Page 1

Communiceren: SAMEN doen we het beter! Verslag van de 3D Communicatie Dagen Op 26 januari, 29 januari en 3 februari in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle

Ruben Maes: ‘De kracht van netwerken’

Henk Jan Meijer: ‘Neem je verantwoordelijkheid’

inspira tie, vraags tukken , oploss ingen e n voorbe elden

Natasja Wiersema: ‘Gebruik klare taal’


Inhoudsopgave

Colofon

3 Inleiding 4 Samenvatting ‘De kracht van netwerken’ 5 Lenie Scholten: communicatie is toonzetting 6 Hugo de Jonge: Hou het klein 6 Henk Jan Meijer: Neem je verantwoordelijkheid 7 De ‘creatieve lunch’: veel nuttige tips en aanbevelingen 8 Een bloemlezing uit de vragen van de deelnemers 8 Tjeerd Agema: stel je niet reactief op 10 Bas Eenhoorn: Communicatie moet mandaat vragen 11 Bert Pol: Doelgroepen zelf de voorlichting laten doen 12 Natasja Wiersema: Gebruik klare taal 13 Martijn Schenning: Iedereen dezelfde boodschap 13 De 3D Communicatiedagen in Twittervorm. #3DCOM 14 Key-notespeakers 14 Plenaire afsluiting: Nuttige en inspirerende studiedagen 15

De drie bijeenkomsten werden georganiseerd door de ministeries van BZK, VWS, SZW en VenJ, samen met de VNG.

Voorwoord

2 | 3D Communicatie Dagen

De bijeenkomsten werden verzorgd door het Congres- en Studiecentrum VNG. Fotografie Nicole Romijn Verslaggever: Fred Rondeel Opmaak: zwietart


Voorwoord Sinds januari 2015 zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Om dit te kunnen bereiken hebben gemeenten in 2014 veel werk moeten verzetten. Datzelfde geldt voor hun medewerkers op de afdelingen communicatie. Ook zij hebben zich terdege moeten voorbereiden op de nieuwe situatie. Er is een grotere diversiteit aan doelgroepen bijgekomen, waarmee actief moet worden gecommuniceerd. De communicatieprofessionals werken steeds vaker, ook regionaal, samen. Maar ook zijn zij zich aan het voorbereiden op mogelijke incidenten in het sociale domein. Dat communicatieprofessionals nu in februari volop aan het werk zijn, en die taken in het algemeen prima vormgeven, is dan ook een knap staaltje werk. Wij zijn echter nog niet klaar. Het jaar 2015 wordt namelijk nog spannender. Gemeenten gaan het namelijk samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders echt anders doen. Zij gaan samen op zoek naar nieuwe vormen waarin de vraag van de inwoner centraal staat. Dat is de echte opgave achter de drie decentralisaties. Bij deze opgave is de zienswijze en kennis van communicatieprofessionals onontbeerlijk. Wij zijn immers gewend vanuit buiten naar binnen te denken, wij kunnen verbinden en wij zijn alert op ontwikkelingen en actualiteiten. Onderlinge kennisdeling helpt te versnellen. Wat doen wij nu al? Wat zijn do’s en don’ts? En wat zijn vraagstukken die wij misschien wel collectief verder willen verkennen? Om gemeenten te ondersteunen faciliteert het Rijk en de VNG kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van communicatie, ook rondom het sociale domein. Deze regiodagen waren daarvan een voorbeeld, waarbij maarliefst vier ministeries, de VNG en gemeenten de handen in een hebben geslagen in de voorbereiding. Het waren inspirerende bijeenkomsten waarin veel vraagstukken en voorbeelden actief met elkaar zijn gedeeld onder de deelnemers. Het ging stuk voor stuk om kundige, betrokken en enthousiaste mensen, 450 in totaal. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat zij deze moeilijke taak tot een goed einde zullen brengen

Sicco Louw, directeur communicatie BZK

Vera de Witte, directeur communicatie VNG

3D Communicatie Dagen | 3


Inleiding Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Medewerkers van afdelingen communicatie zien door de decentralisaties (drie D’s) steeds meer vragen op hun afkomen. Ook kan de 3D-operatie leiden tot klachten van de inwoners over het nieuwe stelsel. Een deel van die klachten kan voortkomen uit ontoereikende communicatie. Om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave hebben vier ministeries (BZK, VWS, SZW, VenJ) samen met de VNG in januari en februari drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Deze zogenoemde 3D-dagen vonden plaats in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Zij werden bezocht door 450 professionals in de communicatie. Tijdens de 3D-dagen poogden de organisatoren de deelnemers zoveel mogelijk van elkaar te laten leren. Dit gebeurde via een plenair programma, dat werd gevolgd door een werklunch. Tijdens deze lunch probeerden de deelnemers antwoord te geven op de vragen die hun collega’s eerder hadden opgeworpen. Vervolgens konden zij kiezen uit vier masterclasses. Die gingen over: ‘Omgaan met incidenten’; ‘Communicatie met bijzondere doelgroepen’; ‘Betrekken van burgers bij communicatie’ en

4 | 3D Communicatie Dagen

’Organisatie van communicatiesamenwerking’. De dagen werden afgesloten met een Lagerhuisdebat aan zogenoemde ‘Verdiepingstafels’, Daar werden de agenda’s voor de komende tijd vastgesteld.


Samenvatting De drie dagen toonden communicatiemensen die met groot enthousiasme aan de weg timmeren. Voor 1 januari hebben zij al plannen gemaakt. Nu gaat het erom om uit te vinden wat al die plannen waard zijn. De decentralisaties zorgen er voor dat veel zaken naar de afdelingen communicatie zullen worden geschoven. Dit terwijl veel kleinere gemeenten weinig capaciteit hebben om de communicatie op te vangen. Zij zijn echter zeer inventief en proactief in het bedenken van plannen om meer met elkaar samen te werken. Dit zei Ruben Maes in een samenvattend interview na afloop van de drie bijeenkomsten. Hem was opgevallen dat veel deelnemers met dezelfde problemen kampen. Daarom was het goed dat zij van hun collega’s vernamen hoe die het elders aanpakken. De masterclasses vielen in goede aarde. De deelnemers bleken zich bovendien meer bewust van het feit dat zij ook anderen kunnen inzetten voor communicatie. Dit is de kracht van netwerken, zei Maes. Weet dat er mensen zijn die gespecialiseerd zijn in het communiceren met verstandelijk gehandicapten. Zet ze in voor communicatie! Tijdens de drie bijeenkomsten bleek dat men bereid is meer gebruik te maken van ieders capaciteiten, ervaringen, talenten en vaardigheden, concludeerde Ruben Maes.

Dagvoorzitter Maes:

de kracht van netwerken 3D Communicatie Dagen | 5


Lenie Scholten:

communicatie is toonzetting Lenie Scholten is wethouder van Eindhoven. Zij heeft daar onder andere de portefeuille Zorg en Welzijn. Mevrouw Scholten: De drie decentralisaties kunnen misverstanden onder de burgers teweegbrengen. En de burger geeft daarvan de gemeente de schuld. Gemeentelijke voorlichting zal dus de juiste feiten moeten presenteren. Daarnaast zal de gemeentelijke voorlichting ook de juiste toonzetting in de gaten moeten houden. Dat is niet eenvoudig, vooral als de betreffende bestuurder liever een ‘glad verhaal’ wil. Volgens haar zou het niet gek zijn om nieuwe of onzekere wethouders een gerichte training te geven. Want een wethouder heeft tegenwoordig veel uit te leggen.

De materie is zeer complex geworden. Zij vraagt meer dan voorheen om een goede relatie tussen bestuurders en hun afdelingen communicatie. Voor bestuur en beleid moet communicatie een continu onderdeel van het beleidsproces worden. Want als zich onverhoopt een incident voordoet moet voorlichting ervoor zorgen dat alles zo rustig mogelijk verloopt. ,,Een zware taak.’’

Hugo de Jonge:

Hou het klein Communicatie is een vitaal onderdeel van de decentralisaties, zei wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam. Hij beheert daar de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Zorg. Hij drukte de voorlichters op het hart zich niet te laten leiden door incidenten.

fotograaf 500 Watt

,,Het gaat er vooral om het verhaal over de decentralisaties goed bij de mensen onder de aandacht te brengen. En dat is volgens De Jonge al een hele klus. Hij zei te hebben ervaren dat dit verhaal moeilijk aan de man te brengen is. ,,Voordat je het weet hoor je jezelf praten over bestuurlijke kwesties als systemen, bekostiging en structuren.’’

6 | 3D Communicatie Dagen

Om dat te voorkomen zullen communicatiemensen proactief moeten nadenken over hoe zij het verhaal dan wel willen vertellen. Dat kan, aldus De Jonge, door het ‘het klein te houden en menselijk te maken. Door het dicht bij de burgers, de organisaties en de gemeenteraad te brengen.’’


,,Zwolle bereidt zich goed voor op communicatie bij calamiteiten,’’ zei Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle. Watersnood bijvoorbeeld staat hoog in ons risicoprofiel. Vandaar dat wij veel oefeningen houden met diverse partijen. Het is namelijk cruciaal ook de andere spelers te kennen bij crisisvoorbereiding. Meer dan in het verleden spelen communicatie, crisiscommunicatie en nazorg een grote rol. ‘’ Zijn advies: Blijf authentiek en blijf professioneel. De gemeente heeft nu nieuwe taken. Het kan voorkomen dat incidenten en calamiteiten zich ook in het sociale domein voordoen. Wij overleggen daarover nauw met de betrokken bestuurders, medewerkers en gemeenteraadsleden. Ook denken wij na over de verschillende rollen van gemeente en Rijk. Voorkomen moet worden dat wij elkaar de zwarte piet toespelen. De lessen die wij hebben geleerd vanuit de fysieke veiligheid zijn: overleg vaak met bestuurd en het beleid over crisiscommunicatie. ‘Hoe gaan wij daarmee om; hoe vertellen wij het verhaal en hoe zorgen wij ervoor dat er niet twee verschillende verhalen naar buiten gaan?’ Meijer: ,,Handel bij calamiteiten naar bevind van zaken. Zelfs als je acties afwijken van het protocol. Zorg dat je boodschap op orde is. Deze situaties kan je met elkaar oefenen. Neem je verantwoordelijkheid.’’

Henk Jan Meijer:

Neem je verantwoordelijkheid 3D Communicatie Dagen | 7


De ‘creatieve lunch’:

veel nuttige tips en aanbevelingen Dagvoorzitter Ruben Maes vroeg vervolgens iedereen om, ter voorbereiding van de ‘creatieve lunch’, prangende vragen op een vel papier te schrijven. Daarmee konden zij er samen tijdens de ‘creatieve lunch’ mee aan de slag. Iedere groep aan een eigen tafel.

Een bloemlezing uit de vragen van de deelnemers Hoe kunnen wij veranderingen positief voor het voetlicht brengen Hoe komen wij in contact met de ‘bijzondere doelgroepen’ Hoe betrekken wij professionals en hoe komen wij aan hun contactgegevens Hoe krijgen wij de zorginstellingen op één lijn Hoe vertel je het verhaal persoonlijk en bevlogen Durft beleid het nu over te laten aan de uitvoering? Hoe bereiken wij eenduidig taalgebruik binnen gemeentelijke diensten Hoe krijgen wij als gemeente een beeld van hoe cliënten zorg ervaren Hoe verenig je eerlijke en transparante communicatie met bestuurlijke belangen Hoe ga je om met incidenten en hoe houd je het hoofd koel Hoe bereid je je voor op adhoc vragen 8 | 3D Communicatie Dagen


Het antwoord op deze vragen werd niet, zoals vaak gebeurt, door ingehuurde professionals gegeven. In plaats daarvan probeerden de communicatiemensen antwoorden te formuleren vanuit de eigen ervaringen. Bij één tafel luidde de conclusie dat medewerkers zich er te vaak bij moeten neerleggen dat de bestuurder het laatste woord heeft. ,,Wij blijven echter doorcommuniceren en blijven de bestuurder tot het eind adviseren.’’ Een andere had zich gebogen over eenduidig taalgebruik. Er bestaat rond werk, zorg en jeugd zeer veel jargon. Dat maakt het voor de doelgroepen vaak lastig. Daarom moeten alle gemeentelijke brieven via de afdeling communicatie lopen. Moeilijke woorden worden zowel in- als extern vermeden. Ook moet communicatie sterk worden betrokken bij het opstellen van beleidsnotities. Inwoners en professionals moeten zoveel mogelijk zelf aan het woord worden gelaten. Zij moeten zelf hun vragen kunnen stellen. Anderen adviseerden ,,alleen communicatieplannen te bedenken die ook praktisch uitvoerbaar zijn en vakjargon te vermijden.’’ Verder werd geadviseerd om naar talenten binnen de eigen gemeente te zoeken. Ambtenaren die het 3D-verhaal het beste kunnen vertellen. Bij een andere tafel werd geopperd een sociale kaart te maken met alle bestaande initiatieven uit de wijken. Daar kan de gemeente vervolgens bij aan sluiten. Zo’n aanpak heeft meer effect dan initiatieven vanuit de gemeente. Ook moet zo snel mogelijk een netwerk met zorgpartners worden opgebouwd.

Er moet een band worden gesmeed tussen beleidsambtenaren, zorgaanbieders en professionals in het veld. Een enkele gemeente heeft een programma, een zogenoemde app, laten ontwikkelen. Omdat veel zorgaanbieders nu veel met de gemeente te maken hebben, kunnen zij via de app de juiste ambtenaar vinden. Andere proberen via netwerkbijeenkomsten met aanbieders in contact te

komen. Dat blijkt echter een tijdrovende affaire. Over crisiscommunicatie werd gezegd dat de afdelingen communicatie daarmee voldoende ervaring hebben. In de nieuwe situatie verandert daar niet veel aan. Vraag is of men wel voldoende expertise in huis heeft om de nieuwe problematiek te lijf te gaan.

3D Communicatie Dagen | 9


Tjeerd Agema:

stel je niet reactief op

Tjeerd Agema is bestuursvoorlichter van de gemeente Rotterdam. Hij vertelde over een recent geval van huiselijk geweld. Daardoor overleed een kind later aan zijn verwondingen. De gemeentelijke communicatie verliep aanvankelijk in nauwe samenspraak met het OM. Het OM was de instantie die het eerste persbericht liet uitgaan. Het betrokken gezin was overigens niet bekend bij Bureau Jeugdzorg. De gemeente bood snel vervangend onderdak aan de overige leden van het gezin, overlegde met de school, lichtte de raadscommissie in, en liet de media weten de zaak verder in onderzoek te nemen. Agema zei dit tijdens de masterclass ‘Omgaan met incidenten’.

10 | 3D Communicatie Dagen

Enkele aanwezigen zeiden ervoor te hebben gekozen eerst de gemeenteraad te informeren en vervolgens de media in te lichten. Andere aanwezigen zeiden nog geen ‘ritueel te hebben dat voorziet in dit soort crisiscommunicatie omdat met de decentralisaties ook de rol van de raadscommissies verandert. ,,Wij beraden ons daarover want het is niet ondenkbaar dat straks meer incidenten op ons af komen.’’ In zijn algemeenheid vonden de aanwezigen dat Communicatie zich in dergelijke gevallen ,,niet te reactief moet opstellen.’’ Volgens Tjeerd is het in deze gevallen nuttig om de feiten op een rijtje te zetten en er een document van te maken, van waaruit de voorlichter kan putten bij vragen van media. In de tussentijd kan mediamonitoring worden opgestart.


Op 11 april 2011 vond in Alphen aan den Rijn een schietpartij plaats in het winkelcentrum De Ridderhof. De schutter, de 24-jarige Tristan van der V, bracht zeven personen om het leven. Tien anderen raakten gewond. Van der V. Sloeg na het bloedbad de hand aan zichzelf. Bas Eenhoorn was toen burgemeester van die gemeente. In Zwolle gaf hij de communicatiemedewerkers een kijkje in de gemeentelijke communicatiestrategie, toentertijd. Ook gaf hij een toelichting op de lessen die zijn geleerd en de veranderende rol van een burgemeester. Hij sprak op de masterclass ‘Omgaan met incidenten’. FOTO 6 De bestuurder van nu moet weten dat hij in ander tijdperk leeft. Vanzelfsprekend gezag bestaat niet meer. Een burgemeester kan nu alleen gezag afdwingen door goede prestaties te leveren. Mensen kijken tegenwoordig door functies heen naar de persoon erachter, zei Eenhoorn.

De communicatiemensen gaf hij de volgende tip: Na een calamiteit is het de gemeente die het verhaal vertelt. Zorg dat je zelf de regie voert. Laat je woordvoering niet uit handen slaan door politie en OM. Zijn toenmalige voorlichtster, Esther Overbeek, voegde daar nog enkele praktische suggesties aan toe. Na een ramp zoals bij de Ridderhof, komen er onmiddellijk vragen vanuit de media. In zeer korte tijd telden wij bovendien al 70.000 tweets van verontruste Nederlanders. Overbeek: ,,Wij hebben direct de woordvoering geregeld en persconferenties gegeven. Wij organiseerden ook een avondwake. Vervolgens hielden wij bijeenkomsten voor omwonenden, ondernemers en slachtoffers en een herdenking in het theater. Daarna hebben wij een analyse gemaakt van de gestelde vragen, de geruchten en de beoordeling van ons beleid door burgers en media.’’ Volgens Overbeek is het goed als de afdeling communicatie het mandaat heeft om de feiten snel op tafel te kunnen leggen. Een voorlichter moet bij calamiteiten snel kunnen schakelen. Eenhoorn was het met haar eens. ,,Afdelingen communicatie moeten zeker om die ruimte vragen. U moet met de bestuurders bovendien afspreken daarnaast ook zelf bewegingen te mogen maken,’’ aldus Bas Eenhoorn.

Foto Sebastiaan ter Burg

Tegenwoordig komt ook het aspect professionalisering om de hoek kijken. De bestuurders van vandaag moeten dus weten hoe zij zich presenteren en hoe zij overkomen. Vooral bij het communiceren na een calamiteit. Dat vereist oefening en mediatrainingen, minimaal twee keer per jaar. De bestuurder moet vertrouwen uitstralen. Het eerste wat hij na een calamiteit naar buiten brengt is medeleven. Hij laat duidelijk blijken dat hij betrokken is bij de slachtoffers en nabestaanden en alles zal doen om zich voor hen in te zetten.

Bas Eenhoorn:

Communicatie moet mandaat vragen

3D Communicatie Dagen | 11


Bert Pol:

Doelgroepen zelf de voorlichting laten doen Bert Pol van Tabula Rasa toonde hoe een gemeente burgers kan betrekken bij haar communicatie. Hij wees er op dat de drie decentralisaties ervoor hebben gezorgd dat brede doelgroepen nu over diverse domeinen moeten worden voorgelicht. De nieuwe situatie heeft oude routines doorbroken. Er is nu een andere mindset nodig. Het is zaak om samen met burgers op te trekken, zei Pols. Anders bestaat het gevaar dat er weerstand komt. ,,Als je die niet kunt vermijden dan zul je ze minimaal beheersbaar moeten maken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de inzichten van de psychologie.’’ Hij zei dit op de masterclass ‘Het betrekken van burgers bij en in uw communicatie’. Burgers betrek je niet meer door traditionele bijeenkomsten in een zaaltje te beleggen. Er kunnen dan vooral toehoorders komen die tegen het beleid zijn. Om deze groepspolarisatie te voorkomen is het beter om een nieuwe manier te toe te passen. Deze wordt de sociale netwerkbenadering genoemd. Daarbij wordt de voorlichting door leden van de doelgroepen zelf gedaan. De gemeente zoekt zelf sleutelfiguren op en geeft ze vervolgens een korte opleiding. De deelnemers wilden weten of er gemeenten zijn die deze methode toepassen. Dat is in Den Haag het geval, antwoordde Jaap Wiersma van die gemeente. ,,Wij zitten al met Tabula Rasa om de tafel.’’ Wiersma: In Den Haag is de rol van de overheid afgelopen tien jaar sterk veranderd. Trefwoorden zijn: minder hiërarchie en meer gelijkwaardigheid. In deze ‘Haagse kracht’ wordt nu breed geïnvesteerd. Communicatie is daarbij beleidsinstrument geworden.

12 | 3D Communicatie Dagen


Natasja Wiersema:

Gebruik klare taal

In plaats van zelf het wiel opnieuw uit te vinden meenden veel deelnemers dat het verstandiger is om een netwerk van organisaties te bouwen. Zij dachten daarbij aan partijen die ervaring hebben met deze groepen mensen. Goede zorg is niet alleen de verantwoordelijk van de gemeente maar ook van de organisaties die hun begeleiden, zo werd vastgesteld. Een belangrijk punt van discussie was het niveau waarop moet worden gecommuniceerd en de begrijpelijkheid van tek-

Martijn Schenning:

Iedereen dezelfde boodschap

De masterclass ‘Communicatie met Bijzondere doelgroepen’ werd verzorgd door maar liefst drie inleiders. Het waren Machteld van Boheemen (SW-bedrijf IBN), Natasja Wiersema (William Schrikker Groep) en Stans Damen (Per Saldo). Bij ‘bijzondere doelgroepen’ kan worden gedacht aan verstandelijk gehandicapten, mensen met een laag IQ, mensen met psychosociale problemen en mensen die slecht horen of zien. sten Met taalniveaus kunnen lezers worden ingedeeld. Verder kan daarmee het taalniveau van een tekst worden gemeten. De niveaus lopen van A1 tot en met C2. Het merendeel van de gemeentelijke communicatie wordt op HBO-nivau gevoerd. Dat staat gelijk aan taalniveau C1, zo werd gezegd. De aanwezigen zeiden er veel voor te voelen om het gemeentelijk taalniveau naar B1 te verlagen. In Nederland zitten veel mensen onder C1-niveau, dus ‘gebruik klare taal’, werd

geadviseerd. Zo werkt de gemeente Oss met een project ‘Klare Taal’. Dat is bestemd voor de beleidmedewerkers en hun juridische collega’s. Daarnaast is het nuttig om leespanels en testpanels in het leven te roepen. Die kunnen de communicatie van de gemeente beoordelen op haar effectiviteit. Afdelingen communicatie kunnen ook overwegen eens af te zien van de gebruikelijke communiqués. In plaats daarvan kan de boodschap in een filmpje of een spelletje worden verpakt.

In verscheidene regio’s werken gemeenten samen aan de communicatie over de decentralisaties. Ook zorgaanbieders hebben zich daarbij aangesloten. Zaak is wel dezelfde taal te spreken en dezelfde boodschap uit te dragen. Dit zeiden de inleiders op de masterclass ‘Organisatie communicatiesamenwerking in uw regio’. Volgens de deelnemers is regionale samenwerking in de praktijk lastig. Groningen bijvoorbeeld kent als regiegemeente zo’n regionale samenwerking op het gebied van Jeugd en Beschermd Wonen. De kleinere gemeenten beperken zich echter liever tot hun eigen rol. De wil tot samenwerking ontbreekt daar vooralsnog, zei de Groningse afgevaardigde. Daarbij komt dat de communicatieadviseurs van kleinere gemeenten al hun handen vol hebben. De afgevaardigde van Assen zei dat deze gemeente al een eind op weg is. Een communicatiemedewerker is één dag

per week vrijgesteld om de communicatie over de jeugdzorg regionaal vorm te geven. Daarnaast heeft de gemeente een website laten bouwen die speciaal gericht is op de professionals in de zorg. Een regionaal aanspreekpunt voor communicatie ontbreekt dus nog, constateerde Schenning. Hij vreest dat in zo’n geval ,,de lokale belangen voorop blijven gaan en iedereen zijn eigen ding blijft doen.’’ Deze masterclass werd verzorgd door Door Mieke Kat (Communicatieadvies) en Martijn Schenning (SIR Communicatiemanagement.)

3D Communicatie Dagen | 13


De 3D Communicatiedagen op Twitter

#3DCOM Conclusies: ,,Mooie discussies; nuttig; openhartig; leerzaam!’’

SIR Communicatie @SIR_Enschede • Feb 3 Ontspannen en open sfeer tijdens masterclass Organisatie van de samenwerking in uw regio. #3dcom

Marten Venema @mhvenema • Feb 3 Vanmiddag bij de 3D Communicatiedag in Zwolle, inspiratie opdoen. #3DCOM

Ilse Assies @IlseDoet • Feb 3 #3DCOM goed verhaal oudburgemeester Alphen. Omgaan met incidenten Houding actief en professioneel, empathie, proces en eerlijkheid

Marloes Boon @Marloes_Boon • Jan 29 Vandaag 3D communicatie dag in E’hoven bijgewoond. Conclusie: Communiceren doe je niet alleen, want: Samen doen we het beter! #3DCOM

Saskia @SaskiaDeventer • Feb 3 Les van Bas Eenhoorn: elke bestuurder moet beseffen dat mensen tegenwoordig meer kijken naar de persoon dan naar naar de functie. #3DCOM

Koen van Tankeren @koenvantankeren • Jan 29 Nuttige sessie ‘communiceren met bijzondere doelgroepen’ dankzij drie goede deskundigen en scherpe leiding @rubenmaes #3DCOM

Ron Lubbers @RonLubbers • Feb 3 Mooie discussie tijdens #3dcom. Wat communiceer je naar inwoners op de site van de gemeente. http://bit.ly/1uiW76i

Frances van Heijst @FrancesvHeijst • Jan 26 Dankjewel @Tjeerd_Agema @rotterdam voor het openhartig delen van je casus. Heel leerzaam! #3dcom #decentralisaties

Gemeentenv/dToekomst @gemeentenvdt • Jan 30 ‘De 3D Communicatie Dag: dáár moet ik bij zijn’ @eweusten over #3DCOM in Eindhoven. Aanmelden voor Zwolle kan nog! http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/De-3D-Communicatie-Dag-dr-moet-ik-bij-zijn_013041

Key-notespeakers:

Masterclasses:

Bas Eenhoorn (voormalig burgemeester Alphen a/d Rijn) Hugo de Jonge (wethouder Rotterdam) Henk Jan Meijer (burgemeester Zwolle) Lenie Scholten (wethouder Eindhoven)

Tjeerd Agema (gemeente Rotterdam) Karin Bekker (gemeente Alphen a/d Rijn) Pauline van den Boogert (Frion Zorg) Machteld van Boheemen (SW-bedrijf IBN) Barbara Borghuis (SIR) Saskia Brandt (gemeente Alphen a/d Rijn) Shomara Buschbaum (Robedrijf Productie) Stans Damen (Per Saldo) Cindy Hardeman (gemeente Den Haag) Mieke Kat (communicatieadviesbureau) Michiel Krom (communicatieadviesbureau) Astrid Muijsers (gemeente Enschede) Esther Overbeek (gemeente Alphen a/d Rijn)

Dagvoorzitter: Ruben Maes (&Maes)

14 | 3D Communicatie Dagen

Bert Pol (Tabula Rasa) Maayke Rusken (gemeente Deft) Martijn Schenning (SIR) Marjolein Schipper (Landelijk Platform GGZ) Manon van Velzen (gemeente Westland) Natasja Wiersema (William Schrikker Groep) Jaap Wiersma (Gemeente Den Haag)


Plenaire afsluiting:

Nuttige en inspirerende studiedagen Tijdens de plenaire afsluiting vroeg dagvoorzitter Maes iedereen op een placemat hun bevindingen te noteren, een to-do list te maken en per tafel een praktisch uitvoerbare stelling te formuleren.

Taak Communicatie door 3D’s niet veranderd

Volgens de meesten hebben de decentralisaties aan het werk van de voorlichter niet heel veel veranderd. Een kleine minderheid meende dat communicatie wel degelijk is veranderd. Zij vraagt immers een andere benadering van verschillende en nieuwe doelgroepen. Daarnaast dwingen de decentralisaties afdelingen communicatie sneller te reageren en anders te gaan werken. Veel aanwezigen vonden voorts dat te vaak wordt gedacht dat alles bij de afdeling communicatie kan worden neergelegd. Zij kwamen eveneens tot de conclusie dat hun adresboekje sterk zal moeten worden uitgebreid met nieuwe telefoonnummers.

’Goed voorbereid op calamiteiten’

De aanwezigen waren unaniem: het waren nuttige studiedagen. Men was in staat gebleken elkaar van praktische tips te voorzien. Geconstateerd werd ,,dat wij allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen. Wij zijn in dezelfde netwerken op zoek naar hetzelfde. Wij moeten samen optrekken om een proactieve gemeente te bouwen. De meesten vonden verder dat zij al goed zijn voorbereid op calamiteiten. De belangrijkste boodschap vonden zij echter: “breng eerst in kaart met wie je te maken hebt. Betrek de sociale netwerken en de intermediaire organisatie bij je communicatie.” Wat de bijzondere doelgroepen betreft luidde het advies: breng die in beeld. Overleg met Beleid over de veranderde rol van communicatieafdelingen. En bovenal vertaal je boodschap in voor iedereen begrijpelijk Nederlands.

3D Communicatie Dagen | 15


www.3dcommunicatiedagen.nl

Profile for Zwietart

3D Communicatie Dagen magazine  

Verslag van de 3D Communicatie Dagen Op 26 januari, 29 januari en 3 februari in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle

3D Communicatie Dagen magazine  

Verslag van de 3D Communicatie Dagen Op 26 januari, 29 januari en 3 februari in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle

Profile for zwietart
Advertisement