Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraĹĄtis ketvirtadienis, RUGsÄ&#x2014;jO 13, 2012 www.kl.lt 214 (19 515) 12 turtas ab_aN`QVR[NYa ?RQNXa\_Ă&#x203A; 7\YVaN: N RVXVR[Ă&#x203A; 82AC6?A.1 62;6@?B4 @Âź7<  Lietuvia Su rinkÄ&#x2014;jais iĹĄ ĹĄalies emigravo ir jĹł balsai. LaisvÄ&#x2026; LibijÄ&#x2026; padÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s kurti JAV ambasadorius Ch.Stevensas nuĹžudytas paÄ?iĹł sukilÄ&#x2014;liĹł. i planav o atosto gas, lenk ai â&#x20AC;&#x201C; AiĹĄkÄ&#x2014;ja, kad to ketino Lenkijos turizmo susiĹžerti organiza torius â&#x20AC;&#x17E;Fi lie kijos vieĹĄ liz Tourâ&#x20AC;&#x153; buÄ?ius net tuviĹł pinigus, o iĹĄ ankskelionÄ&#x2014;s neplana ÄŻ praban vo. gius Tur- Ĺ im­tai lie­tu­viĹł pa­si­mo­kÄ&#x2014;, pa­si­nau­do­jÄ&#x2122; ap­gau­lin­gu len­kĹł tu­riz­mo agen­tō­ros nuo­lai­dĹł ku­po­nu. Jolita Ma j.mazeiki Ĺžeikie ene@die nÄ&#x2014; na.lt ponus pla tinusi ir valdanti minÄ&#x2014;tÄ&#x2026; po UĹžkibo ĹĄim bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Cherry rtalÄ&#x2026; Groupâ&#x20AC;&#x153;. DienraĹĄÄ?io tai IĹĄ Me kuponai, viso buvo parduo dia dakcijai var skaitytoja N.Ĺ . o spa ti rugpjĹŤÄ?io das ir pavardÄ&#x2014; Ĺži (re- rÄ&#x2014;jo iĹĄvykti lio 3 d. atostogau 179 ti tunomi) muojama, per 500 lietuviĹł. tis poilsi pabaigoje Ä&#x2014;mÄ&#x2014; In dairynÄ&#x2014;s kelio kad Grupi nÄ&#x2014;s Ĺžino pini nis.lt jau su foritin vilio gus jamu pasiĹŤ ir susigundÄ&#x2014; nukentÄ&#x2014;ju trims ketvirtada grÄ&#x2026;matÄ&#x2014; gru ly liams siĹł nuo ke pinio apsi mu, kurÄŻ pazatoriaus pirkimo le Grupinis.lt. â&#x20AC;&#x17E;Filiz Tourâ&#x20AC;&#x153;lioniĹł organiportabankroto. â&#x20AC;&#x17E;Reklamuo jami vieĹĄ ÄŻspĹŤdingi. buÄ?iai bu VienÄ&#x2026; jĹł vo jau buvau ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jusi anks nu na vis atbai Ä?iau, tik poilsio siuĹžkibo ant kaidy davo, o ir apsistoti ĹžadÄ&#x2014;jusiĹł lenkĹł, norint ja reik nepakar tuvos. Nus tĹł keliauti ne iĹĄ me atostogas, tojamas lioniĹł agentebau, kad LenkijosLiekabliuko. tĹŤ kera organiza iĹĄ Vilniaus vo skry nÄ&#x2026;. Savai uĹž itin patraukliÄ&#x2026; dÄŻ tÄ&#x2014; Ä?iĹł vieĹĄbu atostogĹł 5 ĹžvaigĹžkaityje su pa duÄŻskaiÄ?iuo taâ&#x20AC;&#x153; kaina slauga â&#x20AC;&#x17E;viskas vo vos 1600 Pirkome du kuponusâ&#x20AC;&#x153;, litĹł. moteris. â&#x20AC;&#x201C; pasa ÄŽp atostogos rastai savaitÄ&#x2014;s truk kojo reklamuo mÄ&#x2014;s Ä?iuose vie tuo nam asme se vieĹĄbudvigubai niui kainuo dau ja ÄŽtarimas, giau. Aldas Kir kad kaĹž vaitis: vilnietei kas nege ki rugsÄ&#x2014;jÄŻ pla lo gavus praneĹĄimÄ&#x2026;, rai, nuotas skry Matome jog mas ÄŻ spa dis poĹžymiĹł, nuke lio kad ĹĄios jojau, kai 3 d. â&#x20AC;&#x17E;Dar kartÄ&#x2026; sua liasuĹžinojau, Len be3 d. ÄŻvyk bendrovÄ&#x2014;s kijos sianÄ?io skry kad po spalio se vieĹĄbu dĹžio dvie Ä?iuo tas buvo bankrokeli ĹĄimtai se bus apgyven juotyÄ?inio podin bĹŤdĹžio. ba kelionÄ&#x2014; lietuviĹł. TaÄ?iau pre ta mis vyko kykÄ&#x2014;jau ku toliau, pa po vos bend nus platinanÄ?ia sitiLie ro pradĹžiosâ&#x20AC;&#x153;, ve ir laukiau ato tustogĹł ÄŽta â&#x20AC;&#x201C; ria tyÄ?inÄŻ TaÄ?iau praÄ&#x2014;pasakojo paĹĄneko bank vÄ&#x2014;. jusiÄ&#x2026; sa ro â&#x20AC;&#x17E;Sprendi paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, mÄ&#x2026; iĹĄ savo tÄ&#x2026; kad lenkĹł vaitÄ&#x2122; staiga pen sÄ&#x2026;skaitos tĹŤra â&#x20AC;&#x17E;Filiz tu komTourâ&#x20AC;&#x153;, ke rizmo agen- len suoti mĹŤsĹł porta lo vartoto mus rekla lioniĹł pa kĹł kelio jams siĹŤlyma darytus nuoniĹł organizatoriaus nio apsipir vusi Lietuvos grupikimo porta pastolius priÄ&#x2014; bankruta le Grupinis.lt, nigĹł, skirtĹł mÄ&#x2014;me ir vo sirengÄ&#x2014;me grÄ&#x2026;Ĺžinti klientams, pineĹĄÄ&#x2014; ne tik ir ÄŻ bankrotĹł liĹŤnÄ&#x2026; nu per papinigus. lietuviĹł atostogas, si- laikÄ&#x2026;. Mums rekordiĹĄkai trum Atsakomy pÄ&#x2026; bÄ&#x2122; prisiÄ&#x2014; bet ir portalo var labai svarbĹŤs mÄ&#x2014; kumĹŤsĹł gai veiklÄ&#x2026; totojai, esame at sa vykdanti TyÄ?inio ÄŻmonÄ&#x2014;, sau kinbankroto gome 500 lietuviĹł poĹžymiai Lietuva 5p. Ĺ iandien priedas Pasaulis 10p. QNb Ab_XVWĂ&#x2013;XNV TVNb [RV ]b`Ă&#x203A; aĂ­X` [\` aN[Ă&#x2DC;V\ YVR abcVĂş [Ra [R`bQcR W\W \ QĂ&#x203A;Y YR[ XĂş ]N`VĂ­ Yfa\` TN [N RZ\` Mokytojai â&#x20AC;&#x201C; benamÄ&#x2014;s dalia Bu­vu­si mo­ky­to­ ja bei ak­ty­vi vi­suo­ me­ni­nin­kÄ&#x2014;, pa­kliu­ vu­si ÄŻ sko­lĹł pink­ les, ta­po be­na­me. Nors Lie­tu­vo­je yra dau­gy­bÄ&#x2014; ins­ti­tu­ci­jĹł, ku­riĹł mi­si­ja rō­pin­ tis be­da­liais, Ĺži­nios apie juos tar­ny­bĹł ne­pa­sie­kia. ir padari ď Ž Vadovai blogai or ganizavo darbÄ&#x2026; ar ba ap ÄŻmonÄ&#x2014;s perdavimas pavyzdĹžiui, skritai jo neorga nizavo, ne pagrin nekontro eilÄ&#x2014;je sto nansiniĹł diniams, vintiems duomenĹł liavo ÄŻmonÄ&#x2014;s fikreditoriams.o toliau registravi skaitĹł ren mo, ata- ď Ž Teismas ga gimo pro cesĹł ir t. li pripa ď Ž Buvo bankrotÄ&#x2026; t. Ĺžinti ÄŻmo sudaromi tyÄ?iniu, nÄ&#x2014;s nuostolin jeigu nu riai (pasi stato, kad gi sando- bendrovÄ&#x2014;s Ĺžlugi raĹĄo mÄ&#x2026; nulÄ&#x2014; kiĹł ar paim mos sutartys ÄŻsi lo nesÄ&#x2014;k mÄ&#x2014; ne versgyti mÄ&#x2014; ar ne ti pa tokiĹł finan paskolÄ&#x2026;, prisiima pre- o sÄ&#x2026;mo ningas blo siteisinusi rizika, ma kigas nant, kad siniĹł ÄŻsipareigoji mĹł) Ĺži- mas, siekiant iĹĄveng ÄŻmonÄ&#x2014;s valdyÄŻmonÄ&#x2014; ne galÄ&#x2014;s tĹł ÄŻvykdyti. ti vyk sandoriĹł reigojimus kre ditoriams. dyti ÄŻsipaď Ž Teismui bankrotui bankrotÄ&#x2026; slÄ&#x2014;ptas, iĹĄ pripaĹžinus niu, bank ĹĄvaistytas buvo patyÄ?iroto asmenims ar ki privalo pa administratorius perleistas tiems kurÄŻ bĹŤ tikrinti ÄŻmo turtas, tĹł galima nÄ&#x2014;s sandorius, su skoloms pateikti darytus per padengti. rius metus penkeiki bankro ď Ž TyÄ?iniu iĹĄkÄ&#x2014;limo to bylos bankrotu dienos ir ga bĹŤti laiko pareikĹĄti kinius dÄ&#x2014;l mas ir sun- li ieĹĄsandoriĹł, kumus iĹĄ gyvenangalÄ&#x2014; siĹł turÄ&#x2014;ti Ä?ios ÄŻmo ÄŻtakos tam, junÄ&#x2014;s turto kad ÄŻmonÄ&#x2014; ta po nemo ki, pripaĹžini mo negaliojanÄ?iais. niai ď Ž Gresiant ď ŽPigiau: XRYV\[Ă&#x203A;` Ă&#x; bankrotÄ&#x2026; Kaina 1,30 Lt â&#x20AC;&#x17E;Ma­no vie­nas iĹĄ gy­ve­ni­mo prie­sa­kĹł â&#x20AC;&#x201C; ne­bō­ti ad­vo­ka­tuâ&#x20AC;&#x153;. Bu­vu­si Pa­lan­gos apy­lin­kÄ&#x2014;s pro­ku­ra­tō­ros va­do­vÄ&#x2014; Ni­jo­lÄ&#x2014; Po­Şars­kie­nÄ&#x2014; ti­ki­no ne­ga­lin­ti vie­nÄ&#x2026; die­nÄ&#x2026; nu­si­kal­tÄ&#x2014;­lius gau­dy­ti, o ki­tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; gin­ti. 7p. Vizijose â&#x20AC;&#x201C; parkas ant vandens As­ta Dy­ko­vie­nÄ&#x2014; a.dykoviene@kl.lt Iť­ju­din­ti Klai­pÄ&#x2014;­dos vers­lÄ&#x2026; ir pri­ trauk­ti dau­giau at­vy­kÄ&#x2014;­liĹł ÄŻ uos­ta­ mies­tÄŻ ga­lÄ&#x2014;­tĹł uni­ka­lus pa­Şi­ni­mo par­kas. To­kÄŻ su­ma­ny­mÄ&#x2026; mies­to va­do­vy­bei pa­tei­kÄ&#x2014; klai­pÄ&#x2014;­die­tis jō­ rĹł ka­pi­to­nas, ta­Ä?iau kol kas jo­kios reak­ci­jos ne­su­lau­kÄ&#x2014;. Dai­va Ja­naus­kai­tÄ&#x2014; d.janauskaite@kl.lt Pi­ni­gĹł ti­ki­no ne­ga­vu­si Kaip at­si­ti­ko, kad 75 me­tĹł ĹĄvie­ saus pro­to, in­te­lek­tua­li, in­te­li­gen­ tiť­ka, tvar­kin­ga mo­te­ris ta­po be­na­ me, da­bar jau nie­kam ne­bes­var­bu. Teis­mo pro­ce­sas, ku­rio me­tu bu­vo nu­sprÄ&#x2122;s­ta mo­te­rÄŻ iť­kel­din­ti iĹĄ dvie­ jĹł kam­ba­riĹł bu­to, vy­ko, ko ge­ro, prieĹĄ sep­ty­ne­rius me­tus. Ta­da bu­vu­si mo­ky­to­ja neį­ro­dÄ&#x2014;, kad bu­vo ap­gau­ta, o, pa­si­ra­ťiu­si 50 tĹŤkst. li­tĹł pa­sko­los la­pus, pi­ni­ gĹł taip ir ne­ga­vo. Kad ir kiek skun­dÄ&#x2014; teis­mo spren­ di­mÄ&#x2026;, sa­vo tei­sy­bÄ&#x2014;s klai­pÄ&#x2014;­die­ tÄ&#x2014; neį­ro­dÄ&#x2014;. Tei­si­niu po­Şiō­riu ji li­ ko sko­lin­ga ne­men­kÄ&#x2026; su­mÄ&#x2026;, o jos bu­tas 2005 me­tais bu­vo par­duo­tas var­Şy­ti­nÄ&#x2014;­se. 4 Plau­kio­jan­tis tech­ni­kos ste­buk­las Â&#x201E;Â&#x201E;Ak­li­gat­vis: kar­tais pa­gy­ve­nÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s per neiť­ma­ny­mÄ&#x2026; ar pa­tik­lu­mÄ&#x2026; at­si­du­ria be­vil­tiť­ko­se si­tua­ci­jo­se.  â&#x20AC;&#x17E;Shut­ters­tockâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr. PRENUMERATA 2012 M. KETVIRÄ&#x152;IUI â&#x20AC;&#x201C; IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714. 51 Lt Klai­pÄ&#x2014;­die­tis jō­rĹł ka­pi­to­nas Ju­ri­ jus Po­tať­ni­ko­vas siō­lo bō­dÄ&#x2026;, kaip mies­te ÄŻreng­ti pa­Şin­ti­nÄŻ trau­kos ob­jek­tÄ&#x2026;, ku­ris ga­lÄ&#x2014;­tĹł pa­dÄ&#x2014;­ti pri­ trauk­ti ir pa­pil­do­mas lÄ&#x2014;­ťas tiek vers­lui, tiek pa­Ä?iai Klai­pÄ&#x2014;­dai. â&#x20AC;&#x17E;Pa­ra­ťiau pla­ne­lÄŻ, kaip Klai­pÄ&#x2014;­do­ je ÄŻreng­ti ne­di­de­lÄŻ edu­ka­ci­nÄŻ tu­ris­ ti­nÄŻ ir poil­sio bei pra­mo­gĹł par­kÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ko­jo fi­zi­ka ir ma­te­ma­ti­ka be­ si­do­min­tis jō­ri­nin­kas. J.Po­tať­ni­ko­vas ÄŻsi­ti­ki­nÄ&#x2122;s, jog dau­gy­bÄ&#x2122; me­cha­ni­kos at­ra­di­mĹł ga­ li­ma bō­tĹł eks­po­nuo­ti vie­ťai, kad vi­si pa­tir­tĹł tÄ&#x2026; pa­Şi­ni­mo jaus­mÄ&#x2026;. TAVO MIESTO NAUJIENOS www.KL.lt 9


2012-09-13 Klaipeda

Related publications