju i čine dobra 1


Kuran

Related publications