Issuu on Google+

Txoj Kev Npaj los ua kom muaj txoj kev sib raug zoo, Kev Hwm Saib Taus Lwm Tus thiab kev ncaj ncees (aspire; npaj kom ua tau raws li lub hom phiaj) Hwm, Txhawb thiab Pab Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv, Txoj Kev Ncaj Ncees, Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Sib Nkag Siab Txog Tib Neeg Cov Kev Lig Kev Cai Thoob Plaws Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Luam tawm los ntawm: Tus Thawj Tswj Pab Pawg Commission Uas Saib Xyuas Txoj Kev Sib Raug Zoo Ntawm Tib Neeg thiab Kev Ncaj Ncees


Hmong pchre overall 2013

Related publications