Book Of Luxury 2014 demo (pub)

Page 1


zrobili redAKCJA edITOrIAL OFFICe Book of luxury ul. geodetów 136/28, 05-500 Piaseczno

WWW.BOOKOFLUxUrY.PL FACeBOOK.COM/BOOKOFLUxUrY

redAKTOr NACZeLNA THe edITOr-IN-CHIeF

MARKeTiNG

TłuMACZeNie TrANsLATION

aneta Chrzanowska

ewa german

KOreKTA PROOFReADiNG

WYdAWCA PUBLIsHer

Wioletta Podgórska

dYreKTOr ArTYsTYCZNA ArT dIreCTOr agata Brzezińska

Weronika Wódz

esse media

materiałów niezamówionych nie zwracamy. zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. We do not return the materials which are not ordered. We reserve the right to edit and shorten the sent-in texts. the editorial team cannot be held accountable for the advertising content.

PATrONI MedIALNI MedIA PATrONs


edytorialeditorial Polecamy miejsca, które warto odwiedzić, i przedmioty, które warto mieć oddaję w państwa ręce pierwszy w polsce przewodnik po najbardziej luksusowych miejscach i markach. „book of luxury” to księga hedonistów i miłośników najlepszych marek, esencja dobrego smaku, istota tego, co w życiu najciekawsze i najprzyjemniejsze. ta publikacja to zbiór cennych informacji z najwyższej półki. to katalog pięknych i luksusowych miejsc, w których spędzimy czas w wyjątkowo miłej atmosferze. to wreszcie prezentacja przedmiotów, które warto mieć. „book of luxury” to także serwis internetowy www.bookofluxury.pl, do którego lektury serdecznie państwa zapraszam. życzę państwu wielu przyjemnych chwil.

i am pleased to present to you the first guide to the most luxurious places and brands in poland. „book of luxury” is the book for hedonists and good design lovers. it is also the essence of good taste, and of the most interesting and the most pleasurable things in life. this publication is the source of the most precious information. it is the catalogue of beautiful and luxurious places, where we can pass time in a lovely atmosphere. it also presents the collection of objects which are worth having. „book of luxury” is also a web portal www.bookofluxury.pl, which i invite you to read. i wish you many pleasant moments.

fot./photo. monika olszewska

redaktor naczelna editor in chief

We recommend places worth visiting, and objects worth having.
spiscontent 8

FOOD & WINE 15 Wokół smakóW all around Flavours

MAGICZNE AROMATY MAGICAL AROMAS 28 kalendarze lavazzy i loyda na 2014 rok lavazza’s and loyd’s Calendars For 2014

SPORT & RELAX 33 Pasje i PrzyjemnośCi Passions & Pleasures

HEALTH AND BEAUTY 41 Piękno idealne ideal Beauty

REAL ESTATE 57 luksusoWe adresy luxurious addresses

RACHELSKI I WSPÓLNICY AND PARTNERS LAW OFFICE 72 klienCi, Czyli kaPitał, który Bardziej ProCentuje Clients – the CaPital WhiCh Pays oFF the most

MOTO & TECH 75 komFort i noWoCzesność ComFort and modernity

FASHION & DESIGN 81 Piękno PrzedmiotóW Beauty oF oBjeCts

HOTELS 105 Beztroskie PodróżoWanie CareFree travelling


United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

German National Tourist Board Theme for 2014 World Heritage in Germany with the support of the German Commission for UNESCO


Luksus przede

Luksus to dla mnie moment, w którym nic nie absorbuje mojej uwagi,

wszystkim nie jest

chwila, w której mogę całkowicie się oddać projektowaniu. Luksus to dla

dla mas. To coś, co

mnie także dobrze skrojona, wygodna odzież, uszyta z najlepszych tkanin,

sprawia, że jako

dająca możliwość podkreślenia cech charakteru i emocji danego dnia.

LUKS właściciele najwyż-

10

szej klasy samo-

Maciej Zień polski projektant mody i wnętrz

chodu, mieszkańcy prestiżowego

osiedla czy nawet

członkowie ekskluzywnego klubu

fitness czujemy się wyróżnieni. Klu-

czem, który otwiera drzwi do tego

niezwykle wąskiego grona, jest cena,

jaką trzeba za luksus zapłacić.

Radosław KRąpiec

zastępca redaktora naczelnego

miesięcznika „sukces”

To, co uważamy za luksus, jest bardzo indywidualną sprawą. Dla jednych luksus będzie miał

dR iRena eRis

wymiar materialny, a dla mnie mieści się w zupełnie innych kryteriach. Luksusem jest znalezie-

założycielka

nie równowagi w codziennym życiu, umiejętne korzystanie z wolnego czasu, realizacja swoich

pasji i marzeń, odnalezienie prawdziwego szczęścia w sobie. Luksus to możliwość posiadania

wyboru i podejmowania decyzji według kryterium „mogę”, „ mam na to ochotę”. Luksusem

moim zdaniem jest także posiadanie przyjaciela, zaufanej osoby. W moim przypadku jest to grono sprawdzonych znajomych i mój mąż, z którym od lat dzielę swoją pasję i pracę.

i współwłaścicielka firmy laboratorium kosmetyczne dr irena eris


Luksus to dla mnie wolny czas z filiżanką aromatycznej

Luksus to dla mnie… leniwy weekend z moją

herbaty w jednej ręce i dobrą książką w drugiej. Jeśli

12-letnią córką. Obiad na mieście, potem fil-

jeszcze odbywa się to w scenerii dzikiej pustej plaży,

my na DVD, kot Edward wtulony w moje ko-

z dala od zgiełku miasta, to już jest luksus połączony

lana. Relaks, spokój, szczęście. Nic nie muszę,

z zachwytem nad magią życia…

nigdzie się nie spieszę.

DLA MNIE

KSUS fot. j. steczkowska (zdjęcie sylwii mokrysz), archiwa prywatne

justyna stecZKowsKa piosenkarka, artystka, kompozytorka, skrzypaczka

11

MoniKa stuKonis redaktor naczelna polskiego wydania magazynu „elle”

TO...

sylwia MoKRysZ

Choć dla wielu ludzi luksus jest równoznaczny z pieniędzmi i bogaceniem się,

członkini zarządu

mi od zawsze kojarzył się z tym, co trudno dostępne nie tylko w sensie material-

mokate sa

nym. Tutaj od razu na myśl przychodzi mi chociażby wolny czas, który uwiel-

biam spędzać, delektując się smakiem i aromatem herbaty. Mam wtedy chwilę

na odpoczynek i odprężenie. Dziś świat biegnie bardzo szybko. Mnóstwo czasu poświęcamy pracy i obowiązkom. Dlatego właśnie takie chwile jak ta spędzona z filiżanką herbaty są dla mnie prawdziwym luksusem.


First of all, luxury

Luxury is the moment in which nothing occupies my mind, the moment I can

is not for masses.

totally devote myself to designing. Luxury also means well-tailored, comforta-

It is something

ble clothes, made of the best fabrics, which give you the possibility to highli-

t h at m a ke s u s

ght your character qualities, and to express your emotions on a given day.

LUXU – owners of luxu-

12

rious cars, residents

Maciej Zień

a fashion and interior designer from poland

of a prestigious housing estate, or

even members of an exclusive fitness

club – feel special. The key that opens the doors to this in-

credibly small circle

of people is the price we have to pay for luxury. Radosław KRąpiec

a deputy

editor-in-chief of „sukces”, a monthly magazine

What we consider luxury is a very individual perception. For some, luxury has a material aspect. For me, it refers to comple-

tely different criteria. Luxury means finding a balance in our daily life, enjoying appropriately our spare time, making your

passions and dreams come true, finding real happiness in yourself. Luxury also means having a choice and being able to make

decisions according to the ”I can” or ”I feel like doing it” criteria. Having a real friend, a trustworthy person I consider a luxury,

too. In my case, this is a circle of reliable friends and my husband, with whom I’ve been sharing my passion and my work for years. dR iRena eRis a founder and a co-owner of „laboratorium kosmetyczne dr irena eris” company


For me, luxury means spare time with a cup of aromatic

Luxury for me is …a lazy weekend with my 12-year old daugh-

tea in one hand, and a good book in another. And if that

ter, a dinner out, then watching a DVD film, my cat Edward

can happen in the wild, off the beaten track beach scenery,

nestled in my lap, relaxation, calmness, and happiness.

far from the hustle and bustle of the city, this is the luxury

I don’t have to do anything, I can take my time.

URY combined with an admiration for a magic of life.

justyna stecZKowsKa a singer, an artist, a composer, a violinist

MoniKa stuKonis editor-in-chief

of polish edition of „elle” magazine

photo. by j. steczkowska (in the photo. sylwia mokrysz), private archives

FOR ME

tionse del digniam

IS...

sylwia MoKRysZ

For many people luxury is synonymous with wealth and growing irch.

a trustee

I always associate luxury with what is not easily available, not only in the

of mokate sa

material sense. First thing that comes to my mind is free time that I love

spending enjoying the flavours and aroma of tea. This is my time to relax and unwind. Time flies in today world. We devote a lot of our time to work

and other duties. Therefore, such moments, like the one spent with a cup of tea, are the real luxury for me.

13


16

Luksus ma różne oblicza Luxury Has Different Faces Sekretem powodzenia są najlepsze składniki, a druga gwiazdka Michelin to marzenie do spełnienia – rozmowa z Wojciechem Modestem Amaro z Atelier Amaro. The secret of our success is the best ingredients, and the second Michelin star is a dream come true – an interview with Wojciech Modest Amaro from Atelier Amaro. czy faktycznie apetyt rośnie w miarę jedzenia? podobno marzy się panu druga gwiazdka Michelin? z perspektywy czasu i moich osobistych doświadczeń, po wielu wizytach w restauracjach na świecie zaczęło do mnie docierać, że zdobycie drugiej gwiazdki wcale nie jest niemożliwe. najważniejszy jednak jest stały rozwój, zarówno atelier, jak i całego zespołu. dlatego zbudowałem lab, który służy nam do eksperymentów, doświadczeń i testowania nowych pomysłów. wierzę, że jeśli tak pójdzie dalej, to być może naturalną konsekwencją naszego rozwoju będzie kolejna gwiazdka. atelier amaro jest uważane za luksusową restaurację. Które danie pana zdaniem jest najbardziej luksusowe i jakim składnikom to zawdzięcza? po pierwsze, chciałbym zaznaczyć coś, z czego nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę: trzeba pracy naprawdę wielu osób, by osiągnąć taki poziom – obec-

is that true that your appetite comes with eating? apparently, you are dreaming of the second Michelin star, aren’t you? from the time perspective as well as my personal perspective after many visits to the restaurants all over the world, i started to realize that getting the second star is not beyond my reach. however, the most important thing is constant development of both the atelier and the whole team. therefore, i have created the lab, which we use for experiments, experiences and testing new ideas. i believe that when things go as planned, the second star will be the natural consequence. atelier amaro is considered a luxurious restaurant. which dish, in your opinion, is the most luxurious and what products contribute to that? firstly, i’d like to point out one thing which, i believe, not everybody realizes: getting to this level requires the group effort of


fot. archiwum prywatne / photo. private archive

nie zatrudniam 26 pracowników. po drugie, jeżeli chodzi o składniki, poszukujemy tylko najlepszych. czasami jeden produkt przemierza kilkaset kilometrów, żeby do nas trafić. to kosztowne przedsięwzięcie. serwujemy menu, które się składa z ośmiu momentów i kilku dodatków, przystawek, przeddeserów i tak dalej – razem 12-14 momentów. kiedy podzielimy 320 zł za pełne menu, okaże się, iż każde danie kosztuje mniej niż 30 zł – danie główne za 30 zł oparte na najlepszej polędwicy z żubra czy dzikim łososiu z bałtyku! korzystamy wyłącznie z wyjątkowych składników, a każdy z nich ma swoją cenę. Gdybym dzisiaj chciała zarezerwować stolik w pańskim atelier – powiedzmy dla dwóch osób w porze kolacji – to ile musiałabym czekać? teoretycznie trzy miesiące, ale zawsze warto próbować, nawet w tym samym dniu. mamy system potwierdzania rezerwacji i może się zdarzyć, że stolik się zwolni, bo komuś zmieniły się plany. a czym dla pana jest luksus? luksusem jest dla mnie wolny czas, który mogę poświęcić rodzinie. w sensie materialnym zaś oznacza możliwości budowy domu, podróży, stabilizacji finansowej. niestety trudno te dwa wymiary luksusu pogodzić (śmiech).

Trzeba pracy naprawdę wielu osób, by osiągnąć taki poziom. Obecnie zatrudniam 26 pracowników. a lot of people – at the moment i’m employing 26 people. secondly, as far as ingredients are concerned, we only look for the best ones. sometimes a product must travel for several hundred kilometres to get to us. it’s an expensive enterprise. we serve the menu which comprises of eight stages and a couple of supplementary dishes, appetizers, pre-desserts and so on – all together there are 12-14 stages. when we devide 320 zł for our full menu, it appears that each dish costs less than 30zł – main dish based on the best bison sirloin or wild baltic salmon for 30 zł! we use only exceptional ingredients, and each of them has its price. if i wanted to book a table in your atelier today – let’s say, for two for dinner - how long would i have to wait? theoretically, three months, but it’s worth trying to book even on the same day. we have a system of booking confirmation, and there can be a situation that a table will be free because someone’s plans have changed. and what does luxury mean to you? free time that i can spend with my family is my luxury. from a material aspect, it is the possibility to build a house, to travel, to achieve financial stability. unfortunately, i find it difficult to combine the two aspects of luxury (laughter).

Getting to this level requires the group effort of a lot of people – at the moment I’m employing 26 people.

17


food & wine

18

atelier Amaro Atelier Amaro to nowy koncept restauracji łączącej elementy pracowni kulinarnej, autorskiego deli i sceny, na której tworzy się kuchnię polską XXI wieku. Wszystkie potrawy bazują na najlepszych polskich produktach i są przygotowywane z wykorzystaniem współczesnej techniki i wiedzy. Atelier jest zatem miejscem, gdzie natura spotyka się z nauką. To także restauracja serwująca potrawy wykorzystujące najlepsze polskie sezonowe produkty, z których codziennie powstają kulinarne dzieła sztuki. Atelier Amaro to pierwsza i jedyna restauracja w Polsce, która dostała prestiżową gwiazdkę w przewodniku Michelin. Jako jedna z nielicznych restauracji otrzymała także rekomendację Slow Food Polska, co ukazuje staranność w dobieraniu właściwych produktów oraz lokalny patriotyzm wyrażony na talerzu.

Atelier Amaro is a new restaurant concept combining the elements of a culinary lab, an original deli and the stage on which Polish 21st century cuisine is being created. All dishes on the menu base on the best Polish produce, and are prepared using modern techniques and knowledge. Atelier is the place where nature meets science. It is also the restaurant where you are served the best Polish seasonal products, from which culinary works of art are created every day. Atelier Amaro is the first and the only restaurant in Poland which was rewarded with the prestigious star of Michelin Guide. It is also one of few restaurants that got the recommendation of Slow Food Poland, which shows the precision in choosing the appropriate products and the local patriotism expressed on a plate.

Adres Address Atelier Amaro ul. Agrykola 1, Warszawa tel. + 48 22 628 57 47 www.atelieramaro.pl


food & wine

19

Tamka 43 Spacerując warszawskim Powiślem w górę ulicy Tamka, napotykamy modernistyczną siedzibę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W szklanej fasadzie odbija się barokowy pałac Ostrogskich, a wnętrze skrywa restaurację Tamka 43. Minimalistyczny wystrój to koncepcja właściciela i pomysłodawcy stworzenia Tamki 43 Pawła Kwiatkowskiego. Wyrafinowana prostota sprawia, że nic niepotrzebnie nie odwraca uwagi gości od prawdziwej esencji tego miejsca – kuchni, która zadowoli nawet najbardziej wymagających miłośników sztuki kulinarnej. Szef kuchni Rafał Hreczaniuk to błyskotliwy kreator pomysłów kulinarnych, zaskakujących zestawień smaków, kolorów i składników. Poszukiwanie nowych rozwiązań oraz szacunek do tradycji i klasyki kulinarnej tworzą kuchnię autorską na najwyższym światowym poziomie. Tamka 43 zdobyła wiele nagród, w tym rekomendację słynnego przewodnika Michelin, nagrodę dla najlepszej restauracji w Polsce i Grand Award Poland 100 Best Restaurants.

Strolling around Powiśle district in Warsaw, up Tamka St. you can encounter a modernist headquarters of the National Institute of Fryderyk Chopin. In its glass facade you can see the reflected baroque Ostrogski Palace, and inside there is Tamka 43 restaurant. Minimalist interior design is the idea of Paweł Kwiatkowski – the owner and the creator of Tamka 43. Thanks to the refined simplicity of this place, guests are not unnecessarily distructed by things different than food. The essence of this place is its cuisine, which will satisfy even the most demanding culinary art lovers. Rafał Hreczaniuk – the restaurant chef is a brilliant culinary artist, full of ideas how to surprisingly combine flavours, colours and ingredients. Searching for new solutions and showing great respect for tradition and culinary classics, he creates the original world-class cuisine. Tamka 43 has received many awards, among them the recommendation of the renowned Michelin Guide, the award for the best restaurant in Poland, and Grand Award Poland 100 Best Restaurants.

Adres Address ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa tel. +48 22 441 62 34


food & wine

24

Likus Hotele i Restauracje Hotels and Restaurants Obiekty grupy Likus Hotele i Restauracje to luksusowe hotele i eleganckie restauracje mieszczące się w odrestaurowanych zabytkowych budynkach przepełnionych historią, dziś nowoczesnych i komfortowych. Aranżacja pokoi i apartamentów przywołuje lata świetności tych miejsc. Krakowskie hotele Stary, Copernicus i Pod Różą zachwycają oryginalnymi średniowiecznymi freskami i drewnianymi renesansowymi stropami. Hotele Monopol we Wrocławiu i w Katowicach to z kolei styl niezapomnianych lat dwudziestych XX wieku. Restauracje są prowadzone przez doświadczonych i cenionych szefów kuchni. Serwowane potrawy bazują na rodzimej tradycji kulinarnej, jednakże mają nowe, niespotykane wydanie. Każda restauracja ma również własną winotekę, na którą się składa ponad dwieście gatunków wina.

Likus Hotels and Restaurants group includes luxurious hotels and elegant restaurants which are located in renovated period houses filled with history, which today are modern and comfortable. The design of rooms and apartments tells of the splendour of these places. Cracow hotels such as Stary, Copernicus and Pod Różą delight with their medieval frescos and Renaissance wooden ceilings. Monopol Hotels in Wroclaw and Katowice represent the style of the unforgettable 20s of the Twentieth Century. Our restaurants are run by experienced and highly regarded chefs. Their dishes, which are based on the local culinary tradition, are presented in a new, unique form. Each restaurant also has their own Vinoteka – a wine cellar with over 200 kinds of wine. Adres Address Likus Hotele i restauracje tel. + 48 12 298 77 12 www.lhr.com.pl


food & wine

25

La Casa del Habano w królestwie cygar In the Kingdom of Cigars W jednym z najelegantszych rejonów Warszawy powstał raj dla miłośników cygar – La Casa del Habano. Do dyspozycji gości są trzy sale klubowe, dwa bary oraz prywatne humidory z mosiężnymi tabliczkami z nazwiskiem właściciela. Komfort zapewniają skórzane fotele Baxter wykonane specjalnie dla tego miejsca. Klub jest wyposażony w innowacyjny system wentylacji. Centralna sala klubowa umożliwia różnego rodzaju prezentacje multimedialne, dlatego firmy chętnie wykorzystują to niekonwencjonalne miejsce na spotkania. Bar serwuje ponad sto rodzajów single malt whisky, rumów, koniaków, porto oraz win. Osobne wejście do VIP-roomu zapewnia całkowitą prywatność dla specjalnych gości. Warszawska La Casa del Habano przez samych klientów jest uznawana za jedno z najlepszych miejsc w stolicy oferujących znakomity stosunek jakości do ceny. Zapewnia całkowity spokój i odpoczynek, ale świetnie się też nadaje do celów biznesowych.

In one of the most elegant neighbourhoods of Warsaw there is a paradise for cigar lovers – La Casa del Habano. We offer for our guests three club lounges, two bars and private humidors with brass plates with the owners’ names. Extra comfort is guaranteed by leather Baxter armchairs, which have been tailor-made for this place. The club is equipped with an innovative ventilation system. Various types of multimedia presantations can take place in our central club lounge. Therefore, companies often use this unconventional place for meetings. In our bar we serve over a hundred kinds of single malt whiskies, rums, cognacs, port wines and wines. A separate entrance to our VIP room guarantees our special guests a complete privacy. La Casa del Habano in Warsaw is considered by our customers one of the best places in the capital offering an excellent value for money. It offers complete peace, relaxation, and it’s perfectly suitable for business purposes. Adres Address Nowy Świat 7, 00-357 Warszawa tel. + 48 22 465 12 75, www.lcdh.pl


wyspa Sylt The Island of Sylt sport & relax

36

Największą wyspą Morza Północnego jest Sylt – liczy 99 km2 powierzchni i 40 km długości. Od ponad stu lat przyciąga wielkich i bogatych tego świata, kusząc ich wspaniałą przyrodą i wysokim standardem usług. Majestatyczne wydmy, rozległe plaże z drobnym piaskiem, watty morskie, malownicze wrzosowiska i soczystozielone łąki to typowy krajobraz wyspy i wspaniała sceneria wymarzonego wypoczynku. Sylt to prawdziwy raj dla żeglarzy, golfistów oraz miłośników kiteboardingu i windsurfingu. Cztery perfekcyjne 18-dołkowe pola golfowe gwarantują niezapomniane chwile, a wzburzone morze i silne wiatry stanowią nie lada wyzwanie dla wszystkich miłośników sportów wodnych. Na szczególną uwagę za-

sługują watty morskie – szerokie równiny pływowe umożliwiające wędrówki po dnie morza. Morze wattowe ze względu na wyjątkowość zjawiska zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Na południowym krańcu wyspy warto zobaczyć bajkowe miasto Hörnum z malowniczymi domami krytymi strzechą i piękną czerwono-białą latarnią morską. Wieczorami, kiedy wyspa mieni się kolorami zachodzącego słońca, można ulec złudzeniu, że czas się zatrzymał. Sylt to także idealne miejsce dla smakoszy. Na wyspie znajduje się ponad 200 lokali, od wyśmienitych restauracji gourmet po kawiarenki i bistra, a każde menu jest pełne regionalnych produktów.


perła Morza Północnego 37

fot./photo. wyspa sylt © sylt Marketing oraz/and dZt

sport & relax

a gem of the North Sea

The largest island of the North Sea is Sylt with the area of 99 km2 and the length of 40km. For over a 100 years it’s been attracting the great and the rich of this world, tempting them with spectacular nature and high standard of services available on it. Majestic dunes, vast beaches with fine white sand, the wadden sea, picturesque moors, vivid green meadows are the typical landscapes and splendid scenery for your dream holiday. Sylt is a paradise for sailors, golf players, kiteboarding and windsurfing lovers. Four perfect 18-hole golf courses guarantee unforgettable moments, and rough sea and strong winds are a real challenge for water sports fanatics. Also the wadden sea is something unique on this isle. It is the area of

mud flats thanks to which you can walk on the seabed. The wadden sea was added to the UNESCO World Heritage list because of the uniqueness of this phenomenon. At the south end of the island it is worth visiting a fabulous fishing village of Hornum with its scenic thatched houses and a very beautiful red and white lighthouse. In the late afternoon when the island is sparkling with all the colours of the setting sun, one can have an impression that the time has stopped. Sylt is also a perfect place for gourmets. On the island there are over 200 places to eat out, ranging from upscale cuisine gourmet restaurants to cafes and bistros, and on each menu one will find lots of local products.


Dla Marii Niklińskiej piękno to harmonia ciała i ducha. For Maria Niklińska beauty is a harmony of body and spirit. antoni czechow powiedział: „w człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli”. ciężko polemizować z takim mistrzem słowa, jakim był czechow. myślę, że jego słowa wyrażają dążenie do ideału, do koniecznej równowagi pomiędzy tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz. definicja piękna jest subiektywna. czym jest ono dla pani? uważam, że piękno zewnętrzne nie istnieje bez tego wewnętrznego. nieustannie szukamy piękna, a kiedy je znajdujemy – chcemy zatrzymać na dłużej, ponieważ daje nam radość, spokój, spełnienie. jest pani bardzo urodziwą kobietą. jakie są sekrety dbania o urodę Marii niklińskiej? po pierwsze – umiar. jestem dość sceptyczna wobec wszystkich cudownych wynalazków i magicznych kremów. jeśli mam akurat wolny czas, to wolę go spędzić z książką aniżeli w gabinecie kosmetycznym. kocham sport, ale jestem raczej typem zapaleńca niż wyczynowca. kieruję się zasadą, że w zdrowym ciele zdrowy duch. na co dzień nie maluję się prawie w ogóle. nie boję się zaszaleć, ale też nie jestem więźniem swojego wizerunku. w kobiecie najpiękniejsze i najbardziej seksowne są radość życia i energia. tego się trzymam.

anton czekhov once said: „in a man everything is supposed to be beautiful; the face, the clothes, the soul, and the thoughts”. it’s hard to argue with such a master of words like anton czekhov. i believe his words express the desire to reach the ideal, the necessary balance between what’s inside a man and what’s on the outside. the definition of beauty is subjective. what does beauty mean to you? i think external beauty doesn’t exist without the internal one.we constantly search for beauty. and once we find it, we want to keep it, because this is what gives us joy, calmness, and fulfilment. you are a very beautiful woman. what are Maria niklińska’s secrets of taking care of her looks? first of all, moderation. i’m quite sceptical about all these wonderful innovations and magic creams. when i have some free time, i’d rather spend it with a good book than at a beauty parlour. i love sport, but i’m more of an enthusiast than a real sportswoman. i live according to the rule: „a healthy mind in a healthy body”. i don’t put on make-up when i don’t have to. i’m not afraid of experimenting with my image, but i’m not a prisoner of it. in a woman, the most beautiful and the most sexy are: a joy of life and energy. and i stick to that.

fot./photo. studio69 / ania mioduszewska

44

O pięknie About Beauty


health & beauty

45

La prairie – Cellular Swiss Ice Crystal collection Pod pokrywą lodu czas stoi w miejscu… Wysoko w Alpach Szwajcarskich, w świecie czystego lodowego kryształu piękno zastygło i pozostaje poza zasięgiem czasu. To tutaj dwie pozornie kruche i delikatne rośliny oraz algi wypracowały strategię pozwalającą oszukać środowisko, aby móc nie tylko przetrwać i żyć, lecz także chronić DNA i kwitnąć. Marka La Prairie odkryła sekret przetrwania tych roślin i opracowała Cellular Swiss Ice Crystal. Innowacyjny kompleks przekazuje skórze siłę roślin i alg, wspomagając jej odporność i pozwalając łatwiej się przystosowywać do skrajnych warunków życia. Kolekcja Cellular Swiss Ice Crystal dzięki dostarczaniu zwiększonej dawki nawilżenia i unikatowej ochrony umożliwia skórze przystosowanie się do codziennego stresu, aby młodość była poza zasięgiem czasu. NOWOŚĆ! Cellular Swiss Ice Crystal KREM i SUCHY OLEJEK.

Under the icecap time stands still… High in the Swiss Alps, in the world of pure ice crystal the bauty has frozen and remains time-resistant. It is here where two seemingly delicate and fragile plants and algae have developed a method to deceive the environment not only to survive and carry on living, but also to protect their DNA and bloom. La Prairie brand has discovered the secret of the plants’ survival, and has created Cellular Swiss Ice Crystal. This innovative formula enriches the skin in the therapeutic power of the plants and algae, enhancing its immunity and helping to adjust to the extreme living conditions. The Cellular Swiss Ice Crystal collection, thanks to the increased dose of the skin moisturizing and the unique protection, enables the skin to adjust to the daily stress to make the youth time-resistant. NOVELTY! Cellular Swiss Ice Crystal CREAM and DRY BODY OIL.

AdresAddress La Prairie, dystrybutor: sarantis Polska sA ul. Puławska 42c, 05-500 Piaseczno, www.sarantis.pl www.laprairieswitzerland.com57

REAL ESTATE luksusoWe adresy luxurious addresses


Blue marlin real estate

66

przystań luksusu Sopot, uznany za letnią stolicę Polski, to kurort, który słynie z pięknej secesyjnej architektury i piaszczystych plaż. Jest to miasto dla osób wymagających, ceniących życie i wypoczynek na najwyższym poziomie. Nic więc dziwnego, że to właśnie tu, wśród kolekcji światowych marek i domów mody, swoje miejsce znalazł prestiżowy obiekt Blue Marlin. Blue Marlin łączy w sobie luksus i bliskość najpiękniejszych sopockich plaż. Rezydencję od morza dzieli zaledwie 100 metrów, od molo – 600. Kupno apartamentu w takim miejscu to świadectwo określonego stylu życia. Współczesny klient nie jest przywiązany do jednego miejsca, lecz otwiera się na nowe możliwości. Jest niezależny, stale w ruchu, ceni swój czas i odpoczynek. Z myślą o takich potrzebach Blue Marlin został objęty serwisem pięciogwiazdkowego hotelu. Na mieszkańców czekają liczne udogodnienia i usługi, takie jak „concierge”, parking podziemny, bezpłatne Wi-Fi, stylowy lobby bar oraz klub fitness. Każdy będzie mógł

AdresAddress Blue Marlin Luxury Apartments sopot tel. +48 506 017 436 sprzedaz@blue-marlin.pl www.blue-marlin.pl

zlecić obsłudze mycie samochodu, kupno biletów do teatru czy nawet świąteczne przygotowania. Inwestycja składa się z dwóch budynków, w których znajduje się jedynie 19 apartamentów o zróżnicowanym metrażu, sięgającym 160 m2. Niewielka liczba lokali zapewnia kameralność i gwarantuje poczucie prywatności, jednocześnie podkreślając ekskluzywność projektu. Przyszli właściciele mają do dyspozycji opcję, w ramach której będą mogli przekazać swoje mieszkanie firmie zarządzającej wynajmem. Dzięki temu apartament może się również stać zarabiającą na siebie inwestycją. Zarówno na własny użytek, jak i w charakterze inwestycji, Blue Marlin – przystań luksusu spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Miłośnicy uroków nadmorskiego życia będą mogli cieszyć się nim nie tylko w ciepłe dni podczas słonecznych spacerów, ale także poza sezonem wakacyjnym.


real estate

67

A Luxury Haven Sopot, recognized as the summer capital of Poland, is a beautiful Polish resort known for its Art Nouveau architecture and sandy beaches. It is a city for demanding individuals who value top quality and comfort. It therefore comes as no surprise that this is where the prestigious Blue Marlin residence is located – among the collections of international brands and fashion houses. Blue Marlin combines luxury and the vicinity of Sopot’s most beautiful beaches. The residence is located only 100 metres from the beach, and 600 metres from the Sopot pier. Buying an apartment in such a unique location indicates a particular lifestyle. A modern customer is not attached to only a single place anymore, he/she is open to new opportunities. Independent and always in motion, Independent and always values their own time and leisure. In order to address those needs, Blue Marlin offers the services of a five-star hotel. The residents can take advantage

of a variety of facilities and services, such as concierge, underground car park, free Wi-Fi, stylish lobby bar, and a fitness club. Through the concierge, the residents will be able to order car washing, theatre tickets or have Christmas or Easter celebrations organized. The investment includes two buildings with only 19 apartments of various sizes – reaching up to 160 square metres. The relatively small number of apartments guarantees sense of privacy, emphasizing exclusiveness of the project at the same time. Future owners will be offered an opportunity to cooperate with the property management company, turning their apartment into a profitable investment. Either as a regular apartment or as an investment, Blue Marlin - the luxury haven, will satisfy the most demanding clients. Seaside lifestyle lovers will enjoy it not only on sunny days, while taking walks along the beach, but also in the off-season.


real estate

68

Mieszkanie w chmurach

Living in the Clouds


69 widok z okna apartamentu na 48. piętrze na południową część wrocławia the vieW overlooking the southern Part oF WroCłaW From the aPartment on the 48th Floor

AdresAddress ul. Powstańców Śląskich 95 53-332 Wrocław, tel. +48 71 757 24 24 www.apartamentyskytower.pl

WrocĹ‚awski Sky ToWer jest obecnie jedynym budynkiem mieszkalnym w europie oferujÄ…cym moĹźliwość zakupu apartamentu nawet na 48. piÄ™trze.

gotowy apartament na 47. piętrze sky tower the Finished aPartment on the 47th Floor oF sky toWer

SKY TOWER apartments are located in the tallest, not only in WrocĹ‚aw but also in the whole Poland, apartment building, which is 212 metres tall, and has ‡ÞÞOP Ç´DODEĂžOD HQ‚P @ RLHNRD MJ@BD TGHBG ÞÊDOP a completely new quality of life. It symbolizes prestige, luxury, and functionality – the qualities not to be overestimated in the contemporary world. Thanks to the highly-glazed apartments, you can admire the panorama of WrocĹ‚aw stretching away to the horizon, and almost feel the atmosphere of the hustle and bustle of city life. Each of the 231 @M@OQKDLQP THQG @ ‡ÞÞO @OD@ ĂžE PNR@OD metres has been designed by the best architects to ensure comfort and high standard. All apartments are equipped with the intelligent management system.With your smartphone, or your tablet you can control lighting intensity, room temperature, you can open and close windows, choose music or a TV programme. The residents have access to all conveniences that contribute to the comfort of living such as â€?conciergeâ€? and â€?house keepingâ€?services. You can go shopping to the shopping centre located on the spot, go jogging along a path which is high above the ground, relax in a fitness club and a spa. And in the evening, you can go bowling or play billiards in one of the clubs. SKY TOWER is the perfect choice for everyone that is active both socially and professionally, and who enjoys saving time, prestige, and a bit of luxury in daily life.

Sky ToWer in Wrocław is the only apartment building in europe where you have the opportunity to purchase an apartment even on the 48th floor.

real estate

Apartamenty SKY TOWER mieszczÄ… siÄ™ w najwyĹźszym nie tylko we WrocĹ‚awiu, ale i w caĹ‚ej Polsce budynku mieszkalnym, ktĂłry liczy 212 metrĂłw wyPÞýÞǃBH H{ {MHĆ„QDO #J@QDFĂž IDPQ QĂž KHDIPBD TUIĹ°QýÞwe, oferujÄ…ce zupeĹ‚nie nowÄ… jakość Ĺźycia. Symbolizuje prestiĹź, luksus i funkcjonalność – wartoĹ›ci nie do przecenienia we współczesnym Ĺ›wiecie. DziÄ™ki ogromnym przeszkleniom apartamentĂłw moĹźna podziwiać rozciÄ…gajÄ…cÄ… siÄ™ aĹź po horyzont panoramÄ™ WrocĹ‚awia, niemal namacalnie poczuć atmosferÄ™ tÄ™tniÄ…cego Ĺźyciem miasta. KaĹźdy apartament – a jest ich w sumie 231, o powierzchni ĂžC CĂž K 2 – zostaĹ‚ zaprojektowany przez najlepszych architektĂłw, tak by zapewnić komfort i wysoki standard. Wszystkie apartamenty sÄ… wyposaĹźone w inteligentny system zarzÄ…dzania. Za pomocÄ… smartfonĂłw lub tabletĂłw moĹźna kontrolować natęşenie oĹ›wietlenia, temperatury, otworzyć i zamknąć okna, a nawet wybrać muzykÄ™ czy program telewizyjny. MieszkaĹ„cy majÄ… dostÄ™p do udogodnieĹ„ zwiÄ™kszajÄ…cych komfort Ĺźycia, jak usĹ‚ugi „conciergeâ€? czy „house keepingâ€?. Na miejscu moĹźna zrobić zakupy w nowoczesnej galerii handlowej, uprawiać jogging na poĹ‚oĹźonej wysoko nad ziemiÄ… Ĺ›cieĹźce, zrelaksować siÄ™ w klubie fitness i spa, a wieczĂłr spÄ™dzić w klubie bowlingowym bÄ…dĹş bilardowym. SKY TOWER to znakomity wybĂłr dla wszystkich aktywnych towarzysko i zawodowo, ktĂłrzy ceniÄ… sobie oszczÄ™dność czasu, prestiĹź i odrobinÄ™ luksusu w codziennym Ĺźyciu.


fashion & design

86

Dom Mody Klif w warszawie Klif House of Fashion in warsaw Dom Mody Klif to wyjątkowe miejsce na mapie warszawskich galerii handlowych. Selektywne marki i kameralna atmosfera sprawiają, że jest obowiązkowym punktem zakupowym dla wszystkich, którzy cenią oryginalne i eleganckie produkty. Po modowe inspiracje i najnowsze światowe trendy zapraszamy do butików takich marek jak: Baldinini, BOHOBOCO, COS, Furla, Guess, Marina Rinaldi, Max Mara, Napapijri, Pollini, Stefanel, Tommy Hilfiger, Tous, Tru Trussardi, pierwszego w Polsce autorskiego salonu Lidii Kality oraz otwartych w 2014 r. sklepów: Albione, Marciano Guess, Versace Collection oraz Gratson z kolekcjami znanych francuskich marek, takich jak: Paul & Joe, See by Chloé, MM6 i włoskiej Frankie Morello. Dom Mody Klif to nie tylko miejsce na luksusowe zakupy. W pięknych odświeżonych wnętrzach można także wspaniale spędzić czas w restauracji lub przy kawie, ciesząc się spokojem i subtelnym fortepianowym akompaniamentem. Dodatkowo Klif oferuje bezpłatną usługę „concierge”, dzięki której można zamówić bukiet kwiatów, taksówkę czy zarezerwować stolik w restauracji. AdresAddress Klif. dom Mody ul. Okopowa 58/72, Warszawa Informacja/concierge tel. +48 22 531 45 00 www.klif.pl, blog: inspiredbyfashion.pl

Klif House of Fashion is a unique place on the map of Warsaw shopping centers. Thanks to its selective brands and cosy atmosphere, it is an obligatory shopping point for all who appreciate original and elegant products. For fashion inspirations and the most recent global trends visit boutiques of such brands as: Baldinini, BOHOBOCO, COS, Furla, Guess, Marina Rinaldi, Max Mara, Napapijri, Pollini, Stefanel, Tommy Hilfiger, Tous, Tru Trussardi, the first in Poland original store of Lidia Kalita and the shops opened in 2014: Albione, Marciano Guess, Versace Collection and Gratson with collections of famous French brands including: Paul & Joe, See by Chloé, MM6 and Italian Frankie Morello. Klif House of Fashion is not only a place for luxury shopping. In beautiful and renovated interiors you may also spend time in restaurants or cafes enjoying the quiet and a subtle piano accompaniment. Klif also offers gratuitous “concierge” services enabling you to order flowers, taxi or book a table at a restaurant. pakiet bezpłatnych konsultacji więcej na www.klif.pl Free Consultation PaCkage more at WWW.kliF.Plfashion & design

88

Vitkac VITKAC to najekskluzywniejszy obiekt handlowy w Polsce. Aż cztery piętra oddano najbardziej luksusowym markom odzieżowym świata. VITKAC swoim klientom udostępnia nie tylko renomowane marki odzieżowe, lecz także ekskluzywne – głównie włoskie – meble. Po zakupach zaś zaprasza do wyśmienitej restauracji na ostatnim piętrze, z której można podziwiać całą Warszawę. Marki modowe dostępne w Domu Handlowym VITKAC: Lanvin, Giorgio Armani, Emporio Armani, Rick Owens, Nicolas Andreas Taralis, Ann Demeulemeester, Maison Margiela, Damir Doma-Silent, Alexander Wang, Cutler and Gross, Balmain, Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Givenchy, Diesel, Diesel Black Gold, Alexander McQueen, Brioni, Balanciaga, Dsquared2, MCQ, Paul Smith, Celine, Chloe, Diane von Furstenberg, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo, Marsell.

VITKAC is the most exclusive shopping centre in Poland. There are shops with the most luxurious clothing brands of the world located on four levels. VITKAC not only offers to its customers fashion labels, but also exclusive – mainly Italian – furniture. After shopping, the customers are welcome to visit the top floor gourmet restaurant spectacularly overlooking the whole Warsaw. Clothing brands available in VITKAC shopping centre include: Lanvin, Giorgio Armani, Emporio Armani, Rick Owens, Nicolas Andreas Taralis, Ann Demeulemeester, Maison Margiela, Damir Doma-Silent, Alexander Wang, Cutler and Gross, Balmain, Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Givenchy, Diesel, Diesel Black Gold, Alexander McQueen, Brioni, Balanciaga, Dsquared2, MCQ, Paul Smith, Celine, Chloe, Diane von Furstenberg, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo, Marsell.

Adres Address ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa tel. + 48 22 310 73 13, www.vitkac.comfashion & design

89

Maciej Zień

fot./photo. marcin palicki/zoom

Zień to jedna z najszybciej rozwijających się luksusowych marek na polskim rynku modowym. Wzbogaciła się właśnie o flagowy sklep w centrum Warszawy. /OVU ,þýþQþTPýHDI L@IKþCLHDIPVDI ulicy w Warszawie, powstał luksusowy butik Zień, w którym można znaleźć najnowsze kolekcje projektanta. W sumie 300 m2 designu najwyższej klasy. Z początkiem maja 2014 r. w Galerii Mokotów nastąpi zaś otwarcie butiku z kolekcją dla kobiet biznesu. Zień Office to odpowiedź projektanta na potrzeby klientek, które jego kreacje dotąd wybierały tylko na wielkie bale, koktajle czy na czerwony dywan. Kolekcja Office to perfekcyjnie skrojone garnitury, jedwabne koszule, skórzane spódnice czy po prostu dzienne sukienki, które idealnie określają współczesną bizneswoman.

Zień is one of the fastest developing luxurious brands on the Polish fashion market. It’s recently expanded thanks to a flagship showroom in the centre of Warsaw. In ,þýþQþTPý@ QGD KþPQ QODLCU PQODDQ in Warsaw, a luxurious Zień boutique has been opened. You can find here the designer’s latest collections - almost 300 square metres of top-quality design. At the beginning of May 2014 a new boutique will be opened in Galeria Mokotów with collections designed for business women. Zień Office is the designer’s response to the needs of the clients, who until now, were able to choose his creations for grand balls, cocktail parties or the red carpet. The Office collection includes perfectly tailored suits, silken shirts, leather skirts, and daily dresses, which fantastically define a contemporary business woman.

Adres Address Zień Butik – ul. Mokotowska 57, 00-542 Warszawa www.sklep.zien.pl, www.zien.pl Zień Office – Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa


fashion & design

98 wanna uwd classic uwd classic bathtub

unique wood design Kąpiel to chwila, kiedy zatrzymuje się czas, ciało się odpręża, a myśli płyną swobodnie i zanurzają się coraz głębiej. Z pewnością ten stan umysłu można próbować osiągnąć w każdej wannie, jednak tylko niektóre są ku temu szczególnie predestynowane. Design, jakość i materiał łączą się tu w doskonałej harmonii. Różnorodność stylów, barw i faktur umożliwia przemianę pokoju kąpielowego w ogród relaksu. Te przepiękne drewniane wanny są wykonywane przez rodzinną firmę Unique Wood Design, która rozpoczęła działalność w 1979 r. od budowy łodzi i jachtów. Wanny są wykonywane z różnych gatunków drewna pochodzących całego świata, zawsze jednak pieczołowicie selekcjonowanych i mających międzynarodowe certyfikaty leśnictwa FSC. Każdy model jest wyjątkowy i wykonany ręcznie z najwyższą starannością. Linia Classic to wanny z litego drewna o harmonijnych kształtach, idealnie pasujące do domowych pokoi kąpielowych. Linia Tlon, wzorowana na japońskich wannach ofuro, ociepli każde nowoczesne wnętrze. Drewniana wanna może być prawdziwym ukoronowaniem każdej stylowej łazienki.

Taking a bath is a moment when the time stops, your body relaxes, and you go deeper and deeper in your thoughts. Certainly This state of mind can certainly be achieved in any bathtub, but only some are particularly predestined to this purpose. Design, quality and material are combined here in perfect harmony. The variety of styles, colours and textures enables you to transform your bathing room into a garden of relaxation. These beautiful wooden bathtubs are made by a family company – Unique Wood Design, which started its business activities in 1979 by building sailing boats and yachts. The bathtubs are manufactured of different types of wood coming from every corner of the world. The wood is always meticulously selected and has international forestry certificates (FSC). Each model is unique and handmade with great care. The Classic line includes bathtubs made of solid wood with harmonious shapes, ideal for home bathing rooms. The Tlon line, whose design is based on Japanese Ofuro bathtubs, will make any modern interior cosy. A wooden bathtub can be the cherry on the cake of every stylish bathroom. AdresAddress

wanna uwd tlon uwd tlon bathtub

Unique Wood design ul. Tęczowa 24, Gęsiniec, tel. +48 692 477 830 www.uniquewood.pl


poziom 511 Design hotel & spa

AdresAddress Bonerów 33 42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca www.poziom511.com

hotels

110

W harmonii z naturą

In Harmony with Nature


Poziom 511 Design Hotel & Spa wyróşnia nowoczesny, niebanalny design hoĹ‚dujÄ…cy prostym formom i funkcjonalnoĹ›ci oraz krajobraz, ktĂłry staĹ‚ siÄ™ elementem wnÄ™trz. Poziom 511 Design Hotel & Spa is distinguished by modern, remarkable design characterized by simple forms, functionality, and the landscape which has become part of the interior decoration. /ĂžVHĂžK #DPHFL 'ĂžQDJ 2M@ HP CHPQHLFRHPGDC by modern, remarkable design characterized by simple forms, functionality, and the landscape which has become part of the interior decoration. /ĂžVHĂžK #DPHFL 'ĂžQDJ 2M@ HP @ CDPHFL hotel located in the most picturesque part of Southern Poland. Its name can be attributed to the height of the peak – its location. It’s the highest viewing point of Jura Krakowsko"VĆ„PQĂžBGĂžTPĂ˝@ Ç´D DLQO@LBD QĂž /ĂžVHĂžK Hotel is through the natural rock gate. On entering the gate the guests have before their eyes a modern, fully glazed building, perfectly blended in with the surrounding nature. There are 42 rooms, including 6 apartments. The interior decor will satisfy art lovers, detail connoisseurs, and modernity enthusiasts. On every step guests ĂžE /ĂžVHĂžK{ 'ĂžQDJ DLBĂžRLQDO RLHNRD CDPHFL objects. Here one can come across some of the most renowned design classics in the world such as the Eames Plywood Lounge Chair (LCW), sofas by Italian brand La Cividina, Andreu World’s furniture pieces, or Tolomeo iconic lamps. The pride of the hotel is an exclusive biological rejuvenation zone, and a beauty parlour. The hotel is the first Beauty Partner of Dr Irena Eris brand in Poland. The Spa offer includes over 30 specialist facial and body treatments, among them a series of exotic rituals. All of them are performed by experienced and highly skilled therapists. In Dr Irena Eris Beauty Partner Spa there is also a unique VIP-Room Spa – the area ĂžE @JKĂžPQ {PNR@OD KDQODP DNRHMMDC THQG K@Psage beds and chairs, and Japanese style Ofuro sit-in bathtubs. Guests can also take advantage of a 20-metre swimming pool filled with spring water, a jacuzzi with a hydro massage, a steam sauna, and a Finnish sauna. (L /ĂžVHĂžK 'ĂžQDJ ODBDHSDC @ +RĂťROHous Brand of the Year title, and a prestigous Eurobuild Award in the category of New Hotel of the Year for the best hotel in Central and Eastern Europe.

111 hotels

/ĂžVHĂžK #DPHFL 'ĂžQDJ 2M@ QĂž CDPHFLDOski hotel poĹ‚oĹźony w najbardziej malowniczej części poĹ‚udniowej Polski. SwojÄ… nazwÄ™ zawdziÄ™cza wysokoĹ›ci wzgĂłrza, na ktĂłrym siÄ™ znajduje. Jest to najwyĹźszy punkt widokowy Jury Krakowsko-CzÄ™stochowskiej. 6I@VC L@ QDODL GĂžQDJR /ĂžVHĂžK MOĂžT@dzi przez naturalnÄ… skalnÄ… bramÄ™. Oczom goĹ›ci ukazuje siÄ™ nowoczesny, przeszklony budynek, idealnie wtopiony w otaczajÄ…cÄ… go naturÄ™. ZnajdujÄ… siÄ™ tutaj 42 pokoje, w tym 6 apartamentĂłw. AranĹźacja hotelowych wnÄ™trz zadowoli miĹ‚oĹ›nikĂłw sztuki, koneserĂłw detali i zwolennikĂłw nowoczesnoĹ›ci. WyjÄ…tkowe przedmioty towarzyszÄ… goĹ›ciom GĂžQDJR /ĂžVHĂžK L@ Ă˝@ÇĄCUK Ă˝OÞýR ,ÞǥL@ tu znaleźć jeden z najbardziej rozpoznawalnych wzorĂłw na Ĺ›wiecie, czyli niskie krzesĹ‚a Eames Plywood Lounge Chair (LCW), sofy wĹ‚oskiej marki La Cividina, meble Andreu World czy kultowe juĹź lampki Tolomeo. WizytĂłwkÄ… hotelu jest ekskluzywna strefa odnowy biologicznej i salon kosmetyczny. Hotel jest pierwszym w Polsce beauty-partnerem marki Dr Irena Eris. W ofercie spa znalazĹ‚o siÄ™ ponad 30 specjalistycznych zabiegĂłw na twarz i ciaĹ‚o, w tym seria egzotycznych rytuaĹ‚Ăłw. Wszystkie sÄ… wykonywane przez doĹ›wiadczonych terapeutĂłw. W gabinetach kosmetycznych Dr Irena Eris Beauty Partner znajduje siÄ™ teĹź jedyny w swoim rodzaju VIP-Room Spa o powierzchni blisko {K2 wyposaĹźony w Ĺ‚óşka i fotele do masaĹźu oraz wywodzÄ…ce siÄ™ z kultury japoĹ„skiej siedzÄ…ce wanny ofuro. Do dyspozycji goĹ›ci sÄ… rĂłwnieĹź: 20-metrowy basen wypeĹ‚niony wodÄ… ĹşrĂłdlanÄ…, jacuzzi z hydromasaĹźem, Ĺ‚aĹşnia parowa oraz sauna fiĹ„ska. 6{ H{ OÞýR GĂžQDJ /ĂžVHĂžK VĂžPQ@è uhonorowany tytuĹ‚em Luksusowa Marka Roku, a takĹźe prestiĹźowym wyróşnieniem Eurobuild Award w kategorii New Hotel of the Year dla najlepszego hotelu w Europie Ĺšrodkowo-Wschodniej.


hotels

1 14

Hotel krasicki hotel W samym sercu Warmii, w Lidzbarku Warmińskim, stoi jeden z najpiękniejszych zabytków architektury średniowiecza – XIV-wieczna rezydencja biskupów warmińskich. Na przedzamczu wznosi się piękny hotel Krasicki. Wyróżniony światową nagrodą za niezwykłą architekturę, komfortowe wnętrza i bogate zaplecze, hotel pozwala swoim gościom na relaks w miejscu przesyconym duchem nauki i sztuki. Zbiorów biblioteki mógłby pozazdrościć sam patron hotelu Ignacy Krasicki. Podtrzymaniu tradycji mecenatu kultury służą cykliczne spotkania z literatami, występy kabaretów i wystawy współczesnych malarzy. Dużą atrakcją są rejsy gondolą po rzece Łynie i nocne obserwacje nieba w obserwatorium astronomicznym. Restauracja serwuje wyśmienite potrawy nawiązujące do tradycji dworskiej sztuki kulinarnej. Goście hotelu Krasicki biorą udział w największych wydarzeniach, takich jak: rekonstrukcja napoleońskiej bitwy pod Heilsbergiem, Festiwal Sera, Noc Muzeów, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, Lidzbarskie Wieczory Jazzowe oraz Letnia Międzynarodowa Szkoła Muzyki Dawnej.

In the very heart of Warmia, in Lidzbark Warmiński there is one of the finest monuments of medieval architecture – the 14th century residence of bishops of Warmia. In the outer courtyard of the castle there is a beautiful Krasicki Hotel. It has received an international award for unique architecture, comfortable interior and the variety of facilities. The hotel offers its guests a relaxation in the atmosphere filled with the spirit of science and art. The patron of the hotel - Ignacy Krasicki himself could envy the library collection. To sustain the tradition of culture patronage the hotel organizes cyclical meetings with writers, cabaret performances and exhibitions of contemporary painters. Gondola cruises on the river Łynia and night sky observation in the astronomical observatory are also a great tourist attraction. The hotel restaurant serves gourmet dishes which base on culinary art of the court tradition. Krasicki Hotel guests participate in major events such as the reconstruction of the Napoleon battle of Heilsberg, Cheese Festival, the Museum Night, Lidzbark Nights of Humour and Satire, Lidzbark Jazz Nights and the International Early Music Summer School in Lidzbark. Adres Address Hotel Krasicki, pl. Zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. +48 89 537 17 00


hotels

115

Hotel zamek ryn Ryn Castle Hotel Nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi w odrestaurowanym XIV-wiecznym zamku krzyżackim mieści się hotel Zamek Ryn. Goście już po przekroczeniu progu przeniosą się w czasy średniowiecza, zamieszkają w stylizowanych komnatach, a jadać będą wyśmienite potrawy pod gotyckim sklepieniem w restauracji Refektarz. Podczas hucznych rycerskich biesiad goście poznają średniowieczne tańce i wezmą udział w pokazie walk rycerskich. Dla relaksu i urody warto odwiedzić Spa Księżnej Anny oraz sauny i oryginalny basen w podziemiach zamku. Świetnej rozrywki dostarczą dyskoteka, kręgielnia i kasyno. Warto też się wybrać na piękną plażę obok zamku, na szanty do gościńca Ryński Młyn lub na rejs statkiem do Mikołajek. Hotel słynie z gościnności wyrażanej indywidualnym podejściem do gości i fascynacji światem kulinariów. To raj dla smakoszy życia i kuchni.

By the Great Masurian Lakes in the renovated 14th century castle of the Teutonic Knights there is a Castle Ryn Hotel. Immediately after setting foot in the castle the hotel guests will feel the atmosphere of the medieval times. They will stay in stylized bedchambers, they will eat gourmet dishes under the Gothic vault in the Refectory restaurant. During grand knight’s feasts they will have a chance to learn medieval dances and to participate in the medieval knight fighting. To relax and to take care of your looks you are welcome to visit Princess Anna Spa, a sauna and a swimming pool located in the castle’s vault. A discotheque, a bowling alley and a casino will be an excellent form of entertainment for the guests. You can also visit a beautiful beach near the castle, listen to the shanties at Ryński Młyn guesthouse, go on a boat cruise to Mikołajki. The hotel is famous for its hospitality, which manifests itself in individual approach to the hotel guests and in fascination with the culinary world. It’s a paradise for life and cuisine connoisseurs. Adres Address Hotel Zamek Ryn, pl. Wolności 2, 11-520 Ryn tel. +48 87 429 70 00, www.zamekryn.pl