Issuu on Google+

James Welling The Mind on Fire CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 22 marzo / 16 xuño 2013 The Mind on Fire é a primeira exposición institucional en España The Mind on Fire es la primera exposición institucional en España do artista estadounidense James Welling (Hartford, Connecticut, del artista estadounidense James Welling (Hartford, Connecticut, 1951). A mostra, que comprende arredor de cento cincuenta 1951). La muestra, que comprende alrededor de ciento cincuenta obras, recrea algunhas das principais exposicións de Welling na obras, recrea algunas de las principales exposiciones de Welling cidade de Nova York durante a primeira metade da década dos en la ciudad de Nueva York durante la primera mitad de la década oitenta e reflicte a evolución da súa linguaxe fotográfica abstracta de los ochenta y refleja la evolución de su lenguaje fotográfico e experimental. James Welling foi unha figura destacada da abstracto y experimental. James Welling fue una figura destacada “Pictures Generation”, un grupo de artistas pouco cohesionado de la “Pictures Generation”, un grupo de artistas poco cohesionado aínda que moi influente radicado en Nova York durante os setenta aunque muy influyente radicado en Nueva York durante los setenta e oitenta, ao que tamén pertencían Bárbara Kruger, Sherrie Levine, y ochenta, al que también pertenecían Barbara Kruger, Sherrie Richard Prince e Cindy Sherman. Como colectivo, estes autores Levine, Richard Prince y Cindy Sherman. Como colectivo, estos acadaron sona pola creatividade con que abordaron a fotografía autores se hicieron famosos por la creatividad con que abordaron e lograron que este medio se fose integrando aos poucos na la fotografía, logrando que este medio se integrase poco a poco en corrente máis popular da arte contemporánea. la corriente más popular del arte contemporáneo. Despois de se graduar no California Institute of the Arts en 1974, Después de graduarse en el California Institute of the Arts en 1974, onde recibiu clases de John Baldessari, entre outros, Welling donde recibió clases de John Baldessari, entre otros, comenzó a comezou a sentirse sumamente atraído por algúns dos precursores sentirse atraído por algunos de los precursores de la fotografía artística da fotografía artística como Walker Evans, Paul Strand ou László como Walker Evans, Paul Strand o László Moholy-Nagy. Tras probar Moholy-Nagy. Tras probar sorte coa pintura, a colaxe e o vídeo, en suerte con la pintura, el collage y el vídeo, en 1976 decidió continuar 1976 decidiu continuar a súa formación fotográfica de xeito su formación fotográfica de forma autodidacta. Por aquel entonces autodidacta. Nesa altura empezou a experimentar con diferentes comenzó a experimentar con diferentes técnicas, entre las que se técnicas, entre as que se inclúen o revelado de polaroids á calor dun incluyen el revelado de polaroids al calor de un horno o en el interior forno ou no interior dun frigorífico, así como a fabricación dunha de un frigorífico, así como la fabricación de una cámara de cartón cámara de cartón improvisada a partir dunha caixa de zapatos. improvisada a partir de una caja de zapatos. A mediados dos anos setenta, Welling adquiriu unha cámara A mediados de los años setenta, Welling adquirió una cámara Polaroid coa que tomou fotografías como Lock e Clock. Lock, a Polaroid con la que tomó fotografías como Lock y Clock. Lock, la fotografía dun taboleiro de madeira apoiado contra unha parede fotografía de un tablón de madera apoyado contra una pared que que Welling utilizaba para trancar a porta do seu estudio, Welling utilizaba para atrancar la puerta de su estudio, se ha converteuse nunha imaxe fundamental, na que conflúen varias das convertido en una imagen fundamental, en la que confluyen varias de LA-C33, 1977-1978. © James Welling


James Welling. Folleto de salas

Related publications