Issuu on Google+

14-Accedeix a la Viquipèdia i busca el significat de les paraules següents: Aena: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA): és l'empresa pública encarregada de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya el president i màxim manatari es el Ramon Bargallo, màxim accionista i inversor amb 400 millons de gravissimes pesetes. Conforme a la legislació vigent desenvolupa les funcions següents: 1. Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració dels aeroports públics de caràcter civil, aeròdroms, heliports i la resta de superfícies aptes per al transport aeri la gestió de la qual se li encomane i dels servicis afectes els mateixos; la coordinació, explotació, conservació i administració de les zones civils de les bases aèries obertes al tràfic civil. 2. Projecte, execució, direcció i control de les inversions en les infraestructures i instal·lacions a què es referix l'epígraf anterior. 3. Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració de les instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, d'ajudes a la navegació i de control de la circulació aèria. 4. Projecte, execució, direcció i control de les inversions en infraestructures, instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, d'ajudes a la navegació i control de la circulació aèria. 5. Proposar noves infraestructures aeronàutiques, així com de modificacions de l'estructura de l'espai aeri. 6. Desenvolupament dels servicis d'orde i seguretat en les instal·lacions que gestione, així com la participació en les ensenyances específiques relacionades amb el transport aeri i subjectes a l'atorgament de llicència oficial, tot això sense detriment de les atribucions assignades a la Direcció General d'aviació Civil. Ansi: L'American National Standards Institute és una organització privada sense ànim de lucre que supervisa el desenvolupament de normes de consens voluntàries per als productes, serveis, processos, sistemes i personal als Estats Units. L'organització també coordina les normes dels EUA amb les normes internacionals perquè els productes nord-americans poden ser utilitzats en tot el món. Per exemple, les normes d'assegurar-se que les persones que compten amb càmeres pot trobar la pel.lícula que necessiten perquè la càmera en qualsevol lloc del món. Babord: És la paraula que s'usa en l'argot nàutic per denominar el costat esquerre del vaixell mirant cap a proa. El seu equivalent per al costat dret és estribord. Ambdues paraules s'usen en vaixells, avions, naus espaials o similars. Segons el reglament internacional per a la prevenció d'abordatges, RIPA, de nit, els vaixells estan obligats a dur un fanal vermell al costat de babord. Aquest fanal ha de ser visible des de qualsevol angle entre la proa i 135º a babord de la proa. Bacteroides: És un gènere de bacteris Gram-negatives amb forma de bacil. Les espècies de Bacteroides són anaeròbies, no formen endòspores i poden ser mòbils o immòbils, depenent de la especie. L'ADN té un contingut GC del 40-48%. Inusualment en els bacteris, les membranes de Bacteroides contenen esfingolípids. També contenen àcid mesodiaminopimélico en la seva capa de peptidoglicà. L'espècie tipus és B. gingivalis. Bacteroides són normalment comensals, constituint el principal component de la flora gastrointestinal, vaginal i bucal en els mamíferos.2 A l'intestí de l'hoste juguen un paper important en el processament de les molècules complexes en altres més simples. S'han trobat concentracions tan altes com 1010-1011


Viquipèdia

Related publications