Issuu on Google+

Miestas 4p. Po­li­ti­kas B.Ku­čins­kas­ iš Kau­no tu­riz­mo­ in­for­ma­ci­jos­ cent­ro sie­kia­ 100 tūkst. li­tų­ kom­pen­sa­ci­jos. pasaulis 8p. Sportas 9p. Pasitaiko, kad ­ socialinę paramą gauna ir ­ samdantieji ­ namų ­ šeimininkes. Ir vėl dė­mė ­ ant LFF mun­du­ro: ­ REO kri­to ­ ne­ly­gio­je ko­vo­je ­ su fut­bo­lo ­ funk­cio­nie­riais. Talino vadovai ­ įrodė, kad ­ nemokamas ­ viešasis ­ transportas – ­ įmanomas. 12p. Ketvirtadienis rugpjūčio 23, 2012 Nr. 196 (19755) Kaunodiena.lt 2 Lt Ar elekt­ri­nė su­griaus Kau­no val­džios pa­ma­tus? Biu­rok­ra­ti­nės kliū­tys „Re­git­ro­je“ Nors vals­ty­bės įmo­nė „Re­git­ra“ ren­ka duo­me­nis apie vai­ruo­to­jus, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad jų ne­sku­ba­ ma per­kel­ti iš ar­chy­vų į elekt­ro­ni­ nę erd­vę. Dėl šios prie­žas­ties vai­ ruo­to­jai pri­vers­ti pa­teik­ti krū­vą do­ku­men­tų. Tuo įsi­ti­ki­no po san­tuo­kos įfor­ mi­ni­mo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pa­si­keis­ti nu­spren­du­si dien­raš­čio skai­ty­to­ja. „Dar lauk­da­ma ei­lė­je iš­gir­dau, kad rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ ti san­tuo­kos liu­di­ji­mą. Iš kar­to pa­ si­ro­dė keis­ta, nes šiuos duo­me­nis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos gau­na elekt­ ro­ni­niu bū­du“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Bet tai bu­vo ne vie­nin­te­lė biu­rok­ ra­ti­nė kliū­tis „Re­git­ro­je“. Lietuva 5p. Dienos citata „No­rė­čiau me­da­lio. Gal­vo­ju, kad jį tu­rė­čiau iš­ko­vo­ti“, – „„Ne­pak­lau­sė: ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas (kai­rė­je) A.Kup­čins­ko pra­šė ne­po­li­ti­zuo­ti ener­ge­ti­kos klau­si­mų. Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės (KTE) par­da­vi­mo klau­si­mas ga­li tap­ti vi­ni­mi į Kau­ną val­dan­čios koa­li­ci­jos kars­tą. Taip tei­gia opo­zi­ci­ja. Val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos par­tne­riai kal­ba ge­ro­kai ap­ta­kiau, bet ne­ri­mo nuo­tai­kos jau­čia­mos. Flo­ris­tas ka­lė­ji­mo iš­ven­gė 3p. Ta­das Šir­vins­kas t.sirvinskas@kaunodiena.lt Kvie­čia­mi po vie­ną Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas vie­šai pa­reiš­kė, kad jei val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai  – li­be­ral­cent­ris­tai, par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, so­cial­de­mok­ra­ tai ir jau­na­lie­tu­viai – ne­su­tars dėl sa­kė ki­tą sa­vai­tę Lon­do­ne­ pra­si­de­dan­čio­se pa­ro­lim­pi­nė­se­ žai­dy­nė­se star­tuo­sian­tis dis­ko­ me­ti­kas ir ru­tu­lio stū­mi­kas­ Min­dau­gas Bi­lius. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr. elekt­ri­nės par­da­vi­mo, kon­ser­va­ to­riai „ne­bus įsi­ki­bę į val­dan­čią­ ją koa­li­ci­ją“. A.Kup­čins­kas pri­pa­ ži­no, kad šis klau­si­mas ga­li su­kel­ti „po­li­ti­nį ne­sta­bi­lu­mą mies­to ta­ ry­bo­je“. Si­tua­ci­ja Kau­no po­li­ti­kų olim­pe iš­ties kais­ta. Už­ku­li­siuo­se ver­da aist­ros ir pro­gno­zės. Pasta­ ruoju metu pasigirdo itin įdomių pasakojimų. 2 9p. Pas­ku­ti­nis va­sa­ros kon­cer­tas Pas­ku­ti­nį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį su kau­nie­čiais at­si­svei­kins ne tik ka­ len­do­ri­nė va­sa­ra, bet ir gra­žiau­sias šio me­tų lai­ko ren­gi­nys – XVII Pa­ žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis. Vis dėl­ to at­si­svei­ki­ni­mo va­ka­ras ne­bus liūd­nas: vie­nuo­ly­no an­samb­lis pa­ skęs is­pa­niš­kos mu­zi­kos gar­suo­se. Su aist­rin­gą­ja sar­sue­la su­pa­žin­ dins sve­čiai iš Is­pa­ni­jos – Lui­sas Pa­cet­ti, An­to­nio Tor­re­sas ir Pab­ lo Pra­dos, su ku­riais sce­na da­ly­sis ža­vin­go­ji Ra­min­ta Vai­ce­kaus­kai­tė. Is­pa­niš­kais mo­ty­vais at­si­svei­ki­nęs fes­ti­va­lis ki­tą­met grįš su­lau­kęs pil­ na­me­tys­tės. 13p.


2012-08-23 Kauno diena

Related publications