Page 4

7e druk 2016 ISBN 978.90.487.1189.5 NUR 272/282 © Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2012 Tekst en illustraties: Nicolle van den Hurk Vormgeving: Studio MediaWeb, Amsterdam Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2012/1919/183 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

11895_ksb_eenboekvoltaart_bw_groen_v5.indd 4

26-11-2014 15:39:32

Een boek vol taart  

Vos is jarig en wil graag taart. Hij schrijft een brief naar kip. Kip wil jij taart bakken? Dat kan jij heel goed! Haas wil de brief wel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you