Issuu on Google+

Lietuva 7p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasaulis 9p. Turtas Protestuotojai Davoso forume statė ledo namą, kuriame norėtų įkurdinti kapitalistus. 12p. Pa­si­keis­ti as­bes­ti­nį sto­gą su ES pa­ra­ma – dau­ge­liui pra­ban­ga. Kau­nie­čių le­do skulp­to­rių ko­man­da vėl ren­gia­si su­ža­vė­ti pa­sau­lį. 24p. Ketvirtadienis sausio 26, 2012 Nr. 21 (19580) Kaunodiena.lt 2 Lt Oro uos­tuo­se šil­tus liz­dus su­si­su­ko va­gys Mo­der­niau­sia apa­ ra­tū­ra ap­si­gink­la­ vę oro uos­tai su­ge­ ba ap­si­sau­go­ti nuo te­ro­ris­tų, bet be­jė­ giai – prieš va­gis. Tai „Kau­no die­nai“ at­ vi­rai pri­pa­ži­no ke­ lei­vių skry­džius or­ ga­ni­zuo­jan­čių ir kont­ro­liuo­jan­čių tar­ny­bų spe­cia­lis­tai. Le­dyn­me­tis: Ši­lai­nių bib­lio­te­ka Sau­lius Tvir­bu­tas s.tvirbutas@kaunodiena.lt Šū­kis „Bib­lio­te­kos – pa­žan­gai“ Ši­ lai­niuo­se skam­ba lyg pa­juo­ka. Čia bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si ankš­to­se dau­ gia­bu­čio pa­tal­po­se, o laip­ti­nės du­ rys – su ko­di­ne spy­na. Nuo­la­ti­nis bib­lio­te­kos, esan­čios Vėt­run­gės gat­vė­je, lan­ky­to­jas Ši­ lai­nių gy­ven­to­jas Jus­ti­nas Vos­ka jau dve­jus me­tus vaikš­to su raš­tais į sa­vi­val­dy­bę ir klau­sia, ka­da bib­lio­ te­ka įsikurs nor­ma­lio­se pa­tal­po­se. „Vie­nin­te­lė di­de­lia­me mik­ro­ra­jo­ne bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si tre­čia­me dau­ gia­bu­čio na­mo aukš­te. Su skau­ da­ma ko­ja nė­ra leng­va lai­pio­ti, o neį­ga­lie­siems ap­skri­tai ma­žai vil­ čių ten pa­tek­ti“, – kal­bė­ jo vy­ras. 2 Dienos citata „Darb­da­viai tik­rai kels at­ly­ gi­ni­mus. Ar tai da­rys ir Vy­ riau­sy­bė? Aš neį­si­vaiz­duo­ ju Vy­riau­sy­bės, ku­ri ne­pa­ si­nau­do­tų ši­ta pro­ga“, – Arū­nas Damb­raus­kas a.dambrauskas@kaunodiena.lt Sa­viš­kių ne­kont­ro­liuo­ja Oro uos­tuo­se kont­ro­liuo­ja­mas ko­ne kiek­vie­nas ke­lei­vio žings­ nis, ta­čiau pa­čių dar­buo­to­jų sa­vi­ kont­ro­lės me­cha­niz­mas – vi­siš­ kai iš­si­de­ri­nęs. Dar­buo­to­jai prieš ke­lei­vius ga­li vyk­dy­ti įžū­lius kri­ mi­na­li­nius nu­si­kal­ti­mus ir lik­ti ne tik ne­nu­baus­ti, bet dar ir ap­sau­go­ ti nu­si­kal­tė­liams pa­lan­kių tai­syk­ lių, ku­rias nu­sta­to pa­tys oro uos­tų pa­slau­gų tei­kė­jai. Tuo aki­vaiz­džiai įsi­ti­ki­no iš Vil­niaus per Ry­gą į Ber­ ly­ną skri­dęs „Kau­no die­ nos“ žur­na­lis­tas. 2 įžval­go­mis da­li­jo­si Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas­ Ar­laus­kas. 15p. „„Grės­mė: lėk­tu­vais skren­dan­čių ke­lei­vių daik­tai – nuo­la­ti­nia­me pa­vo­ju­je. Tomo Urbelio (BFL) nuotr.


2012-01-26 Kauno diena

Related publications