Issuu on Google+

¨ÉÃzÉæ «Ä¤ §ÄPï 2009 vÀéjvÀ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ªÀiÁ»w PÉʦr Bedre’s Mini Book - 2009 Quick Reference Manual J¥sï.r.J./J¸ï.r.J. PÉ.J.J¸ï. / PÉ.E.J¸ï. ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉÃzÉæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨ÉÃzÉæ ¥Àw æ µÁ×£À C£Ë¥ÀZÁjPÀ ²PÀët, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, avÀæzÀÄUÀð ¨ÉÃzÉæ ¥À©P è ÃÉ µÀ£ïì avÀz æ ÄÀ UÀð


Bedre's Mini Book of General Knowledge (Kannada Language)

Related publications