Page 1

Z_Titulka PPC POWER 27.5.2009 14:46 Page 1

PPC Power, a.s. Magnetová 12 • 831 04 Bratislava • Slovak Republic Telefón: +421/2/4445 8078, +421/2/4968 3754 • Fax: +421/2/4445 8757 www.ppcpower.sk


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:31 Page 1

Výročná správa 2008 | Annual Report 2008


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:33 Page 2

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Výročná správa Annual Report

2008 Obsah 1. Príhovor generálneho riaditeľa Address by the General Director

.............

4

2. Akcionárska štruktúra spoločnosti Shareholders Structure ................................ 5 3. Orgány spoločnosti Company Bodies ............................................. 5 4. Výkonný manažment Executive Management

..................................

6

5. Organizačná štruktúra spoločnosti Organization Chart .............................................. 6 6. Prehľad činnosti spoločnosti Activity Overview ................................................. 7 7. Technické parametre zdroja Technical Parameters ............................................. 8

2


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:33 Page 3

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Table of Contents 8. Základné prevádzkové komponenty zdroja Basic Operating Components ................................. 8 9. Riadenie a prevádzka elektrárne Power Plant Management and Operation 10. Údržba a plánovanie opráv Maintenance and Planning of Repairs

.........

10

..................

16

11. Ľudské zdroje Human Resources .......................................................... 17 12. Ochrana životného prostredia Environmental Protection ............................................. 19 13. Ekonomika a hospodárske výsledky Economy and Economic Results .................................... 25 14. Výrok audítora Auditor’s Statement

3

...........................................................

43


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:34 Page 4

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

1. Príhovor generálneho riaditeľa 1. Address by the General Director Vážený akcionár, vážení obchodní partneri,

D ear Shareholder, Dear Business Partners,

po zásadných zmenách realizovaných v roku 2007 pokračovala spoločnosť PPC Power, a.s. v priebehu roku 2008 v bezporuchovom prevádzkovaní zdroja na kombinovanú výrobu tepla a elektriny ako dôstojný nástupca spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava, za čo by som sa rád osobitne poďakoval našim zamestnancom.

After fundamental changes implemented in the year 2007 during the year 2008 the company PPC Power, a.s. continued in a failure-free operation of a combined generation plant generating heat and power, as a worthy successor to Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava, for which I would like to express special thanks to our employees.

V priebehu roku 2008 spoločnosť PPC Power, a.s. pokračovala v dodávkach silovej elektriny, podporných služieb a tepla svojim tradičným obchodným partnerom, v dôsledku čoho dosiahla mimoriadne hospodárske výsledky. V priebehu roku 2008 sa aj napriek nepriaznivým podmienkam na globálnych trhoch podarilo zabezpečiť pre potreby ďalšieho rozvoja spoločnosti PPC Power, a.s. strategické financovanie prostredníctvom syndikovaného úveru od viacerých bánk, čo svedčí o dôvere bankového sektora v naše výsledky.

In the course of the year 2008 the company PPC Power, a.s. continued in supplies of active power, ancillary services and of heat to its traditional business partners, as a result of which it has achieved extraordinary economic results. During the year 2008, despite of unfavorable conditions on the global markets, we managed to secure for the needs of further development of the PPC Power, a.s. strategic financing through a syndicated loan provided by several banks, which demonstrates trust of the banking sector in our results.

V rámci spoločnosti PPC Power, a.s. aj naďalej venujeme osobitnú pozornosť zvyšovaniu efektívnosti a účinnosti prevádzky pri súčasnom zachovaní čo najšetrnejšieho prístupu k jednotlivým zložkám životného prostredia. V priebehu roku 2008 bola vykonaná rozsiahla pravidelná revízia plynovej turbíny inštalovanej v zdroji ako aj pravidelná údržba ďalších častí zdroja, čo prispieva k jeho dlhšej životnosti a účinnejšej výrobe tepla a elektriny pri rovnakom objeme emisií.

Within PPC Power, a.s. we continue to pay special attention to increasing effectiveness and efficiency of our operation while maintaining the most regardful approach to individual components of the environment at the same time. During the year 2008 an extensive periodical revision was undertaken on the gas turbine installed at the plant, as well as periodical maintenance of other parts of the plant, which contributes to its longer life and higher efficiency in generation of heat and power while keeping the same volume of emissions.

Osobitne by som sa rád poďakoval našim obchodným partnerom za plynulé nadviazanie spolupráce so spoločnosťou PPC Power, a.s. po zmenách vykonaných v roku 2007. Verím, že nám aj naďalej zachovajú priazeň, aby sme mohli aj v ďalšom období pokračovať v korektných obchodných vzťahoch.

I would like to express thanks to our business partners for taking up again cooperation with the company PPC Power, a.s. after the changes made in in the year 2007. I believe that they will continue to favour us so that we can continue in our fair business relations also in the future.

Ing. Jozef Sekerka generálny riaditeľ

Ing. Jozef Sekerka General Director

4


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:34 Page 5

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

2. Akcionárska štruktúra spoločnosti 2. Shareholders Structure Po zmenách vykonaných v roku 2007 bola spoločnosť PPC Power, a.s. začlenená do holdingového usporiadania riadeného spoločnosťou PPC Energy Group a.s. (pôvodne Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava), ktorá je jediným akcionárom spoločnosti PPC Power, a.s. vlastniacim 100 % jej akcií.

After the changes made in the year 2007 the company PPC Power, a.s. was included into a holding structure managed by PPC Energy Group a.s. (originally Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava), which is the sole shareholder of PPC Power, a.s. holding 100 % of its shares.

3. Orgány spoločnosti 3. Company Bodies Predstavenstvo

Board of Directors

Predstavenstvo spoločnosti pracovalo v roku 2008 v tomto zložení:

In the year 2008 the Board of Directors worked in the following composition:

Ing. Jozef Sekerka predseda predstavenstva

Ing. Jozef Sekerka Board of Directors Chairman

Mgr. Peter Demský člen predstavenstva

Mgr. Peter Demský Member

Dozorná rada

Supevisory Board

Dozorná rada spoločnosti pracovala v roku 2008 v tomto zložení:

In the year 2008 the Supervisory Board worked in the following composition:

Mgr. Marián Ďuriš predseda dozornej rady

Mgr. Marián Ďuriš Supervisory Board Chairman

Ing. Dušan Hrušovský člen dozornej rady

Ing. Dušan Hrušovský Member

Ing. Marian Greif člen dozornej rady od 1. 12. 2007 do 12. 11. 2008

Ing. Marian Greif Member, since December 1, 2007 until November 12, 2008

5


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:35 Page 6

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

4. Výkonný manažment 4. Executive Management Ing. Jozef Sekerka generálny riaditeľ

Ing. Jozef Sekerka General Director

Ing. Peter Viskupič riaditeľ úseku prevádzky

Ing. Peter Viskupič Operation Director

Ing. Ivan Rovenský riaditeľ úseku údržby

Ing. Ivan Rovenský Maintenance Director

Ing. Dušan Hrušovský riaditeľ úseku ekonomiky, obchodu a financovania

Ing. Dušan Hrušovský Director for Economy, Trade and Financing

5. Organizačná štruktúra spoločnosti 5. Organization Chart Predstavenstvo spoločnosti Board of Directors Predseda / Chairman Člen / Member

Generálny riaditeľ / General Director

1000 Úsek generálneho riaditeľa

2000 Úsek prevádzky

3000 Úsek údržby

4000 Úsek ekonomiky, obchodu a financovania

1000 Division of General Director

2000 Division of Operation

3000 Division of Maintenance

4000 Division of Economy, Trade and Financing

6


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:35 Page 7

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

6. Prehľad činnosti spoločnosti 6. Activity Overview PPC Power, a.s. is operating a plant with a combined cycle. The company took over the operation of the cogeneration unit in November 2007, while the equipment of the plant had been in commercial operation since August of 1998. Generation of power and heat is based on combination of the two cycles – the combustion turbine and of the steam turbine. The fuel is natural gas supplied by Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP, a.s.”). With regard to its technical parameters and the regulating capabilities this unit takes a significant position among heat and power generators in the Slovak Republic. The customer for the generated power is Slovenské elektrárne, a.s. („SE, a.s.“) and the customer for produced heat is Bratislavská teplárenská, a.s. („BAT, a.s.“). Supply of heat into the district heating system („CZT“) for Bratislava – East has been secured by connecting to the existing CZT. Connection of the electric output generated by the source is secured by connection to the 110 kV regional distribution system. The current technical condition of facilities of the plant allow achieving unit reliability on the level of 99.5 %, ranking this installation among the most reliable sources in the Slovak Republic and highly above the standard units within the European Union („EU“).

Spoločnosť PPC Power, a.s. prevádzkuje elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom. Spoločnosť prevzala prevádzku bloku kogeneračnej elektrárne v novembri roku 2007, pričom zariadenia elektrárne sú v komerčnej prevádzke od augusta roku 1998. Výroba elektriny a tepla je založená na spojení dvoch cyklov – spaľovacej turbíny a parnej turbíny. Ako palivo sa využíva zemný plyn, dodávaný spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP, a.s.“). Vzhľadom na svoje technické parametre a regulačné schopnosti má spomenutý blok významné miesto medzi producentmi elektriny a tepla v Slovenskej republike. Odberateľom vyrobenej elektriny je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. („SE, a.s.“) a odberateľom vyrobeného tepla je spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. („BAT, a.s.“). Dodávka tepla do systému centrálneho zásobovania teplom („CZT“) oblasti Bratislava – východ je zabezpečená prostredníctvom napojenia na existujúcu sústavu CZT. Vyvedenie elektrického výkonu zo zdroja je zabezpečené napojením sa na 110 kV regionálny distribučný systém. Súčasný technický stav zariadení elektrárne umožňuje dosahovať spoľahlivosť bloku na úrovni 99,5 %, čo zaraďuje predmetné zariadenie medzi najspoľahlivejšie zdroje v Slovenskej republike a vysoko nadštandartné bloky v rámci Európskej únie („EÚ“).

The combined cycle has a contracted supply of 1.193 TWh of power and 2,600 TJ of heat. Technical parameters of combustion turbine allow quick start as well as changes in output levels creating conditions for utilization of this plant for the purposes of regulation, or for provision of ancillary services for the needs of the Power System of the Slovak Republic. PPC Power, a.s. has taken an attractive position on the market with ancillary services in the Slovak Republic.

Paroplynový zdroj ročne zmluvne dodáva 1,193 TWh elektriny a 2 600 TJ tepla. Technické parametre spaľovacej turbíny umožňujú poskytovať službu rýchly štart a regulačné možnosti bloku vytvárajú podmienky k využitiu tohto zdroja pre poskytovanie podporných služieb pre potreby elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky bez dopadu na výrobu tepla. Výkonová variabilnosť zdroja PPC Power, a.s. ho zaradila na poprednú pozíciu na trhu podporných služieb v Slovenskej republike. Využívanie najmodernejšej technológie v oblasti kogeneračnej výroby elektriny a tepla v Slovenskej republike, s vysokým stupňom kvalifikácie a profesionality obslužného personálu spoločnosti PPC Power, a.s., predurčuje zdroj k dosahovaniu dobrých hospodárskych výsledkov spoločnosti.

Utilization of the state-of-the-art cogeneration technology in Slovak Republic together with a professional approach by the staff has been reflected every year on the positive economic results of the company.

7


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:36 Page 8

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

7. Technické parametre zdroja 7. Technical Parameters Celkový garantovaný elektrický výkon ..................................................................... 218 MW Total guaranteed power output Elektrický výkon meraný na svorkách generátora plynovej turbíny ........................... 157,7 MWe Power output measured at the generator terminals of the gas turbine Čas potrebný na dosiahnutie garantovaného základného zaťaženia, počítaný od povelu „Štart“: Time necessary for achieving the guaranteed base load, calculated from the command „Start“: • pri normálnom štarte / at normal start ................................................... 17 minút / minutes • pri rýchlom štarte / at quick start .......................................................... 10 minút / minutes Koncentrácia NOx / NOx concentration ........................................................... 51,7 mg/Nm3

8. Základné prevádzkové komponenty zdroja 8. Basic Operating Components Zdroj pozostáva zo štyroch hlavných prevádzkových komponentov:

The plant consists of four main operating components:

• Spaľovacia turbína – má spoločný rotor pre turbínu a kompresor, dve spaľovacie komory. Menovitý elektrický výkon je 157,7 MW pri teplote vzduchu +8°C a maximálny elektrický výkon je 173 MW pri teplote vzduchu -12°C.

• Combustion turbine – has a common rotor for turbine and compressor, two combustion chambers. Specific electric output is 157.7 MW at the air temperature +8°C and maximum electric output is 173 MW at the air temperature -12°C.

• Spalinový kotol – pozostáva z vysokotlakového parného systému, nízkotlakového parného systému a dvoch systémov pre ohrev časti sieťovej vody, horúcovodnej sústavy a pre ohrev zmesí kondenzátov a prídavnej upravenej vody. Kotol, riešený s nútenou cirkuláciou vody vo výparníkových systémoch, je vežového prevedenia s rozmermi spalinového kanála, v ktorom sú umiestnené výhrevné plochy 11 176 x 19 500 mm.

• Exhaust heat boiler – consists of high pressure steam system, low pressure steam system and two systems for heating of service water portion, hot water system, and for heating of mixtures of condensates and make-up treated water. The boiler is with forced circulation of water in evaporator systems, it is of a column type with the dimensions of the flue gas canal with heating surface 11,176 x 19,500 mm.

Radenie výhrevných plôch kotla v smere prúdenia spalín:

Sequencing of heating surfaces of the boiler in the direction of flue gas flow:

8


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:36 Page 9

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

• prehrievač vysokotlakovej pary • vysokotlakový výparník • vysokotlakový ekonomizér a prehrievač nízkotlakovej pary • nízkotlakový výparník • ohrievač zmesí kondenzátov a prídavnej vody • ohrievač časti sieťovej vody

• superheater for high-pressure steam • high-pressure evaporator • high-pressure economizer and superheater for low-pressure steam • low-pressure evaporator • heater for the mix of condensates and makeup water • heater for network water portion

• Parná turbína – jednotelesová protitlaková turbína s dvomi neregulovateľnými parnými odbermi pre dodávku do špičkového ohrievača horúcovodnej tepelnej siete a do parnej tepelnej siete o menovitom tlaku 1,3 MPa. Menovitý výkon turbíny na svorkách je 60,3 MW. Trojfázový alternátor typu TLRI 92/96 má činný výkon 61,6 MVA pri teplote chladiaceho vzduchu 25°C a menovité napätie 10,5 kV. Para z protitlaku turbíny je dodávaná do základného ohrievača sieťovej vody horúcovodnej sústavy Bratislava – východ. Konštrukčné riešenie turbíny umožňuje jej prevádzku s premenlivým tlakom v protitlaku cca 0,05 – 0,2 MPa v závislosti na potrebnom ohriatí sieťovej vody podľa teploty vonkajšieho vzduchu.

• Steam turbine – single-body back-pressure turbine with two non-regulated steam extractions for supply to the peaking heater for hot water network and to steam network with nominal pressure of 1.3 MPa. Nominal turbine output at the terminals is 60.3 MW. Three phase alternator of TLRI 92/96 type has an active output of 61.6 MVA at the temperature of cooling air of 25°C and rated voltage of 10.5 kV. Steam from the turbine back pressure is supplied to the basic heater of network water for the hot water system of Bratislava-East. Turbine layout allows its operation with variable pressure in back pressure of approx. 0.05 – 0.2 MPa depending on the needed network water heating according to the outside air temperature.

• Výmenníková stanica – zabezpečuje ohrev sieťovej vody horúcovodnej sústavy. Základný ohrev sieťovej vody v základnom ohrievači je v celoročnej prevádzke. Maximálny tepelný výkon ohrievača cca 154,4 MW je v letnom období odvádzaný do ovzdušia prostredníctvom suchej chladiacej veže s tepelným výkonom 140 MW. Do základného ohrievača je dodávaná para z protitlaku parnej turbíny. Paralelne so základným ohrievačom je časť sieťovej vody ohrievaná v ohrievači sieťovej vody, zabudovanom do kotla. Výhrevná plocha základného ohrievača je 3 750 m2. Maximálny tepelný výkon ohrievača je cca 29 MWt. Pre dohriatie sieťovej vody na potrebnú teplotu v závislosti na teplote vonkajšieho vzduchu sa využíva špičkový ohrievač, ktorého maximálny tepelný výkon je cca 81 MW. Výhrevná plocha špičkového ohrievača je 1 610 m2. Para do špičkového ohrievača je dodávaná z neregulovaného odberu parnej turbíny. Maximálny výkon dodávky tepla do horúcovodnej sústavy je teda 177 MWt.

• Heat Exchanger Station – provides heating of network water of the hot water system. The basic network water heating in the basic heater is in year-round operation. Maximal thermal output of the heater is cca 154.4 MW and it is utilized in summer, when the network water is cooled by discharging 140 MW of heat into the air. For the basic heater the steam is supplied from the steam turbine back pressure. In parallel with the basic heater part of the network water is heated in the heater for network water built into the boiler. Heating surface of the basic heater is 3,750 m2. Maximal thermal output of the heater is cca 29 MWt. For additional network water heating to reach the necessary temperature depending on the outside air temperature, the peaking heater with maximal thermal output cca 81 MW is used. Heating surface of the peaking heater is 1,610 m2. Steam for the peaking heater is supplied from non-regulated off-take of steam turbine. Maximal output in heat supply into the hot water system is 177 MWt.

9


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:36 Page 10

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

9. Riadenie a prevádzka elektrárne 9. Power Plant Management and Operation Strategickým cieľom Slovenskej republiky je položiť základy na dosiahnutie porovnateľnej životnej úrovne obyvateľstva s vyspelými krajinami Európy. Dosiahnutie tohto cieľa podmieňuje zabezpečenie dostatočného množstva elektriny na pokrytie všetkých potrieb spojených s rastom životnej úrovne dodržaním bezpečnosti pri dodávke elektriny čo predstavuje zabezpečenie sebestačnosti spotreby elektriny z vlastných zdrojov. Z druhej strany však Slovenská republika už druhý rok po sebe viac elektrickej energie minie ako vyrobí. Dôvodom je odstavenie viacerých výrobných zdrojov Slovenskej republiky a počas najbližších piatich rokov budeme stále odkázaní na dovoz elektriny zo zahraničia.

Strategic goal of the Slovak Republic is to lay the foundations to achieve comparable living standard for the population with those of advanced countries of Europe. Achievement of this goal is conditioned by securing sufficient volumes of power to cover all needs relating to growth in the living standard while maintaining security of power supply, which represents securing self-sufficiency for power demand from our own resources. On the other hand, it has been the second year when Slovak Republic consumed more electricity than it generated. The reason is the shutdown of several generating plants in Slovak Republic and in the course of the following five years we will continue to be dependent on electricity imports from abroad.

Slovenská republika by mala dosiahnuť vyrovnanú bilanciu elektriny až po roku 2013. Rezort Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v tomto období totiž počíta s dostavbou 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach, s ukončením výstavby paroplynových cyklov, ako aj s rekonštrukciou niektorých súčasných zdrojov, čím by sa zvýšila ich výkonnosť.

The Slovak Republic should reach power balance only after the year 2013. In this period the Ministry of Economy of the Slovak Republic envisages completion of Units 3&4 of Mochovce NPP, completion of construction of combined cycles, as well as refurbishment of some of the current plants, by which their performance would increase. By shutting down generating capacities the Power System would be gradually short of availability of individual types of ancillary services („AS”), which these plants are currently providing. The shortage of output in AS, in particular for secondary regulation, would have to be replaced by new plants. Renewable sources, besides the large hydro power stations, are not only not providing services necessary for safe operation of the Power System, but on the contrary, they will require additional demand for regulating outputs. The primary and secondary regulation – under the current conditions – cannot be secured by means of imports from abroad therefore it is necessary to secure it by domestic sources.

Odstavovaním výrobných kapacít bude v elektrizačnej sústave postupne klesať aj dostupnosť jednotlivých typov podporných služieb („PpS“), ktoré tieto zdroje v súčasnosti poskytujú. Chýbajúce výkony v PpS, najmä pre sekundárnu reguláciu, bude potrebné nahradiť novými zdrojmi. Obnoviteľné zdroje, okrem veľkých vodných elektrární, služby potrebné pre bezpečnú prevádzku elektrizačnej sústavy nielenže neposkytujú, ale naopak, budú vyžadovať dodatočné nároky na regulačné výkony. Primárnu a sekundárnu reguláciu nie je možné za súčasného stavu zabezpečiť dovozom zo zahraničia, preto je nutné riešiť ich pokrytie domácimi zdrojmi.

Combined generation of power and heat at the company PPC Power, a.s. offers to the power and heat customers reliable and secure supply of power and heat while effectively utilizing the primary energy source, which in case of PPC Power, a.s. is the natural gas, while keeping all

Kombinovaná výroba elektriny a tepla v spoločnosti PPC Power, a.s. prináša pre odberateľov elektriny a tepla spoľahlivú a bezpečnú dodávku elektriny a tepla pri efektívnom využívaní primárneho zdroja energie,

10


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:36 Page 11

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

čo je v prípade PPC Power, a.s. zemný plyn, pri dodržiavaní všetkých emisných limitov a ostatných požiadaviek z pohľadu životného prostredia.

emission limits and other requirements from the environmental aspect. Operation of the PPC Power, a.s. plant allows for a broad band of power regulation from minimal outputs of 135 MWe up to maximal outputs of 218 MWe (depending on ambient temperature) during the whole year while fulfilling requirements for heat and power generation, and at the same time having a possibility of fast change in the output in time, within the whole output range, which is utilized by the transmission system operator in providing AS.

Prevádzka zdroja PPC Power, a.s. umožňuje široký rozsah výkonovej regulácie od minimálnych výkonov 135 MWe až do maximálnych výkonov 218 MWe (v závislosti od vonkajšej teploty) počas celého roku pri plnení požiadaviek výroby elektriny a tepla, a súčasne pri možnosti rýchlej zmeny výkonu v čase, v celom výkonovom rozsahu, ktorú využíva prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy pri poskytovaní PpS.

During the whole year of 2008 when providing AS, the company PPC Power, a.s. complied with the power supply conditions according to the contractual offtake diagram of the company SE, a.s. and fulfilled all the quality requirements in compliance with the technical conditions.

Počas celého roku 2008 spoločnosť PPC Power, a.s. pri poskytovaní PpS dodržiavala dodávku elektriny podľa zmluvného odberového diagramu spoločnosti SE, a.s. a plnila všetky kvalitatívne požiadavky v súlade s technickými podmienkami.

The company PPC Power, a.s. provides AS on the basis of valid certificates for individual types of AS and on the basis of fulfilled technical conditions of the company Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. („SEPS, a.s.”). In the year 2008 PPC Power, a.s. plant provided AS of positive tertiary power control TRV30MIN+ and the gas turbine provided positive tertiary power control TRV10MIN+ for SEPS, a.s.

Spoločnosť PPC Power, a.s. poskytuje PpS na základe platných certifikátov na jednotlivé PpS a na základe splnených technických podmienok spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. („SEPS, a.s.“). V roku 2008 bola na zdroji PPC Power, a.s. poskytovaná PpS kladná terciárna regulácia výkonu TRV30MIN+ a plynovou turbínou bola poskytovaná kladná terciárna regulácia výkonu TRV10MIN+ pre spoločnosť SEPS, a.s.

In the year 2008 supply of power from the company PPC Power, a.s. to the company SE, a.s. was in accordance with the confirmed contractual offtake diagrams, which were broken down to individual hours of individual months. Contractual

V roku 2008 bola dodávka elektriny zo spoločnosti PPC Power, a.s. pre spoločnosť

11


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:36 Page 12

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

SE, a.s. v súlade s potvrdzovanými zmluvnými odberovými diagramami, ktoré boli členené na jednotlivé hodiny v jednotlivých mesiacoch. Zmluvné odberové diagramy boli odsúhlasované v rámci mesačnej, týždennej a dennej prípravy prevádzky. Všetky požiadavky spoločnosti SE, a.s. boli zo strany spoločnosti PPC Power, a.s. splnené. Spoločnosť SE, a.s. využívala blok PPC Power, a.s. podľa technických možností zdroja PPC Power, a.s. v jednotlivých dňoch roka, v súlade so zmluvnými podmienkami. Spoločnosť SE, a.s. v súlade so zmluvnými odberovými diagramami a dlhodobou zmluvou o dodávke elektriny odobrala od spoločnosti PPC Power, a.s. 945,095 GWh elektriny. Celková elektrická účinnosť bloku PPC Power, a.s. bola počas celého roku 41,91 %. Zdroj PPC Power, a.s. plnil svoje zmluvné povinnosti v rámci dodávky elektriny a tepla a poskytovania PpS, čo je zreteľné z veľmi nízkej poruchovosti, hlboko pod 1 %. Zdroj PPC Power, a.s. je jeden z najspoľahlivejších blokov v rámci územia Slovenskej republiky pri dodržiavaní kvality dodávok elektriny a tepla pri súčasnom poskytovaní PpS. Spoločnosť PPC Power, a.s. dodávala teplo pre spoločnosti BAT, a.s. v súlade s dlhodobou zmluvou o dodávke a odbere tepla. Spoločnosť PPC Power, a.s. si plnila svoje povinnosti pri dodávke tepla v maximálnej miere. Spotreba zemného plynu sa odvíja od reálnej dodávky elektriny a tepla, ako aj od vonkajšej teploty a tým aj požiadaviek v rámci dodávok tepla.

offtake diagrams have been approved within the monthly, weekly and daily scheduling of operation. All requirements of the company SE, a.s. have been fulfilled by the company PPC Power, a.s. The company SE, a.s. has been utilizing the unit of PPC Power, a.s. according to the technical possibilities of the plant of PPC Power, a.s. in individual days of the year, in compliance with the contractual conditions. The company SE, a.s. in compliance with the contractual offtake diagrams and the long-term contract for power supply took from the company PPC Power, a.s. 945.095 GWh of power. The total electric efficiency of the unit of PPC Power, a.s. during the whole year was 41.91 %. The PPC Power, a.s. plant fulfilled its contractual obligations of heat and power supplies and of providing AS, which at the same time was with a very low failure rate, much below 1%. The plant of PPC Power, a.s. is one of the most reliable units within the Slovak Republic keeping the quality of heat and power supplies, while at the same time providing AS. The company PPC Power, a.s. has been supplying heat for the company BAT, a.s. in compliance with the long-term contract on supply and offtake of heat. The company PPC Power, a.s. has been fulfilling its obligations in supply of heat in the maximal possible level. Consumption of natural gas is derived from the real supplies of power and heat, and then depending on the ambient temperature and thus also requirements for heat supplies. The company PPC Power, a.s. is a holder of quality system according to ISO 9001:2000 and of the environmental management system according to ISO 14001:2004, and thus confirms continuous improvement in the field of quality system and the environmental management system, by which it confirms its quality in generation of power and heat and their sale, and other relating activities in generation of power and heat and their following sale.

Spoločnosť PPC Power, a.s. je držiteľom certifikátu systému kvality podľa ISO 9001:2000 a systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004, čím potvrdzuje neustále zlepšovanie v oblasti systému kvality a systému environmentálneho manažérstva, ako aj plní požiadavky na kvalitu pri výrobe elektriny a tepla a ich následnom predaji.

Vyrobené, dodané a spotrebované množstvá energií Generated, Supplied and Consumed Volumes of Energy Vyrobená elektrická energia / Generated power ............................................... 969,827 GWh • vlastná spotreba / own consumption ........... 23,127 GWh, t. j. 2,38 % z výroby / of production Dodávky tepla / Heat supplies ........................................................................ 2 523,323 TJ Teplo zmarené na suchom chladiči / Heat discharged through the dry cooler ........... 1 117,173 TJ Spotreba zemného plynu / Natural gas consumption ....................................... 242 965 tis. m3

12


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:36 Page 13

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Dodávky elektriny pre SE, a.s. v roku 2008 Power Supplies to the Company SE, a.s. in the Year 2008 150 000

128 290 119 383

121 783 112 093

120 000

116 141

119 240

103 260 85 172

[MWh]

90 000

60 000

39 734 30 000

0

0

0

VI.

VII.

VIII.

0

I.

II.

III.

IV.

V.

IX.

X.

XI.

XII.

Spotreba zemného plynu v roku 2008 Natural Gas Consumption in the Year 2008

35 000

32 889 30 522

30 000

30 368

29 383

30 975 29 618

26 575

[tis. m3 /thsd. m3]

25 000

21 569 20 000

15 000

10 812 10 000

5 000

0

0

255

0

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

13

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:37 Page 14

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Dodávky tepla v roku 2008 Heat Supplies in the Year 2008 500 000

418 666 390 164

380 441 370 032

400 000

329 461 300 000

242 325

[GJ]

233 452 200 000

78 131

100 000

80 651

0

0

0

VI.

VII.

0

I.

II.

III.

IV.

V.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Dodávky tepla a zmarené teplo v roku 2008

390 164

329 461

76 009

115 588

242 325 207 575 80 651

81 905

0 0

0

0

0

0

78 131

100 000

80 076

71 897

79 738

200 000

236 673

233 452

[GJ]

300 000

167 712

400 000

370 032

380 441

500 000

418 666

Heat Supplies and Wasted Heat in the Year 2008

0

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Dodávky tepla Heat supplies

VII.

VIII.

IX.

Zmarené teplo Wasted heat

14

X.

XI.

XII.


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:37 Page 15

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Poskytovanie Podporných služieb Provision of Ancillary Services PpS TRV30MIN+ ......................................................................................... 128,570 GW/h PpS TRV10MIN+ ......................................................................................... 106,680 GW/h

Dodávka regulačnej elektriny Control Electricity Supplies počas aktivácie TRV30MIN+/ during activation TRV30MIN+ .................................. 8 613 MWh

Ostatné technicko – prevádzkové parametre Other Technical and Operational Parameters Disponibilita prevádzkových hodín / Disponibility of operating hours •plynová turbína / gas turbine ............................................................... 7 006 hod. / hours •parná turbína / steam turbine ............................................................... 6 989 hod. / hours Hodiny v poruche / Hours of failure •plynová turbína / gas turbine ..................................................................... 7 hod. / hours •parná turbína / steam turbine ................................................................... 18 hod. / hours Merná spotreba / Specific consumption •z celkovej výroby elektriny / from the total power production ........................... 8,59 GJ/MWh Poruchovosť zariadení PPC Power, a.s. bola nasledujúca: / Failure rate of PPC Power, a.s. equipment: •plynová turbína / gas turbine .................. 0,1 % k hodinám prevádzky / to hours of operation •parná turbína / steam turbine .............. 0,258 % k hodinám prevádzky / to hours of operation

Priemerná mesačná merná spotreba v roku 2008 Average Specific Monthly Consumption in the Year 2008

8,7003

IV.

8,5371

8,5927

III.

8,3531

8,7630

II.

9,0273

8,5734

I.

9

8,4108

8,5899

X.

XI.

XII.

6

0

3

0

[GJ/MWh]

12

12,7057

15

VI.

VII.

0

V.

15

VIII.

IX.


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:37 Page 16

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

10. Údržba a plánovanie opráv 10. Maintenance and Planning of Repairs Tak ako po minulé roky, i v roku 2008 bola údržba zariadení spoločnosti PPC Power, a.s. realizovaná v zmysle predpisov pre prevádzku a údržbu zariadení, platných Vyhlášok pre vyhradené technické zariadenia, požiarnu bezpečnosť, ako aj v zmysle Metrologického poriadku spoločnosti.

As it has been the case in the past years also in the year 2008 the maintenance of equipment of PPC Power, a.s. was realized according to regulations for operation and maintenance of the equipment, according to the valid Decrees for classified technical equipment, fire safety, as well as according to the Metrology Rules of the company.

Spoločnosť PPC Power, a.s. realizuje väčšinu servisných prác a opráv externými firmami, s ktorými boli na základe dlhodobých skúseností postupne uzatvorené rámcové zmluvy. Základnými kritériami pre uzavretie týchto zmlúv je výhradné zastúpenie výrobcu, certifikát kvality v zmysle ISO noriem ako aj referencie v rámci energetiky a príbuzného priemyselného odvetvia.

The company PPC Power, a.s. realizes most of its servicing works and repairs by external firms, with which on the basis of long-term good experience, framework contracts are gradually concluded. Basic criteria for conclusion of these contracts are: exclusive representation of the manufacturer, quality certificate according to ISO norms, as well as references from the energy sector and relating industrial sectors.

Výrobca Siemens AG, pri dosiahnutí 67 540 ekvivalentných prevádzkových hodín, realizoval veľkú revíziu plynovej turbíny V94.2. V rámci realizácie prác boli všetky diely turbíny po kompletnom rozobratí stroja podrobené nedeštruktívnym skúškam. Bola realizovaná plánovaná výmena prvých troch radov obežných a prvých troch radov statorových lopatiek. Zistené poškodené a opotrebované diely boli výrobcom Siemens vymenené, resp. opravené na mieste.

When reaching 67,540 equivalent operating hours the manufacturer, the company Siemens AG, realized major revision of the gas turbine V94.2. As part of this realization of works all components of the turbine, after complete dismantling of the machine, were subjected to non-destructive tests. According to the plan the first three rows of the runner vanes and the first three rows of stator blades were replaced. Damaged and worn parts were replaced by the manufacturer, the company Siemens, or repaired on site. In the field of instrumentation and control during the summer outage of the unit Siemens realized innovation of the control system, Teleperm XP, from version 5.2.24 to SPPA-T2000 system version 8.3, including complete replacement of the hardware components of the visualization system OM650 and projection system ES680. The control system was expanded by a WEB4TXP server, with the possibility of access via web to the monitoring and projection system.

V oblasti merania a regulácie bola počas letnej odstávky bloku spoločnosťou Siemens realizovaná inovácia riadiaceho systému Teleperm XP z verzie 5.2.24 na systém SPPAT2000 verzie 8.3, vrátane kompletnej výmeny hardvérových komponentov vizualizačného systému OM650 a projekčného systému ES680. Riadiaci systém bol rozšírený o WEB4TXP server, s možnosťou prístupu cez web do monitorovacieho a projekčného systému.

According to the valid legislation the company Vertical performed periodical internal inspection of the boiler stack and of the storm water flap.

Spoločnosť Vertical vykonala v zmysle platnej legislatívy pravidelnú vnútornú kontrolu komína kotla a dažďovej klapky.

16


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:38 Page 17

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Na ostatných zariadeniach bloku bola počas celého roku 2008 vykonávaná preventívna plánovaná údržba podľa predpisov výrobcu. Výsledkom preventívnych opatrení bola nízka poruchovosť jednotlivých zariadení a tým bola dosiahnutá vysoká spoľahlivosť bloku PPC Power, a.s. ako celku, keď pri 7 006 prevádzkových hodinách plynovej turbíny sa vyskytol jeden neplánovaný výpadok v trvaní 7 prevádzkových hodín a pri 6 989 prevádzkových hodinách parnej turbíny bol neplánovaný výpadok 18 prevádzkových hodín.

On the other equipment of the unit during the whole year of 2008 preventive planned maintenance was performed according to the regulations of the manufacturer. Result of these preventive measures was low failure rate of individual equipment and thus high reliability of the unit of PPC Power, a.s. was reached as a whole, when at 7,006 operating hours of the gas turbine there was one 7-operating hours unplanned outage and at 6,989 operating hours of the steam turbine the unplanned outage was 18 hours from the total number of operating hours.

11. Ľudské zdroje 11. Human Resources Ku dňu 31. 12. 2008 spoločnosť evidovala 47 zamestnancov.

On December 31, 2008 the company PPC Power, a.s. employed 47 employees.

Zamestnanosť spoločnosti v rokoch 2007 – 2008 The Company Employment in the Years 2007 – 2008 60

53 47

[osoby / persons]

50

40

30

20

10

0

2007

2008

17


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:38 Page 18

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Členenie zamestnancov podľa zmennosti Structure of Employees According to Shifts 29 30

[osoby / persons]

25

18

20 15 10 5 0

Zmenoví zamestnanci Employees in continuous operation

Spoločnosť PPC Power, a.s. venuje významnú pozornosť rozvoju ľudských zdrojov, ktorý spočíva vo zvyšovaní dosiahnutej kvalifikácie a v skvalitnení ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Neustále vzdelávanie zamestnancov je jednou zo základných podmienok potrebných k zaisteniu bezporuchového chodu zariadení spoločnosti. V zákonom stanovených ročných až trojročných intervaloch vykonávajú zamestnanci nepretržitej prevádzky kvalifikačné skúšky, nevyhnutné k zabezpečeniu bezpečnej obsluhy a údržby technológií.

Denní zamestnanci Daily employees

Our company continuously places strong emphasis on development of human resources based on increasing of reached qualification and on improving the quality of employee’s further education. Continuous education of employees is one of the basic conditions necessary for achieving a failure-free PPC Power, a.s. equipment operation. Staff working in the continuous operation has to pass legally prescribed qualification examinations in regular one year to three years intervals inevitable to secure safe technology operation and maintenance.

Členenie zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania Structure of Employees According to Level of Education

[osoby / persons]

32 % SŠ vzdelanie Secondary school education

68 %

VŠ vzdelanie University education

18


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:38 Page 19

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Sociálna politika spoločnosti v roku 2008 plnila svoje zámery. Príspevok zamestnávateľa na úrazové a životné poistenie, prípadne stavebné sporenie využilo 83 % zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2008 využilo 94 % zamestnancov. Súčasťou sociálnej politiky, ktorá je zameraná taktiež na zvýšenie záujmu zamestnancov o zdravý životný štýl, bolo zrealizovanie preventívnych lekárskych prehliadok v medicínskom centre, ktoré v zmysle zmluvného vzťahu zaručuje zamestnancom spoločnosti PPC Power, a.s. celoročnú zdravotnú starostlivosť.

In the area of social policy the company continued in meeting its long-term plans. The employer continued to provide contribution to accident and life insurance, potentially to building savings, which was utilized by 83 % of employees. Contribution of the employer to complementary pension saving scheme was utilized in 2008 by up to 94 % employees. Within the social policy focusing also on increasing the interest of employees in healthy life style there were preventive medical checks carried out in a contracted medical center. The contract guarantees a year-round health care to the PPC Power, a.s. employees.

12. Ochrana životného prostredia 12. Environmental Protection Aj v uplynulom roku spoločnosť PPC Power, a.s. zabezpečovala výrobu, dodávku elektriny a tepla s ohľadom na ochranu životného prostredia, v súlade s prijatou environmentálnou politikou, ktorú sa zaviazala plniť v rámci zavedenia Systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa ISO 14001 ešte v roku 2004. Periodický audit SEM vykonala spoločnosť DET NORSKE VERITAS v septembri roku 2008. Ako zo záverov auditu vyplýva, spoločnosť PPC Power, a.s. si vo všetkých zložkách ochrany životného prostredia plní svoje povinnosti a záväzky v súlade s platnou legislatívou. Vplyv prevádzky PPC Power, a.s. na jednotlivé oblasti životného prostredia je dokumentovaný v nasledovných tabuľkách a grafoch.

Also in the past year the company PPC Power, a.s. secured generation, supply of power and heat with respect to environmental protection, in compliance with the adopted environmental policy, which it has undertaken to fulfill as part of the introduction of the Environmental Management System (SEM) according to ISO 14001 still in the year 2004. Periodical audit of SEM was performed by DET NORSKE VERITAS in September 2008. As it can be seen from the conclusions of this audit, PPC Power, a.s. meets its obligations and liabilities in all elements of environmental protection in compliance with the valid legislation. Impact of operation of PPC Power, a.s. on the individual areas of environment is documented in the following tables and charts.

Ochrana ovzdušia

Air Protection

Plynová turbína je v prvom rade veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Optimálnym spaľovacím režimom plynovej turbíny sú emisné hodnoty znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia udržiavané na čo najnižšej úrovni, sledované automatizovaným monitorovacím systémom (AMS) emisií. V tejto oblasti životného prostredia vykonala v marci roku

19

The gas turbine is primarily a large air pollution source. By optimal combustion regime of the gas turbine the emission values of pollutants discharged to the air are maintained at the lowest possible level, monitored by an automated monitoring system (AMS) of emissions. In this field of environment the


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:39 Page 20

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

2008 Slovenská inšpekcia životného prostredia kontrolu, kde konštatovala, že nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa zdroja v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší.

Slovak Environmental Inspection performed an audit in March 2008, where it stated that there were no findings of breach of obligations by the source operator pursuant to Act No. 478/2002 Coll.l. on air.

Dosahované priemerné mesačné hodnoty kontinuálne meraných znečisťujúcich látok v spalinách v roku 2008 Average Monthly Values of Continuously Measured Flue Gas Pollutants in the Year 2008 80

73,65

71,62

70

60

64,46 65,56

63,23

67,4

66,37

67,16 61,2

[mg/m3]

50

40

30

20

odstávka bloku unit outage time

10

1,14

1,1

1,16

1,04

0,38

I.

II.

III.

IV.

V.

1,26

1,28

1,13

1,15

IX.

X.

XI.

XII.

0

VI.

Merané NOx NOx measured

Emisný limit pre NOX NOX emission limit

VII.

VIII.

Merané CO CO measured

300 mg/m3 spalín 300 mg/m3 flue gas

Emisný limit pre CO CO emission limit

100 mg/m3 spalín 100 mg/m3 flue gas

Produkcia základných škodlivín zo spáleného zemného plynu vypustených do ovzdušia (tony) Production of Basic Pollutants from Burned Natural Gas Emitted into the Air (tons) Rok / Year

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

TZL (výpočet podľa EF*) / (calculation according to EF*)

3,840

17,925

SO2 (výpočet podľa EF) / (calculation according to EF)

0,461

2,151

NOX (merané) / (measured)

97,400

472,960

CO (merané) / (measured)

1,333

7,884

TOC (merané podľa EF) / (measured)

1,104

5,153

* EF – emisný faktor EF – emission factor

20


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:39 Page 21

I

Annual Report 2008

472,96

PPC Power, a.s.

500

300

5,153

1,104

7,884

1,333

2,151

0,461

3,84

100

97,4

200

17,925

[tony / tons]

400

0 13. 11. – 31. 12. 2007

2008

TZL

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

13. 11. – 31. 12. 2007

SO2

2008

NOX

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

13. 11. – 31. 12. 2007

CO

Produkcia skleníkového plynu CO2 zo spáleného zemného plynu vypusteného do ovzdušia Greenhouse Gas CO2 from Burned Natural Gas Emitted into the Air

500 000

444 876

[tony CO2 / tons CO2]

400 000

300 000

200 000

95 385 100 000

0

13. 11. – 31. 12. 2007

21

2008

2008

TOC


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:39 Page 22

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Odpadové hospodárstvo

Waste Management

Produkcia odpadov, hlavne nebezpečných, je závislá od vykonávania opráv a pravidelných servisných prác na technologickom zariadení. Všetky vznikajúce odpady sú triedené, nebezpečné odpady sú umiestnené v sklade nebezpečného odpadu a následne zneškodňované alebo zhodnocované oprávnenými spoločnosťami.

Production of waste, mainly hazardous waste, depends on performed repairs and periodical service works on the technology equipment. All waste that is produced is sorted, the hazardous waste is placed in the storage for hazardous waste and subsequently disposed or reprocessed by authorized companies.

Produkcia odpadov podľa kategórií (tony) Production of Waste According to Waste Categories (tons) Rok / Year

13. 11. 2007 – 31. 12. 2007

2008

Nebezpečné odpady / Hazardous waste

0,06

2,700

Ostatné odpady vrátane komunálneho Other waste including the communal

1,276

21,229

Celkom / Total

1,282

23,929

25

21,229

[tony / tons]

20

15

10

2,700

5

1,276 0,06

0

13. 11. – 31. 12. 2007

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

2008

Ostatné odpady vrátane komunálneho Other waste including the communal

Nebezpečné odpady Hazardous waste

22


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:39 Page 23

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Vodné hospodárstvo

Water Management

Spotreba technologických vôd závisí od elektrického výkonu bloku PPC Power, a.s. a predovšetkým od množstva dodávanej technologickej pary spotrebiteľovi. Hlavnou úlohou v oblasti vodného hospodárstva je zabezpečiť prevádzku všetkých technologických zariadení tak, aby nedochádzalo k úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd a udržiavať hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd pod stanovenou úrovňou.

Consumption of service water depends on the electric output of the unit of PPC Power, a.s. and primarily on the volume of supplied industrial steam to the consumer. The main task in the field of water management is to secure operation of all technology equipment in a way to prevent leakage of hazardous substances to ground and surface waters, and to keep the values of indicators of pollution of discharged waste water below the set levels.

Spotreby technologických vôd (tis. m3) Consumption of Technology Water (thsd. m3) Rok / Year

13. 11. 2007 – 31. 12. 2007

2008

Priemyselná voda / Industrial water

0,590

3,060

Dekarbonizovaná voda / Decarbonised water

5,406

30,336

18,144

112,011

0,106

1,280

Demineralizovaná voda / Demineralised water

112,011

Pitná voda / Drinking water

120

80

1,280

0,106

5,406

20

3,060

40

18,144

30,336

60

0,590

[tis. m3 / thsd. m3]

100

0

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

Priemyselná voda Industrial water

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

Dekarbonizovaná voda Decarbonised water

23

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

Demineralizovaná voda Demineralised water

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

Pitná voda Drinking water


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:39 Page 24

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Priemerné hodnoty znečistenia odpadových vôd z prevádzky spoločnosti vypustených v roku 2008 Average Values of Waste Water Pollution Produced by Combined Cycle Operation in the Year 2008 Ukazovateľ Indicator

Najvyššia prípustná miera Highest limit value

Jednotka Unit

Priemerná ročná hodnota Average annual value

1000

mg/l

38,23

500

mg/l

8,60

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr Chemical oxygen consumption CHSKCr Biochemická spotreba kyslíka Biochemical oxygen consumption Reakcia vody pH value

6,0 – 8,5

7,35

Rozpustné látky sušené 105°C Soluble substances dried at 105°C

650

mg/l

200,67

Rozpustné látky žíhané 550°C Soluble substances burned at 550°C

350

mg/l

140,33

Nerozpustné látky sušené 105°C Insoluble substances dried at 105°C

350

mg/l

13,04

1000

mg/l

205,92

Tenzidy aniónové Anionic tensides

10

mg/l

0,12

Nepolárne extrahovateľné látky UV Nonpolar UV extractable substances

15

mg/l

0,30

Usaditeľné látky V30 Sedimentable substances V30

10

ml/l

0,21

Tuky Fat

35

mg/l

10,00

Celkový odparok sušený Total dried substances after evaporation

24


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 25

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

13. Ekonomika a hospodárske výsledky 13. Economy and Economic Results Hospodársky výsledok

Economy and Economic Results

Účtovná závierka je zostavená za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení a nadväzujúcimi postupmi účtovania a súvisiacimi legislatívnymi predpismi. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2007 (účtovné obdobie 08/2007 až 12/2007) v celkovej hodnote 6 181 mil. Sk bol ovplyvnený jednorázovým odpisom negatívneho goodwillu v celkovom objeme 6 125 mil. Sk do výnosov. Negatívny goodwill vznikol z dôvodu záporného rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ocenených znaleckým posudkom pri vklade podniku. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2008 v celkovej výške 219 mil. Sk bol dosiahnutý za účtovné obdobie 01/2008 až 12/2008. K celkovému hospodárskemu výsledku prispeli najmä tržby za hlavné výrobné komodity – elektrina a teplo – ktoré predstavujú 68,2 % podiel na celkových výnosoch spoločnosti.

The closing of accounts has been compiled for the period January 1, 2008 until December 31, 2008 in compliance with the Act on book-keeping No. 431/2002 Coll.l. as later amended and the relating accounting procedures and relating legislative regulations. Economic result of the company for the year 2007 (the accounting period 08/2007 until 12/2007) in the total value of SKK 6 181 million was influenced by a one-time write-off of the negative goodwill in the total volume of SKK 6 125 million to revenues. The negative goodwill was created due to negative difference between the recognized value of contribution and the real value of individual components of assets and liabilities, valued by expert valuation when making the contribution of the enterprise. Economic result of the company for the year 2008 in the total amount of SKK 219 million was achieved for the accounting period 01/2008 until 12/2008. Contribution to the overall economic result was made particularly by the sales revenues for the main production commodities – power and heat – representing 68.2 % share on the total revenues of the company.

Hospodársky výsledok spoločnosti Profit/Loss of the Company 8 000

[mil. Sk/ mill. SKK]

7 000

6 181

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

219

1 000 0

2007

2008

25


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 26

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Výnosy

Revenues Štruktúra výnosov Revenues Structure tis. Sk

Podiel na celkových tržbách (%) Share on production revenues (%)

Podiel na celkových výnosoch (%) Share on total revenues (%)

2 850 128

72,90

52,39

Teplo / Heat

859 979

22,0

15,81

RE a podporné služby Control electricity and ancillary services

178 349

4,56

3,28

20 990

0,54

0,39

3 909 446

100

72

thsd. SKK

Elektrina / Electricity

Iné / Other Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Revenues from own products and services Aktivácia Own work capitalised

68 632

1,26

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Sundry operating revenues

543 443

9,99

Úrokové výnosy Interest incomes

393 932

7,24

79 288

1,46

445 464

8,19

5 440 205

100

Kurzové zisky Exchange rate profits Tržby z predaja cenných papierov Incomes from sale of investments Výnosy celkom Total revenues

8,19 % 1,46 %

7,24 %

9,99 % 52,39 % 1,26 % 0,39 % 3,28 %

15,81 %

26


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 27

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Dodávky elektriny a tepla

Power and Heat Supplies

Spoločnosť PPC Power, a.s. dodávala elektrinu a teplo, a tým plnila svoje zmluvné povinnosti na základe platných dlhodobých kúpnopredajných zmlúv, uzatvorených na hlavné obchodné činnosti:

The company PPC Power, a.s. supplied power and heat, and thus met its contractual obligations on the basis of valid long-term purchase and sale contracts concluded for the core business activities: • Electricity supply – Contract on power supply concluded with the company Slovenské elektrárne, a.s. • Heat supply – Contract on supply and offtake of heat concluded with the company Bratislavská teplárenská, a.s. • Natural gas offtake – Contract on gas supply concluded with the company Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

• Dodávka elektriny – Zmluva o dodávke elektriny uzatvorená so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. • Dodávka tepla – Zmluva o dodávke a odbere tepla uzatvorená so spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a.s. • Odber zemného plynu – Zmluva na dodávku plynu uzatvorená so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Contractual mechanisms between the individual contracts secure distribution of real variable and fixed components directly into contractual prices of power and heat.

Zmluvné mechanizmy medzi jednotlivými zmluvami zabezpečuje rozloženie reálnych variabilných a fixných zložiek priamo do zmluvných cien elektriny a tepla.

In compliance with the Contract on power supply in the year 2008 the company PPC Power, a.s. supplied electricity to the company SE, a.s. on the basis of confirmed contractual offtake diagrams, which were precisely broken down to individual business hours during the whole year. Contractual offtake diagrams were agreed within the annual, monthly, weekly and daily scheduling of operation. All requirements from the company SE, a.s. during the year have been fulfilled by the company PPC Power. The company SE, a.s. utilized the unit of PPC Power, a.s. in the full output range according to the technical possibilities of the plant of PPC Power, a.s. in individual days of the year. In compliance with the Contract on supply and offtake of heat the company PPC Power, a.s. supplied heat to the company BAT, a.s., which distributes the heat produced by the company PPC Power, a.s. to other suppliers, customers and to households. The contractual mechanism contained in the Contract on supply and offtake of heat for not taking heat by the company BAT, a.s. was a positive motivation for the company in question also this year. Therefore the company BAT, a.s. was using the lower cost source of heat, that is the company PPC Power, a.s. in the base load and the company BAT, a.s. was using its own sources only in case of need of additional regulation of thermal output or during the outage of the PPC Power, a.s. unit.

V súlade zo Zmluvou o dodávke elektriny spoločnosť PPC Power, a.s. v roku 2008 dodávala elektrinu pre spoločnosť SE, a.s. na základe potvrdzovaných zmluvných odberových diagramov, ktoré boli presne členené na jednotlivé obchodné hodiny počas celého roka. Zmluvné odberové diagramy boli odsúhlasované v rámci ročnej, mesačnej, týždennej a dennej prípravy prevádzky. Všetky požiadavky spoločnosti SE, a.s. počas roka boli zo strany spoločnosti PPC Power, a.s. splnené. Spoločnosť SE, a.s. využívala blok PPC Power, a.s. v plnom výkonovom rozsahu podľa technických možností zdroja PPC Power, a.s. v jednotlivých dňoch roka. Spoločnosť PPC Power, a.s. ďalej v súlade so Zmluvou o dodávke a odbere tepla dodávala teplo spoločnosti BAT, a.s., ktorá teplo vyrobené v spoločnosti PPC Power, a.s. distribuuje ďalším dodávateľom, odberateľom a domácnostiam. Zmluvný mechanizmus stanovený v Zmluve o dodávke a odbere tepla za neodber tepla zo strany spoločnosti BAT, a.s. pozitívne motivoval predmetnú spoločnosť aj v tomto roku. Preto spoločnosť BAT, a.s. nasadzovala lacnejší zdroj tepla PPC Power, a.s. v základnom pásme a vlastné zdroje využívala spoločnosť BAT, a.s. až v prípade potreby doregulácie tepelného výkonu, resp. počas odstávky bloku spoločnosti PPC Power, a.s.

27


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 28

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Cenová regulácia

Price Regulation

V zmysle platnej legislatívy bola v roku 2008 cena tepla naďalej podliehajúcou regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“). Regulovaná cena, ktorú na návrh spoločnosti PPC Power, a.s. stanovuje ÚRSO je zložená z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla a z fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom. Variabilná zložka ceny tepla je priamo závislá od reálnych nákladov na nákup zemného plynu a tieto náklady tvoria najpodstatnejšiu časť zložky variabilných nákladov. Druhou zložkou ceny je fixná zložka, ktorá vychádza zo zmluvných hodnôt 2 600 TJ, bez ohľadu na skutočne odobrané teplo.

Pursuant to the valid legislation in the year 2008 the price of heat continues to be subject to price regulation exercised by the Regulatory Office for Network Industries („ÚRSO“). Regulated price, which on the basis of a proposal from the company PPC Power, a.s. is set by ÚRSO, consists of variable component of the maximal heat price and a fixed component of the maximal heat price plus an adequate profit. Variable component of the heat price is directly dependent on the real cost of purchasing natural gas, and these costs form the most substantial portion of variable costs component. The second price component is the fixed component, which is based on contractual values 2 600 TJ, regardless of the actual heat taken.

Spoločnosť PPC Power, a.s. je držiteľom povolenia na výrobu a rozvod tepla, na základe ktorého vykonáva regulovanú činnosť dodávky tepla pre spoločnosť BAT, a.s. ÚRSO vydal pre regulované obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 subjektu PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava na výstupe z tepelného zdroja tieto cenové rozhodnutia:

The company PPC Power, a.s. is a license holder for production and distribution of heat, based on which it performs regulated activity of heat supply to the company BAT, a.s. ÚRSO issued for the regulatory period January 1, 2008 until December 31, 2008 to the entity, PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava, at the outlet from the thermal source the following price decisions:

Rozhodnutie č. 0183/2008/T zo dňa 12. 12. 2007 s maximálnymi cenami tepla: Decision No. 0183/2008/T dated December 12, 2007 with the maximal heat prices: • variabilná zložka maximálnej ceny tepla: ....................................................... 208,80 Sk/GJ • variable component of the maximal heat price: • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom: ................................ 118,00 Sk/GJ • fixed component of maximal heat price plus adequate profit: Rozhodnutie č. 0378/2008/T zo dňa 22. 2. 2008 s účinnosťou od 1. 3. 2008 s maximálnymi cenami tepla: Decision No. 0378/2008/T dated February 22, 2008 with the date of effect from March 1, 2008 with the maximal heat prices: • variabilná zložka maximálnej ceny tepla: ....................................................... 220,20 Sk/GJ • variable component of the maximal heat price: • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom: ................................ 118,00 Sk/GJ • fixed component of maximal heat price plus adequate profit: Rozhodnutie č. 0704/2008/T zo dňa 13. 10. 2008 s účinnosťou od 13. 10. 2008 s maximálnymi cenami tepla: Decision No. 0704/2008/T dated October 13, 2008 with the date of effect from October 13, 2008 with maximal heat prices: • variabilná zložka maximálnej ceny tepla: ....................................................... 286,40 Sk/GJ • variable component of the maximal heat price: • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom: ................................ 135,60 Sk/GJ • fixed component of maximal heat price plus adequate profit:

28


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 29

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Cenové rozhodnutia v priebehu roku 2008 boli predkladané zo strany spoločnosti PPC Power, a.s. a následne schvaľované ÚRSO na základe reálneho vývoja ceny plynu a reálneho zvyšovania výšky oprávnených fixných nákladov v cene tepla pre rok 2008.

In the course of the year 2008 the price proposals were submitted by the company PPC Power, a.s. and subsequently approved by ÚRSO on the basis of real development of gas prices and the real increase in the amount of eligible fixed costs in the heat price for the year 2008.

Fakturácia za dodávku tepla v priebehu roku 2008 prebiehala podľa týchto stanovených maximálnych cien variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.

Billing for heat supplies during the year 2008 was according to these maximal prices of the variable and fixed component of the heat price.

Tržby za dodávky elektriny, tepla a podporné služby

Sales Revenues for Supplies of Power, Heat and Ancillary Services

Celkové tržby za dodávku elektriny, vrátane poskytovania PpS a dodávky regulačnej elektriny, v roku 2008 predstavovali výšku 3 028 mil. Sk. Celkové tržby za dodávku tepla dosiahli hodnotu 860 mil. Sk.

In the year 2008 the total sales revenues for electricity supplies, including provision of AS and supplies of balancing power represented an amount of SKK 3 028 million. The total sales revenues for heat supplies reached the value of SKK 860 million.

Tržby za dodávku elektriny boli v súlade so Zmluvou o dodávke elektriny a spoločnosť PPC Power, a.s. si v zmysle dlhodobej rámcovej zmluvy uplatnila nárok na krytie fixných nákladov pri nedodržaní zmluvne dohodnutého množstva dodávky/odberu elektriny počas zmluvných 6 000 hodín prevádzky. Tržby za dodávky tepla boli v súlade so Zmluvou o dodávke a odbere tepla. Spoločnosť PPC Power, a.s. vysporiadala v priebehu mesiaca marec 2009 výšku oprávnených variabilných a fixných nákladov roku 2008 vrátane primeraného zisku, voči zmluvnému partnerovi BAT, a.s. za skutočné náklady na dodávku tepla, ktoré sú obsiahnuté v cene tepla, v súlade s výnosom ÚRSO č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. PPC Power, a.s., ako výrobca elektriny, poskytuje PpS a dodáva regulačnú elektrinu pri poskytovaní PpS spoločnosti SEPS, a.s. Spoločnosť PPC Power, a.s. počas dodávky elektriny spoločnosti SE, a.s., t. j. počas zmluvných 6 000 hodín prevádzky, poskytovala podpornú službu 30 minútovú terciárnu reguláciu. Spoločnosť PPC Power, a.s. pri poskytovaní PpS počas celého obdobia dodržiavala dodávku elektriny podľa zmluvného odberového diagramu spoločnosti SE, a.s. V letnom období, po ukončení veľkej revízie plynovej turbíny, blok PPC Power, a.s. poskytoval pre spoločnosť SEPS, a.s. podpornú službu TRV10MIN+ s plynovou turbínou.

29

Sales revenues for power supplies were in compliance with the Contract on power supply and the company PPC Power, a.s., according to the long-term framework agreement, exercised its claim to cover fixed costs when not complying with the contractually agreed volume of supply/offtake of power during the contracted 6,000 hours of operation. Sales revenues for heat supplies were in compliance with the Contract on supply and offtake of heat. In the course of March of 2009 the company PPC Power, a.s. has made settlement of the amount of eligible variable and fixed costs of the year 2008 including adequate profit, against the contract partner BAT, a.s. for actual costs of heat supply, which are contained in the price of heat, in compliance with the Decree of ÚRSO No. 6/2008 establishing the price regulation for heat prices. The company PPC Power, a.s., as the power generator, provides AS and supplies balancing power when providing AS to the company SEPS, a.s. During supply of power by the company PPC Power, a.s. to the company SE, a.s., i.e. during the contracted 6,000 hours of operation, the company provided ancillary service of 30 minute tertiary power control. The company PPC Power, a.s., when providing AS during the whole period, has complied with the conditions for power supply according to the contractual offtake diagram of the company SE, a.s.


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 30

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Spoločnosť PPC Power, a.s. je subjektom s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku a v priebehu roku 2008 táto zodpovednosť za odchýlku nebola presunutá na iný subjekt zúčtovania odchýlky.

During the summer period, after completion of the major revision of the gas turbine, the unit of PPC Power, a.s. provided ancillary service TRV10MIN+ with the gas turbine to the company SEPS, a.s. The company PPC Power, a.s. is an entity having its own responsibility for deviation and in the course of year 2008 this responsibility for deviation was not assigned to another party to deviations settlement.

Tržby za dodávku elektriny, tepla a podporných služieb Sales Revenues for Supplies of Electricity, Heat and Ancillary Services 2 850 128

3 000 000

[tis. Sk / thsd. SKK]

2 500 000

2 000 000

1 500 000

859 979

1 000 000

500 000

408 463 162 242

178 349

85 327

0

13. 11. – 31. 12. 2007

Elektrina Electricity

2008

Teplo Heat

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Podporné služby Ancillary services

Other Revenues from Business Activities The main share on the other economic revenues is taken by settlements from trading with allocated emission allowances. The company, as a mandatory participant in the trading scheme with emission allowances of carbon dioxide, every year gets approved limits credited to the account of emission allowances. The second trading period covers the period from year 2008 to the year 2012.

Hlavný podiel na ostatných hospodárskych výnosoch má zúčtovanie obchodovania s pridelenými emisnými kvótami. Spoločnosti, ako povinnému účastníkovi schémy obchodovania s emisnými kvótami oxidu uhličitého, sú každoročne pripisované na účet emisných kvót schválené limity. Druhé obchodovateľné obdobie zahŕňa roky 2008 – 2012.

30


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 31

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Výnosy v oblasti finančnej činnosti

Revenues from Financial Activities

Najvýznamnejšou položkou finančných výnosov sú tržby z predaja cenných papierov, čo vyplýva z metodiky účtovania obchodovania s emisnými kvótami. Významným spôsobom sa na celkových finančných výnosoch podieľali výnosové úroky z poskytnutých pôžičiek v rámci konsolidovanej skupiny, a taktiež úroky z termínovaných vkladov, vďaka aktívnemu zhodnocovaniu dočasne voľných finančných prostriedkov.

The most significant item in the financial revenues is revenues from sale of securities, which results from the methodology of accounting for trades with emission allowances. Significant contribution to the overall financial yields was made by interest received on loans provided within the consolidated group, and also interest on time deposits, thanks to active appreciation of the temporarily free funds.

Náklady

Costs Štruktúra nákladov Costs Structure tis. Sk thsd. SKK

Náklady na zemný plyn Costs of natural gas

Podiel na celkových nákladoch (%) Share on total costs (%)

2 734 377

52,37

Ostatná spotreba materiálu a energie Other material and energy consumption

140 448

2,69

Služby Services

186 716

3,58

62 332

1,19

975

0,02

Ostatné náklady na hospodársku činnosť Other costs of economic activity

257 896

4,94

Odpisy Depreciations

843 224

16,15

Finančné náklady Financial costs

921 212

17,64

Daň z príjmov splatná Corporate income tax due

62 905

1,20

Daň z príjmov odložená Deferred corporate income tax

11 181

0,21

5 221 266

100

Osobné náklady Personnel costs Dane a poplatky Taxes and charges

Náklady celkom Total costs

31


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:40 Page 32

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

1,20 % 0,21% Náklady na zemný plyn Costs of natural gas

17,64 %

Ostatná spotreba materiálu a energie Other material and energy consumption Služby Services Osobné náklady Personnel costs Dane a poplatky Taxes and charges Ostatné náklady na hospodársku činnosť Other costs of economic activity

16,15 %

Odpisy Depreciations Finančné náklady Financial costs

4,94 % 0,02 % 1,19 % 3,58 % 2,69 %

52,37 %

Spotreba zemného plynu

Daň z príjmov splatná Corporate income tax due Daň z príjmov odložená Deferred corporate income tax

Natural Gas Consumption

Spotreba zemného plynu v spoločnosti PPC Power, a.s. je priamo závislá na požiadavkách spoločnosti SE, a.s., ktoré sa vzťahovali na denné odberové diagramy elektriny zo spoločnosti PPC Power, a.s. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim spotrebu zemného plynu je výška a dĺžka aktivácie PpS spoločnosti SEPS, a.s. Na výšku mernej spotreby a tým spotreby zemného plynu vplýva vonkajšia teplota, ktorá ovplyvňuje odber tepla a požadované parametre tepla pre odberateľov.

Consumption of natural gas at the company PPC Power, a.s. is directly dependent on the requirements of the company SE, a.s., which applied to daily offtake diagrams for electricity from the company PPC Power, a.s. Another factor influencing consumption of natural gas is the volume and the duration of activation of AS for the company SEPS, a.s. The amount of specific consumption and that of natural gas consumption is influenced by ambient temperature, which influences offtake of heat and the required parameters of heat for the customers.

Plánovanie spotreby zemného plynu vychádzalo z dlhodobého projektu Cash flow pre reálne nasadzovanie a využívanie zmluvnej disponibility elektrického výkonu zariadenia PPC Power, a.s. zo strany zmluvného partnera SE, a.s. pre rok 2008.

Planning of natural gas consumption was based on the long-term project of Cash flow for real employment and utilization of contracted availability of the electric output of the company PPC Power, a.s. facility by the contract partner SE, a.s. for the year 2008.

Priemerná cena zemného plynu v roku 2008 bola vyššia ako v predošlom roku. Zvýšenie ceny zemného plynu bolo spôsobené nárastom najmä jej komoditnej zložky, ktorá sa na mesačnej báze odvíjala od cien ropy a ropných produktov na svetových trhoch ako aj vývoja kurzu amerického dolára voči slovenskej korune.

The average cost of natural gas in the year 2008 was higher than in the previous year. Increase in the cost of natural gas was caused by increase of its commodity component in particular, which on a monthly basis was derived from the price of oil and petroleum products on the world markets, as well as from the development of the exchange rate of the US Dollar vis-à-vis the Slovak koruna.

32


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 33

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Náklady na zemný plyn Cost of Natural Gas 3 000 000

2 734 377

[tis. Sk / thsd. SKK]

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

432 213 500 000

0

13. 11. – 31. 12. 2007

2008

Ostatná spotreba materiálu a energie

Other Consumption of Material and Energy

V roku 2008 spoločnosť realizovala hlavnú inšpekciu plynovej turbíny po 66 000 EOH. Veľká revízia sa uskutočňuje zhruba každých 5 rokov a predstavuje vždy zvýšené náklady na spotrebu náhradných dielov a zvýšené náklady na opravy a revízie výrobných zariadení v porovnaní s ostatnými rokmi bežnej prevádzky a údržby. Veľká revízia je predpísaná dodávateľom zariadenia a musia byť vymenené lopatky plynovej turbíny bez ohľadu na mieru ich opotrebenia. V roku 2008 boli pri výmene použité repasované lopatky, ktoré boli demontované pri predchádzajúcej veľkej revízii.

In the year 2008 the company realized the major inspection of the gas turbine after 66,000 EOH. Major revision is undertake roughly every 5 years and always represents increased costs of consumption of spare parts and increased costs of repairs and revisions of generating equipment when compared to the other years of current operation and maintenance. Major revision is prescribed by the equipment manufacturer and the blades of the gas turbine must be replaced regardless of the level of their wear and tear. In the year 2008 refurbished blades were used for replacement, which were dismantled during the previous major revision.

Odpisy

Depreciations

Suma odpisov predstavuje druhú najvýznamnejšiu položku prevádzkových nákladov (po spotrebe zemného plynu) a jej výška zodpovedá účtovnej hodnote dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.

33

The amount of depreciations represents the second most important item in the operating costs (after consumption of natural gas) and its amount corresponds to the book value of the long-term tangible and intangible fixed assets.


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 34

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Ostatné prevádzkové náklady

Other Operating Costs

V ostatných nákladoch na hospodársku činnosť je v súlade s účtovnými predpismi zaúčtovaná tvorba rezervy na emisné kvóty, ktorá zodpovedá množstvu vypustených (spotrebovaných) emisných kvót oxidu uhličitého ocenených trhovou cenou ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Ďalej táto časť nákladov zahŕňa zostatkovú hodnotu predaného dlhodobého hmotného majetku vo výške 9,6 mil. Sk.

Other costs of economic activity, in compliance with the accounting regulations include additions to reserve for emission allowances, which corresponds to the volume of released (consumed) emission allowances of carbon dioxide priced by fair value as at the date of compilation of the closing of accounts. This part of costs includes also the residual value of the sold long-term tangible fixed assets in the amount of SKK 9.6 million.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Costs of R&D The company does not report any costs relating to R&D.

Spoločnosť nevykazuje náklady v oblasti výskumu a vývoja.

Financial Costs

Finančné náklady

In the year 2008 the company reported book loss from financial operations amounting to SKK -2.5 million. The largest item in financial costs are posted sales of securities, which represents costs of trading in emission allowances in connection with the methodology of their accounting, as mentioned also in the part on other revenues from economic activity.

Spoločnosť vykázala v roku 2008 účtovnú stratu z finančných operácií vo výške -2,5 mil. Sk. Najväčšou položkou finančných nákladov sú zaúčtované predaje cenných papierov, čo reprezentuje náklady na obchodovanie s emisnými kvótami vo väzbe na metodiku ich účtovania, ako bolo spomenuté aj v časti ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.

Daň z príjmov

Corporate Income Tax

Za rok 2008 spoločnosť vykázala splatnú daň z príjmov v celkovej výške 62,9 mil. Sk, pričom si uplatnila vykázanú daňovú stratu za predchádzajúce účtovné obdobie v hodnote – 6,7 mil. Sk. Odložená daň v sume 11,2 mil. Sk je vyčíslená z dočasných rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi, z uznania zmluvných pokút až po ich zaplatení a účtovania opravnej položky k zásobám (nedaňový náklad).

For the year 2008 the company reported corporate income tax due in the total amount of SKK 62.9 million, while it exercised the reported tax loss for the previous accounting period in the value of SKK – 6.7 million. Deferred tax in the amount of SKK 11.2 million is quantified from temporary differences between accounting and tax depreciations, from recognized contractual penalties until they are paid and posting adjusting entry to inventory (not deductible cost).

34


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 35

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Výkaz ziskov a strát Označenie Designation

A. + II. II.1. 2. 3. B. B.1.

2. + C. D. E.

III.

F.

IV. G.

Income Statement

Text

2008

Text

tis. Sk thsd. SKK

24. 8. 2007 – 31. 12. 2007 tis. Sk thsd. SKK

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru Costs of merchandise sold

0

0

Obchodná marža Trade margin

0

0

Výroba Production

3 978 078

658 871

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb Revenues from the sale of own products and services

3 909 446

661 548

0

-2 677

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Changes in internal inventory Aktivácia Own work capitalized

68 632

Výrobná spotreba Production costs

3 061 541

450 756

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok Comsumed raw materials, energy consumption and consumption of other non-inventory supplies

2 874 825

435 737

Služby Services

186 716

15 019

Pridaná hodnota Added value

916 537

208 115

Osobné náklady Personnel costs

62 332

10 382

Dane a poplatky Taxes nad fees

975

348

843 224

-5 984 709

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu Revenues from the sale of non-current assets and raw materials sold

4 706

106 360

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu Carrying value of non-current assets sold and raw materials sold

9 597

105 916

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Other operating incomes

538 737

10 681

Ostatné náklady na hospodársku činnosť Other operating expenses

248 299

19 298

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Amortization of non-current intangible assets and depreciations of property, plant and equipment

35


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 36

PPC Power, a.s.

Označenie Designation

V. H. * VI. I. VII. VII.1.

2. 3. VIII. J. IX.

K.

L. X. M. XI. N. XII.

I

Výročná správa 2008

Text

2008

Text

tis. Sk thsd. SKK

24. 8. 2007 – 31. 12. 2007 tis. Sk thsd. SKK

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti Transfer of operating incomes

0

0

Prevod nákladov na hospodársku činnosť Transfer of operating expenses

0

0

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti Profit / loss from operations

295 553

6 173 921

Tržby z predaja cenných papierov a podielov Revenues from the sale of securities and shares

445 464

0

Predané cenné papiere a podiely Securities and shares sold

555 063

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku Incomes from non-current financial assets

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom Incomes from securities and ownership interests in a controlled entity and in a company where significant influence is held

0

0

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov Incomes from other long-term securities and shares

0

0

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku Incomes from other non-current financial assets

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku Incomes from current financial assets

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok Expenses related to current financial assets

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií Gains on revaluation of securities and expenses ralated to derivative transactions

0

0

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie Loss on revaluation of securities and expenses related to derivative transactions

0

0

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku Creation and use of value adjustments to financial assets

0

Výnosové úroky Interest incomes

393 932

37 689

Nákladové úroky Interest expenses

294 147

20 350

Kurzové zisky Exchange rate gains

79 288

42

Kurzové straty Exchange rate losses

4 333

7 788

0

0

Ostatné výnosy z finančnej činnosti Other incomes from financial activities

36


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 37

PPC Power, a.s.

Označenie Designation

I

Annual Report 2008

Text

2008

Text

tis. Sk thsd. SKK

24. 8. 2007 – 31. 12. 2007 tis. Sk thsd. SKK

67 669

10 673

Prevod finančných výnosov Transfer of financial incomes

0

0

Prevod finančných nákladov Transfer of financial expenses

0

0

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti Profit / loss from financial activities

-2 528

-1 080

Daň z príjmov z bežnej činnosti Income tax on ordinary activities

74 086

-8 307

T.1.

– splatná – current

62 905

0

2.

– odložená – deferred

11 181

-8 307

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti Profit / loss from ordinary activities

218 939

6 181 148

Mimoriadne výnosy Extraordinary incomes

0

0

Mimoriadne náklady Extraordinary expenses

0

0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti Income tax on extraordinary activities

0

0

V.1.

– splatná – current

0

0

2.

– odložená – deferred

0

0

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti Profit / loss from extraordinary activities

0

0

Prevod podielu na výsledku hospodárenia spoločníkom Transfer of net profit / loss shares to partners

0

0

218 939

6 181 148

O. XIII. P. * T.

XVIII. U. V.

Z. ***

Ostatné náklady na finančnú činnosť Other expenses related to financial activities

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Profit / loss of the accounting period

Návrh na rozdelenie zisku

Proposal for Profit Distribution

Návrh na rozdelenie zisku bude predložený akcionármi spoločnosti na riadnom zasadnutí valného zhromaždenia.

To be submitted by the company shareholders at the regular General Meeting.

37


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 38

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Súvaha

Balance Sheet Majetok (aktíva) Assets

Označenie Designation

Text

2008

Text

tis. Sk thsd. SKK

24. 8. 2007 – 31. 12. 2007 tis. Sk thsd. SKK

13 225 002

12 016 294

Neobežný majetok Non-current assets

5 447 878

6 275 526

Dlhodobý nehmotný majetok Non-current intangible assets

3 316 991

4 003 906

Dlhodobý hmotný majetok Property, plant and equipment

2 130 887

2 271 620

0

0

7 766 984

5 715 027

179 982

179 452

Dlhodobé pohľadávky Non-current receivables

79 691

0

Krátkodobé pohľadávky Current receivables

6 108 137

5 099 312

Finančné účty Financial accounts

1 399 174

436 263

10 140

25 741

9 655

25 716

485

25

Spolu majetok / Total assets B. B.I. B.II. B.III. C. C.I. C.II. C.III. C.IV. D. D.1. 2.

Dlhodobý finančný majetok Non-current financial assets Obežný majetok Current assets Zásoby Inventory

Časové rozlíšenie Accruals/deferrals Náklady budúcich období Prepaid expenses Príjmy budúcich období Accrued incomes

Structure of assets of the company as at December 31, 2008 from the view of share of current assets and non-current assets on the total assets, compared to the previous year has changed slightly. The share of current assets has increased, in particular thanks to higher balance of financial sources as at the end of the year. Non-current assets of the company consist of long-term intangible assets and long-term tangible assets. The long-term intangible assets represent the value of long-term contracts for sale of electricity and heat and are depreciated until the year 2013.

Štruktúra aktív spoločnosti ku dňu 31. 12. 2008 z pohľadu podielu obežného a neobežného majetku na celkovom majetku sa oproti predchádzajúcemu roku mierne zmenila. Zvýšil sa podiel obežného majetku, najmä vďaka vyššiemu zostatku finančných zdrojov k ultimu roka. Neobežný majetok spoločnosti tvoria dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý nehmotný majetok reprezentuje hodnotu dlhodobých zmlúv na odbyt elektriny a tepla a je odpisovaný do roku 2013.

38


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 39

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Podstatnú časť dlhodobého hmotného majetku tvorí hodnota samotného výrobného zariadenia elektrárne s paroplynovým cyklom. Neobežný majetok medziročne znižuje svoju hodnotu vplyvom oprávok. Obežný majetok spoločnosti tvoria zásoby, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky. Hodnota zásob sa pohybuje v úrovni predchádzajúceho roku a jej podstatnú časť tvoria náhradné diely parnej a plynovej turbíny. V roku 2007 spoločnosť PPC Power, a.s. odpredala 110 kV Rozvodňu svojej materskej spoločnosti PPC Energy Group a.s. (predtým Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava), čo je účtovne zachytené ako dlhodobá pohľadávka z dôvodu postupného splácania kúpnej ceny formou spätného prenájmu rozvodne do roku 2013.

Substantial part of the long-term tangible assets consists of the value of the generating equipment of the plant with combined cycle itself. Non-current assets reduce their value year-toyear by the effect of accumulated depreciation. Current assets of the company consist of inventory, long-term and short-term receivables. The value of inventory is around the level of the previous year and its substantial portion is made of spare parts for the steam and gas turbines. In the year 2007 the company PPC Power, a.s. sold the 110 kV switching station to its parent company, PPC Energy Group a.s. (Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava before), which from the accounting point of view is posted as long-term account receivable due to gradual payments of the purchase price in a form of lease back of the switching station until the year 2013.

Podiel neobežného a obežného majetku v roku 2008 The Share of Non-current and Current Assets of the Company in the Year 2008

41 % Neobežný majetok Non-current assets

Obežný majetok Current assets 59 %

Vlastné imanie a záväzky (pasíva) Own Equity and Liabilities Označenie Designation

Text

2008

Text

tis. Sk thsd. SKK

24. 8. 2007 – 31. 12. 2007 tis. Sk thsd. SKK

13 225 002

12 016 294

6 696 001

6 478 390

270 220

270 220

Spolu vlastné imanie a záväzky Total equity and liabilities A.

Vlastné imanie / Equity

A.I.

Základné imanie Share capital

39


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:41 Page 40

PPC Power, a.s.

Označenie Designation

A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. C. C.1. 2.

I

Výročná správa 2008

Text

2008

Text

tis. Sk thsd. SKK

24. 8. 2007 – 31. 12. 2007 tis. Sk thsd. SKK

Kapitálové fondy Capital founds

27 022

27 022

Fondy zo zisku Founds created from profit

27 022

0

6 152 798

0

218 939

6 181 148

Záväzky Liabilities

6 214 139

5 536 115

Rezervy Provisions

317 416

109 741

Dlhodobé záväzky Non-current liabilities

211 127

200 421

Krátkodobé záväzky Current liabilities

533 596

398 876

5 152 000

4 827 077

314 862

1 789

48

59

314 814

1 730

Výsledok hospodárenia minulých rokov Net profit / loss of previous years Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Net profit / loss for the accounting period

Bankové úvery a výpomoci Bank loans and financial assistance Časové rozlíšenie Accruals/deferrals Výdavky budúcich období Accrued expenses Výnosy budúcich období Deferred incomes

Podiel vlastného imania a cudzích zdrojov je v rovnováhe a oproti predchádzajúcemu roku nezaznamenal výraznejšie zmeny. Významnou súčasťou vlastného imania je výsledok hospodárenia minulých rokov, keďže hospodársky výsledok dosiahnutý v roku 2007 zostal nerozdelený, okrem prídelu do rezervného fondu a sociálneho fondu.

The share of equity and external sources is in balance and compared to the previous year it did not record any significant changes.

Z cudzích zdrojov najvýznamnejším zdrojom financovania sú bankové úvery v celkovej výške 5 152 mil. Sk. V priebehu roku spoločnosť uskutočnila refinancovanie svojho úverového portfólia uzatvorením novej dlhodobej úverovej zmluvy so syndikátom zahraničných bánk a ich pobočiek v rámci Slovenskej republiky. Dlhodobý syndikovaný úver je splatný do roku 2013.

From the external sources the most significant source of financing are bank loans in the total amount of SKK 5 152 million. In the course of the year the company refinanced its loan portfolio by concluding a new long-term loan agreement with a syndicate of foreign banks and their branches in the Slovak Republic. This long-term syndicated loan is due by the year 2013.

Podiel jednotlivých zložiek pasív prezentuje nasledujúci graf:

The proportion of individual components of liabilities is presented on the following chart:

Significant part of equity is the economic result of past years, as the economic result achieved in the year 2007 was retained, save the allocation to the Reserve Fund and to the Social Fund.

40


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:42 Page 41

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

Podiel jednotlivých zložiek vlastného imania a záväzkov v roku 2008 The Share of Equity and Liabilities Individual Components in the Year 2008

39 % 9%

1%

Bankové úvery Bank loans Vlastné imanie Equity Krátkodobé záväzky vrátane rezerv Current liabilities including provisions Dlhodobé záväzky Non-current liabilities

51 %

Informácie o udalostiach, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Information on Events Occuring between the Balance Sheet Date and the Date of the Annual Report´s Preparation

Slovenská republika prijala euro ako výlučné zákonné platidlo v Slovenskej republike s účinnosťou od 1. 1. 2009. Prechod zo slovenských korún na euro, vrátane ocenenia majetku, záväzkov a vlastného imania, sa uskutočnil použitím schváleného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 Sk. Po termíne 31. 12. 2008 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, uvedených vo výročnej správe.

The Slovak Republic adopted the Euro currency as its exclusive legal tender in the Slovak Republic with the date of effect from January 1, 2009. Changeover from the Slovak korunas to Euro, including valuation of assets, liabilities and equity was done by applying the approved conversion rate of 1 EURO = SKK 30.1260. There were no events after the day December 31, 2008 which should have a significant effect on the true and fair view of the Annual Report.

Organizačné zložky

Organization Units

Spoločnosť PPC Power, a.s. nemá organizačné zložky v zahraničí.

The company PPC Power, a.s. has no organization units established abroad.

Hodnotenie pomerových ukazovateľov

Evalution of Ratios Overall Liquidity

Celková likvidita Hodnota ukazovateľa celkovej likvidity oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne vzrástla, a to najmä vďaka výraznému nárastu finančných zdrojov na konci sledovaného obdobia.

41

Value of the indicator of the overall liquidity when compared to the previous period was increased significantly, and that is mainly due to a strong increase in financial resources at the end of the evaluated period.


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:42 Page 42

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

Ukazovateľ celkovej likvidity Overall Liquidity Ratio 6

5,38 5

4

3

optim. 2,5 2

minim. 1,5 1

1,09 0

2007

2008

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti

Total Debt Ratio

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti vyjadruje podiel cudzích zdrojov na financovaní aktív podniku. Jeho hodnota sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zmenila len minimálne (odporúčaná úroveň < 0,5).

The total debt ratio expresses the share of external sources on the financing of assets of the company. Its value recorded only a minimal change when compared to the previous period (recommended level < 0.5).

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti Total Debt Ratio 0,60

0,55

0,50

0,47 0,45

0,46

0,40

2007

2008

42


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:42 Page 43

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

14. Výrok audítora

43


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:43 Page 44

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

44


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:43 Page 45

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

14. Auditorâ&#x20AC;&#x2122;s Statement

45


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:44 Page 46

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

46


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:44 Page 47

PPC Power, a.s.

I

Annual Report 2008

47


Zalomenie VS PPC 14 27.5.2009 14:44 Page 48

PPC Power, a.s.

I

Výročná správa 2008

48


Z_Titulka PPC POWER 27.5.2009 14:46 Page 1

PPC Power, a.s. Magnetová 12 • 831 04 Bratislava • Slovak Republic Telefón: +421/2/4445 8078, +421/2/4968 3754 • Fax: +421/2/4445 8757 www.ppcpower.sk

Annual Report 2008  

ZwerUnit creative - ozzy@zwerunit.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you