Issuu on Google+

lietuva ekonomika 8p. Tarp kan­di­da­tų į Sei­mą – trys gar­sūs „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Pa­deng­ti šei­mos na­rio sko­lą VMI truk­do biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis ku­rian­tys dar­buo­to­jai. 9p. Pasaulis 10p. Revoliucija baigėsi, tačiau Egipte toliau karaliauja chaosas. Kauno darželinukai išmatavo rekordinę gyvatvorę. 24p. Trečiadienis rugsėjo 12, 2012 Nr. 213 (19772) Kaunodiena.lt 2 Lt V.V.Mar­ge­vi­čie­nė su­si­do­mė­jo savo vy­ro nu­ste­ken­tu žir­gy­nu At­gai­vin­tas, bu­ vęs „Mar­vos“ žir­gy­ nas ma­si­na įta­kin­ gus žmo­nes. Jau ku­ ris lai­kas jo rei­ka­ lais ak­ty­viai do­mi­ si Sei­mo na­rė kon­ ser­va­to­rė Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­ čie­nė. Va­do­vau­jant jos vy­rui, žir­gy­nas bu­vo už­da­ry­tas. Kaip apgauti greičio matuoklį? Kau­no apy­lin­kė­se įreng­ti pen­ki, o mies­te – vos vie­nas sta­cio­na­rus grei­čio ma­tuok­lis. Pa­rei­gū­nai tei­ gia ne­pas­te­bė­ję, kad nuo at­sa­ko­ my­bės ban­dan­tys iš­si­suk­ti vai­ruo­ to­jai ma­siš­kai grieb­tų­si gud­ry­bių. Klai­pė­dos po­li­ci­nin­kai ir ant­sto­ liai pa­sta­ruo­ju me­tu fik­suo­ja nau­ją afe­rų ten­den­ci­ją. Sta­cio­na­rių grei­ čio ma­tuok­lių už­fik­suo­tų pra­ban­ gių au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kai at­si­ ve­da be­na­mius, ku­rie pa­tvir­ti­na vai­ra­vę trans­por­to prie­mo­nę. Pa­rei­gū­nams ten­ka skir­ti bau­dą be­na­miui, ta­čiau jos su­mo­kė­ti nė­ ra kam. Ant uos­ta­mies­čio ant­sto­lių sta­lų – šūs­nys by­lų su nei­šieš­ko­to­ mis bau­do­mis už grei­čio vir­ši­ji­mą. Ants­to­liai daž­niau­siai net ne­ran­da pa­žei­dė­jų. Ratai 12p. Dienos citata „At­kak­lus, be­veik fa­na­tiš­ kas to­bu­lu­mo sie­kis kū­ry­ bo­je daž­niau­siai ri­bo­ja­si su be­pro­ty­bės slenks­čiu“, – Ta­das Šir­vins­kas t.sirvinskas@kaunodiena.lt Pla­nuo­ja teik­ti ta­ry­bai Di­džiu­lių nuo­sto­lių sa­vi­val­dy­bei ne­šu­sį ir dėl to prieš še­še­rius me­tus už­da­ry­tą „Mar­vos“ žir­gy­ną ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kė­lęs Al­gi­man­tas Stan­ke­vi­čius Kau­no po­li­ti­kus įti­ ki­no, kad šis ob­jek­tas ga­li gy­vuo­ ti ir be sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos. Sa­ vo lė­šo­mis ap­griu­vu­sius pa­sta­tus su­tvar­kęs ir vai­kus į žir­gy­ną grą­ži­ nęs vers­li­nin­kas rei­ka­lin­gas ne vi­ siems. Bu­vu­sio „Mar­vos“ žir­gy­no di­rek­to­riaus Ed­mun­do Mar­ge­vi­ čiaus žmo­na Sei­mo na­rė V.V.Mar­ ge­vi­čie­nė ėmė­si žy­gių, kad A.Stan­ ke­vi­čius bū­tų iš­spir­tas iš žir­gy­no. 4 sa­ko re­ži­sie­rius Jo­nas Ju­ra­šas, ku­rio spek­tak­liu pra­si­dės nau­ja­sis Kau­no vals­ty­bi­nio dra­mos teat­ro se­zo­nas. 15p. „„Užsispyręs: A.Stan­ke­vi­čius įro­dė, kad toks ob­jek­tas ga­li veik­ti ir be sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos. Pra­mo­ga: kvies­ti ug­nia­ge­sius 2p. Aliaus Koroliovo nuo­tr.


2012-09-12 Kauno diena

Related publications