Kapitaal en vermogen aan het werk - Bouwstenen voor beleid

Page 1

Kapitaal en vermogen aan het werk Bouwstenen voor beleid In Kapitaal en vermogen aan het werk staat vooral de financiële beoordeling van het vermogen centraal en wordt uitgelegd waarom bij dit alles het begrip kapitaal het vertrekpunt vormt. Financiële oordelen gaan ook in het onderwijs soms ongewild domineren. Deze oordelen hebben zeker hun waarde, maar het financiële domein blijft dienstbaar aan onderwijs. In de brochure reikt de PO-Raad daarom een houvast aan om vanuit kapitaalsperspectief de financiële kwaliteiten en noodzakelijkheden van vermogen te beoordelen. De brochure nodigt uit om van een meer algemene financiële beoordeling te komen tot een oordeel dat financieel hout snijdt, en tegelijkertijd rekening houdt met de doelen van uw scholen. ISBN: 978-90-820164-0-6

Varrolaan 60 Postbus 85246 3508 AE Utrecht T 030 3100 933 www.poraad.nl info@poraad.nl

Kapitaal en vermogen aan het werk Bouwstenen voor beleid

De brochure Kapitaal en vermogen aan het werk biedt bestuurders en interne toezichthouders houvast bij het analyseren en beoordelen van de omvang, samenstelling en noodzakelijkheid van het binnen de onderwijsinstelling werkzame vermogen. Ook vermogen dient immers op een effectieve en verantwoorde wijze te worden ingezet voor de realisatie van goed onderwijs. Een doordachte analyse en beoordeling maken het beter mogelijk om een meerjarig en consistent vermogensbeleid te voeren en draagt bij aan een constructieve dialoog met externe toezichthouders. Ook het intern toezicht en de Inspectie van het Onderwijs ziet immers erop toe dat het door schoolbesturen aangehouden vermogen in redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering en dat de bekostiging doelmatig wordt besteed.

Eerst kiezen, dan delen

Kapitaal en vermogen aan het werk Bouwstenen voor beleid