Page 1

MESFBCBC WTYNHFKEHB CF[TKVOBAJ FHMBDB

VTHF< RTPTDF>T

TUPFHMJCJ<BCLHJBYLTKB HFZBC TRKTCBT<B LF VQDLKT<B

CFUFVJVWTVKJ WTYNHB MESFBCB 2005


2 EFR (UDC) 281.9(479.22) R 384

obyfvlt,fht obuybc vbpfybf vrbs[dtkc vbfojljc byajhvfwbf tupfhmjcj,bclhjbyltk (1811-1917 oo+) hfzfib fut,ek trktcbt,cf lf bm vjqdfot vqdlkt,pt+ yfihjvb vskbfyfl cffhmbdj ljrevtynt,c t'hlyj,f+ obuyb ufsdfkbcobyt,ekbf= hjujhw cfmfhsdtkjc trktcbbc bcnjhbbs= fctdt mfhsek fyshjgjybvsf lf utytfkjubbs lfbynthtct,ek gbhsfsdbc+

HTLFMNJHB HJKFYL SJAXBIDBKB bcnjhbbc vtwybtht,fsf ljmnjhb= ghjatcjhb

HTWTYPTYNT,B| UBJHUB VZTLKB.T bcnjhbbc vtwybtht,fsf ljmnjhb= ghjatcjhb

TKLFH ,E,EKFIDBKB bcnjhbbc vtwybtht,fsf rfylblfnb

obuybc ufvjwtvbc cfmvtib ufotekb sfyflujvbcf lf abyfycehb lf[vfht,bcfsdbc eqhvtc vflkj,fc vjdf[ctyt,s ,fnjyt,c UEHFV UDTYWF>TCF lf FDSFYLBK KJVSF.TC+

ISBN 99940-848-4-4


3

OBYFCBN"DFJ,F

cfmfhsdtkjc cfvjwbmekj trktcbbc vhfdfkcfereyjdfy bcnjhbfib ufvjhxtekfl hsekb lf v.bvt b'j hecekb tupfhmjcj,bc gthbjlb (1811-1917 oo)+ vbe[tlfdfl bvbcf= hjv ,jkj okt,ib fqybiyekb [fybc itcofdkfc mfhsek bcnjhbjuhfabfib lblb 'ehflqt,f vbtmwf lf cfbynthtcj yfihjvt,bw itbmvyf= vbcb chek'jabkb ofhvjxtyf ]th rbltd vjvfdkbc cfmvtl hxt,f+ xdtyb fv cfwyj,fhj [fcbfsbc yfihjvbc vbpfybf= vwbhtlb lf[vfht,f ufeobjc tupfhmjcj,bclhjbyltkb cfmfhsdtkjc trktcbbc bcnjhbbc vrdktdfhs+ obuyib ofhvjlutybkbf fv gthbjlib fut,ekb hfzbc trktcbt,b lf vqdlkt,b (gthcjyfkbf vqdlkfl vcf[eht,bc mhjyjkjubbs)+ fqybiyekb [fybc hfzfib= vbe[tlfdfl tgjmbc cbv.bvbcf= fbuj 80-vlt f[fkb trktcbf= vhfdfkb rb uflfrtst,ekufafhsjt,ek bmyf+ fv v[hbd ufycfresht,bs ofhvfnt,ekb b'j= bct hjujhw vstkb bvthtsbc tgfhmbbcfsdbc= uf,hbtk tgbcrjgjcbc vqdltkvsfdhj,f (1860-1896 oo+)= hjvkbc lhjcfw hfzfib 46 f[fkb trktcbf trehs[f+ f[fkb trktcbt,bc fut,bc cfmvtib lblb b'j flubkj,hbdb vqdlkt,bc qdfokb+ tupfhmjcj,bclhjbyltk hfzfib xdtyc vbth lfabmcbht,ekbf 89 cjakbc 97 infnbc trktcbfib 400-pt vtnb vqdlkbc vjqdfotj,f+ vfs ijhbcff bctsb wyj,bkb gbhjdyt,t,b= hjujht,bw b'dyty| fktmcb ,fmhf.t= vb[tbk c[bhnkf.t= vfst ujhltpbfyb= fktmcb zbzbyf.t= vb[tbk ufdfitkbidbkb lf c[d+ obuyib ofhvjlutybkb cfvqdltkj gthcjyfkbc lblb yfobkb cfpjufljt,bcfsdbc lqtvlt ewyj,bf+ vfsb ofhvjxt-


4ybcfsdbc gbhdtkb yf,b]b uflflutc hfzbc bcnjhbbc wyj,bkvf vrdktdfht,vf= jybc v[fhtsvwjlytj,bc veptevbc sfyfvihjvkt,vf ubf ,thbidbkvf lf lfdbs ]fafhb.tv ,ho'bydfkt yfihjvbc ge,kbrfwbbs @ye lfdbdbo't,s ofhcekc# (ufp+ @jyb# _2001 o+ yjtv,thb `4-5 ud+ 8=9=12)+ lfcf[tkt,ekvf vrdktdfht,vf= lblb ihjvbc itltufl= vtnhbrekb obuyt,bc lfveifdt,bc cfae.dtkpt= it.ktc ofhvjtxbyfs jybc hfbjybc cfcekbthj ojlt,bc gthcjyfkbf+ vfsdt [tkyfothbc ljytpt vjvpflt,ekb fmds vcufdcb ge,kbrfwbf fv,hjkfehbc hfbjypt+ cfvoe[fhjl= uflfhxtybkvf vtnhbrekvf obuyt,vf vfs cfiefkt,f fh vbcwfs chek'jabkfl ofhvjtxbyfs bvlhjbyltkb hfzbc cfcekbthj ojlt,f= ufycfresht,bs tupfhmjcj,bc lfcfo'bcib+ fv res[bs vfs yfvldbkfl lft[vfht,f xdtyb tc obuyb= hjvtkcfw [tkyfothbc ljytpt rbltw uftwdyty lf pjubthsb afmnbc lfpecnt,fib lf[vfht,fw ufudbobtc= hbcsdbcfw eqhvtc vflkj,fc vjdf[ctyt,s+ xdtyb tc obuyb .bhbsflfl mesfbcbc wtynhfkeh cf[tkvobaj fhmbdcf lf cfmfhsdtkjc wtynhfkeh cf[tkvobaj cfbcnjhbj fhmbdib lfwekb hfzbc trktcbt,bc rht,eksf eo't,t,bc lf ufhlfwdkbk cfcekbthj gbhsf cbt,pt lf'hlyj,bsff itlutybkb+ fctdt= ufvj'tyt,ekbf wfkrtek vqdltksf gbhflb cfmvtt,b (rehs[tdf-lfybidyfpt)= [jkj tupfhmjcj,bc lhjc fut,ekb trktcbt,bc yec[bc itlutybcfc dbcfhut,kts= hjujhw trktcbt,bc rht,eksf eo't,t,bs= fctdt wfkrtek trktcbfsf bcnjhbbc fvcf[dtkb cfmvtt,bs+ dabmhj,s= obyfvlt,fht obuyb lf[vfht,fc ufeotdc cfmfhsdtkjc trktcbbc bcnjhbbcf lf mfhsek fyshjgjybvsf vrdktdfht,c= fctdt utytfkjubbs lfbynthtct,ek gbht,c+ VTHF< RTPTDF>T


5 HFZFIB TUPFHMJCJ,BC LHJC FUT,EKB TRKTCBT,BC YEC[F

`

trktcbbc cf[tkojlt,f

1

fufhfc ov+ ubjhubc

2

fv,hjkfehbc qdsbcvij,kbc

hbsff rehs[tdbc fut,eotkb kb

1862

mdbs

vb.byt,bc

1824

[bs

3

,fhtekbc vfw[jdhbc1

1887

mdbs

4

,fhbc vfw[jdhbc fqlujvbc2

1876

mdbs

5

,fhbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc 1881

mdbs

6

,f]bc ov+ ubjhubc

1863

mdbs

7

,f]bc ov+ ubjhubc

1912

[bs

8

,f]bc vsfdfhfyutkjpsf

1820

[bs

9

,jcnfyfc vsfdfhfyutkjpsf

1821

[bs

10

,j'dfc ov+ ubjhubc

1870

mdbs

11

,eutekbc vfw[jdhbc fvfqkt,bc

1876

[bs

12

ujvbc ov+ ubjhubc

1870

[bs

13

ujhbce,ybc ov+ cfvt,bc

1871

[bs

14

dtktdbc ov+ cfvt,bc3

1879

mdbs

15

ptlf ifdhfc bjfyt yfskbcvwtvkbc

1889

mdbs

16

ptlf z'dbibc ov+ cfvt,bc

1901

[bs

17

pyfrdfc vfw[jdhbc

1862

mdbs

18

pyfrdfc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc4 1863

mdbs


6 `

trktcbbc cf[tkojlt,f

hbsff rehs[tdbc fut,eotkb kb

19

skeqbc ov+ ubjhubc

1868

mdbs

20

s[vjhbc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc

1817

[bs

21

bhbc ]dfhbw[jdtkbc

1866

[bs

22

bofc vsfdfhfyutkjpsf

1886

mdbs

23

rfxftsbc vsfdfhfyutkjpsf5

1896

mdbs

24

rdfi[btsbc ov+ ubjhubc6

1897

mdbs

25

rdfw[esbc ov+ ubjhubc7

1870

mdbs

26

rjhnbc vsfdfhfyutkjpsf

1902

[bs

27

relfhjc ov+ ubjhubc

1819

mdbs

28

kfudfysfc qdsbcvij,kbc

1858

mdbs

29

kfxsbc ov+ ubjhubc

1851

[bs

30

kb[tsbc ov+ ubjhubc

1863

mdbs

31

vbmfhovblfc vsfdfhfyutkjpsf8

1863

mdbs

32

vtjht njkfc ov+ cfvt,bc

1880

mdbs

33

vjn'bfhbc ov+ ubjhubc9

1896

mdbs

34

jybc ov+ ubjhubc

1816

mdbs

35

cflvtkbc ov+ ubjhubc

1906

mdbs

36

cflvtkbc ov+ cfvt,bc

1866

mdbs

37

c[dfdfc ov+ cfvt,bc

1907

mdbs

38

c[dfdfc ]dfhsfvfqkt,bc

1870

mdbs

39

cfrtwbbc vfw[jdhbc

1873

[bs

40

cfrfjc ov+ ubjhubc

1858

[bs


7 `

hbsff rehs[tdbc fut,eotkb kb

trktcbbc cf[tkojlt,f

41

cfvsbcbc ov+ ubjhubc

1909

mdbs

42

c[bthbc ov+ ubjhubc

1867

mdbs

43

ehfdbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc

1862

[bs

44

eothfc ov+ cfvt,bc

1873

mdbs

45

afhf[tsbc vsfdfhfyutkjp 1872

mdbs

1878

mdbs

qdsbcvij,kbc ij,bc

1892

[bs

48

mdtlbc qdsbcvij,kbc12

1857

mdbs

49

mdtlbc ov+ cfvt,bc

1850

mdbs

50

mdtvj rhb[bc ov+ ubjhubc13

1889

mdbs

51

mdbifhbc vfw[jdhbc

1864

mdbs

52

mjhsfc vsfdfhfyutkjpbc

1900

[bs

53

qt,bc vfw[jdhbc ]dfhwvbc

1876

mdbs

54

qdbfhfc vfw[jdhbc ]dfhwvbc15

1892

mdbs

55

qdbfhfc ]dfhsfvfqkt,bc

1859

[bs

56

qeylfc ov+ cfvt,bc

1857

mdbs

57

ifhljvtsbc ov+ ubjhubc

1907

mdbs

58

ite,ybc ov+ ubjhubc

1851

[bs

59

imvthbc o+ ubjhubc

1881

mdbs

uf,hbtkbc10 46

aenbtsbc qdsbcvij,kbc

47

mdtlf z'dbibc

11

14


8 `

trktcbbc cf[tkojlt,f

hbsff rehs[tdbc fut,eotkb kb

60

i[bdfyfc vfw[jdhbc

1897

mdbs

61

xjh]jc ov+ cfvt,bc

1912

mdbs

62

wf[bc vfw[jdhbc

1867

mdbs

63

w[vjhbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc

1851

[bs

64

.tuktdbc ov+ ubjhubc

1895

mdbs

65

.bhfutekbc vfw[jdhbc

1829

[bs

66

otlbcbc vsfdfhfyutkjpsf

1853

mdbs

67

otcbc vsfdfhfyutkjpsf

1894

mdbs

68

orflbcbc ov+ ubjhubc

1902

mdbs

69

ztkbfqtkbc vsfdfhfyutkjpsf

1911

mdbs

70

zb,htdbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc

1895

[bs

71

z'dbibc vsfdfhfyutkjpsf

1891

[bs

72

zbjhfc ov+ ubjhubc

1876

mdbs

73

zbjhfc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc

1870

mdbs

74

[dfyzrfhfc ov+ ubjhubc

1870

mdbs

75

[bh[jybcbc ov+ ubjhubc

1867

mdbs

76

[jyzbjhbc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc 1870

mdbs

77

[jyzbjhbc qdsbcvij,kbc ij,bc 1907

mdbs

78

[jntdbc vsfdfhfyutkjpsf

1879

mdbs

79

]dfhbcfc ov+ ubjhubc

1876

mdbs

16

17

18


9

ITYBIDYT,B 1+ ,fhtekbc vfw[jdhbc trktcbf 1865-1887 okt,ib ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf stljht ]fbfyvf (~!)+ 2+ ,fhbc vfw[jdhbc fqlujvbc trktcbf ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf ubjhub bkbfyjdvf+ 3+ dtktdbc ov+ cfvt,bc trktcbf ffutc ,th.tyvf jcnfnt,vf+ 4+ pyfrdfc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc trktcbf ffutc ,th.tyvf jcnfnt,vf 1861-1863 okt,ib+ 5+ rfxftsbc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf fhmbntmnjh dthwbycrbc ghjtmnbs 1893-1895 okt,ib ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf ubjhub bkbfyjdvf+ 6+ rdfi[btsbc ov+ ubjhubc trktcbf fut,ekbf 1892-1897 okt,ib fhmbntmnjh dthwbycrbc ghjtmnbs+ 7+ rdfw[esbc ov+ ubjhubc trktcbf ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf afhyfjp uf,fidbkvf (~!)+ 8+ vbmfhovbylfc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf ubjhub ]fdfkjdvf+ 9+ vjn'bfhbc ov+ ubjhubc trktcbf 1893-1896 okt,ib= ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf stljht uf,fidbkvf(~!) 10+ afhf[tsbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc trktcbf= 1869-1872 okt,ib= ffutc ,th.tyvf jcnfnt,vf+ 11+ aenbtsbc qdsbcvij,kbc trktcbf= 1876-1878 okt,ib= ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf ubjhub bkbfyjdvf+ 12+ mdtlbc qdsbcvij,kbc trktcbf fut,ekbf 1850-1857 okt,ib+ 13+ mdtvj rhb[bc ov+ ubjhubc trktcbf= 1885-1889 okt,ib= ffutc ,th.tyvf jcnfnt,vf ubjhub lf stljht bkbfyjdt,vf+ 14+ qt,bc vfw[jdhbc ]dfhwvbc trktcbf fut,ekbf 1874-1876 okt,ib+ 15+ qdbfhfc vfw[jdhbc ]dfhwvbc trktcbf= 1881-1892 okt,ib= ffuj jcnfnvf ybrj zbqdfhbfv+ 16+ wf[bc vfw[jdhbc trktcbf= 1865-1867 okt,ib= ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf stljht ]fbfyvf (~!) 17+ otcbc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf= 1891-1894 okt,ib= ffutc ,th.tyvf jcnfnt,vf ubjhub lf afhyfjp bkbfyjdt,vf lf bjhlfyt vtljdbv+ 18+ [dfyzrfhfc ov+ ubjhubc trktcbf= 1865-1870 okt,ib= ffuj ,th.tyvf rfkfnjpvf stljht ]fbfyvf (~!)


10 FUFHFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1853-(1856)* 1859-1861** 1862-1867 1867-(1894) 1902-(1915)

rfyltkfrb btct nthtynbc .t ]fytkb.t uhbujk cbvjybc .t rfyltkfrb ubjhub hjvfyjpbc .t vtc[b vbyf cgbhbljybc .t

FV,HJKFEHBC QDSBCVIJ,KBC VB.BYT,BC TRKTCBF 1810-1843 1846-(1863) 1852 1853-(1856) 1864-1869 1869-1907 1907-1916

,frehf.t ybrjkjp vf[fhj,kbc .t lfstib.t ybrjkjp bjdfytc .t fukf.t bjfyt cbvjybc .t yfchf.t sfltjp lfdbsbc .t f,esb.t uhbujk lfdbsbc .t ,frehf.t afhyfjp hjcnjvbc .t ,frehf.t lfdbs afhyfjpbc .t

F[FKCJAKBC VFW[JDHBC TRKTCBF 1816-1851 1851 1852-(1865) (1874)

sjvf.t bjfyt vf[fhj,kbc (ubjhubc) .t ( 20+ 02+ 1851)*** vehecb.t vfhrjp ,thbc .t vtc[b vjct bjdfytc .t vfbcehf.t cbvjy vfhrjpbc .t

* ahx[bkt,ib vjsfdct,ekb sfhbqbc itvltu lfcf[tkt,ekb gbhjdyt,bc vjqdfotj,bc rdfkb fqybiyek trktcbfib xdtyc [tks fhct,ekb ljrevtynt,bs fh lfcnehlt,f+ ** vqdltkb fh /'jkbfs+ *** ]dhbs ( ) ufhlfwdfkt,bc sfhbqbf fqybiyekb


11 ,FHTEKBC VFW[JDHBC TRKTCBF 1805-1861 1849-1865 1866-1895 1895-1917

aja[f.t bjdfyt rfwbfc .t ( 19+ 01+ 1861) udtywf.t cbvjy ubjhubc .t aja[f.t kerf bjdfytc .t udtywf.t ytcnjh bjct,bc .t

,FHBC VFW[JDHBC FQLUJVBC TRKTCBF ~_ 1830 1806-1844 1813-1866 1819-1866 1853-1895 1866-1869 1895-1915

zbzbyf.t uf,hbtk ( 04+ 04+ 1830) kfylbf sfltjp lfdbsbc .t ( &^ 1844) gtnhbfidbkb bjdfyt dfcbkbc .t ( 01+03+1866) zbzbyf.t bfrj, bjdfytc .t zbzbyf.t fktmcb bfrj,bc .t ztkb.t ybrjkjp stdljhtc .t kfylbf cfvcjy cgbhbljybc .t

,FHBC VSFDFHFYUTKJP UF,HBTKBC TRKTCBF 1869-1899 1899 1899-1917

cekf.t lfdbs [jcbfc .t vtnhtdtkb tuyfnt cbvjybc (cjkjvjybc) .t kfylbf vtkbnjy cbvjybc .t


12 ,F}BC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1813-1846 1847 1848 1849-(1881) ~_ (1886) 1892-1915 1915-1917

mfhjpfyfidbkb cbvjy ( ^*+ 1846) cfvfhuekbfyb lfdbs uhbujkbc .t vjojytkb.t uhbujk mfhjpfyfidbkb cbvjy cbvjybc .t zj[jytkb.t tmdsbvt ( 02+01+ 1886) cj[f.t rjylhfn vfhrjpbc .t aja[f.t gjhabk

,F}B[TDBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF ~ _ 1847 1847-1892 1892-1905 1905-1914 1914-1917

kj,;fyb.t lfdbs ,t;fybc .t kj,;fyb.t bjfyt lfdbsbc .t ujuhbzbfyb cbvjy gtnhtc .t ujuhbzbfyb cthfgbjy bkfhbjybc .t ( 02+ 04+1914) ujyuf.t dkflbvth cbvjybc .t

,TSKTDBC QDSBCVIJ,KBC IJ,BC TRKTCBF 1794-1847 1847-1852 1852-1865

cbhf.t bjdfyt yfc[blfc .t ( *^+ 1847) utk,f[bfyb ubjhub cbvjybc .t cbhf.t bjct, bjdfytc .t


13 ,JCNFYFC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF 1826-(1852) 1855-1864 1864-(1866) 1869-1889 1881-1882 1890-1891 1891-1897 1897-1917

gfgefidbkb cbvjy ,t;fybc .t rthtctkb.t cbvjy stljhtc .t rfwbnf.t stljht vfstc .t ifhf,b.t fktmcb gtnhtc .t rthtctkb.t gjhabk cbvjybc .t aja[f.t dkflbvth uf,hbtkbc .t ifhfib.t fktmcb gtnhtc .t ifhf,b.t dfcbk stljhtc .t

,J"DFC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1815-1856 1856-1858 1858-1870

]fafhb.t bjfyt nfnefc .t ( 09+ 12+ 1856) rbhdfkb.t cgbhbljy cbvjybc .t ]fafhb.t cbvjy bjfytc .t

,J"DFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1870-1896 1896 1896-1915

]fafhb.t cbvjy bjfytc .t gfgb.t cbkjdfy f,frevbc .t ujwbhb.t fktmcfylht ktdfybc .t


14 ,EUTEKBC VFW[JDHBC TRKTCBF 1809-1845 1842-1856 1846-1850 1856-1864

f,esb.t cdbvjy yfc[blfc .t ( 28+ 11 1845) f,esb.t gtnht ijibnfc (ibjc) .t ( 01+ 01+ 1856) cj[f.t bjfyt cdbvjybc .t ( 01+ 02+ 1850) f,esb.t uhbujk lfdbsbc .t

,EUTEKBC QDSBCVIJ,KBC IJ,BC TRKTCBF 1817-1851 1852-1869 1869-1889 1889-1904 1904-1917

vfbcehf.t vfhrjp cbvjybc .t ( 25+ 08+ 1851) ubjhuj,bfyb ybrjkjp ubjhubc .t f,esb.t uhbujk lfdbsbc .t ( 30+ 09+ 1889) ubjhuj,bfyb lfdbs ybrjkjpbc .t ztkb.t cbvjy cgbhbljybc .t

UKJKFC BJFYT YFSKBCVWTVKBC TRKTCBF 1810-1862 1862-1896 1897-1904 1904-1910 1910-1914 1914 1914

,bzfidbkb bjdfyt [fhbnjybc .t vtnhtdtkb gtnht pfmfhbfc .t vf[fklbfyb cgbhbljy ybrjkjpbc .t gtnhbfidbkb pfmfhbf cbvjybc .t gtnhbfidbkb ,tybfvby pfmfhbfc .t vtnhtdtkb uhbujk rbhbktc .t afy]fdb.t cbkdtcnhb (cbkb,bcnhj) ahbljybc .t


15 UJVBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1817-(1841) 1843-1865 1865-1878 1878-(1886) 1889-1892 1893-1896 1898-1901 1901-1912 1912-1915 1916-1917

ufdfitkbidbkb mhbcntcbf rbrjkfc .t ufdfitkbidbkb mhbcntajht fkfdb.t cbvjy btctc (bdfytc) .t ufv'htkb.t bjct, ,t;fybc .t ujuhbzbfyb cbvjy gtnhtc .t vecthb.t dfcbk gtnhtc .t ztkb.t ybrjkjp vtnhtdtkb bjfyt cjkjvjybc .t rfyltkfrb bfrbyst (bjfrbvt) ybrjkjpbc .t ufvtpfhlfidbkb cjuhfn UJHBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF

1810-(1856) 1846-(1863)

fukf.t bjfyt cbvjybc .t lfstib.t ybrjkjp bjdfytc .t

UJHBCE,YBC OV+ ,FH,FKTC TRKTCBF ~ _ 1837

cj[f.t kfpfht rfwbfc .t

1838-1847 1847-1859 1859-1900 1900-1916

( 15+ 05+ 1837) aja[f.t bjdfyt aja[f.t ubjhub bjdfytc .t ubjhuj,bfyb cgbhbljy mfb[jchjc .t vlbdybidbkb rjycnfynbyt hjcnjvbc .t

UJHBCE,YBC OV+ CFVT,BC TRKTCBF 1800-(1841) 1849-(1851)

cj[f.t bjfyt cdbvjybc .t udtywf.t cbvjy ubjhubc .t


16 DTKTDBC OV+ CFVT,BC TRKTCBF 1802-1845 1847-1848 1848-1861 1862-1889 1889-1901 1901-1903 1903-1917

utk,f[bfyb lfdbs lfdbsbc .t ( 22+ 05+ 1845) afy]fdb.t ktjynb lfdbsbc .t utk,f[bfyb ubjhub cbvjybc .t ( 01+ 09+ 1861) cbhf.t bjct, bjdfytc .t rfyltkfrb ybrbajht cbvjybc .t tyemb.t ,bmnjh bjct,bc .t cbhf.t ytcnjh bjct,bc .t

PTLF IFDHFC BJFYT YFSKBCVWTVKBC TRKTCBF ~ _ 1828 1817-1834 1835-1867 1879-1890 1889-1905 1905-1913 1913-1915 1915-1916

ldfkb bjdfyt ( 09+ 02+ 1828) ldfkb hjvfyjp bjdfytc .t ldfkb uhbujk bjdfytc .t ( 15+ 05+ 1867) cj[f.t ybrjkjp bjdfytc .t rfyltkfrb sjvf ubjhubc .t vecthb.t ,fhskjvt gtnhtc .t vb[tkb.t gtnht bdfytc .t ,jzjhbidbkb f,b,j ubjhubc .t


17 PTVJ RHB[BC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF ~ _ 1830 1816-1840 1817-1832 1817-1860 1817-(1865) 1857-1883 1875-1898 1896-1917

fukf.t fylhbf ( 19+10+ 1830) afy]fdb.t bjdfyt ( 16+ 09+ 1840) fukf.t bjfyt cbvjybc .t afy]fdb.t ktjynb lfdbsbc .t ( 07+ 02+ 1860) yfchf.t tuyfnt cbvjybc .t yfchf.t ,tcfhbjy vbmtkbc .t ( 05+ 02+ 1883) vtc[b jmhjgbh cbvjybc .t vtc[b fktmcfylht jmhjgbhbc .t

PTVJ C[DFDFC OV+ CFVT,BC TRKTCBF 1812-1839 1840-1843 1843-1850 1851-1891 1891-1917

ujyf.t ybrjkjp ( 21 12+ 1839) ifhf,b.t cgbhbljy bjfytc .t uf,bxdf.t lfdbs j,jkf.t lfdbs ubjhubc .t ubjhuj,bfyb bjfyt pfmfhbfc .t

PYFRDFC VFW[JDHBC TRKTCBF 1799-1841 1809-1855 1855- (1863) 2+ v+ rtptdf.t

vbmfenf.t pfmfhbf ( 01+ 08+ 1841) rbrdf.t ubjhub eywhjcfc rbrdf.t vjct ubjhubc .t


18 PYFRDFC QDSBCVIJ,KBC VB.BYT,BC TRKTCBF 1795-1861 1795-1849 1810-1844 1838-1858 1861-1894 1894-1902 1901-1907 1907-1916

,frehf.t ybrjkjp ubjhubc .t ( 25+ 05+ 1861) ,frehf.t ubjhub ubjhubc .t ,frehf.t uhbujk lfdbsbc .t ( 22+ 11+ 1844) ,frehf.t nbvjst ubjhubc .t ( 29+ 12+ 1858) rbrdf.t vjct ubjhubc .t uehutyb.t bjfrbv bj,bc .t sdfhf.t cbvjy gtnhtc .t ,jzjhbidbkb thfcnb dfcbkbc .t SKEQBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF

~-1833 1815-1847 1847 1847-1861 1863-1876 1876-1896 1896-1917

rj,f[b.t ubjhub ( 06+ 04+ 1833) uehutyb.t pjcbvt cdbvjybc .t ( 08+ 10+ 1847) tyemb.t bjfyt cbvjybc .t uehutyb.t cntafyt ubjhubc .t ( 15+ 02+ 1861) rfyltkfrb hjvfyjp ybrjkjpbc .t utk,f[bfyb uhbujk ubjhubc .t zbzbyf.t bjfyt gfdktc .t

S[VJHBC QDSBCVIJ,KBC VB.BYT,BC TRKTCBF 1848-(1865) 1889-1911 1912-1917 1915

dtkbfidbkb ybrjkjp hfvfpbc .t ldfkb jmhjgbh sfvfpbc .t ,jzjhbidbkb f,b,j ubjhubc .t vb[tkb.t gtnht bdfytc .t


19 BOFC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF 1814-1857 1857-1882 1883-1884 1884-1890 1890-1895 1895-1896 1896-1898 1898-1917

vehecb.t vfhrjp ,thbc .t vfbcehf.t cbvjy vfhrjpbc .t ,frehf.t afhyfjp hjcnjvbc .t c[bhnkf.t vb[tbk pfmfhbfc .t afy]fdb.t cthfgbjy lfdbsbc .t zbzbyf.t bjfyt gfdktc .t ujwbhb.t abkbgt cbvjybc .t vtc[b dkflbvth jmhjgbhbc .t

RFXFTSBC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF 1818-(1846) 1824-1857 1857-1887 1887-1894 1894-1898 1899-1907 1907-1913 1913-1917

rj,f[b.t bjfyt cdbvjybc rfyltkfrb bjdfyt cbvjybc .t rfyltkfrb ubjhub bjdfytc .t rf[tstkb.t cbvjy bjct,bc .t hb;fvf.t vbktnb rfwbnf.t bkbf kfdhtynbc .t uehutyb.t bjfrbv bj,bc .t rfyltkfrb vbyf fktmcbc .t

RDFI[BTSBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1897-1914 1914-1917

ujif.t ubjhub lfdbsbc .t ( 14+ 08+ 1914) vtnhtdtkb cthfgbjy gjhabktc .t


20 RDFW[ESBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1804-1843 1843-1866 1866-1873 1873-1891 1891-1905 1905-1917

vthrdbkf.t bjfyt ]fafhb.t bjfyt ybrjkjpbc .t tk,fmb.t vfmcbvt mfb[jchjc .t ]fafhb.t cjkjvjy bjfytc .t ujhltpbfyb vfst ybrjkjpbc .t aja[f.t dkflbvth uf,hbtkbc .t

RDBHBRTOVBYLFC OV+ RDBHBRTC LF BDKBNTC TRKTCBF 1810-1850 1812-1855 1855-1867 1867-1914 1914-(1915)

vtc[b bjfyt cbvjybc .t vtc[b ubjhub bjfytc .t vtc[b cbvjy ubjhubc .t vtc[b vfmcbvt cbvjybc .t vtc[b gjkbtdmnj vfmcbvtc .t

RELFHJC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1819-1844 1844-1846 1847-1853 1856-1859 1859-1865 1865-1868 1868-1890 1890-1908 1899 1900-1903 1908-1912 1913-1916 1916-1917

f,hfvbidbkb fktmcb bvyf.t ybrjkjp uf,bxdf.t sfltjp jmhjgbhbc .t vfbcehf.t bjct, lfdbsbc .t ifhf,b.t fktmcb gtnhtc .t rdbrdb.t (rbrdb.t) cjkjvjy uhbujkbc .t .fuby.t kerf ,ezefc .t vfbcehf.t tmdsbvt bjct,bc .t c[bhnkf.t kjyubyjp bdfytc .t kfylbf kfdhtynb vtkbnjybc .t w[jdht,jdb bjfyt gfdktc .t c[bhnkf.t bfrj, uhbujkbc .t vtnhtdtkb vtkbnjy


21 KFXSFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1862-(1865) 1867-1872 1870-1876 1876-1883 1883-1885 1885-1917

xbrdbkf.t bjdfyt jybcbvtc .t ujhltpbfyb ybrjkjp cbvjybc .t rehw[fkbf fktmcb kefhcf,bc .t ubjhuj,bfyb lfdbs ybrjkjpbc .t ,fmhf.t fktmcb bjct,bc .t ujhltpbfyb gfdkt bdfytc .t

KB[TSBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ~ _ 1831 1817-1843 1839-1843 1847-1866 1862-(1864) 1874-1882 1874-1889 1889-1908 1909-1910 1910-1914 1914-1917

,tib.t cdbvjy ( 20+ 12+ 1831) ]fafhb.t ubjhub (uhbujk) nfhbtkbc .t zbzbyf.t ktjynb ufv'htkb.t bjct, ,t;fybc .t oekf.t cjahjv dfcbkbc .t vfbcehf.t cbvjy vfhrjpbc .t uf,bxdf.t thfcnb lfdbsbc .t c[bhnkf.t gfdkt pfmfhbfc .t ]fafhb.t fktmcfylht ubjhubc .t ]fafhb.t ,brtynb ]fafhb.t fktmcfylht ubjhubc .t

VTJHT NJKFC OV+ CFVT,BC TRKTCBF 1802-1847 1809-(1838) 1818-1867 1867-(1878) 1883-(1898) 1899-(1916)

kjvsf.t ubjhub bjfytc (ibjc) .t ( 19+ 10+ 1847) kjvsf.t kfpfht uf,bcbfyb bjfyt bjfytc .t uf,bcbfyb gtnht lfdbsbc .t ,jzjhbidbkb lfdbs ubjhubc .t mehwbrb.t sjvf fynjybc .t


22 VBMFHOVBLFC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF ~ _ 1830 ~ _ 1834 1810-1847 1813-1850 1816-1857 1851-1878 1857-1872 1878-1882 1883-1889 1890-1902 1902-(1916)

cj[f.t cdbvjy ( 02+ 03+ 1830) cj[f.t bjdfyt (-19+ 08+ 1834) cj[f.t uhbujk fylhbfc .t ( 15+ 10+ 1847) cj[f.t vjct kfpfhtc .t ( 08+ 02+ 1850) cj[f.t gtnht bjdfytc .t cj[f.t bjdfyt vjctc .t cj[f.t cgbhbljy gtnhtc .t cj[f.t ktjynb ( 26+ 12+ 1882) ubjhuj,bfyb lfdbs ybrjkjpbc .t cj[f.t ybrjkjp bjdfytc .t cj[f.t ubjhub ktjynbc .t

VJN"BFHBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ~ _ 1827 ~ _ 1832 1814-1855 1855-1897 1897-1910 1910-1913 1914-(1915)

vbmbfidbkb vb[tbk ( 01+ 10+ 1827) vbmbfidbkb cdbvjy ( 28+ 01+ 1832) vbmfenf.t bjdfyt rfwbfc .t vbmfenf.t [fhbnjy bjdfytc .t vbmfenf.t kfdhtynb [fhbnjybc .t xb[kf.t hf;lty bdfytc .t vecthb.t ,fhskjvt gtnhtc .t


23 VHFDFK.FKBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ~ _ 1845 1804-1847 1816-1860 1847-1898 1898-1917

c[bhnkf.t bjdfyt ,ezefc .t ( V 1845) c[bhnkf.t cdbvjy bdfytc .t ( X 1847) c[bhnkf.t ubjhub bjdfytc .t c[bhnkf.t pfmfhbf cbvjybc .t c[bhnkf.t mhbcntajht (vfhrjp) pfmfhbfc .t

VE[KBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1815-1857 1859-1866 1866-1882 1882-1884 1884-1890 1891-1894 1894-1897 1897-1903 1903-1916 1913-(1914)

ujwbhb.t bjdfyt ubjhubc .t ( 12+ 02+ 1857) ztkb.t ybrjkjp stdljhtc .t zbzbyf.t rjycnfynbyt cjahjvbc .t c[bhnkf.t gfdkt pfmfhbfc .t vfbcehf.t cbvjy (cfvcjy) vfhrjpbc .t tk,fmb.t gkfnjy fhxbkbc .t c[bhnkf.t bjct, pfmfhbfc .t fkfdb.t cbvjy btctc .t vbyltkb jybcbvt nhbajybc .t vbyltkb stjabkt cjahjybc .t


24 YBRJHOVBYLFC OV+ YBRJKJPBC NF.FHB ~ _ 1837

rfyltkfrb vfmcbvt

~ _ 1837

rj,f[b.t nthtynb

(

~ _ 1845 1818-1824 1837-1859 1848-1863 1857-(1872) 1853-1867 1867-1893 1893-1905 1905-1917

18+ 09+ 1837)

( XI 1837) rfyltkfrb ybrjkjp ubjhubc .t ( 21+ 11+ 1845) rfyltkfrb bjdfyt cbvjybc .t rfyltkfrb lfdbs ubjhubc .t rfyltkfrb hjvfyjp bjdfytc .t rfyltkfrb cbvjy bjdfytc .t rfyltkfrb ubjhub hjvfyjpbc .t ]fytkb.t uhbujk cbvjybc .t aja[f.t fv,hjcb uf,hbtkbc .t rfyltkfrb sjvf ubjhubc .t

JYBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1804-1842 1843-1851 1851-1855 1855-(1894) 1878 1881-1883 1883-1885 1890-1905 1905-(1914)

yfyerfidbkb ubjhub (uhbujk) ubjhubc .t ( 30+ 06+ 1842) yfyerfidbkb bjct, vfmfhfidbkb bjdfyt lfdbsbc .t ubjhuj,bfyb fktmcb uhbujkbc .t vtnhtdtkb gjhabk vfmcbvtc .t ,tylbfybidbkb cjahjv ybrjkjpbc .t ( 13+ 03+ 1883) ujhltpbfyb gfdkt bdfytc .t vbyltkb ytcnjh stljhtc .t ujhltpbfyb vfst ybrjkjpbc .t


25 GFNFHF JYBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1806-(1843) 1812-1849 1849-1882 1883-1899 1899-1915 1916-1917

ldfkb ubjhub ubjhubc (vf[fhj,kbc) .t ( 22+ 02+ 1850) ]t,fidbkb bjdfyt ubjhubc .t vfbcehf.t cfvcjy (cbvjy) vfhrjpbc .t afhtbidbkb vb[tbk ,fskjvtc .t afhtbidbkb gfhvty vb[tbkbc .t lfdbsekbfyb bjdfyt

GBGBKTSBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1803-1847 1840 1847-1890 1890-1917

cehqekf.t (cehuekf.t) sfltjp gtnhbfidkb ybrjkjp bdfytc .t ujuhbzbfyb bjct, lfdbsbc .t f,tcfkfidbkb bjfyt ubjhubc .t

GBHDTKB NJKFC VFW[JDHBC TRKTCBF 1809-1846 1847-1851 1851-1855 1855-1869 1869-1895 1895-1903 1903-1907 1907 1908-1917

ufujib.t ubjhub lfdbsbc .t ( 09+ 04+ 1846) ufujib.t ybrjkjp ubjhubc .t rthtctkb.t cbvjy stljhtc .t ,jzjhbidbkb uf,hbtk gtnhtc .t kfylbf cfvcjy cgbhbljybc .t cehuekf.t fgjkjy ubjhubc .t rdbrdb.t (rbrdb.t) ktjynb (kjyubyjp) bkfhbjybc .t lfdbsekbfyb dfcbk uf,hbtkbc .t ufujib.t gjkbtdmnj cjahjvbc .t


26 CFLVTKBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ~ _ 1827

ifhf,b.t bjdfyt (

1809-(1838) 1816-(1859) 1839-(1870) 1877-1911 1911-1917

30+09+ 1827)

vtnhtdtkb vbmftk rthtctkb.t stljht yfc[blfc .t ifhf,b.t gtnht ubjhubc .t ifhf,b.t tahtv gtnhtc .t ifhf,b.t bfcjy tahtvbc .t

CFLVTKBC OV+ CFVT,BC TRKTCBF ~ _ 1828 1806-1844 1839-(1865) 1869-1882 1882-1917

vecthb.t cdbvjy ( 22 02+ 1828) ifhf,b.t bjdfyt cf,fc .t ( 17+ 02+ 1844) ifhf,b.t cgbhbljy bjdfytc .t ztkb.t ybrjkjp stdljhtc .t rthtctkb.t gjhabk cbvjybc .t

CFRFJC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1810-(1842) 1802-(1852) 1814-1861 1861-1867 1867-1873 1873-1875 1875-1879 1879-1913 1914-1917

f,tcfkfidbkb lfdbs yfc[blfc .t ujhltpbfyb vfst lfdbsbc .t ujhltpbfyb ubjhub vfhrjpbc .t rthtctkb.t uhbujk bjdfytc .t ]fafhb.t cjkjvjy bjdfytc .t ht[dbfidbkb vb[tbk bjdfytc .t uj,t]bidbkb sfltjp ubjhubc .t ujhltpbfyb ybrjkjp cbvjybc .t ujhltpbfyb ytcnjh ybrjkjpbc .t


27 CFRTWBFC VFW[JDHBC TRKTCBF 1811-1867 1867-1898 1899 1899-1904 1904-1917

othtstkb uhbujk jnbfc .t othtstkb sjvf uhbujkbc .t vtc[b gfhsty cbvjybc .t ztkb.t cbvjy cgbhbljybc .t ztkb.t cgbhbljy bjct,bc .t

CFVSBCBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1810-1854 1854-1881 1882-1896 1896 1896-1904 1904-1917

1810-1860 1856 1857-1885 1866-1867 1885-1898 1898-1917

rf[tstkb.t ybrjkjp ,thbc .t rf[tstkb.t bjct, ybrjkjpbc .t zbzbyf.t rjycnfynbyt cjahjvbc .t ujwbhb.t fktmcfylht ktdfybc .t xbrdfb.t uhbujk lfdbsbc .t xkfb.t bdkbfyt ytcnjhbc .t

CTDFC OV+ CFVT,BC TRKTCBF u.tkbidbkb (uh.tkbidbkb) ybrjkjp ( 13+ 02+ 1860) rbhdfkb.t cgbhbljy mhbcntajhtc .t uh.tkbidbkb vfhrjp uhbujkbc .t ]fafhb.t gtnht ubjhubc .t ,fmhf.t fktmcb bjct,bc .t ujuhbzbfyb lfdbs ,tcfhbjybc .t


28 CJVBOJC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1834-1836

zbzbyf.t cjahjv

1836-1838 1841 1842-1850 1850-1855 1855-1893 1894-1917

( 07+ 05+ 1836) c[bhnkf.t ubjhub bjdfytc .t c[bhnkf.t ubjhub bjdfytc .t f,esb.t gtnht ibjc .t vtnhtdtkb vfmcbvt rbhbktc .t bfidbkb nbvjst hjcnjvbc .t bfidbkb dfcbk nbvjstc .t

CJHBC VFW[JDHBC }DFHWVBC TRKTCBF 1800-1850 1852-1857 1857-1908 1908-1913 1913-1917

vbyltkb lfdbs ibjc .t yfchf.t ,tcfhbjy vbmtkbc .t vbyltkb sfltjp nhbajybc .t vbyltkb stjabkt cjahjybc .t vbyltkb jybcbvt nhbajybc .t

C[DFDFC }DFHSFVFQKT,BC TRKTCBF 1840-1890 1890-1917

kfylbf cgbhbljy sfltjpbc .t c[bhnkf.t vb[tbk pfmfhbfc .t


29 C[BTHBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1815-(1857) 1855-(1865) 1871-1878 1878-1914 1914-1917

vtnhtdtkb rbhbkt rfwbfc .t vtnhtdtkb vfmcbvt rbhbktc .t rbhdfkb.t cgbhbljy mhbcntajhtc .t ( 23+ 10+ 1878) vtnhtdtkb gjhabk vfmcbvtc .t vtnhtdtkb becnbyt gjhabktc .t

N,TSBC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF 1806-1850 1850 1853-1856 1856-1859 1872-(1896) 1901-1902 1904 1910-1916

zj[jytkb.t fylhbf cbvjybc .t ( 21+ 12+ 1850) sdfkzhtkb.t bjfyt gfdktc .t f,esb.t uhbujk lfdbsbc .t ubjhuj,bfyb cgbhbljy mfb[jchfc .t cj[f.t cgbhbljy gtnhtc .t udtywf.t ytcnjh bjct,bc .t xkfb.t bdkbfyt ytcnjhbc .t ,jzjhbidbkb nhbajy ubjhubc .t ( 15+ 06+ 1916)

EHFDBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1817-(1840) 1841-(1850) 1843-1852 1852-1862 1864-1886 1887-1895 1896-1914 1914-1917

]fafhb.t ubjhub (uhbujk) nfnefc .t ufv'htkb.t bjct, zbzbyf.t ktjynb oekf.t cjahjv dfcbkbc .t ujwbhb.t cdbvjy jnbfc .t afy]fdb.t cgbhbljy ktdfybc .t ]fafhb.t fktmcfylht ubjhubc .t gtnhbfidbkb ,tybfvby pfmfhbfc .t


30 EOTHBC QDSBCVIJ,KBC IJ,BC TRKTCBF 1818-1857 1836-1860 1859-1861 1861-1892 1892-1917

vtnhtdtkb pfmfhbf ibjc .t ( 26+ 06+ 1857) rthtctkb.t bjdfyt ybrjkjpbc .t rthtctkb.t uhbujk bjdfytc .t vtnhtdtkb rbhbkt pfmfhbfc .t uj,t]bidbkb sfltjp ubjhubc .t

AFHFDYTIBC VFW[JDHBC TRKTCBF ~-1836 1836-(1843)

rthtctkb.t ybrjkjp ( 10+ 05+ 1836) rthtctkb.t bjdfyt ybrjkjpbc .t

AFHF[TSBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1792-(1841) 1845-1863 1863-1891 1866-1867 1892-1908 1909-1917

vfuhfmdtkb.t cdbvjy vfverfc .t ]fafhb.t ubjhub ibjc .t ]fafhb.t gtnht uhbujkbc (ubjhubc) .t uh.tkbidbkb vfhrjp uhbujkbc .t ufdfitkbidbkb cgbhbljy gtnhtc .t cfkemdf.t ubjhub jnbfc .t

AENBTSBC QDSBCVIJ,KBC IJ,BC TRKTCBF ~ _ 1830 1830-1867 1867-1906 1906-(1916)

fhxdf.t vjct ( 20+ 03+ 1830) xbrdfb.t lfdbs jcb'vtc .t ubjhuj,bfyb pfmfhbf lfdbsbc .t ubjhuj,bfyb stljht (stjabkt) pfmfhbfc .t


31 MTLBCE,YBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1801-1842 1809-1843 1848 1815-1854 1854-(1887) 1892-(1915) 1902-1905

vjvwtkb.t bjdfyt vjctc .t ( XI 1842) vjvwtkb.t ,tcfhbjy sfvfpbc .t dtkbfidbkb ybrjkjp hfvfpbc .t ,jzjhbidbkb lfdbs vfhrjpbc .t ,frehf.t dfcbk bjdfytc .t ,frehf.t cbvjy dfcbkbc .t ,jzjhbidbkb ubjhub uf,hbtkbc .t

MDTLF IFDHFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1800-1844

cj[f.t gtnht

1845-1860 1860-1865 1865-1869 1868-1897 1897-1917

( 27+ 03+ 1844) vqdltkf.t vfhrjp lfdbsbc .t rdbrdb.t (rbrdb.t) cjkjvjy uhbujkbc .t ifhf,b.t fktmcb gtnhtc .t rdbrdb.t cjkjvjy uhbujkbc .t rdbrdb.t (rbrdb.t) dfhkfv cjkjvjybc .t MDTLBC QDSBCVIJ,KBC TRKTCBF

~ _ 1827 ~ _ 1833 (1849) 1853-1869 1869-1878 1878-1909 1910-1912 1912-1917

vfbcehf.t vtsjlt (

02+ 10+ 1827)

(

06+ 02+ 1833)

vfbcehf.t uhbujk ujuhbzbfyb lfdbs cf,fyf.t bjct, vfverfc .t ( 13+ 08+ 1869) rthtctkb.t uhbujk bjdfytc .t ujuhbzbfyb vfmcbvt bjct,bc .t vfbcehf.t fysbvjp tmdsbvtc .t c[bhnkf.t uhbujk pehf,bc .t


32 MDTVJ RHB[BC OV+ UBJHUBC 1817-1867 1869-1875 1870-1874 1891 1892-1896 1898-1899 1899-1916 1916-1917

esvtkb.t bjfyt sfvfpfc .t ( 03+ 09+ 1867) vtc[b jmhjgbh cbvjybc .t vfbcehf.t cbvjy vfhrjpbc .t tk,fmb.t gkfnjy fhxbkbc .t vtc[b fktmcfylht jmhjgbhbc .t ztkb.t cbvjy cgbhbljybc .t vtc[b gfhsty cbvjybc .t c[bhnkf.t bfrj, uhbujkbc .t ( 16+ 10+ 1917)

MJHSFC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1910-1914 1914-1916 1917

vtnhtdtkb cthfgbjy gjhabktc .t rthtctkb.t uf,hbtk vtnhtdtkb bdfyt

QFLBIBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1800-(1843) 1813-1854 1854-(1856) 1859-(1906) 1872-(1896) 1887-1909 1909-1917

cfvfhuekbfyb uhbujk yfc[blfc .t cfvfhuekbfyb bjfyt uhbujkbc .t ubjhuj,bfyb cgbhbljy mfb[jchjc .t aja[f.t ubjhub bjdfytc .t udtywf.t kerf cbvjybc .t aja[f.t uf,hbtkb ubjhubc .t aja[f.t pjcbvt uf,hbtkbc .t


33 QFHBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF ~ _ 1828 1813-1865 1851-1872 1872-1905 1905-1911 1911 1911-1917

cfv[fhfidbkb vfhrjp ( 25+02+1828) vfmfhfidbkb bjdfyt lfdbsbc .t yfyerjdb bjct, uhbujkbc .t yfyerjdb uhbujkb bjct,bc .t vbyltkb ytcnjh stljhtc .t ujhltpbfyb vfst ybrjkjpbc .t vtnhtdtkb uhbujk rbhbktc .t

QT,BC VFW[JDHBC TRKTCBF 1795-1848 1843-1847 1849 1850-1854 1854-1880 1856-1858 1881-1908 1908-1912 1913-1917

3+ v+ rtptdf.t

ufdfitkbidbkb cgbhbljy ytrnfhbjybc .t ( IX 1848) rfyltkfrb hjvfyjp ybrjkjpbc .t ujuhbzbfyb ubjhub vtnhtdtkb rbhbkt pfmfhbfc .t ufdfitkfidbkb stljht cgbhbljybc .t xbrdfb.t uhbujk lfdbsbc .t ufdfitkbidbkb vb[tbk stljhtc .t ufdfitkbidbkb cgbhbljy gtnhtc .t ( 06+04+1912) vtnhtdtkb tuyfnt cjkjvjybc .t


34 QDFHLBFC VFW[JDHBC TRKTCBF 1803-1839 1806-(1852) 1843-1877 1877-1888 1888-1889 1889-1904 1904-1917

dfof.t kfpfht ( 26+12+1839) udtywf.t vfst cbvjybc .t dfof.t tuyfnt kfpfhtc .t uf,bxdf.t sjvf tuyfntc .t ( 15+12+1888) rfyltkfrb sjvf ubjhubc .t ztkb.t cgbhbljy bjct,bc .t cdfyb.t uhfvbnjy fktmcbc .t

QDBFHFC VFW[JDHBC }DFHWVBC TRKTCBF 1810-1851 1852-(1856) 1857-1864 ? _ 1864 1864-1892 1892-1917

ifhf,b.t ubjhub cf,fc .t ( 07+12+1851) ifhf,b.t cbvjy ubjhubc .t uf,bxfdb.t lfdbs tuyfntc .t ( 16+01+1864) uf,bxdf.t lfdbs ybrjkjpbc .t ( 07+10+1864) rthtctkb.t cbvjy stljhtc .t aja[f.t uhbujk kerfc .t


35 IFHLJVTSBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1805-1853 1854-1860 1860-1861 1861-1863 1863-1889 1890-1917

]fafhb.t ibj lfdbsbc .t zbzbyf.t ktjynb ( +05+08+1860) c[bhnkf.t ubjhub bjfytc .t ( 15+09+1861) vfmfhfidbkb bjdfyt lfdbsbc .t ]fafhb.t ubjhub ibjc .t ubjhuj,bfyb sjvf pfmfhbfc .t

IEF C[DFDFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ~ _ 1830

xfxfyb.t ubjhub

1808-1857 1857-1898 1898-1911 1911-1917

( 16+02+1830) ujyf.t ubjhub stljhtc .t ujyf.t fynjy ubjhubc .t vtnhtdtkb uhbujk rbhbktc .t cfufytkb.t stljht ubjhubc .t

IMVTHBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ~-1827 1816-1865 1850-1894 1894-1899 1899-1917

yfwdkbidbkb ubjhub ( 15+11+1827) gfgb.t ybrjkjp ukf[efc .t ( 04+01+1865) gfgb.t ubjhub ybrjkjpbc .t bfrj,fidbkb ktjynb fylhbfc .t gfgb.t cbkjdfy f,frevbc .t


36 I[BDFYFC VFW[JDHBC TRKTCBF ~ _ 1832 1809-(1838) 1845-1859

cesb.t vfhrjp ( 06+06+1832) cesb.t ,tcfhbjy vtc[b bjfyt cbvjybc .t ( 14+05+1859)

XJHLBC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF 1807-(1838) 1814-(1851) 1807-(1850) 1847-(1851)

rj,f[b.t lfdbs ujuhbzbfyb lfdbs rfwbfc .t kj,;fyb.t lfdbs ,t;fybc .t kj,;fyb.t bjfyt lfdbsbc .t XJH}JC OV+ CFVT,BC TRKTCBF

1817-(1840) 1817-(1852) 1851-1866 1854-1889 1889-1917

uf,bxdf.t bjfyt uf,bxdf.t jmhjgbhb lfdbsbc .t rfwbnf.t stljht vfstc .t uf,bxdf.t sfltjp jmhjgbhbc .t uf,bxdf.t thfcnb lfdbsbc .t WF[BC VFW[JDHBC TRKTCBF

1808-1840 1819-(1838) 1840-1855 1850-1890 1890-1903 1903-1906 1906-1917

sdfkzhtkb.t gfdkt ( 18+06+1840) cj[f.t ybrjkjp ubjhuj,bfyb ybrjkjp ubjhubc .t sdfkzhtkb.t bjfyt gfdktc .t rj,f[b.t cjahjv [dsbcjc .t zj[jytkb.t tdctdb tmdsbvtc .t cj[f.t ctbs ybrjkjpbc .t


37 W[VJHBC VSFDFHFYUTKJP UF,HBTKBC TRKTCBF rj,thb.t ,tcfhbjy lfdbsbc .t rj,thb.t bjct, ,tcfhbjybc .t vfbcehf.t tmdsbvt bjct,bc .t vfbcehf.t fysbvjp tmdsbvtc .t

1817-1855 1855-1908 1908-1912 1912-1917

.TUKTDBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1793-1847 1843 1847-1850 1850(1852)(1860)-1866 1868-1870 1871-1879 1879-1892 1893-1901 1901 1901-1903 1903-1917

rf[tstkb.t lfdbs ubjhubc .t ifdkf.t mhbcntajht mfabfyb.t ibj lfdbsbc .t ( 12+1850) gfgb.t ubjhub ybrjkjpbc .t ujhltpbfyb ubjhub vfhrjpbc .t ]fafhb.t gtnht uhbujkbc .t rehw[fkbf fktmcb kefhcf,bc .t ujhltpbfyb ybrjkjp cbvjybc .t uj,t]bidbkb sfltjp ubjhubc .t vtnhtdtkb fylhbf ujuhbzbfyb cthfgbjy rfwbfc (bkfhbjybc) .t ,jzjhbidbkb thfcnb dfcbkbc .t kfylbf kfdhtynb vtkbnjybc .t

.BHFUTEKBC VFW[JDHBC TRKTCBF 1811-1844 1817-1852 1852-1882 1882-1896 1896-1917

cesb.t bjdfyt cbvjybc .t ( 12+01+1844) kjhsmbafyb.t uhbujk (ubjhub) bjdfytc .t kjhsmbafyb.t thvfkjp uhbujkbc .t ztkb.t ybrjkjp stdljhtc .t vecthb.t dfcbk gtnhtc .t


38 OTLBCBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1813-1857 1858-1878 1878-1896 1897-1917

vfbcehf.t lfdbs cdbvjybc .t ( 20+01+1857) vfbcehf.t bjct, lfdbsbc .t rthtctkb.t uhbujk bjdfytc .t vfbcehf.t gtnht bjct,bc .t

OTCBC VSFDFHFYUTKJPBC TRKTCBF 1897-1898 1898-1917

vtc[b dkflbvth jmhjgbhbc .t ujwbhb.t abkbgt cbvjybc .t

OTCBC QDSBCVIJ,KBC ( ,FHFRJYBC ) TRKTCBF 1814-1860 1855-(1882) 1857-1866 1886-1894 1894-1897

vthrdbkf.t sjvf cbvjybc .t ( I 1860) kjhsmbafyb.t cbvjy ,thbc .t tk,fmb.t vfmcbvt mfb[jchjc .t ujwbhb.t cbvjy jnbfc .t tk,fmb.t gkfnjy fhxbkbc .t ( 30+03+1897)

ORFLBCBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1813-1853 1853-1888 1888-1893 1893-1914 1914-1917

tyemb.t bjfyt cbvjybc .t tyemb.t cbvjy bjfytc .t vtc[b vb[tbk fktmcbc .t ]fafhb.t cbvjy cjkjvjybc .t afy]fdb.t cbkdtcnh (cbkb,bcnhj) ahbljybc .t


39 1815-(1847) 1849-1862

ZFKFC OV+ CFVT,BC TRKTCBF xbrdbkf.t jybcbvt ybybfc .t xbrdbkf.t bjdfyt jybcbvtc .t

ZTKBFQTKTC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF ~ _ 1830 ~ _ 1838 1830-1849 1840-1857 1857-(1863) 1873-1886 1887-1890 1890-1895 1895-1903 1903-1907 1907-1917

rj,f[b.t vfhrjp ( 08+11+1830) rfyltkfrb jmhjgbh ( 07+12+1838) zbzbyf.t lfdbs bjfytc .t rfyltkfrb cbvjy bjdfytc .t ]fytkb.t uhbujk cbvjybc .t vbmbfidbkb cbvjy lfdbsbc .t ( +26+10+1886) afy]fdb.t cthfgbjy lfdbsbc .t zbzbyf.t bjdfyt gfdktc .t cbhf.t ytcnjh bjct,bc .t ,jzjhbidbkb thfcnb dfcbkbc .t rfwbnf.t bkbf kfdhtynbc .t

ZB,HTDBC VSFDFHFYUTKJP UF,HBTKBC TRKTCBF 1825-1844 1845-1857 1857-1871 1871-1878 1878-1897 1897-1917

u.tkbidbkb uhbujk vf[fhj,kbc .t ( 12+1844) u.tkbidbkb vfhrjp uhbujkbc .t rbhdfkb.t cgbhbljy cbvjybc .t ufv'htkb.t bjct, ,t;fybc .t fkfdb.t cbvjy btctc .t c[bhnkf.t bjct, pfmfhbfc .t


40 ZBJHFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF ht[dbfidbkb ibj gfdktc .t ( 24+05+1845) ht[dbfidbkb bjdfyt ibjc .t ht[dbfidbkb vb[tbk bjdfytc .t kfylbf vtkbnjy cbvjybc .t vtnhtdtkb tuyfnt cbvjybc (cjkjvjybc) .t ujhltpbfyb lbfyjc gfdktc .t

1817-1845 1817-1857 1857-1873 1873-1899 1899-1913 1913-1917

[DFYZRFHFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1808-(1852) 1810-1842 1810-(1852) 1839-(1852) 1853-1883 1884-1889 1889-1891 1891-1905 1905-1917

zfh,f.t bjdfyt ibjc (ijibnfc) .t vtnjyb.t ubjhub (uhbujkb) cbvjybc .t ( 07+1842) ke[enfidbkb ubjhub bjhlfytc .t cehqekf.t (cehuekf.t) bjfyt sfltjpbc .t cehqekf.t (cehuekf.t) ubjhub bjfytc .t ( 05+11+1883) c[bhnkf.t gfdkt pfmfhbfc .t ifhf,b.t fktmcb gtnhtc .t aja[f.t dkflbvth uf,hbtkbc .t cehuekf.t fgjkjy ubjhubc .t

[DFYZRFHFC QDSBCVIJ,KBC VB.BYT,BC ("BABFYT,BC) TRKTCBF 1871-(1904) 1909-(1914)

zfh,f.t sjvf cgbhbljybc .t zfh,f.t uthfcbvt vb[tbkbc .t


41 [BVIBC OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1800-1849 1850-1894 1894-1914 1914-1917

zbzbyf.t lfdbs ubjhubc .t gtnhbfidbkb bjfyt ybrjkjpbc .t yfcfhb.t dkflbvth ,tcfhbjybc .t ( 30+06+1914) ]fafhb.t cbvjy cjkjvjybc .t

[JYZBJHBC QDSBCVIJ,KBC VB.BYT,BC TRKTCBF ~ _ 1836 1812-(1843) 1814-1849 1818-(1865) 1868-1890 1890-1901 1901-1905 1905-1916 1916-1917

aja[f.t cdbvjy ( 11+04+1836) aja[f.t gtnht lfdbsbc .t aja[f.t ubjhub rfwbfc .t aja[f.t ubjhub vfhrjpbc .t rj,f[b.t cjahjv [dsbcjc .t ,jzjhbidbkb thfcnb dfcbkbc .t ujuhbzbfyb cthfgbjy bkfhbjybc .t ujuhbzbfyb cbvjy gtnhtc .t vtnhtdtkb vb[tbk

[JYZBJHBC QDSBCVIJ,KBC IJ,BC TRKTCBF 1818-1848 1848 1849-(1865)

,ef.t lfdbs cdbvjybc .t ( 17+09+1848) aja[f.t ubjhub aja[f.t uhbujk ubjhubc .t


42 [JNTDBC VSFDFHFYUTKJPSF TRKTCBF 1790-(1843) 1815-1846 1806-(1838) 1847-(1892) 1895-1915

rfwbnf.t bjfyt lfdbsbc .t rfwbnf.t ybrjkjp ( *^+ 1846) rfwbnf.t btct rfwbnf.t uhbujk ybrjkjpbc .t afy]fdb.t cthfgbjy lfdbsbc .t }DFHBCFC OV+ UBJHUBC TRKTCBF

1788-1846 ~ _ 1847 1812-1849 1813-1846 1810-(1852) 1817-1843 1849-(1865) 1869-(1892) 1895-1902 1902-1905 1905-(1914)

,jzjhbidbkb ybrjkjp cbvjybc .t ( 10+08+1846) ,jzjhbidbkb vfhrjp lfdbsbc .t ( 02+01+1847) ,jzjhbidbkb bjdfyt ybrjkjpbc .t ( 10+12+1849) ,jzjhbidbkb cdbvjy ubjhubc .t ( 03+06+1846) ,jzjhbidbkb gtnht ubjhubc .t ,jzjhbidbkb bfrj, lfdbsbc .t ,jzjhbidbkb uhbujk cbvjybc .t ,jzjhbidbkb uf,hbtk gtnhtc .t ,jzjhbidbkb ubjhub uf,hbtkbc .t ,frehf.t cbvjy dfcbkbc .t ,jzjhbidbkb ubjhub uf,hbtkbc .t

}DFHBCE,YBC (}JBCE,YBC) OV+ UBJHUBC TRKTCBF 1815-1851 1852-1857 1858-1896 1896-1899 1899-1917

ujuhbzbfyb cf,f ,tybfvbybc .t ,fmhf.t ybrjkjp ubjhubc .t ( 05+09+1857) xbrdfb.t uhbujk lfdbsbc .t gfgb.t cbkjdfy f,frevbc .t c[bhnkf.t kjyubyjp bdfytc .t


43 GBHSF UTJUHFABEKB CF.BT,TKB f,tcfkfidbkb lfdbs yfc[blfc .t f,tcfkfidbkb bjfyt ubjhubc .t f,hfvbidbkb fktmcb f,esb.t uhbujk lfdbsbc .t

f,esb.t gtnht ijibnfc (ibjc) .t

f,esb.t cdbvjy yfc[blfc .t fukf.t fylhbf fukf.t bjfyt cbvjybc .t

fkfdb.t cbvjy btctc .t

fhxdf.t vjct ,frehf.t ubjhub ubjhubc .t ,frehf.t uhbujk lfdbsbc .t ,frehf.t lfdbs afhyfjpbc .t ,frehf.t dfcbk bjdfytc .t ,frehf.t ybrjkjp ubjhubc .t ,frehf.t ybrjkjp vf[fhj,kbc .t ,frehf.t cbvjy dfcbkbc .t ,frehf.t nbvjst ubjhubc .t

cfrfj gbgbktsb relfhj fv,hjkfehb ,eutekb (vfw[jdhbc) ,eutekb (qdsbcvij,kbc) n,tsb ,eutekb (vfw[jdhbc) cjvboj ,eutekb (vfw[jdhbc) ptvj rhb[b fv,hjkfehb ujhb ptvj rhb[b ujvb ve[kb zb,htdb aenbtsb pyfrdf (qdsbcvij,kbc) pyfrdf (qdsbcvij,kbc) fv,hjkfehb mtlbce,fyb pyfrdf (qdsbcvij,kbc) fv,hjkfehb mtlbce,fyb ]dfhbcf pyfrdf (qdsbcvij,kbc)


44 ,frehf.t afhyfjp hjcnjvbc .t ,fmhf.t fktmcb bjct,bc .t ,fmhf.t ybrjkjp ubjhubc .t ,tylbfybidbkb cjahjv ybrjkjpbc .t ,tib.t cdbvjy ,bzfidbkb bjdfyt [fhbnjybc .t ,jzjhbidbkb f,b,j ubjhubc .t ,jzjhbidbkb uf,hbtk gtnhtc .t ,jzjhbidbkb ubjhub uf,hbtkbc .t ,jzjhbidbkb ,jzjhbidbkb ,jzjhbidbkb ,jzjhbidbkb

uhbujk cbvjybc .t lfdbs ubjhubc .t lfdbs vfhrjpbc .t thfcnb dfcbkbc .t

,jzjhbidbkb bfrj, lfdbsbc .t ,jzjhbidbkb bjdfyt ybrjkjpbc .t ,jzjhbidbkb vfhrjp lfdbsbc .t ,jzjhbidbkb ybrjkjp cbvjybc .t ,jzjhbidbkb gtnht ubjhubc .t ,jzjhbidbkb cdbvjy ubjhubc .t ,jzjhbidbkb nhbajy ubjhubc .t ,ef.t lfdbs cdbvjybc .t

uf,bcbfyb bjfyt bjfytc .t uf,bcbfyb gtnht lfdbsbc .t

fv,hjkfehb bof kfxsf ctdf ]dfhbce,fyb (]jbce,fyb) jyb kb[tsb ukjkf ptlf ifdhf s[vjhb gbhdtkb njkf ]dfhbcf mtlbce,fyb ]dfhbcf ]dfhbcf vtjht njkf mtlbce,fyb pyfrdf (qdsbcvij,kbc) .tuktdb ztkbfqtkt [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) ]dfhbcf ]dfhbcf ]dfhbcf ]dfhbcf ]dfhbcf ]dfhbcf n,tsb [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc ij,bc) vtjht njkf vtjht njkf


45 uf,bxdf.t lfdbs uf,bxfdb.t lfdbs tuyfntc .t uf,bxdf.t lfdbs ybrjkjpbc .t uf,bxdf.t thfcnb lfdbsbc .t

ptvj c[dfdf qdbfhf qdbfhf kb[tsb xjh]j uf,bxdf.t sfltjp jmhjgbhbc .t relfhj xjh]j uf,bxdf.t sjvf tuyfntc .t qdfhlbf uf,bxdf.t bjfyt xjh]j uf,bxdf.t jmhjgbh lfdbsbc .t xjh]j ufujib.t ubjhub lfdbsbc .t gbhdtkb njkf ufujib.t ybrjkjp ubjhubc .t gbhdtkb njkf ufujib.t gjkbtdmnj cjahjvbc .t gbhdtkb njkf ufdfitkbidbkb stljht cgbhbljybc .t qt,b ufdfitkbidbkb vb[tbk stljhtc .t qt,b ufdfitkbidbkb cgbhbljy ytrnfhbjybc .t qt,b ufdfitkbidbkb cgbhbljy gtnhtc .t afhf[tsb qt,b ufdfitkbidbkb mhbcntcbf rbrjkfc .t ujvb ufdfitkbidbkb mhbcntajht ujvb ufvtpfhlfidbkb cjuhfn ujvb ufv'htkb.t bjct, ehfdb ufv'htkb.t bjct, ,t;fybc .t ujvb kb[tsb zb,htdb utk,f[bfyb ubjhub cbvjybc .t ,tsktdb dtktdb utk,f[bfyb uhbujk ubjhubc .t skeqb utk,f[bfyb lfdbs lfdbsbc .t dtktdb udtywf.t kerf cbvjybc .t qflbib udtywf.t vfst cbvjybc .t qdfhlbf udtywf.t ytcnjh bjct,bc .t ,fhtekb n,tsb udtywf.t cbvjy ubjhubc .t ,fhtekb ujhbce,fyb (ov+ cfvt,bc)


46 ubjhuj,bfyb fktmcb uhbujkbc .t ubjhuj,bfyb lfdbs ybrjkjpbc .t

ubjhuj,bfyb pfmfhbf lfdbsbc .t ubjhuj,bfyb stljht (stjabkt) pfmfhfbc .t ubjhuj,bfyb sjvf pfmfhbfc .t ubjhuj,bfyb bjfyt pfmfhbfc .t ubjhuj,bfyb ybrjkjp ubjhubc .t ubjhuj,bfyb cgbhbljy mfb[jchjc .t

uj,t]bidbkb sfltjp ubjhubc .t ujuhbzbfyb ubjhub ujuhbzbfyb lfdbs ,tcfhbjybc .t ujuhbzbfyb lfdbs rfwbfc .t ujuhbzbfyb bjct, lfdbsbc .t ujuhbzbfyb vfmcbvt bjct,bc .t ujuhbzbfyb cf,f ,tybfvbybc .t ujuhbzbfyb cthfgbjy bkfhbjybc .t

ujuhbzbfyb cbvjy gtnhtc .t

jyb ,eutekb (qdsbcvij,kbc) kfxsf vbmfhovblf aenbtsb aenbtsb ifhljvtsb ptvj c[dfdf ,eutekb (qdsbcvij,kbc) wf[b ujhbce,fyb (ov+ ,fh,fktc) n,tsb qflbib cfrfj eothf .tuktdb qt,b ctdf mdtlb xjhlb gbgbktsb mdtlb ]dfhbce,fyb (]jbce,fyb) ,f]b[tdb .tuktdb [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) ,f]b[tdb ujvb [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc)


47 ujyf.t fynjy ubjhubc .t ujyf.t ubjhub stljhtc .t ujyf.t ybrjkjp ujyuf.t dkflbvth cbvjybc .t ujhltpbfyb ubjhub vfhrjpbc .t

ief c[dfdf ief c[dfdf ptvj c[dfdf ,f]b[tdb cfrfj .tuktdb ujhltpbfyb lbfyjc gfdktc .t zbjhf ujhltpbfyb vfst lfdbsbc .t cfrfj ujhltpbfyb vfst ybrjkjpbc .t rdfw[esb jyb qfhb ujhltpbfyb ytcnjh ybrjkjpbc .t cfrfj ujhltpbfyb ybrjkjp cbvjybc .t kfxsf cfrfj .tuktdb ujhltpbfyb gfdkt bdfytc .t kfxsf jyb ujif.t ubjhub lfdbsbc .t rdfi[btsb ujwbhb.t fktmcfylht ktdfybc .t ,j'df (ov+ ubjhubc) cfvsbcb ujwbhb.t bjdfyt ubjhubc .t ve[kb ujwbhb.t cbvjy jnbfc .t ehfdb otcb (,fhfrjybc) ujwbhb.t abkbgt cbvjybc .t bof otcb (vsfdfhfyutkjpbc) uh.tkbidbkb vfhrjp uhbujkbc .t ctdf afhf[tsb uehutyb.t pjcbvt cdbvjybc .t skeqb uehutyb.t bjfrbv bj,bc .t pyfrdf (qdsbcvij,kbc) rfxftsb uehutyb.t cntafyt ubjhubc .t skeqb u.tkbidbkb (uh.tkbidbkb) ybrjkjp ctdf u.tkbidbkb uhbujk vf[fhj,kbc .t zb,htdb


48 u.tkbidbkb vfhrjp uhbujkbc .t lfdbsekbfyb dfcbk uf,hbtkbc .t lfdbsekbfyb bjdfyt lfstib.t ybrjkjp bjdfytc .t ldfkb ubjhub ubjhubc .t ldfkb uhbujk bjdfytc .t ldfkb bjdfyt ldfkb jmhjgbh sfvfpbc .t ldfkb hjvfyjp bjdfytc .t tk,fmb.t vfmcbvt mfb[jchjc .t tk,fmb.t gkfnjy fhxbkbc .t

tyemb.t ,bmnjh bjct,bc .t tyemb.t bjfyt cbvjybc .t tyemb.t cbvjy bjfytc .t dfof.t tuyfnt kfpfhtc .t dfof.t kfpfht dtkbfidbkb ybrjkjp hfvfpbc .t sdfkzhtkb.t bjfyt gfdktc.t sdfkzhtkb.t gfdkt sdfhf.t cbvjy gtnhtc .t sjvf.t bjfyt vf[fhj,kbc (ubjhubc) .t bfrj,fidbkb ktjynb fylhbfc .t bfidbkb dfcbk nbvjstc .t bfidbkb nbvjst hjcnjvbc .t bvyf.t ybrjkjp rfyltkfrb ubjhub bjdfytc .t rfyltkfrb ubjhub hjvfyjpbc .t

zb,htdb gbhdtkb njkf gfnfhf jyb fv,hjkfehb ujhb gfnfhf jyb ptlf ifdhf ptlf ifdhf s[vjhb ptlf ifdhf rdfw[esb otcb (,fhfrjyb) ve[kb mdtvj rhb[b otcb (,fhfrjyb) dtktdb skeqb orflbcb orflbcb qdfhlbf qdfhlbf s[vjhb mtlbce,fyb n,tsb wf[b wf[b pyfrdf (qdsbcvij,kbc) f[fkcjatkb imvthb cjvbyj cjvbyj relfhj rfxftsb fufhf ybrjhovbylf


49 rfyltkfrb lfdbs ubjhubc .t rfyltkfrb sjvf ubjhubc .t

rfyltkfrb bfrbyst (bjfrbvt) ybrjkjpbc .t rfyltkfrb btct nthtynbc .t rfyltkfrb bjdfyt cbvjybc .t rfyltkfrb vfmcbvt rfyltkfrb vbyf fktmcbc .t rfyltkfrb ybrbajht cbvjybc .t rfyltkfrb ybrjkjp ubjhubc .t rfyltkfrb jmhjgbh rfyltkfrb hjvfyjp bjdfytc .t rfyltkfrb hjvfyjp ybrjkjpbc .t rfyltkfrb cbvjy bjdfytc .t rfwbnf.t uhbujk ybrjkjpbc .t rfwbnf.t stljht vfstc .t rfwbnf.t btct rfwbnf.t bkbf kfdhtynbc .t rfwbnf.t bjfyt lfdbsbc .t rfwbnf.t ybrjkjp rf[tstkb.t lfdbs ubjhubc .t rf[tstkb.t bjct, ybrjkjpbc .t rf[tstkb.t ybrjkjp ,thbc .t rf[tstkb.t cbvjy bjct,bc .t rthtctkb.t uf,hbtk rthtctkb.t uhbujk bjdfytc .t

4+ v+ rtptdf.t

ybrjhovbylf ptlf ifdhf ybrjhovbylf qdfhlbf ujvb fufhf rfxftsb ybrjhovbylf ybrjhovbylf rfxftsb dtktdb ybrjhovbylf ztkbfqtkt ybrjhovbylf skeqb qt,b ybrjhovbylf ztkbfqtkt [jntdb ,jcnfyf xjh]j [jntdb rfxftsb ztkbfqtkt [jntdb [jntdb .tuktdb cfvsbcb cfvsbcb rfxftsb mjhsf cfrfj eothf mdtlb otlbcb


50 rthtctkb.t stljht yfc[blfc .t rthtctkb.t bjdfyt ybrjkjpbc .t rthtctkb.t ybrjkjp rthtctkb.t gjhabk cbvjybc .t

rthtctkb.t cbvjy stljhtc .t

rdbrdb.t (rbrdb.t) dfhkfv cjkjvjybc .t rdbrdb.t (rbrdb.t) ktjynb (kjyubyjp) bkfhbjybc .t rdbrdb.t (rbrdb.t) cjkjvjy uhbujkbc .t rbrdf.t ubjhub eywhjcfc .t rbrdf.t vjct ubjhubc .t

rbhdfkb.t cgbhbljy cbvjybc .t

rbhdfkb.t cgbhbljy mhbcntajhtc .t rj,f[b.t ubjhub rj,f[b.t lfdbs rj,f[b.t bjfyt cdbvjybc .t rj,f[b.t vfhrjp rj,f[b.t cjahjv [dsbcjc .t

rj,f[b.t nthtynb rj,thb.t ,tcfhbjy lfdbsbc .t

cflvtkb (ov+ ubjhubc) eothf afhfdytib afhfdytib ,jcnfyf cflvtkb (ov+ cfvt,bc) ,jcnfyf gbhdtkb njkf qdbfhf mdtlf ifdhf gbhdtkb njkf relfhj mdtlf ifdhf pyfrdf (vfw[jdhbc) pyfrdf (vfw[jdhbc) pyfrdf (qdsbcvij,kbc) ,j'df (vsfdfhfyutkjpbc) zb,htdb ctdf c[bthb skeqb xjhlb rfxftsb ztkbfqtkt wf[b [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) ybrjhovbylf w[vjhb


51 rj,thb.t bjct, ,tcfhbjybc .t rehw[fkbf fktmcb kefhcf,bc .t kfylbf sfltjp lfdbsbc .t kfylbf kfdhtynb vtkbnjybc .t kfylbf vtkbnjy cbvjybc .t

kfylbf cfvcjy cgbhbljybc .t kfylbf cgbhbljy sfltjpbc .t kj,;fyb.t lfdbs ,t;fybc .t kj,;fyb.t bjfyt lfdbsbc .t kjvsf.t ubjhub bjfytc (ibjc) .t kjvsf.t kfpfht kjhsmbafyb.t uhbujk (ubjhub) bjdfytc .t kjhsmbafyb.t thvfkjp uhbujkbc .t kjhsmbafyb.t cbvjy ,thbc .t ke[enfidbkb ubjhub bjhlfytc .t vfuhfmdtkb.t cdbvjy vfverfc .t vfbcehf.t fysbvjp tmdsbvtc .t vfbcehf.t uhbujk vfbcehf.t lfdbs cdbvjybc .t vfbcehf.t tmdsbvt bjct,bc .t vfbcehf.t bjct, lfdbsbc .t vfbcehf.t vfhrjp cbvjybc .t vfbcehf.t vtsjlt

w[vjhb kfxsf .tuktdb ,fhb (vfw[jdhbc) relfhj .tuktdb ,fhb (vsfdfhfyutkjpbc) zbjhf ,fhb (vfw[jdhbc) gbhdtkb njkf c[dfdf ,f]b[tdb xjhlb ,f]b[tdb xjhlb vtjht njkf vtjht njkf .bhfutekb .bhfutekb otcb (,fhfrjyb) [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) afhf[tsb mdtlb w[vjhb mdtlb otlbcb relfhj w[vjhb relfhj otlbcb ,eutekb (qdsbcvij,kbc) mdtlb


52 vfbcehf.t gtnht bjct,bc .t otlbcb vfbcehf.t cfvcjy (cbvjy) vfhrjpbc .t gfnfhf jyb vfbcehf.t cbvjy (cfvcjy) vfhrjpbc .t f[fkcjatkb bof kb[tsb ve[kb mdtvj rhb[b vfmfhfidbkb bjdfyt lfdbsbc .t jyb qfhb ifhljvtsb vf[fklbfyb cgbhbljy ybrjkjpbc .t ukjkf vlbdybidbkb rjycnfynbyt hjcnjvbc .t ujhbce,fyb (ov+ ,fh,fktc) vthrdbkf.t sjvf cbvjybc .t otcb (,fhfrjyb) vthrdbkf.t bjfyt rdfw[esb vtc[b fktmcfylht jmhjgbhbc .t ptvj rhb[b mdtvj rhb[b vtc[b ubjhub bjfytc .t rdbhbrtovbylf vtc[b dkflbvth jmhjgbhbc .t bof otcb (vsfdfhfyutkjpbc) vtc[b bjfyt cbvjybc .t rdbhbrtovbylf i[bdfyf vtc[b vfmcbvt cbvjybc .t rdbhbrtovbylf vtc[b vbyf cgbhbljybc .t fufhf vtc[b vb[tbk fktmcbc .t orflbcb vtc[b vjct bjdfytc .t f[fkcjatkb vtc[b jmhjgbh cbvjybc .t ptvj rhb[b mdtvj rhb[b vtc[b gfhsty cbvjybc .t cfrtwbf mdtvj rhb[b vtc[b gjkbtdmnj vfmcbvtc .t rdbhbrtovbylf vtc[b cbvjy ubjhubc .t rdbhbrtovbylf


53 vtnjyb.t ubjhub (uhbujkb) cbvjybc .t vtnhtdtkb fylhbf vtnhtdtkb uhbujk (ubjhub) rbhbktc .t

vtnhtdtkb tuyfnt cbvjybc (cjkjvjybc) .t

vtnhtdtkb vtnhtdtkb vtnhtdtkb vtnhtdtkb vtnhtdtkb

pfmfhbf ibjc .t bdfyt bjfyt cjkjvjybc .t becnbyt gjhabkbc .t rbhbkt pfmfhbfc .t

vtnhtdtkb rbhbkt rfwbfc .t vtnhtdtkb vfmcbvt rbhbktc .t vtnhtdtkb vtkbnjy vtnhtdtkb vbmftk vtnhtdtkb vb[tbk

vtnhtdtkb gtnht pfmfhbfc .t vtnhtdtkb gjhabk vfmcbvtc .t vtnhtdtkb cthfgbjy gjhabktc .t vbyltkb lfdbs ibjc .t vbyltkb sfltjp nhbajybc .t vbyltkb stjabkt cjahjybc .t

[dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) .tuktdb ukjkf qfhb ief c[dfdf ,fhb (vsfdfhfyutkjpbc) qt,b zbjhf eothf mjhsf ujvb c[bthb eothf qt,b c[bthb cjvbyj c[bthb relfhj cflvtkb (ov+ ubjhubc) [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) ukjkf jyb c[bthb rdfi[btsb mjhsf cjhb cjhb ve[kb cjhb


54 vbyltkb ytcnjh stljhtc .t vbyltkb jybcbvt nhbajybc .t vbmfenf.t pfmfhbf vbmfenf.t bjdfyt rfwbfc .t vbmfenf.t kfdhtynb [fhbnjybc .t vbmfenf.t [fhbnjy bjdfytc .t vbmbfidbkb vb[tbk vbmbfidbkb cdbvjy vbmbfidbkb cbvjy lfdbsbc .t vb[tkb.t gtnht bdfytc .t vjvwtkb.t ,tcfhbjy sfvfpbc .t vjvwtkb.t bjdfyt vjctc .t vjojytkb.t uhbujk vehecb.t vfhrjp ,thbc .t vecthb.t ,fhskjvt gtnhtc .t vecthb.t dfcbk gtnhtc .t vecthb.t cdbvjy vqdltkf.t vfhrjp lfdbsbc .t yfyerfidbkb bjct, yfyerfidbkb ubjhub (uhbujk) ubjhubc .t yfyerjdb (yfyerfidblb) uhbujk bjct,bc .t yfyerjdb bjct, uhbujkbc .t yfcfhb.t dkflbvth ,tcfhbjybc .t yfchf.t ,tcfhbjy vbmtkbc .t yfchf.t tuyfnt cbvjybc .t yfchf.t sfltjp lfdbsbc .t yfwdkbidbkb ubjhub j,jkf.t lfdbs ubjhubc .t

jyb qfhb ve[kb cjhb pyfrdf (vfw[jdhbc) vjn'bfhb vjn'bfhb vjn'bfhb vjn'bfhb vjn'bfhb ztkbfqtkt ptlf ifdhf s[vjhb mtlbce,fyb mtlbce,fyb ,f]b f[fkcjatkb bof ptlf ifdhf vjn'bfhb ujvb .bhfutekb cflvtkb (ov+ cfvt,bc) mdtlf ifdhf jyb jyb qfhb qfhb [bvib ptvj rhb[b ptvj rhb[b fv,hjkfehb imvthb ptvj c[dfdf


55 gfgb.t ubjhub ybrjkjpbc .t gfgb.t ybrjkjp ukf[efc .t gfgb.t cbkjdfy f,frevbc .t

gfgefidbkb cbvjy ,t;fybc .t gtnhbfidbkb ,tybfvby pfmfhbfc .t gtnhbfidbkb pfmfhbf cbvjybc .t gtnhbfidbkb bjfyt ybrjkjpbc .t gtnhbfidbkb bjdfyt dfcbkbc .t gtnhbfidbkb ybrjkjp bdfytc .t ht[dbfidbkb bjdfyt ibjc .t ht[dbfidbkb vb[tbk bjdfytc .t ht[dbfidbkb ibj bjdfytc .t hb;fvf.t vbktnb cf,fyf.t bjct, vfverfc .t cfufytkb.t stljht ubjhubc .t cfkemdf.t ubjhub jnbfc .t cfvfhuekbfyb uhbujk yfc[blfc .t cfvfhuekbfyb lfdbs uhbujkbc .t cfvfhuekbfyb bjfyt uhbujkbc .t cfv[fhfidbkb vfhrjp cdfyb.t uhfvbnjy fktmcbc .t cbhf.t bjdfyt yfc[blfc .t cbhf.t bjct, bjdfytc .t cbhf.t ytcnjh bjct,bc .t cj[f.t ubjhub ktjynbc .t cj[f.t uhbujk fylhbfc .t

imvthb .tuktdb imvthb ,j'df (ov+ ubjhubc) imvthb ]dfhbce,fyb (]jbce,fyb) ,jcnfyf ukjkf ehfdb ukjkf [bvib ,fhb (vfw[jdhbc) gbgbktsb zbjhf cfrfj zbjhf zbjhf rfxftsb mdtlb ief c[dfdf afhf[tsb qflbib ,f]b qflbib qfhb qdfhlbf ,tsktdb ,tsktdb dtktdb dtktdb ztkbfqtkt vbmfhovblf vbmfhovblf


56 cj[f.t bjfyt cdbvjybc .t

cj[f.t bjdfyt vjctc .t cj[f.t rjylhfn vfhrjpbc .t cj[f.t kfpfht rfwbfc .t cj[f.t ktjynb cj[f.t vjct kfpfhtc .t cj[f.t ybrjkjp cj[f.t ybrjkjp bjdfytc .t cj[f.t gtnht cj[f.t gtnht bjdfytc .t cj[f.t ctbs ybrjkjpbc .t cj[f.t cdbvjy cj[f.t cgbhbljy gtnhtc .t cesb.t ,tcfhbjy cesb.t bjdfyt cbvjybc .t cesb.t vfhrjp cekf.t lfdbs [jcbfc .t cehuekf.t fgjkjy ubjhubc .t cehqekf.t (cehuekf.t) bjfyt sfltjpbc .t cehqekf.t (cehuekf.t) ubjhub bjfytc .t cehqekf.t (cehuekf.t) sfltjp c[bhnkf.t ubjhub bjdfytc .t c[bhnkf.t uhbujk pehf,bc .t c[bhnkf.t pfmfhbf cbvjybc .t

,eutekb (vfw[jdhbc) ujhbce,fyb (ov+ cfvt,bc) vbmfhovblf vbmfhovblf ,f]b ujhbce,fyb (ov+ ,fh,fktc) vbmfhovblf vbmfhovblf wf[b ptlf ifdhf vbmfhovblf mdtlf ifdhf vbmfhovblf wf[b vbmfhovblf vbmfhovblf n,tsb i[bdfyf .bhfutekb i[bdfyf ,fhb (vsfdfhfyutkjpbc) gbhdtkb njkf [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) gbgbktsb vhfdfk.fkb cjvbyj ifhljvtsb mdtlb vhfdfk.fkb


57 c[bhnkf.t bfrj, uhbujkbc .t c[bhnkf.t bjdfyt ,ezefc .t c[bhnkf.t bjct, pfmfhbfc .t c[bhnkf.t kjyubyjp bdfytc .t

c[bhnkf.t vb[tbk pfmfhbfc .t c[bhnkf.t gfdkt pfmfhbfc .t

c[bhnkf.t cdbvjy bdfytc .t c[bhnkf.t mhbcntajht (vfhrjp) pfmfhbfc .t esvtkb.t bjfyt sfvfpfc .t afy]fdf.t bjdfyt afy]fdb.t ktjynb lfdbsbc .t afy]fdb.t cthfgbjy lfdbsbc .t

afy]fdb.t cbkdtcnhb (cbkb,bcnhj) ahbljybc .t afy]fdb.t cgbhbljy ktdfybc .t afhtbidbkb vb[tbk ,fskjvtc .t afhtbidbkb gfhvty vb[tbkbc .t aja[f.t fv,hjcb uf,hbtkbc .t aja[f.t uf,hbtkb ubjhubc .t aja[f.t ubjhub bjdfytc .t

relfhj mdtvj rhb[b vhfdfk.fkb ve[kb zb,htdb relfhj ]dfhbce,fyb (]jbce,fyb) bof c[dfdf kb[tsb ve[kb [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) vhfdfk.fkb vhfdfk.fkb mdtvj rhb[b ptvj rhb[b dtktdb ptvj rhb[b bof ztkbfqtkt [jntdb ukjkf orflbcb ehfdb gfnfhf jyb gfnfhf jyb ybrjhovbylf qflbib ujhbce,fyb qflbib [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc ij,bc)


58 aja[f.t ubjhub rfwbfc .t

aja[f.t ubjhub vfhrjpbc .t

aja[f.t uhbujk ubjhubc .t

aja[f.t uhbujk kerfc .t aja[f.t dkflbvth uf,hbtkbc .t

aja[f.t pjcbvt uf,hbtkbc .t aja[f.t bjdfyt aja[f.t bjdfyt rfwbfc .t aja[f.t kerf bjdfytc .t aja[f.t gjhabk aja[f.t gtnht lfdbsbc .t

aja[f.t cdbvjy

mfhjpfyfidbkb cbvjy mfhjpfyfidbkb cbvjy cbvjybc .t mfabfyb.t ibj lfdbsbc .t mehwbrb.t sjvf fynjybc .t ifdkf.t mhbcntajht ifhf,b.t fktmcb gtnhtc .t

ifhf,b.t ubjhub cf,fc .t

[jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc ij,bc) qdbfhf ,jcnfyf rdfw[esb [dfyzrfhbc (ov+ ubjhubc) qflbib ujhbce,fyb ,fhtekb ,fhtekb ,f]b [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) [jyzbjhb (qdsbcvij,kbc vb.byt,bc) ,f]b ,f]b .tuktdb vtjht njkf .tuktdb ,jcnfyf relfhj mdtlf ifdhf [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc) qdbfhf


59 ifhf,b.t tahtv gtnhtc .t ifhf,b.t dfcbk stljhtc .t ifhf,b.t bfcjy tahtvbc .t ifhf,b.t bjdfyt ifhf,b.t bjdfyt cf,fc .t ifhf,b.t gtnht ubjhubc .t ifhf,b.t cbvjy ubjhubc .t ifhf,b.t cgbhbljy bjfytc .t xfxfyb.t ubjhub xbrdfb.t uhbujk lfdbsbc .t

xbrdfb.t lfdbs jcb'vtc .t xbrdfkf.t bjdfyt jybcbvtc .t xbrdbkf.t jybcbvt ybybfc .t xb[kf.t hf;lty bdfytc .t xkfb.t bdkbfyt ytcnjhbc .t w[jdht,jdb bjfyt gfdktc .t .fuby.t kerf ,ezefc .t othtstkb uhbujk jnbfc .t othtstkb sjvf uhbujkbc .t oekf.t cjahjv dfcbkbc .t zfh,f.t uthfcbvt vb[tbkbc .t zfh,f.t sjvf cgbhbljybc .t zfh,f.t bjdfyt ibjc (ijibnfc .t)

cflvtkb (ov+ ubjhubc) ,jcnfyf cflvtkb (ov+ ubjhubc) cflvtkb (ov+ ubjhubc) cflvtkb (ov+ ubjhubc) cflvtkb (ov+ ubjhubc) qdbfhf ptvj c[dfdf ief c[dfdf cfvsbcb qt,b ]dfhbce,fyb (]jbce,fyb) aenbtsb kfxsf zfkf zfkf vjn'bfhb cfvsbcb n,tsb relfhj relfhj cfrtwbf cfrtwbf kb[tsb ehfdb [dfyzrfhf (qdsbcvij,kbc) [dfyzrfhf (qdsbcvij,kbc) [dfyzrfhf (ov+ ubjhubc)


60 ztkb.t ybrjkjp ztkb.t ybrjkjp stdljhtc .t

ztkb.t cbvjy cgbhbljybc .t

ztkb.t cgbhbljy bjct,bc .t zbzbyf.t fktmcb bfrj,bc .t zbzbyf.t uf,hbtk zbzbyf.t lfdbs ubjhubc .t zbzbyf.t lfdbs bjfyt .t zbzbyf.t bfrj, bjdfytc .t zbzbyf.t bjfyt gfdktc .t

zbzbyf.t rjycnfynbyt cjahjvbc .t zbzbyf.t ktjynb zbzbyf.t cjahjv zj[jytkb.t fylhbf cbvjybc .t zj[jytkb.t tdctdb tmdsbvtc .t zj[jytkb.t tmdsbvt ]fytkb.t uhbujk cbvjybc .t

]fafhb.t fktmcfylht ubjhubc .t

ujvb ,fhb (vfw[jdhbc) ve[kb cflvtkb (ov+ cfvt,bc) .bhfutekb ,eutekb (qdsbcvij,kbc) cfrtwbf mdtvj rhb[b cfrtwbf qdfhlbf ,fhb (vfw[jdhbc) ,fhb (vfw[jdhbc) [bvib ztkbfqtkt ,fhb (vfw[jdhbc) skeqb bof ztkbfqtkt ve[kb cfvsbcb kb[tsb ifhljvtsb cjvbyj n,tsb wf[b ,f]b fufhf ybrjhovbylf ztkbfqtkt kb[tsb ehfdb


61 ]fafhb.t ,brtynb ]fafhb.t ubjhub (uhbujk) nfhbtkbc .t ]fafhb.t ubjhub ibjc .t ]fafhb.t bjfyt ybrjkjpbc .t ]fafhb.t bjfyt nfnefc .t ]fafhb.t gtnht ubjhubc (uhbujkbc) .t

]fafhb.t cbvjy bjfytc .t ]fafhb.t cbvjy bjfytc .t ]fafhb.t cbvjy cjkjvjybc .t ]fafhb.t cjkjvjy bjfytc .t ]fafhb.t ibj lfdbsbc .t ]t,fidbkb bjdfyt ubjhubc .t

kb[tsb kb[tsb ehfdb afhf[tsb ifhljvtsb rdfw[esb ,j'df (vsfdfhfyutkjpbc) ctdf afhf[tsb .tuktdb ,j'df (vsfdfhfyutkjpbc) ,j'df (ov+ ubjhubc) orflbcb [bvib rdfw[esb cfrfj ifhljvtsb gfnfhf jyb


62 C F H X T D B obyfcbn'dfj,f +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 hfzfib tupfhmjcj,bc lhjc fut,ekb trktcbt,bc yec[f +++++++++++ 5 fufhfc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 10 fv,hjkfehbc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 10 f[fkcjakbc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 10 ,fhtekbc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 11 ,fhbc vfw[jdhbc fqlujvbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 11 ,fhbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 11 ,f]bc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 12 ,f]b[tdbc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 12 ,tsktdbc qdsbcvij,kbc ij,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 12 ,jcnfyfc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 13 ,j'dfc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 13 ,j'dfc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 13 ,eutekbc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 14 ,eutekbc qdsbcvij,kbc ij,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 14 ukjkfc bjfyt yfskbcvwtvkbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 14 ujvbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 15 ujhbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 15 ujhbce,ybc ov+ cfvt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 15 ujhbce,ybc ov+ ,fh,fktc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 15 dtktdbc ov+ cfvt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 16 ptlf ifdhfc bjfyt yfskbcvwtvkbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 16 ptvj rhb[bc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 ptvj c[dfdfc ov+ cfvt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 pyfrdfc vfw[jdhbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 pyfrdfc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 18 skeqbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 18 s[vjhbc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 18 bofc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 19 rfxftsbc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 19 rdfi[btsbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 19 rdfw[esbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 20 rdbhbrtovbylfc ov+ rdbhbrtc lf bdkbntc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 20 relfhjc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 20 kfxsfc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 21 kb[tsbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 21 vtjht njkfc ov+ cfvt,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 21 vbmfhovblfc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 22 vjn'bfhbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 22 vhfdfk.fkbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23 ve[kbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23 ybrjhovbylfc ov+ ybrjkjpbc nf.fhb +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 24 jybc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 24


63 gfnfhf jybc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ gbgbktsbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ gbhdtkb njkfc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cflvtkbc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cflvtkbc ov+ cfvt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cfrfjc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cfrtwbfc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cfvsbcbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ctdfc ov+ cfvt,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cjvbojc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cjhbc vfw[jdhbc ]dfhwvbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ c[dfdfc ]dfhsfvfqkt,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ c[bthbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ n,tsbc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ehfdbc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ eothbc qdsbcvij,kbc ij,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ afhfdytibc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ afhf[tsbc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ aenbtsbc qdsbcvij,kbc ij,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ mtlbce,ybc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ mdtlf ifdhfc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ mdtlbc qdsbcvij,kbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ mdtvj rhb[bc ov+ ubjhubc +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ mjhsfc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ qflbibc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ qfhbc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ qt,bc vfw[jdhbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ qdfhlbfc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ qdbfhfc vfw[jdhbc ]dfhwvbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ifhljvtsbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ief c[dfdfc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ imvthbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ i[bdfyfc vfw[jdhbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ xjhlbc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ xjh]jc ov+ cfvt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ wf[bc vfw[jdhbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ w[vjhbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .tuktdbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .bhfutekbc vfw[jdhbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ otlbcbc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ otcbc vsfdfhfyutkjpbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ otcbc qdsbcvij,kbc (,fhfrjybc) trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ orflbcbc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ zfkfc Ov+ cfvt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ztkbfqtktc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ zb,htdbc vsfdfhfyutkjp uf,hbtkbc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39


64 zbjhfc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [dfyzrfhfc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [dfyzrfhfc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [bvibc ov+ ubjhubc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [jyzbjhbc qdsbcvij,kbc vb.byt,bc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [jyzbjhbc qdsbcvij,kbc ij,bc trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [jntdbc vsfdfhfyutkjpsf trktcbf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ]dfhbcfc ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ]dfhbce,ybc (]jbce,ybc) ov+ ubjhubc trktcbf ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ gbhsf utjuhfabekb cf.bt,tkb +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ufvjvwtvkj,bc htlfmnjhb TKUE}F SFD<THB>T v[fndfhb }FDF ZTBIDBKB rjhtmnjhb KBF ITHUTKFIDBKB

uflftwf ofhvjt,fc 1+09+2005\ [tkvjothbkbf lfcf,tzlfl 15+12+2005\ gbhj,bsb yf,tzlb sf,f[b 4\ itrdtsf `919 nbhf;b 500 mesfbcbc cffmwbj cfpjufljt,f @vfylfhbfc cnfv,f# m+ mesfbcb= bkbf zfdzfdf.bc ufvp+ 33+

40 40 40 41 41 41 42 42 42 43

racha eklesieb  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you