Book Of Luxury Design 2014 demo (pub)

Page 1

BookofLuxury

D

E

S

I

G

N

Księga hedonistów i miłośniKów dobrej marKi K ata l o g

p i ę K n y c h

p r z e d m i o t ó w

i

l u K s u s o w y c h

m i e j s c

the booK for hedonists and good brands' lovers t h e

c ata l o g u e

o f

b e a u t i f u l

o b j e c t s

a n d

l u x u r i o u s

p l a c e s


Forma, która olśniewa. Nowa Klasa CLS Coupé i Shooting Brake. Są samochody, od których bije prawdziwy blask. Właśnie taka jest nowa Klasa CLS. Aktywne reflektory światłowodowe MULTIBEAM LED (opcja wyposażenia) to element, który nadaje styl całej sylwetce samochodu. Dzięki nim CLS Coupé i CLS Shooting Brake kolejny raz stają się ikonami designu. To arcydzieła motoryzacji: luksusowe, drapieżne, nieodparcie piękne.

A Daimler Brand

www.mercedes-benz.pl

Klasa CLS 220 BlueTEC w wersji Coupé i Shooting Brake w ofercie Lease&Drive Basic dla przedsiębiorców: rata miesięczna – 3499 PLN netto, wpłata własna – 10%, okres umowy – 48 miesięcy, przebieg całkowity – 80 000 km. Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.


- Klasa CLS KlasaCoupé CLS Coupé 220 BlueTEC 220 BlueTEC – zużycie – zużycie paliwapaliwa (średnio) (średnio) – 4,7 l/100 – 4,7 l/100 km, emisja km, emisja CO2 (średnio) CO2 (średnio) – 122 –g/km. 122 g/km. Klasa CLS KlasaShooting CLS Shooting Brake 220 BrakeBlueTEC 220 BlueTEC – zużycie – zużycie paliwapaliwa (średnio) (średnio) – 4,9 l/100 – 4,9 l/100 km, emisja km, emisja CO2 (średnio) CO2 (średnio) – 127 –g/km. 127 g/km.


design 2

design to PojęCie bardZo sZeroKie i trudne do Zdefiniowania.

design is a very broad notion which is difficult to define.

design to sposób myślenia. Ktoś mógłby pomyśleć – doniczka? Co w niej designerskiego? a jednak można stworzyć projekt doniczki i otrzymać za to prestiżową nagrodę red dot. Projektować da się bowiem wszystko: mieszkanie, sukienkę, samochód… a nawet jedzenie. Przedmioty użytkowe, ale i dzieła sztuki. design często kojarzy się także z luksusem. a jak luksus, to brera. brera to najbardziej ekskluzywna dzielnica mediolanu. tu swoje showroomy mają najdroższe i najbardziej pożądane meblowe i modowe marki świata. w czasie milan design week każdego wieczoru odbywają się interesujące premiery, a także mniej formalne spotkania biznesowe. można odwiedzać wystawy organizowane w apartamentach, pałacach, halach czy garażach. luksus i design są sobie bardzo bliskie, dlatego postanowiliśmy stworzyć katalog pięknych przedmiotów i wyjątkowych miejsc. oddaję w Państwa ręce book of luxury design, przewodnik po pięknym świecie. Zapraszam do lektury i życzę wielu inspiracji.

design is a way of thinking. one would think – a plant pot? what is so “design” about it? and yet, one can design a plant pot and receive a prestigious red dot design award for it. anything can be designed: an apartment, a dress, a car...even food. functional objects but also works of art. we often associate design with luxury. and when we think of luxury, the first place that comes to our mind is brera, the most luxurious district of milan. that’s where the most desired brands in the world of furniture and fashion have their showrooms. this is where interesting premieres and less formal business meetings take place during the milan design week. one can visit exhibitions organized in apartments, palaces, halls or garages. luxury and design are very close to each other. therefore, we have decided to create a catalogue of beautiful objects and unique places. i would like to present to you book of luxury design, a guide to the beautiful world. You are welcome to read it and get inspired.

BOOKOFLUXURY DESIGN

fot. / Photo. Monika Olszewska, www.the-t-shirt-issue.com

Wioletta podgórska redaKtor naCZelna the edtitor-in-chief


A 3-d attempt to capture various phases of a flying bird, inspired by pioneering worKs by a photographer eadweard muybridge. this is an avand-gard, uncompromising and modern tribute to the possibilities of modern technology, an affirmation of human imagination, and an opening of a new, experimental path in clothes design.

3

trójwYmiarowa Próba uChwYCenia KolejnYCh faZ ruChu PtaKa w loCie, ZainsPirowana PioniersKimi PraCami fotografa eadwearda muYbridge’a. to awangardowY, beZKomPromisowY i nowoCZesnY hołd dla możliwośCi wsPółCZesnej teChnologii, jaK również afirmaCja ludZKiej wYobraźni i otwarCie nowej, eKsPerYmentalnej śCieżKi w dZiedZinie ProjeKtowania ubrań.

EDYTORIAL / EDITORIAL


na oKładCe / on the cover: Bluzka / A T-shirt z serii muybridge pt.2 collection PrOjektu / designed by the t/shirt issue www.the-t-shirt-issue.com.

4

BookofLuxury D

E

S

I

G

N

Zrobili / is made by: wYdawCa publisher

www.essemedia.Pl www.booKofluxurY.Pl faCebooK.Com/booKofluxurY managing direCtor

marCin gabrYsiaK redaKtor naCZelna / the editor-in-chief

wioletta PodgórsKa

dYreKtor artYstYCZna / art director

agata brZeZińsKa marKeting

aneta ChrZanowsKa PePe CommuniCations KoreKta / proofreading

bożena ChYmKowsKa tłumaCZenie / translation

ewa german

wsPółPraCowniCY / partners

Karolina KlimCZaK anna lubertowiCZ-sZtorC

Patroni medialini / media patrons

materiałów nieZamówionYCh nie ZwraCamY. ZastrZegamY sobie Prawo do redagowania i sKraCania nadesłanYCh teKstów. redaKCja nie odPowiada Za treść ZamiesZCZonYCh reKlam. we do not return the materials which are not ordered. we reserve the right to edid and shorten the sent-in texts. the editorial team cannot be held accountable for the adveritising content.

BOOKOFLUXURY DESIGNspis / content red dot Design awarD

6

8

WyWiad z EWą MiErzEjEWską / interview with ewa mierzejewsKa

14

WyWiad z joanną sokołoWską-PrOnOBis / interview with joanna soKołowsKa-pronobis

20

e-luksus / e-luxury

24

WyWiad z Moniką józEfoWicz / interview with moniKa józefowicz

28

WyWiad z joanną sarapatą / interview with joanna sarapata

32

od środka / from the inside

35

Wokół sMaku / around taste

51

z ulicy / from the street

73

Dla zaBawy / for the fun of it

89

dla ciała / for the body

99

wywiaD z rOBerteM MajkuteM / interview with robert majKut

WyWiad z WłaściciElaMi Marki Malafor / an interview with the owners of malafor brand

WyWiad z paWłEM GrunErtEM / interview with paweł grunert

WyWiad z jackiEM rEkuciEM / interview with jacKiem reKuciem

WyWiad z duEtEM paprocki&BrzozoWski / interview with a duo paprocKi&brzozowsKi

laMPa VOrtex chandEliEr projEktu zahy hadid, jEdEn z uluBionych przEdMiotóW rOBerta Ma jkuta the “vortex chandelier” lamp by zaha hadid is one of robert majKut’s favourite objects str. / page 36

KrZesło lounge Chair raYa i Charlesa eamesów str. 16

fotEl ad-hoc jEan-Marie MassauD dla ViccarBE the “ad-hoc” armchair by jean-marie massaud for viccarbe str. / page 73

Dla Duszy / for the soul 113

WyWiad z paolą coloMBari / interview with paola colombari

W podróży / when travelling 121 WyWiad z alicją trusiEWicz / interview with alicja trusiewicz

BOOKOFLUXURY DESIGN

MarchitEktka – projEkt Wnętrza interior design by marchiteKtKa str. / page 86


kolEkcja BriccolE VEnEzia to hołd dla upłyWa jącEGo czasu briccole venezia collection is a tribute to the passing time. str. / page 18

kanaPa Marki PriMaVera a sofa by primavera str. / page 48

BanG & olufsEn to połączEniE na jWyższEj jakości tEchnoloGii i dEsiGnu bang & olufsen is the combination of finest technology and design str. / page 46

fortEpian araBesque stEinWay&sons w 2014 rOku otrzyMał WyróżniEniE reD DOt Design awarDs the “arabesque” piano by steinway&sons received a red dot design award in 2014 str. / page 10

the “lounge chair” by ray and charles eames page 16

laMPa knOt ingO Maurera the “Knot” lamp by ingo maurer str. / page 102

kolEkcja Maison Valentina maison valentina collection str. / page 47

SPIS treści/ CONTENT

7


36

lamPa vortex Chandelier ZahY hadid “vortex chandelier”, a lamp by zaha hadid

BOOKOFLUXURY DESIGN


robert Ma Jkut – jeden Z na jsłYnniejsZYCh obeCnie PolsKiCh designerów, a taKże antroPolog KulturY, biZnesmen i humanista. jego stYl to PołĄCZenie formalnego designu Z innowaCYjnośCiĄ i nowoCZesnYmi teChnologiami Z uwZględnieniem ram KulturowYCh i KonteKstu sPołeCZnego.

pRawo do luksusu niE Można Być doBryM projEktantEM, niE rozuMiEjąc człoWiEka i śWiata – rOzMOwa z rOBerteM Ma jkuteM, DesignereM i PrOjektanteM.

fot. / Photo. courtesy of Zumtobel lighting

w którym momencie projektowanie użytkowe zaczyna zasługiwać na miano designu, a kiedy z kolei design staje się sztuką? Większość otaczającego nas świata, poza tym, co stworzyła natura, jest przejawem ludzkiej kreacji, sprawczości, która jest konsekwencją potrzeby i sposobu jej zaspokojenia. nie oznacza to wcale, że w każdym z takich przypadków mamy do czynienia z designem. design to świadome przeanalizowanie zagadnienia, którego efektem jest świadome kreowanie rozwiązań przemyślane pod względem funkcjonalnym, materiałowym, estetycznym, budżetowym, rynkowym i pod względem konsekwencji środowiskowych i sensu powstawania. to rodzaj odpowiedzialnego kształtowania formalnego, które za ważny cel uznaje także pozaużytkowe racje. to dosyć enigmatycznie brzmiące stwierdzenie mówi o tym, że mamy do czynienia z pełną analizą i świadomością tego, że tworzenie rzeczy wpływa na nasz świat, nasze środowisko, jakość naszej przestrzeni – od widelca po samolot. z tej perspektywy design zajmuje ważne i znaczące miejsce w kształtowaniu naszej rzeczywistości. tak go pojmuję i uprawiam. design bywa jednak traktowany jako modne zjawisko stylizowania rzeczy błędnie interpretowane jako design. to wypacza i zniekształca jego rolę i odpowiedzialność. Wydaje mi się, że design, operując ideami, własną rozterką i próbą redefinicji, stanął na pograniczu sztuki, badając również swoje granice. to bardzo piękne i czasem niezwykle poetyckie działania – będące znacznie dalej znaczeniowo od projektowania pralki. definiuje się pan jako humanista. co to dla pana oznacza i jak wpływa na pańskie podejście do projektowania? nie można być dobrym projektantem, nie rozumiejąc człowieka i świata. jeśli więc tak pojmujemy humanizm, czyli naukę, w centrum której znajduje się człowiek, z całym jego bogactwem, pięknem, ułomnością, brudem, problemami, determinantami i ambicjami, to design w ogóle jest dyscypliną na wskroś humanistyczną. jak socjologia, filozofia, kulturoznawstwo. tylko taki ogląd społecznych procesów, zmian i ludzkiej ewolucji potrafi nas właściwie umiejscowić w naszej roli jako designerów. nie wyobrażam sobie tego inaczej.

czy luksus jest prawem czy przywilejem? czy uważa pan, że to słowo może budzić negatywne konotacje? czy słusznie? jak to zmienić? a kto lub co dawać by miało prawo do luksusu? kto przyznaje ten przywilej? ciśnie się na usta odpowiedź – pieniądze. i jest w tym przewrotna droga do jego definicji. W mojej ocenie, luksusowe jest coś, co nie przychodzi łatwo ani łatwe w posiadaniu nie jest. nierozerwalnie łączy się on z szeregiem przymiotników, jak unikalność, wyjątkowość, jednostkowość, ekskluzywność. Ekskluzywne jest bycie na koncercie rolling stonesów dla 10 osób, a luksusowy może być samolot. oznacza to jednak w jednym i drugim przypadku szczególny rodzaj przywileju doświadczania, posiadania czegoś wyjątkowego, nie zawsze, choć zazwyczaj związanego ze stanem posiadania. luksus bywa grzeszny, moralnie naganny tylko wtedy, gdy pozostaje niewzruszenie ślepy na krzywdę, którą wyrządza lub z którą nic nie robi. samo posiadanie nie jest wadą, nie jest w żadnym stopniu naganne. dobra luksusowe były, są i będą, tak jak zawsze istniały różnice w posiadaniu i jak zawsze istniała potrzeba tworzenia rzeczy niezwykłych, pięknych i unikatowych, jak np. biżuterii czy architektury. luksus jest dobry, luksus jest przyjemny. to my jako ludzie możemy jedynie zgubić się w jego pragnieniu lub realizacji. jaki jest pański ulubiony przedmiot? posiadany, wymarzony, podpatrzony, a może ceniony za wspomnienia i walory użytkowe? hmm… elektryczny samochód w wydaniu tesli, absolutny klasyk fotel lounge chair Eames, nowojorskie art deco, akcesoria Gaia & Gino, iMac zwłaszcza ostatni, willa dupli. casa w ludwigsburgu, lampa Vortex chandelier zahy hadid…. w ogóle uwielbiam nowoczesność i technologiczne nowości. jest więc tych ulubionych przedmiotów na mojej liście wiele. Mam swoje ulubione samochody, ale i pisaki do rysowania. lubię niektóre meble, a nawet całe marki i kolory – choć inne w projektach, a inne prywatnie w domu, mam swoje ulubione materiały, a nawet kształty. ale są dwie rzeczy, które uznaję za luksusowe i które lubię bardzo – poczucie wolności i czas. to ostatnio i nie tylko dla mnie najbardziej luksusowe z dóbr.

OD środka / FROM THE INSIDE

37


robert Ma Jkut – one of the most renowned ContemPorarY Polish designers, also a Culture anthroPologist, a businessman, and a humanist. his stYle Combines formal design with innovative CharaCter, modern teChnologies with Consideration of Cultural ConstriCtions and soCial Context.

38

the right to Luxury you can’t be a good designer if you don’t understand a man and the world – an interview with robert majKut, a designer and an interior designer. when does the creation of functional objects deserve to be called ”design”, and when does design become art? Most objects which surround us, apart from what is created by nature, are an expression of human creation which results from our needs, and is the way to satisfy them. it doesn’t mean however that all these cases are the manifestations of design. design is a conscious analysis of an issue, which results in a conscious creation of solutions which are wellthought-out in terms of various aspects: functional one, material one, aesthetic one, budgetary one, and market one, as well as the environmental consequences, and the sense of creation. it’s a way of responsible formal creation whose important aims are other than functional. this quite enigmatically sounding definition states that in case of ”design” we deal with a full analysis and awareness of the fact that creating things influences the world, our environment, the quality of our space – starting from a fork to an airplane. looking at design from this perspective we see how important it is in shaping our reality. that’s how i see design and how i design. however, it happens so that design is treated as a trendy phenomenon of stylizing things, which is a wrong interpretation. this distorts its role and responsibility. it seems that design with its ideology, dilemmas, and the attempt to redefine things has reached the borderline with art, and it continues to further explore its borders. this is a very beautiful, sometimes even poetic idea, and it’s a lot more meaningful than designing a washing machine. you define yourself as a humanist. what does it mean to you, and how does it influence your approach to designing? you can’t be a good designer without understanding a man and the world. if that’s the way we perceive humanism – as the science whose centre is a man with all diversity, beauty, weaknesses, filth, problems, determinants, and ambitions, then design can be defined as a totally humanistic discipline, equal to sociology, philosophy, and culture studies. only this way of looking at social processes, changes, human evolution can precisely define our role as designers. i can’t imagine it differently.

is luxury our right or our privilege? do you believe that this word can arouse negative connotations? is this fair? how to change it? and who or what could give the right to luxury? Who grants this privilige? the only answer that comes to my mind is – money. and here is the perverse key to definine luxury. in my opinion, all things which are not easily accessible, and are not easy to possess can be defined as luxurious. it’s inseparably connected with many attributes, such as uniqueness, individuality, exclusiveness. it’s exclusive to participate in a concert of rolling stones for ten people, and an airplane, on the other hand, is an example of something luxurious. in both cases we deal with a special privilege of experiencing or possessing extraordinary things, which often results from an appropriate material status. luxury is sinful, morally reprehensible only when it remains blind to the harm it does, or when it ignores it. possessing something is not a weakness. it’s not negative. luxury goods have always existed, and they will continue to exist. the same refers to material differences between people, and the need to create exceptional, beautiful, and unique objects, eg. jewellery, architecture. luxury is good, luxury is nice. it’s people who can get lost in the desire of luxury or the realization of it. what is your favourite object – one that you own, a dream one, one that you noticed somewhere, one with a commemorative value, or one of a great functional value? hmm… tesla electric car, lounge chair by Eames – an absolute classic, art deco accessories from Gaia & Gino from new york, iMac, particularly the latest one, dupli villa. casa in ludwigsburg, Vortex chandelier lamp by zaha hadid…. Generally, i love modernity and technical novelties. therefore, the list of my favourite objects is very long. i have my favourite cars but also my favourite felt-tip pens to draw. i’m fond of certain pieces of furniture, particular brands or colours – obviously my professional and private preferences differ. i also have my favourite materials, and even shapes. however, there are two things which i love and i treat as luxury – the feeling of independence and time. these are, and it’s not only my opinion, some of the most luxurious possessions nowadays.

BOOKOFLUXURY DESIGN


banG & oLufsen historia pErfEkcji the storY of PerfeCtion

46

historia marki rozpoczęła się w 1925 roku, gdy dwóch młodych duńskich inżynierów, peter Bang i svend olufsen, oficjalnie podjęło współpracę. innowacje technologiczne oraz doskonała jakość były tym, co wyróżniało młodych pasjonatów spośród wielu ówczesnych pionierów. produkty B&o od lat 30. cechował silny wpływ bauhausowskiego funkcjonalizmu, wpływ, który później stał się tak charakterystyczny w podejściu Bang & olufsen do wzornictwa i łatwości obsługi. całe portfolio Bang & olufsen pokazało w 1978 roku Muzeum sztuki nowoczesnej w nowym jorku, a we wstępie do wystawy MoMa uhonorowało duńskiego producenta w następujący sposób: „starając się udomowić nagłośnienie, Bang & olufsen wizualnie umniejszył techniczne aspekty swoich komponentów, czyniąc je wirtualnymi abstrakcjami przypisanych im funkcji. są to także przedmioty piękne same w sobie.”

the brand’s history started in 1925 when two young danish engineers, peter Bang and svend olufsen officially started their collaboration. technologically innovative character and perfect quality were the distinctive features of the products of these two enthusiasts which singled them out among other pioneers at that time. since the 30’s B&o products have been characterized by a strong influence of the Bauhaus style’s functionality, which later became a distinctive feature of Bang & olufsen’s approach to design and user-friendliness. the complete portfolio of Bang & olufsen’s products was exhibited in 1978 in new york’s Museum of Modern art. in the introduction to the exhibition, MoMa honoured the danish producer in the following words: ‘’With an attempt to domesticate a sound system, Bang & olufsen visually reduced the technical dimensions of their components making them virtual abstractions of the functionalities they represent. they are entirely beautiful objects.”

aDres/aDDress ul. piękna 18, 00-549 WarszaWa tEl. 22 375 69 75

centrum@beostores.com www.bang-olufsen.com

BOOKOFLUXURY DESIGN


maison VaLentina pErfEkcyjna ł a ziEnka a PerfeCt bathroom niewiele jest rzeczy tak przyjemnych, jak relaksująca kąpiel w perfekcyjnie urządzonej łazience po męczącym dniu. nowa kolekcja Maison Valentina to sposób na nadanie temu nadzwyczaj ważnemu pomieszczeniu unikalnego charakteru. połączenie marmuru, szlachetnych metali i klasycznych kolorów z nowoczesnym designem zachwyci każdego miłośnika niezwykłych projektów. nowa kolekcja obejmuje wanny, umywalki, oświetlenie oraz lustra w niepospolitych kształtach i oryginalnej formie. nazwy elementów – koi, lapiaz czy symphony – odzwierciedlają inspirację twórców Maison Valentina nieskończonym pięknem natury i kultury. każdy element wykonywany jest ręcznie przez najwyższej klasy rzemieślników i z najlepszej jakości luksusowych materiałów. premiera kolekcji odbędzie się w paryżu podczas targów Maison&objet 2015.

few things in the world can be compared to the pleasure of a relaxing bath after a day of hard work, especially in an ideally designed bathroom. new Maison Valentina collection is a perfect way to give this very important space a unique character and a touch of luxury. the combination of marble, precious metals and classic colours with modern design will delight any lover of unusual projects. the new collection includes: bathtubs, sinks, lighting and mirrors in extraordinary shapes and original forms. names of the pieces – koi, lapiaz or symphony – reflect the immense beauty of nature and culture that inspired their designers. Each piece is hand-made by the best artisans from the highest quality materials. Maison Valentina is going to have its premiere in paris during Maison&objet 2015.

aDres/aDDress rua particular dE rEGuEirais nº 33 4435-379 rio tinto, portuGalia info@maisonvalentina.net, tEl: +351 917 970 713

www.maisonvalentina.net

OD środka / FROM THE INSIDE

47


the prime z Miłości do WłoskiEGo dEsiGnu out of love for italian design

50

na mapie stolicy pojawiło się nowe wyjątkowe miejsce: the prime. zlokalizowany w prestiżowym sercu Warszawy showroom zrodził się z zamiłowania właścicielki, Grażyny Magrini, do włoskiego designu. prezentowane marki są dobrane według starannego klucza: niewielkie, rodzinne manufaktury z tradycją. dzięki temu ich dzieła są w pełni spersonalizowane, od rozmiaru począwszy, poprzez rodzaje tkanin czy skór, na wyborze szwów i kolorze nici skończywszy. lokalni producenci z odwagą podejmują współpracę z najbardziej uznanymi projektantami świata, jak paola navone, patricia urquiola, Massimo castagna, ferrucio laviani, karim rashid, phillipe starck. preferowany przez nich styl nowoczesnej klasyki sprawia, iż oferta the prime jest spójna, kompletna i dostosowana do każdego typu wnętrz, a w showroomie można poczuć atmosferę podobnych miejsc w Mediolanie czy nowym jorku.

a new and unique place has appeared on the map of Warsaw – the prime. a showroom located in the prestigious heart of Warsaw has been created by Grażyna Magrini, out of the owner’s love for italian design. the presented brands have been carefully selected following a certain principle: small-size, family manufactories with tradition. thanks to it, their activities are completely personalized; starting with the size, through the selection of fabrics and leather kinds, the choice of seams, and the colour of threads. local producers courageously collaborate with the most renowned international designers, such as paola navone, patricia urquiola, Massimo castagna, ferrucio laviani, karim rashid, and philippe starck. their preferred modern classic style makes the prime’s offer coherent, complete, and adjusted to any type of interior, and when visiting the company one can feel the atmosphere of western furniture showrooms.

aDres/aDDress rEzydEncja foksal ul. kopErnika 5, lok. 4a 00-367 warszawa

BOOKOFLUXURY DESIGN


5080

aDres/address bsh sPrZęt gosPodarstwa domowego sP. Z o.o. al. jeroZolimsKie 183 02-222 warsZawa

informacja@bshg.com

tel. 801 191 535

BOOKOFLUXURY DESIGN


gaggenau KuChnia, w Której luKsus sPotYKa się Z naturalnośCiĄ luxurY meets naturalness, the differenCe is gaggenau marka gaggenau istnieje na rynku od ponad 330 lat i specjalizuje się w wytwarzaniu jedynego w swoim rodzaju profesjonalnego sprzętu do zabudowy przeznaczonego dla domowych kuchni. bazując na tradycji dobrego rzemiosła tworzy niepowtarzalne urządzenia, które wyznaczają nowe standardy i inspirują mistrzów sztuki kulinarnej. od trzech wieków jest niekwestionowanym liderem w kreowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. na swoim koncie ma ponad 300 patentów, które w istotny sposób przyczyniły się do postępu w dziedzinie wyposażenia kuchni. ekskluzywne produkty agd marki gaggenau to idealne połączenie nowoczesnej technologii, szlachetnych materiałów i ponadczasowego wzornictwa. w codziennym poszukiwaniu ideału na miarę indywidualnych potrzeb markę gaggenau inspirują czołowi szefowie kuchni z całego świata. Każdy kucharz wie, że dania można przygotować na wiele sposobów. gotowanie, pieczenie, smażenie, grillowanie, duszenie, gotowanie na parze pozwalają uzyskać najrozmaitsze smaki. w piekarnikach z serii 400 znajdują się zarówno te tradycyjne, jak i parowe, z możliwością pieczenia na kamieniu lub z wykorzystaniem obrotowego rusztu. indywidualne preferencje klientów uwzględniono nawet w elementach zewnętrznych produktu. Piekarniki z serii 200 to połączenie bezkompromisowej jakości oraz innowacyjnej funkcjonalności. te produkty spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagającego szefa kuchni. w ofercie dostępne są aż 3 wersje kolorystyczne frontów: anthracite, metallic, silver. fronty idealnie komponują się z zabudową meblową. wszystko po to, aby całość doskonale odpowiadała potrzebom użytkownika. gaggenau oferuje kulinarną podróż do najdalszych zakątków świata: modułowe płyty vario pozwalają odkryć najrozmaitsze style gotowania – czy będzie to amerykański grill, chiński wok czy japońska płyta teppan Yaki. wybierając spośród 16 dostępnych modeli stworzysz indywidualnie skomponowany zestaw sprzętów, skrojony na miarę potrzeb szefa kuchni. odbądź niezwykłą podróż do świata marki gaggenau.

sKładniKi emalii we wnętrZaCh PieKarniKów sĄ miesZane Zgodnie Z reCePturĄ, Która PoZostaje tajemniCĄ PrZedsiębiorstwa. the contents of the enamel paint in the ovens’ interiors is mixed according to the formula which remains the top secret of the manufacturer.

gaggenau brand has existed on the market for over 330 years, and it specializes in the production of unique professional built-in kitchen appliances for home kitchens. basing on the tradition of good craft, it creates innovative appliances which set new standards and inspire masters of culinary art. it is an unquestioned leader in creating and implementing new solutions. it holds over 300 patents which have contributed to the progress in a field of kitchen equipment. luxury white goods from gaggenau are the perfect combination of top-of-the-range technology, refined materials, and timeless design. in every day search for ideal, cut out for individual needs, gaggenau is inspired by top chefs from around the world. each cook perfectly knows that every dish can be prepared in various ways. cooking, roasting, frying, grilling, stewing, baking, steaming let us bring out the variety of flavours. the ovens from the series 400 include the traditional ones, as well as steam ovens, the ones with a baking stone or a rotating gridiron. our clients’ individual preferences are taken into account even in the products’ exterior elements – there is a possibility of building in the appliances vertically or horizontally, but also each customer has a choice of placing a control panel (upper or lower part of the kitchen front). ovens from the series 200 combine uncompromising quality and innovative functionalities. these exceptional products meet the expectations of the most demanding chefs. our offer includes three colour versions of kitchen fronts: anthracite, metalic and silver. fronts perfectly fit the furniture, and each user can choose the side of the oven’s door opening. gaggenau offers the culinary journey to the remote parts of the world: vario modular cooktops will let you discover various cooking styles – an american style barbecue, a chinese wok, or a japanese teppan yaki cooktop. choosing from 16 available models you can individually arrange a set of kitchen appliances fit for a professional chef. go on a journey to the world of gaggenau brand – feel the difference.

do ProduKCji PłYt vario stosowane sĄ wYłĄCZnie materiałY długotrwałe: stal sZlaChetna, mosiĄdZ, żeliwo, emalia i sZKło. in the production of vario cooKtops only resistant materials, such as stainless steel, brass, grey cast, enamel and glass are used.

wokół smaku / AROUND THE TASTE

59


siemens 60

siemens to marka, która inspiruje i zachwyca. już od ponad 150 lat produkuje urządzenia gospodarstwa domowego w duchu koncepcji założyciela firmy, wernera von siemens: „wyręczyć ludzi w codziennych obowiązkach”. marka siemens oferuje sprzęt agd bogaty w zadziwiające innowacje, przeznaczony dla osób prowadzących aktywny styl życia i wciąż poszukujących nowych wrażeń. Zaawansowana technologia isensoric zastosowana w pralkach i suszarkach to zapowiedź przyszłości, w której inteligentne urządzenia będą wykonywały za nas większość prac domowych. już dziś inteligentne czujniki precyzyjnie określają wagę załadunku, ilość potrzebnej wody oraz stopień jej zabrudzenia, a wszystkie dane docierają do systemu i-dos, który na tej podstawie automatycznie, z dokładnością do 1 ml, dozuje właściwą ilość płynu do prania. mówiąc o technologii jutra nie sposób nie wspomnieć o niezwykłych płytach indukcyjnych freeinduction. wyeliminowanie zdefiniowanych pól grzania otworzyło nowe prze-

aDres/aDDress bsh sPrZęt gosPodarstwa domowego sP. Z o.o. al. jeroZolimsKie 183 02-222 warsZawa tel. 22 57 27 600

informacja@bshg.com

BOOKOFLUXURY DESIGN

strzenie dla kulinarnej fantazji każdego z nas. inteligentne płyty najnowszej generacji automatycznie rozpoznają kształt i wielkość naczyń, aktywując osobne sterowanie dla każdego z nich, a co istotne, kontrola ustawień towarzyszy naczyniom przez cały czas pracy, nawet po ich przesunięciu. również ze zwykłej zmywarki marka siemens potrafiła stworzyć prawdziwy przedmiot pożądania. dzięki funkcji emotionlight wbudowane w drzwi diody emitują delikatne, niebieskie światło, które nadaje wnętrzu zmywarki futurystyczny wygląd, a system bezuchwytowej obsługi drzwi door assist umożliwia łatwe i wygodne otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie frontu. Każdy element tych wyjątkowych urządzeń jest dowodem na to, że przyszłość zaczyna się już dziś. nic więc dziwnego, że produkty agd marki siemens regularnie nagradzane są przez niemiecki instytut design Zentrum za najwyższe standardy wzornicze, co stanowi uznanie nie tylko dla ich piękna i stylistyki, ale również funkcjonalności, niezawodności i komfortu użytkowania.


siemens inspires and delights. for over 150 years it’s been a producer of home appliances‚ ’which are to help people in their daily household duties’, according to the concept of werner von siemens, the company’s founder. siemens produces home appliances renowned for their surprising innovations, designed for active people still searching for new sensations. the advanced isensoric technology applied in washing machines and tumble dryers forecasts the future when intelligent home appliances will be doing most of the housework. even today, intelligent sensors precisely specify the wash weight, the amount of needed water, the degree of dirt. all the information is then transfered to the i-dos system, which automatically doses the right amount of washing liquid up to 1 ml. speaking of the future, it’s worth mentioning the unusual freeinduction cooktops. eliminating defined cooking surfaces opened up new possibilities for culinary fantasies of each individual. intelligent induction cooktops automati-

cally recognize cookware’s shape and size, activating its independent control. and most importantly, the setting control accompanies the cookware all the time, even when moved to another position. even an ordinary dishwasher from siemens has become a real object of desire. thanks to the emotionlight functionality, diodes built in the dishwasher’s doors emit delicate blue light which gives its interior a futuristic look. the door assist system of effortless, handle-free door opening guarantees easy and comfortable door opening by gentle pushing the front. every element of these exceptional appliances is a proof that the future is starting today. no doubt that the home appliances from siemens are regularly awarded by the german design zentrum institute for the highest design standards, which means the recognition for the products’ beauty and style, their functionality, reliability, and comfort of work.

61

wokół smaku / AROUND THE TASTE


buGatti ponadczasoWy Włoski dEsiGn timeless italian design

66

firma Bugatti ma długą tradycję. założona w 1923 roku we włoskim miasteczku lumezzane, od zarania była firmą rodzinną i taką pozostała. jest wierna niepowtarzalnemu stylowi włoskiego designu, harmonijnie łącząc rzemiosło ręczne ze współczesną technologią. znane na całym świecie wyroby Bugatti są ponadczasowe, eleganckie i funkcjonalne. szczególnie wyrafinowanym designem wyróżnia się linia luksusowych sprzętów aGd marki Bugatti, wypuszczona pod wiele mówiącą nazwą indiVidual. serię tworzą blender Vela, czajnik Vera, ekspres ciśnieniowy diva, toster Volo, waga uma i wyciskarka do owoców cytrusowych Vita. sprzęty są zdobione skórą i kryształami swarovskiego. Elegancki i designerski sprzęt elektryczny Bugatti znakomicie nadaje się na luksusowy podarunek i stanowi idealne wykończenie nowoczesnego wnętrza.

Bugatti brand has a long tradition. it was set up in 1923 in an italian town called lemezzane. it was created as a family company and has remained one since then. it is faithful to the unique style of italian design, harmoniously combining handicraft and modern technologies. products from Bugatti, renowned all over the world, are timeless, elegant, and functional. a luxurious line of household appliances from Bugatti launched under a very telling name – indiVidual is distinguished by a particularly sophisticated design. the series is composed of Vela – a blender, Vera – a kettle, diva – an espresso coffee machine, Volo – a toaster, uma – a scale and Vita – a juicer. these kitchen appliances are decorated with leather and swarovski’s crystals. Elegance of these design electrical appliances from Bugatti makes them an ideal luxurious gift and a perfect finish of any modern interior.

aDres/aDDress atra tratkiEWicz sp.j (Wyłączny przEdstaWiciEl BuGatti W polscE) ul. OliwkOwa 3, 04-939 WarszaWa tEl. 22 829 55 28, 660 537 834

www.smakprostoty.pl, www.casabugatti.pl

BOOKOFLUXURY DESIGN


Nie wszystko złoto, co się świeci... www. BookofLuxuRy .pl Informacje z najwyższej półki


82

sotheby’s internationaL reaLty naDMOrski luksus seasiDe luxury niebo i woda, a między nimi dom – oaza relaksu, miejsce spotkań towarzyskich, enklawa dla twórczej pracy. na zachodzie posiadanie prestiżowego apartamentu czy domu nad morzem to nie tylko przejaw luksusu, ale element stylu życia, cieszący się rosnącym zainteresowaniem również w polsce. zaledwie kilka godzin – tylko tyle potrzeba, żeby wyciszyć się i odetchnąć na jednej z europejskich plaż. coraz bardziej rozwinięte połączenia lotnicze i sieci dróg zmieniają charakter nadmorskich lokalizacji. to już nie tylko wakacyjne przystanie, ale miejsca na krótkie i częste ucieczki od codzienności pozwalające w pełni cieszyć się życiem rodzinnym, spotkaniami z przyjaciółmi, gwarantujące ukojenie i spokój potrzebny do pracy. o własnym azylu nad morzem marzy dziś coraz więcej osób, którym zależy na odpowiednim poziomie życia. jak wynika z raportu sotheby’s international realty, niemal połowa wyszukiwań na rynku posiadłości luksusowych dotyczy lokalizacji na wybrzeżu

nadmorska nieruchomość to rozwiązanie nie tylko dla miłośników kąpieli słonecznych i sportów wodnych. unikalna kompozycja zapachów, dźwięków, światła i powietrza zadowoli każdego, kto poszukuje bliskości natury przy jednoczesnym zachowaniu komfortu życia. pod tym względem sezon trwa tu cały rok. i to nie tylko w Grecji, chorwacji, francji czy hiszpanii. Białe plaże, malownicze wydmy i charakterystyczny zapach morskiej bryzy przyciąga nabywców również nad Bałtyk, gdzie powoli rozwija się baza luksusowych nieruchomości. podobnie jak na zachodzie pełnią funkcję nie tylko wakacyjnych domów, ale również inwestycji, które nie znikną z dnia na dzień. a pod nieobecność właścicieli stanowią źródło potencjalnych zysków z wynajmu. Między innymi z tych względów posiadłość czy apartament w jednym z nadmorskich kurortów wybierają ludzie sukcesu, którzy oprócz potrzeby zapewnienia sobie i bliskim wysokiej jakości wypoczynku, chcą zabezpieczyć również finanse rodziny.

BOOKOFLUXURY DESIGN


83

aDres/aDDress poland sothEBy’s intErnational rEalty ul. noWy śWiat 6/12, 00-497 WarszaWa

Sky and water, and between them a house – an oasis of relaxation, a place of social gatherings, an enclave for creative activities. In Western countries owning a prestigious apartment or a house by the sea is not only a manifestation of luxury but also an element of a lifestyle. It’s enjoying greater and greater interest in Poland, too. Only a couple of hours – that’s what you need to calm down and enjoy one of the European beaches. More and more air links and a network of highways are changing the character of seaside locations. They’re not only popular holiday destinations any more, but also places for short and frequent escapes from everyday life. They allow you to enjoy family life, friend reunions, and guarantee comfort, and the peace and quiet needed for work. More and more people who care about a certain level of lifestyle are dreaming of their own retreat. According to Sotheby’s International Realty’s report, almost half of the searches of luxurious properties on the market are the searches of seaside locations.

A seaside property is a solution not only for sunbathing and water sports enthusiasts. A unique combination of scents, sounds, light and air will satisfy everyone who’s looking for closeness to nature and cares about maintaining a comfort of life at the same time. Considering these factors the season lasts here all year long. And we don’t mean only Greece, Croatia, France or Spain. White sand beaches, picteresque dunes, and a characteristic scent of a sea breeze is attracting buyers also to the Baltic sea, where a base of luxurious properties is slowly developing. Similarly to the western standards they play a role not only of holiday homes but also investments which will not disappear from day to day. And during the owners’ absence they can become a source of potential income from rental. Successful people choose one of the seaside houses or apartments for this reason among other things. They want to guarantee themselves and their nearest and dearest a high quality of leisure, and secure the family finances. z ulicy / FROM THE STREET


marchitektka aDres/aDDress

86

MarchitEktka, Marta MiklaszEWska ul. narwik 24/41, 01-471 WarszaWa, tEl: 508 304 503 EMail: m.miklaszewska@marchitektka.com

www.marchitektka.com

MarchitEktka zapEWnia kliEntoWi pEłną usłuGę: od WstępnEGo poMysłu do zakończEnia. firma Marchitektka istnieje od 2013 roku. sama firma jest zatem młoda, ale jej założycielka, Marta Miklaszewska, może się pochwalić dużym doświadczeniem. po ukończeniu wydziału architektury i urbanistyki przy politechnice Warszawskiej założyła pierwsze samodzielne studio projektowe w 2006 roku. tak odkryła w sobie pasję projektowania wnętrz w sposób niebanalny, zindywidualizowany i dopracowany w każdym szczególe. Marta Miklaszewska poświęca swój talent

i uwagę zarówno wnętrzom prywatnym, jak i komercyjnym i publicznym. prowadzi również doradztwo i konsultacje przy zakupie mieszkań, jak również przy wynajmie lokali użytkowych. a jakby tego było mało, w zakresie jej zainteresowań leżą również designerskie metamorfozy oraz tzw. „home staging”, czyli przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź wynajmu. Właścicielka firmy Marchitektka zapewnia nadzór autorski nad wszystkimi swoimi projektami, co oznacza

BOOKOFLUXURY DESIGN

przeprowadzenie klienta przez cały proces: od momentu zasygnalizowania pierwszego pomysłu po wręczenie kluczy do gotowej realizacji. do projektu angażowani są wyłącznie sprawdzeni profesjonaliści: ekipy budowlane, podwykonawcy, branżyści i dostawcy. doświadczenie, profesjonalizm i smak Marty Miklaszewskiej to gwarancja, że gotowe wnętrze będzie idealnie dopasowane do potrzeb i indywidualnego gustu klienta.


marChiteKtKa offers their Clients full serviCe: from a ProjeCt’s draft to the final stage.

87

Marchitektka was set up in 2013. The company itself is fresh on the market, but its founder, Marta Miklaszewska, is very experienced. After graduation from the Warsaw Technical University, the Faculty of Architecture and Urban Studies she set up in 2006 her first independent interior design studio. That’s how she discovered her passion for original, individualized interior design carefully refined in every detail.

Marta Miklaszewska dedicates her talent to designing private interiors, but also commercial and public ones. She also offers a consulting service and advice when purchasing a flat or renting a business establishment. Besides, she’s also fond of design metamorphosis of places or home staging, that is the preparation of real estate for sale or rent. The company’s owner guarantees her personal supervision over each individual project, which means assisting

a client through the complete process: from the first idea to the final stage of handing in the keys to the new interior. She cooperates only with reliable professionals: crews of construction workers, subcontractors, professionals from various fields and suppliers. Marta Miklaszewska’s experience, professionalism and good taste are the guarantee that the ready interior will ideally meet a client’s individual needs and suit their tastes. z ulicy / FROM THE STREET


fot. / Photo. materiały prasowe empty room

dla zabawy / for the fun of it

słodKi i ZabawnY KoniK little horse – KrYsZtałowa minirZeźba Z KoleKCji minimals, baCCarat, dostęPna w galerii niuans the ”little horse”, a cute and lovely crystal minisculpture from minimals collection by baccarat, available in niuans gallery


space time! kiDs on the moon kolEkcja jEsiEń - ziMa 2014/15 autumn/winter ColleCtion 2014/15 this winter kids on the moon take us on a journey in space and time. Minimal simplicity of design is paired with softness and cosiness of fabrics. the world in spacE tiME! is seen in 4 dimensions. 3-d is represented by geometrical shapes of ponchos and vests, sculptured skirts and soft padded quilts. time warps and the feeling of déjà vu represent time – the 4th dimension. Everything seems familiar and new at the same time – because fashion is a continuous journey into space and time! the dominant colours of kids on the Moon aW2014/15 collection are greys, grey melange, blues and honey. fabrics include padded and non-padded quilts, striped cotton, organic denim (pale and dark), jersey and tulle.

fot./Photo. Pszemek dzienis, set design: natalia Kacper mleczak

96

zimowa kolekcja kids on the moon spacE tiME! to zaproszenie do podróży w czasie i przestrzeni. Minimalistyczne kroje zestawione są z mięsistymi materiałami. Geometryczne formy spotykają się z charakterystycznymi dla marki krojami i wzorami. inspiracji szukać należy w świecie przestrzennych relacji i ... podróży w czasie. świat staje się czterowymiarowy. Geometryczne fasony jesiennych ponczo i minimalistycznych kamizelek, mięsiste, sprawiające wrażenie wyrzeźbionych formy spódniczek oraz nadające strukturę pikowania to świat 3-d. czwartego wymiaru dodają zabawy z czasem, efekt deja vu. Wśród kolorów w tym sezonie znajdziemy szarości, melanże, odcienie niebieskiego oraz ciepły kolor miodu. tkaniny w najnowszej kolekcji kids on the moon to przede wszystkim pikowane, mięsiste bawełny, dzianiny, organiczny denim oraz tiul.

aDres/aDDress

moon@kidsonthemoon.com, www.kidsonthemoon.com

BOOKOFLUXURY DESIGN


10 0

KrZesło PhiliPPe’a starCKa a chair by philippe starcK

BOOKOFLUXURY DESIGN


paprocki&brzozoWski – absolwenCi wYdZiału tKaninY i ubioru aKademii sZtuK PięKnYCh w łodZi. od 2000 roKu tworZĄ duet. Po KoleKCji dYPlomowej w 2002 roKu Zadebiutowali PierwsZĄ autorsKĄ KoleKCjĄ w warsZawie w 2003 roKu, dZięKi Której Zostali uZnani ProjeKtantami roKu 2004 PrZeZ miesięCZniK elle.

moda to sztuKa użytKowa uWiElBiaMy kontrasty: W ModziE, W życiu i W dEsiGniE – rozMoWa z duEtEM projEktantóW, MarcinEM paprockiM i MariuszeM BrzOzOwskiM. czy jako duet prezentujecie panowie zbliżone czy wzajemnie uzupełniające się poglądy na modę? wspólnota poglądów czy przyciąganie przeciwieństw, skutkujące spójną wizją? Bywa różnie. często się sprzeczamy. rodzaj naszej wyobraźni jest różny, estetyki – podobne. po 14 latach wspólnej pracy wielokrotnie idziemy na wspólne kompromisy – tego musieliśmy się nauczyć. często podobają nam się te same rzeczy i rozwiązania. Wtedy, kiedy są różnice, bywa najciekawiej, bo ze sprzeczek i quasi-kłótni powstają najbardziej interesujące rzeczy, okupione wieloma rozmowami i wzajemną argumentacją.

fot. / Photo Philippe starck

jakich postaw, zachowania, działań projektant – panów zdaniem – nigdy nie powinien dopuszczać się w swojej pracy? o czym nie powinien zapominać, tworząc swoje kolekcje i projekty? naszym zdaniem projektant nie powinien zapominać o prawdziwej kobiecie. Wyimaginowane postaci na wybiegu często mają mało wspólnego z rzeczywistością. stawiamy na pierwszym planie kobietę, nie postać z rysunku. zdajemy sobie sprawę, że moda to sztuka, ale przede wszystkim sztuka użytkowa. Wtedy jest najciekawsza – kiedy przykuwa uwagę na wybiegu, a jednocześnie da się ją zastosować w praktyce. po latach pracy nauczyliśmy się tego. na początku lubiliśmy eksperymenty i projekty według zasady „sztuka dla sztuki”. dziś skupiamy się na kolekcjach do noszenia, najbardziej cieszą nas ubrania na realnych klientkach, nie na wieszaku w sklepie czy w atelier. ubrania muszą żyć, wtedy moda ma sens. czy polacy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nauczyli się bawić modą? szukać indywidualnego stylu, zestawiać akcesoria i kolory z fantazją, dostosowywać modę do siebie tak, by wydobywać piękno i tuszować wady, czy też może wciąż częściej cierpimy z powodu nie-

wolniczego kopiowania podpatrzonych przypadkowo trendów? na ile świadome jest polskie podejście do mody? ten temat jest nadal newralgiczny. W zależności od wielkości miasta bywa różnie. zauważyliśmy, że w dużych miastach istnieje mocna potrzeba eksperymentowania z modą i duża świadomość własnego wyglądu. Wiele osób zaczyna sobie zdawać sprawę, jak ważne jest pierwsze wrażenie, jakiej mocy dodaje ubranie, jakie to ważne, żeby dobrze wyglądać. W mniejszych miastach ludzie nie przywiązują do tego wagi, mają inne rzeczy na głowie. nie oszukujmy się, polska musi nadrobić lata zaległości po szarym okresie prl-u. Młodzież szybciej łapie i śledzi trendy, rozwijają się blogi i pisma o modzie, oswajamy ją sobie, coraz więcej ludzi na ulicach się modą bawi i dobrze wygląda. ale też nie nakręcajmy się – nie tylko polacy ubierają się słabo. nie wszyscy muszą przecież dobrze wyglądać! zagranicą, w tak zwanych stolicach mody, w paryżu, londynie, Mediolanie czy w nowym jorku też nie wszyscy się świetnie ubierają. tak jest wszędzie. czy mają panowie jakiś ulubiony przedmiot? Kolekcjonerski, designerski, codziennego użytku, posiadany bądź wymarzony…? Mamy wiele takich przedmiotów, jesteśmy sentymentalni. zbieramy różne rzeczy. Mariusz ma słabość do ramek – w swoim mieszkaniu zapełnił nimi całą ścianę, uwiecznia wyjątkowe chwile z przyjaciółmi i rodziną. obok ciekawej ramki nigdy nie przejdzie obojętnie. Marcin ma wspaniałą kolekcję starych rzeźb aniołów. są to przede wszystkim xix-wieczne anioły ze śląska i ze starych kościołów. lubimy eklektycznie łączyć rzeczy stare, z historią, z tymi nowoczesnymi i bardzo designerskimi. stare rzeźbione biurko z antykwariatu z nowoczesną lampką ingo Maurera i krzesłem philippe’a starcka. uwielbiamy kontrasty – w życiu, modzie i designie.

DLA ciała / FOR THE BODY

1 10


10 2

lamPa Knot od ingo maurera the „Knot” lamp by ingo maurer

BOOKOFLUXURY DESIGN


paprocki & brzozoWski – graduates of the aCademY of fine arts in łódź, textiles faCultY. sinCe 2000 theY have worKed as a duo. after their graduation ColleCtion in 2002, theY made their debut in warsaw in 2003. thanKs to this ColleCtion theY were rewarded with the title of fashion designers of 2004 bY elle magaZine.

fAshion is A funcTIonAl ArT

3 10

we love contrasts – in fashion, in life, and in design – an interview with a fashion designers’ duo, marcin paprocKi and mariusz brzozowsKi. as a duo of fashion designers, do you present similar or complementary views on fashion? is your consistent vision a result of mutual views or attracting opposites? it depends. We argue a lot. We differ when it comes to our imagination, but after 15 years of working together we share the aesthetic qualities. We are forced to work out a compromise many times – we had to learn this skill. Besides, we often enjoy identical things, the same solutions. however, the most interesting fashion designs come into being when differences appear – out of arguments. they are obviously the result of many conversations and reasoning of both sides.

fot. / Photo. ingo maurer gmbh

what attitudes, behaviours or actions should be avoided in a fashion designer’s work? what shouldn’t the designers forget about in their work on new collections? in our opinions, a fashion designer should never forget about a real woman. imaginary characters on a catwalk are very often completely unrealistic. for us, a woman is a priority and not a sketch figure. We understand that fashion is an art but for us, first of all, a functional art. it’s most intriguing when it catches your attention on a catwalk show and it’s practical at the same time. We have learnt this with years of work experience. at the beginning we loved experimenting and created so called art for art’s sake, but today we’re focused on creating pret-a-porter collections. We are most satisfied when we see our clothes on our clients, and not on racks in a shop or in our atelier. clothes must be worn. only then fashion makes sense. have poles, both men and women, learnt to play with fashion? do we look for an individual style? are we able to match accessories and colours with a bit of panache? can we adapt fashion to ourselves to bring out our assets and mask our weaknesses? or do we continue to

be fashion victims who can’t stop copying incidentally observed trends? how fashion aware are we? it’s still a sensitive issue. it is different depending on the size of a city. in big cities people feel a strong need to experiment with fashion and they have high awareness of their looks. More and more people begin to realize how much first impressions count, how powerful clothes can be, and how important it is to look good. in smaller towns people don’t attach too much significance to fashion – they’re preoccupied with other things. let’s be honest, poland has to catch up with the rest of the world after years of gloomy period of prl. young people are catching and following new trends much faster. fashion blogs and fashion magazines are springing up. they’re not afraid of fashion anymore, they’re playing with it, and they look good. But let’s not make a big deal about poles as the only ones being dressed so badly. in so called fashion capitals of the world, such as Paris, london, Milan and new york there are also people who are dressed brilliantly and awfully, like everywhere else. do you have or dream of having one particular favourite object – a functional one, a collector’s one, a design one, or a commemorative one? there are many of them. We are sentimental, we collect different things. Mariusz has a weakness for frames. he’s got a wall full of frames in his apartment. he preserves special moments with family and friends. he will never miss an opportunity to buy a new frame when he sees an interesting one. Marcin, on the other hand, has a wonderful collection of old sculptures of angels – mostly from the 19th century, from old churches in silesia. We love combining things eclectically – old, period objects with contemporary, design ones, eg. a carved desk from an antique shop with a modern lamp by ingo Maurier or philippe starck’s chairs. We love contrasts – in fashion, in life, and in design.

DLA ciała / FOR THE BODY


GaLLeria coLombari WspółczEsnE oBliczE sztuki the ContemPorarY faCe of art paola and rossella colombari are two sisters who, at the beginning of the 80’s, founded a gallery dedicated to the Modernist art of the 20th century and to contemporary design. the central figure of the gallery was then carlo Mollino, an architect who had not won yet the international acclaim at that time. on the other hand, since 1981 paola colombari, has been focusing on exploring new postmodernist trends under the auspices of Edizioni Galleria colombari. since 1997 she has been an art design patron, and in 2000 she opened a new wing of the gallery dedicated to contemporary art. paola is cooperating with design icons from italy and other parts of the world, such as karim rashid, antonio cagianelli, david palterer, Garouste & Bonetti, yaacov kaufman, paweł Grunert, riccardo dalisi. she has also collaborated with ron arad, Bob Wilson, Mario Bellini among others. rossella colombari instead has been focused on modernism and italian historical culture of the 20th century. today her gallery is one of the most renowned in this trade.

fot. / photo. zambianchi. obiekty karim rashid & antonio cagianelli.

siostry rossella i paola colombari otworzyły swoją galerię na początku lat 80., koncentrując się na modernistycznej sztuce xx wieku, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego designu. centralną postacią galerii był wówczas architekt carlo Mollino, wcześniej niezbyt dobrze znany na arenie międzynarodowej. paola colombari koncentruje się na eksplorowaniu nowych trendów postmodernistycznych pod marką Edizioni Galleria colombari. od 1997 roku zajmuje się mecenatem sztuki, a w 2000 roku otworzyła dział galerii poświęcony sztuce współczesnej. paola współpracuje z ikonami designu z Włoch i całego świata, wśród których znajdują się karim rashid, antonio cagianelli, david palterer, Garouste & Bonetti, yaacov kaufman, paweł Grunert, riccardo dalisi. Ma na koncie również współpracę z ronem aradem, Bobem Wilsonem i Mario Bellinim. rossella natomiast skupiła się na modernizmie i włoskiej historii kultury xx wieku. obecnie jej galeria jest jedną z najbardziej liczących się w branży.

aDres/aDDress GallEria coloMBari Via MaroncElli, 13-20154 MEdiolan (Włochy) tel. (+39) 02 29 00 11 89

www.galleriacolombari.com

DLA duszy / FOR THE SOUL

9 11


Luxury hoteLs Group śWiat W zasięGu ręki the world within reaCh luxury hotels Group to wyjątkowe hotele, butikowe nieruchomości i rezydencje w największych metropoliach i najpiękniejszych zakątkach świata. nieruchomości wyselekcjonowane z myślą o podróżnikach ceniących luksus, wyjątkowe udogodnienia i niestandardowe usługi. Biura mieszczą się w tak strategicznych miastach jak londyn, dubaj czy new delhi. lhG specjalizuje się w dostosowanych do indywidualnych potrzeb usługach, takich jak przedstawicielstwa sprzedaży, dystrybucja, tworzenie zapotrzebowania na rynku, marketing, budowanie partnerstw, pr oraz innowacyjne cyfrowe rozwiązania dla hoteli. lhG penetruje nowe rynki, umożliwia dywersyfikację źródeł dochodu. dzięki elastycznym rozwiązaniom buduje świadomość pokazując najważniejsze sektory rynku i gwarantuje najlepszy zwrot z inwestycji. Bądź konkurencyjny na rynku dzięki doradztwu biznesowemu, rozwiniętej sieci sprzedaży i dystrybucji, technologiom, rozumieniu dynamiki rynku oraz dostępie do klientów.

luxury hotels Group is a collection of the finest hotels, boutique properties and residences in the world’s most popular destinations, selected with a luxury traveller in mind. Each property in lhG means luxurious accommodation, world class facilities and exceptional service. With strategically located offices in london, dubai and new delhi, lhG specialises in bespoke sales representation, distribution, demand Generation, Marketing and partnerships, pr and digital innovative solutions for upscale independent hotels. Each programme is designed to penetrate new markets and diversify the hotels’ revenue streams. With flexible a-la-cart solutions, lhG creates awareness of the most significant market sectors, and delivers the best return on investment. find out how to gain the competitive advantage through our consultative approach to business, developed sales relationships, deep understanding of: distribution, technologies, marketplace dynamics, and direct consumer access.

aDres/aDDress www.luxuryhotelsgroup.com sales@luxuryhotelsgroup.com tEl: +44 (0) 2035409960

W podróży / WHEN TRAVELLING

5 12


12 6

hotel aQuarius MiEjscE, WspoMniEnia, atMosfEra pięciogwiazdkowy hotel aQuarius spa mieści się w kołobrzegu, zaledwie 250 m od morza i pięknej piaszczystej plaży. z daleka wyróżnia się barwną, rozświetloną słońcem fasadą, stanowiącą charakterystyczny punkt całej okolicy, od środka zaś hotel przywodzi na myśl wnętrze eleganckiego jachtu. zapewnia wszystko to, czego możemy sobie życzyć podczas spokojnego wakacyjnego wypoczynku czy romantycznego weekendu we dwoje. do dyspozycji gości jest 201 przestronnych pokoi i 5 luksusowych apartamentów, zaś miejscowe spa jest jednym z największych w polsce. Goście mają też nielimitowany dostęp do rozbudowanego aquacenter, gdzie mieszczą się basen rekreacyjny i sportowy, brodzik dla dzieci, dwa jacuzzi i kompleks saun. duże, profesjonalne centrum kosmetyczne oferuje zabiegi na najwyższym światowym poziomie – perłą wśród nich jest zabieg intraceuticals, czyli infuzyjne odmładzanie skóry. chętni mogą skorzystać z nowoczesnej rehabilitacji bądź pakietu odchudzającego opartego na autorskiej diecie dr. Bardadyna.

prawdziwy atut tego pięknego miejsca to jego atmosfera: luksus z jednoczesnym zachowaniem dyskrecji i swobody. podstawą jest przede wszystkim najwyższej klasy, profesjonalna obsługa, komfortowe wnętrza, szeroki wachlarz usług. i oczywiście – znakomite jedzenie! Menu restauracji horyzont w pełni opiera się na regionalnych składnikach, pochodzących z ekologicznych upraw i przyrządzanych w myśl idei slow food, co potwierdza certyfikowana rekomendacja organizacji slow food polska. hotel szczyci się również certificate of Excellence 2014, otrzymanym od najbardziej opiniotwórczego portalu turystycznego na świecie tripadvisor, jako pierwszy w polsce zdobył też w 2013 roku nagrodę od portalu holidaycheck. W swojej działalności hotel przyjmuje postawę proekologiczną, zwracając uwagę na energooszczędność, czerpanie z natury, rozsądne gospodarowanie wodą, recykling. klasę hotelu aquarius gwarantuje osobiście jego piękna ambasadorka, aktorka kasia Bujakiewicz.

BOOKOFLUXURY DESIGN


7 12

aDres/aDDress hotEl aQuarius spa***** ul. kasproWicza 24, 78-100 kołoBrzEG tEl. +48 94 35 36 444/555/579 e-Mail: hotel@aquariusspa.pl

www.aquariusspa.pl

the PlaCe, the memories, the atmosPhere The five-star AQUARIUS SPA Hotel is located in Kołobrzeg, only 250 metres from the sea and a beautiful sandy beach. It stands out from the distance thanks to its colourful, sun-lit facade, which makes the hotel a characteristic landmark in the neighbourhood. The interior of the hotel, on the other hand, reminds one of an elegant yacht. It guarantees everything we can wish for during a holiday or a romantic weekend for two. Guests can choose from 201 spacious rooms and 5 luxurious apartments, and the hotel SPA is one of the greatest in Poland. Guests can also take advantage of the unlimited access to our extended Aquacenter with a recreational pool, a sports pool, a paddling pool for kids, two jacuzzis and a sauna complex. A huge, professional beauty centre offers treatments of the highest international standards – of which a real gem is the Intraceuticals treatment – that is, oxygen-infused skin rejuvenation. Guests are also welcome to try our modern rehabilitation or a weightloss package based on dr.Bardadyna’s original diet.

A real asset of this amazing place is its atmosphere – that is, luxury combined with privacy and a sense of freedom. Our priority is the highest standard, professional service, comfortable interiors, a wide range of services, and most importantly – gourmet food! The menu in our ‘’Horyzont’’ restaurant is entirely based on local ingredients which are ecologically produced and prepared according to the idea of slow food, which is confirmed by certified recommendations of Slow Food Poland. The hotel is also a proud winner of the Certificate of Exellence 2014, awarded by one of the most opinionforming travel web portals in the world – Tripadvisor. It was also the first hotel in Poland to have received an award from Holidaycheck web portal. In our activities we are ecology-oriented – we pay attention to energy consumption, we take from nature, we’ve implemented sustainable water management and recycling. The ambassador of Aquarius hotel is a beautiful actress Kasia Bujakiewicz who guarantess its class. W podróży / WHEN TRAVELLING


13 2

BOOKOFLUXURY DESIGN


romantik hotel art turm WyjątkoWE MiEjscE, WyjątkoWy hotEl roMantyczna podróż W przEszłość We włoskich dolomitach, w centrum miasteczka Völs u podnóża schlern, znajduje się romantik hotel turm. sale, przejścia i pokoje w romantycznym hotelu turm opowiadają o historii tego miejsca, a tarasy i ogrody otwierają zapierający dech w piersiach widok na przepiękne krajobrazy Völs i okolicy. każdy detal jest przemyślany i dopracowany, o co zadbał właściciel i jednocześnie projektant wnętrz w hotelu. imponujące są zbiory sztuki współczesnej: ponad 2000 eksponatów, wśród nich prace picassa, Beuysa, dalego, klimta czy kokoschki. W tej domowej galerii wystawiają swoje prace również współcześni artyści. W hotelu turm czeka na gości wellness w stylu południowotyrolskim. to nie tylko odprężające sauny, basen i grota solna, ale także tradycyjna dla Völs kąpiel w sianie,

winoterapia, romantyczna kąpiel w cesarskiej wannie solo albo w duecie, a także różnorodne masaże. rozkoszą jest również delektowanie się daniami serwowanymi w hotelowej restauracji oznaczonej 14 punktami Gault Millau. pięciodaniowe kolacje i wina z lokalnej winnicy to popis sztuki kulinarnej i kreatywności szefa kuchni i jednocześnie właściciela hotelu stephana Pramsrahlera. Goście tej alpejskiej rezydencji mogą również korzystać z należącego do hotelu pola golfowego st. Vigil seis. do świętowania, imprez czy dyskretnych spotkań doskonale nadają się historyczne budynki winnicy z xiii wieku z rustykalną kuchnią, piecem chlebowym i piwnicą z winami – Grottnerhof. znajdują się tu również dwa luksusowe suity w drewnie i szkle, pełne światła, jasnych kolorów i ekskluzywnych elementów wystroju.

In the Italian Dolomites, in the centre of the town of Völs, at the foot of Schlern there is a Romantik Turm Hotel. Halls, passageways and rooms in the romantic Turm Hotel tell a story of this place, and its terraces and gardens offer breathtaking views over the beautiful landscapes of Völs and its vicinity. All details are well thought over and carefully refined by the owner and the interior designer of the hotel. There is an impressive collection of modern art which includes 2000 works of art. Among them there are pieces by Picasso, Beuys, Dali, Klimt and Kokoschka. In this home gallery also contemporary artists exhibit their works. Guests of Turm hotel are also welcome to take advantage of its wellness in South Tyrol style, which includes not only relaxing saunas, a pool and a salt cavern but also traditional for Völs

3 13

hay baths, wine therapy, a romantic bathing ritual in an imperial bathtub for couples or individuals, as well as various massages. Relishing dishes served in a hotel restaurant awarded with 14 points of Gault Millau are also a delight. A five-course dinner with wines from the local vineyard is the masterpiece of culinary art and creativity of Stephan Pramsrahler – the hotel’s chef and owner. Guests of this Alpine residence are also welcome to take advantage of the golf course belonging to St. Vigil Seis hotel. Historic buildings of the 13th century vineyard with its rustic kitchen, a bread oven and a wine cellar – Grottnerhof are ideal for various celebrations, parties or discreet meetings. In the hotel there are also two luxurious suites made of wood and glass, very bright, full of light colours and exclusive interior decoration elements.

an exCePtional PlaCe, an exCePtional hotel a romantiC journeY into the Past aDres/aDDress roMantik hotEl turM****s faMiliE praMstrahlEr, kirchplatz 9, 39050 Völs aM schlErn, sudtirol-italien

www.hotelturm.it

W podróży / WHEN TRAVELLING
w w w . e s s e m e d i a . p l

www.bookofluxury.pl