Issuu on Google+

ZOMERENTREE (tussen 10 uur en sluitingstijd) 19,50 Donderdag 4 juli 2013 Deze week o.a. in Dak eraf tijdens Grote Gymshow Geldig t/m september 2013 www.thermenbarendrecht.nl Protestantse Gemeente viert fusie Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1 www.goudwisselkantoor.nl DEUREN EN KOZIJNEN Smaling eum Zaterdag ronde van Barendrecht Gemeentenieuws BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag hield Gymnastiekvereniging Barendrecht de tweejaarlijkse Grote Gymshow in sporthal De Driesprong. Deze dag was verdeeld over vier spectaculaire shows met het thema ‘Tijdmachine’. De ongeveer 1.100 leden van de vereniging hadden al wekenlang geoefend op een prachtig optreden. Peuter- en kleutergym, ouder- en kindgym, special gym, cheerleading, recreatie- en selectieturnen, ritmische gymnastiek, groepsspringen, jazzdance, jongensturnen, volwassen turnen, total workout, elke groep kwam aan bod tijdens deze dag. Het publiek, deelnemers, leiding, assistenten en de vele vrijwilligers genoten volop. Door middel van teamwork, enthousiasme, creativiteit en samenwerking heeft Gymnastiekvereniging Barendrecht laten zien wat zij in huis heeft. Voor meer informatie, foto’s en filmpjes van deze vier shows kan men een kijkje nemen op www. gvbarendrecht.nl. Ook meer foto’s op www.deschakelbarendrecht.nl. Foto Jos Wesdijk bil 30 Jarig Ju ACTIES Advertentie elders in deze krant. GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT Veel te doen op ZomerFeest jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013 GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT 1 BARENDRECHT - Het Zo- denatelier van Myra van de merFeest van zaterdag 6 juli Korput is open van 11 tot 15 vindt van 11 tot 22 uur plaats uur. Ook de jeugdbrandweer in het centrum van Barend- doet weer mee. recht. De organisatoren werken samen met deIn winkeliers Watertoren dit nummer: Ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost • Zaterdag 6 juli: parcours afgesloten voor Dorpskern vervan de Middenbaan, zodat er Wielerronde Vereniging Oudkeer 3 • Nieuwe brandweerkazerne komt aan 2 Barendeschakelbarendrecht.nl Rondetafelgesprekken in hetleveren oude en het drechtseweg nieuwe5cenBarendrecht bij de Wa• Fietsen is gezonder! Daarom korting laat op een fiets, trumop veel te beleven is.e-bike of e-scooter 7tertoren een negen meter waardevolle inzichten Vrijwilliger in beeld:hoge klimwand plaatsen. Er Doormanplein Marije Hage (Maatjesproject) zijn verschillende klimroutes. Deze week bij Op het Doormanplein zijn Een keer klimmen kost twee De Schakel de hele dag optredens van de euro. De kaartverkoop is bij verschillende onderdelen van de kraam van de vereniging. de folder van: Harmonievereniging Barend- Daar zijn ook kaartjes te koop recht en diverse verenigingen. voor het beklimmen van de Big Rivers krant Zelf zingen kan tijdens de Watertoren. De toegang kost Barendrecht Sing-a-long, die om 16.30 uur een euro. Het beklimmen van begint, onder leiding van Ba- de steile trappen wordt boven Domino pizza rendrechtse koren. beloond met een prachtig uit2991 In de Oude Dorpskern staan zicht. Wie deze dag lid wordt, tientallen kramen. Ganzenhoe- krijgt een gratis ijsje. der Marc Picar loopt door de straat met zijn ganzenfanfare. Dorpskerk Kunstenaar Anton Klijnsmit Voor kinderen zijn er van 13 maakt met een kettingzaag een tot 17 uur activiteiten in De kunstwerk van een boomstam. Ontmoeting. Daarvoor is voor Peter Terlouw Tweewielers 5 euro een tienknipkaart verhoudt van 10 tot 16 uur een krijgbaar. Wie de gebruikte opstapdag rondom elektrische knipkaart inlevert bij de orBARENDRECHT - Aan het fietsen. Flexmen houdt een ganisatiekraam maakt kans Harderwater hebben agenten ballonnenwedstrijd. Het hoe- op een prijs. In de Dorpskerk vrijdag 28 juni in een woning een overleden 35-jarige vrouw aangetroffen. Haar Themaweek middelengebruik 36-jarige man is aangehouden. Rechercheurs stellen in de ZOMERFEEST EN woning een onderzoek in en WIELERRONDE onderzoeken 6 JULI de doodsoorBARENDRECHT - Rekening houdend met de economische zaak BARENDRECHTvan de 35-jarige vrouw. crisis, het feit dat de mensen minder geld te spenderen hebCENTRUM Ook doet de politie onderben en in een poging om het komende seizoen nóg meer bezoek naar de betrokkenheid zoekers naar de wedstrijden van de succesvolle Topklasser van de 36-jarige man, die zelf te lokken, heeft het bestuur van BVV Barendrecht besloten de politie waarschuwde. Het om de toegangsprijzen voor de wedstrijden van haar eerste onderzoek moet uitwijzen of elftal te verlagen. er sprake is van een misdrijf. Vanaf het nieuwe seizoen staat er op sportpark De Bongerd De politie heeft maandag 1 een nieuwe hoofdtribune, die plaats biedt aan maar liefst juli een tweede verdachte 550 supporters. De toegangsprijzen voor het aankomende aangehouden. Het gaat om seizoen bedragen: een 24-jarige man uit Heerde. een staanplaats vijf euro, voor mensen met een 65+ pas en De afgelopen dagen is ook jeugd vanaf 12 jaar wordt vier euro voor een staanplaats een buurtonderzoek gedaan. worden gerekend. De toeslag voor een zitplaats op de Hoe de vrouw om het leven hoofdtribune is twee euro voor alle leeftijdscategorieën en is gekomen wil de politie nog geldt voor zowel bezoekers als leden. niet zeggen. BLIK OP BARENDRECHT e CENTRUM NOORDOOST - Woensdag 26 juni namen zo’n veertig inwoners uit de wijken Noord, Binnenland en Centrum (Centrum Noordoost) deel aan rondetafelgesprekken over de toekomstvisie van hun wijken. Onder leiding van raadsleden werden nuttige discussies gevoerd. Op de avond bleek dat bewoners veel vragen hadden over wat een ontwikkelingsvisie eigenlijk inhoudt en waarom wij deze opstellen. Marije Hage is een van de zeven ‘Maatjes’ die Barendrecht momenteel telt. Maatjes zijn vrijwilligers die anderen helpen wanneer het even Wethouder Stephanie ter Borg (ruim- niet zo lekker loopt. “Soms ziet iemand niet meer hoe hij ergens uit telijke ordening) was aanwezig bij moet komen. Vaak zijn dit mensen met een klein netwerk, die niet om de rondetafelgesprekken. “Ik ben blij hulp durven te vragen. Het kan hen helpen een probleem vanuit een met de inbreng van de deelnemers. ander perspectief te bekijken. Ik probeer iemand er zelf uit te laten Wij vinden openheid zeer belangrijk. komen. Door dat ‘duwtje’ in de rug, kan iemand op eigen kracht ver- Daarom hebben wij ervoor gekozen dergaan”, licht Marije toe. om actief het gesprek aan te gaan nu de visie nog slechts een concept is. Ik Sinds januari 2013 is het Maatjes- eenzaam is, tot het draaiende houden benadruk graag nogmaals dat de visie project ondergebracht bij de stichting van een gezin of het niet meer over- een eventueel toekomstbeeld schetst KijkopWelzijn. Marije gaf zich direct op. zien van de financiële situatie. Het en dat er geen plannen voor sloop “Mijn werkervaring in de jeugdhulp- maakt mij niet uit waarmee ik kan hel- zijn. De visie schetst slechts een mo- verlening en vrijwilligerswerk op het- pen. Het moet wel zo zijn dat iemand gelijkheid. Het is onwaarschijnlijk dat zelfde vlak komen mij hierbij goed van wil dat ik kom.” de wijk er over dertig of veertig jaar pas.” Er werd eerst een intake gehou- ook daadwerkelijk zo uitziet.” den. “Het is belangrijk dat ze weten Op eigen kracht verder wie je bent, wat je motiveert om Ma- Een maatschappelijk werkster legde tje te worden en wat je verwachtingen de groep een aantal cliënten voor. De ruime groene opzet van Centrum Noordoost is een belangrijke kernkwaliteit Goed voorbereid op toekomst Omdat Barendrecht niet meer groeit, bij eventuele toekomstige ontwikke- verse bewoners. Aanvullend vonden zijn. En natuurlijk dat je zelf een beeld Onderling verschuift de aandacht van de ge- lingen geen leidende partij is. Om een op 26 juni rondetafelgesprekken met krijgt bij wat het inhoudt om Maatje welke cliënt het beste bij hen paste. meente van uitbreiden naar het be- voorbeeld te noemen: Woonvereni- bewoners plaats. te zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.” Tussendoor komen de Maatjes bij el- houden en verbeteren van de be- ging Patrimonium is momenteel be- staande situatie. Wij houden daarbij zig met nieuwbouw van de Notenhof. Reageren Steun voor een ander “Je leert door dingen met anderen te rekening met het voortdurend ver- Deze woningen waren aan vervanging Tot en met 26 juli kunt u nog reage- Hierop volgde een training van acht delen”, besluit Marije. anderen van de maatschappij en de toe, omdat ze niet meer voldeden aan ren op de concept-ontwikkelingsvisie bijeenkomsten waarin de Maatjes le- invloed daarvan op onze manier van de huidige eisen. In korte tijd moesten Centrum Noordoost. In deze periode ren met verschillende situaties om te Ook Maatje in Barendrecht worden? wonen, werken en leven. Zo zien wij beslissingen worden genomen. Als er ligt de visie ter inzage bij balie 12 in gaan. Marije: “De problematiek kan Kijk voor meer informatie op www. bijvoorbeeld dat meer mensen vanuit nu al een visie was geweest, hadden het gemeentehuis. Hier liggen tevens heel erg variëren, van iemand die heel kijkopwelzijn.nl > Maatjesproject. huis (willen) werken en dat mensen wij hier direct richting aan kunnen reactieformulieren. U vindt de visie en langer zelfstandig in hun eigen wijk geven. Doordat ontwikkelingsvisies een digitaal reactieformulier ook op willen blijven wonen. Wij nemen geen richtlijnen bevatten, worden wij niet www.barendrecht.nl > Actueel > Ter afwachtende houding aan, maar be- (meer) overvallen door ongewenste inzage > Ruimtelijke Ordening. reiden ons op zulke ontwikkelingen ontwikkelingen. Onderzoek naar overlijden vrouw bespraken de Maatjes kaar om uit te wisselen hoe het gaat. Vervolgtraject voor. Daarom maken wij in de komende jaren ontwikkelingsvisies voor Gezamenlijk optrekken Op basis van de reacties die wij ont- de hele gemeente. De ontwikkelings- Bij het opstellen van ontwikkelingsvi- vangen, wordt de visie aangescherpt. visie Centrum Noordoost is de eerste. sies trekken wij gezamenlijk op met Alle reacties worden gebundeld in een onze (maatschappelijke) partners en verslag dat wordt toegevoegd aan de Gemeente niet leidende partij bewoners. Voor de concept-ontwikke- ontwikkelingsvisie. De raadsleden ne- Tijdens de avond is verduidelijkt dat er lingsvisie Centrum Noordoost spraken men dit mee in hun besluitvorming. geen concrete plannen zijn voor Cen- wij het afgelopen anderhalf jaar met Naar verwachting neemt de raad in het trum Noordoost en dat de gemeente raadsleden, overlegpartners en di- najaar een besluit. BVV verlaagt toegangsprijzen Jongerenwerk van Stichting KijkopWelzijn houdt tot en met vrijdag 5 juli acties in de door hen georganiseerde themaweek ‘middelengebruik’. Op donderdagavond 4 juli voeren jongerenwerkers gesprekken bij de Loungebus. De gesprekken zijn gericht op het werkelijke gebruik van de jongeren. Op vrijdagavond 5 juli is er een actie op het Doormanplein. Van 22.00 uur tot middernacht zijn twee jongerenwerkers hier aanwezig met een blaasapparaat om het te hebben over indrinken. Bij deze actie is de politie betrokken. Alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van hersenen van jongeren. In de themaweek wordt voornamelijk gesproken over alcohol, omdat alcoholgebruik maatschappelijk meer geaccepteerd is dan het gebruik van drugs en meer leeft onder jongeren. zijn rondleidingen. Daar wordt gewerkt aan de muren en het orgel. Bezoekers krijgen hierover tussen 11 en 13 uur uitleg. De kerktuin en de snuffelmarkt zijn open. Bij mooi weer worden tijdens het Zomerfeest in de kerktuin achter de Dorpskerk schilderijen van Kees Walstra tentoongesteld. Ook is er muziek – van 14.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur. In de Dorpskerk zijn twee workshops djembé, die worden afgesloten met een optreden. De workshop van 13 uur is voor mensen met een verstandelijke beperking. Het optreden van Souleymane Camara en zijn groep begint om 15.30 uur. In de tuin naast de oude pastorie vinden Qigong Yoga Workshops plaats. Meer inlichtingen bij de kraam van Authentico op het Kerkplein. Rondleiding Wie meer wil weten over het oudste deel van Barendrecht, kan aansluiten bij een rondleiding. Gids is stedenbouw- kundige Maarten Ouwens, die zich een negentiende-eeuwse jas heeft laten aanmeten. Zijn rondleiding start om 13 en 14.30 uur bij de Watertoren. Wielerronde Gelijktijdig wordt de 43e Wielerronde van Barendrecht gereden vanaf de Binnenlandse Baan. Er wordt vanaf 12.30 uur gereden in de Sportklasse mannen (50 km), om 14 uur gevolgd door de Elite Vrouwen/Beloften en om 15.30 uur de Elite Mannen/Elite Beloften (100 km). Het slotoptreden wordt op het Doormanplein verzorgd door slagwerkgroep Adrumaline. Aanvang 20.50 uur. Bezoekers wordt aangeraden om te voet of met de fiets te komen. Voor fietsen worden stallingen op het erf van Dorpsstraat 168 (bij Het Gouden Rondje) en tegenover de Bethelkerk. Kijk voor de overige activiteiten, onder meer op de Middenbaan, elders in deze krant en www.zomerfeestbarendrecht. nl. BESTAAT 10 jaar Dit vieren we met jubileum acties JULI ACTIE 1 BIERTJE VOOR MAAR € 1,- Alle aanbieding zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen. Generaal Smutsstraat 35 Ridderkerk-Bolnes t. 0180 - 414 274 www.plaka-bolnes.nl Dinsdag gesloten Keuken open vanaf 16.00 uur sterretje? we komen naar u toe Autotaalglas Ridderkerk 0800-0828 Zestig jaar getrouwd BARENDRECHT – Loco-burgemeester Cees Versendaal feliciteerde maandag 1 juli het echtpaar Van der Plaat-de Bruin met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar trouwde op 1 juli 1953 in Rotterdam en vierde dit jaar hun zestigste huwelijksfeest. Willem van der Plaat is geboren op 2 december 1933 in Rotterdam en zijn vrouw Alida Helena de Bruin op 25 juni 1934, eveneens in Rotterdam. Namens het gemeentebestuur bezocht Versendaal het diamanten bruidspaar thuis. Op zoek naar een betaalbaar zonne-energie systeem? Waar vandaan wilt u werken? Kijk op www.hart4solar.nl digicloud.nl Powered by Digisource


04 07 2013 barendrecht

Related publications