Page 1

1

2 1

1

-

მუდმივად შესანახი ფონდების სია

ფონდის დასახელება

N

ფონდი ფონდის ს

რიგზე

N

გურჯაანის არქივის

3

წლები

საქმეთა რაოდენობა

saxalxo deputatTa gurjaanis raionuli sabWos aRmaskomi (prefeqtura)

4 1930-1994

5641

1936-1994

7232

ganyofileba

5

2

2

gurjaanis raionis safinanso

3

3

gurjaanis raionis soflis meurneobis sawarmoo gaerTianeba

1927-1993

1899

4

4

kaxeTis olqis aRmasrulebeli komiteti

1928-1930

11

5

5

gurjaanis sagzao ganyofileba

1931- 1977

220

6

6

gurjaanis raionuli stataRricxva

1927- 1971

765

7

7

gurjaanis raionis socuzrunvelyofa

1941- 1966

201

8

8

gurjaanis ganaTlebis ganyofileba

1931-2000

2509

9

9

gurjaanis janmrTelobis ganyofileba

1931-1959

73

10

10

gurjaanis raionis saavadmyofo

1958-1990

205

11

11

gurjaanis raivaWroba

1935-1958

65

12

12

gurjaanis raionuli saxelmwifo arqivi

1936-1995

1369

13

15

gurjaanis saqalaqo sabWos komunaluri ganyofileba

1940-1989

125


14

16

gurjaanis saTao parksaSrobi

1942-1982

103

15

17

gurjaanis kulturis ganyofileba

1947-1985

336

16

18

gurjaanis saproeqto-saxarjTaRricxvo biuro

1974-1991

119

17

20

gurjaanis raikoopkavSiri

1934-1992

694

18

21

gurjaanis saqalaqo sabWos aRmaskomi

1934-1992

1714

19

22

sof.Sromis sasoflo sabWos aRmaskomi (vaCnaZiani)

1934-2006

1533

20

23

sof kalauris sasoflo sabWos aRmaskomi

1931-2006

1490

21

24

sof. SaSianis sasoflo sabWos aRmaskomi

1933-2006

1590

22

25

sof.vazisubnis sasoflo sabWos aRmaskomi

1934-2006

1519

23

26

sof.veliscixis sasoflo sabWos aRmaskomi

1928-2006

2361

24

27

sof.axaSnis

1934-2006

1552

25

28

sof.Cumlayis sasoflo sabWos aRmaskomi

1933-2006

1910

26

29

sof.gurjaanis sasoflo sabWos aRmaskomi

1935-2004

2086

27

30

sof.Wandris sasoflo sabWos aRmaskomi

1941-2000

1410

28

31

sof.vejinis sasoflo sabWos aRmaskomi

1931-2006

1709

29

32

sof.bakurcixis sasoflo sabWos aRmaskomi

1932-2006

1684

30

33

sof.kardenaxis sasoflo sabWos aRmaskomi

1928-2006

1933

sasoflo sabWos aRmaskomi


31

34

sof.Wermis sasoflo sabWos aRmaskomi

1932-2000

314

32

35

sof.mukuznis sasoflo sabWos aRmaskomi

1943-2006

523

33

36

q.gurjaanis orjonikiZis saxelobis kolmeurneoba

1935-1968

90

34

37

.gurjaanis VII kongresis saxelobis kolmeurneoba

1937-1950

28

35

38

sof.gurjaanis “oqtombris revoluciis” saxelobis kolmeurneoba

1935-1967

126

36

39

sof.gurjaanis “kominternis” saxelobis kolmeurneoba

1936-1942

6

37

40

sof. gurjaanis Jdanovis saxelobis kolmeurneoba

1940-1951

40

38

41

sof.gurjaanis telmanis saxelobis kolmeurneoba

1935-1947

23

39

42

sof.gurjaanis baqraZis saxelobis kolmeurneoba

1944-1947

6

40

43

1935-1949

25

41

44

sof.Sromis kaganoviCis saxelobis kolmeurneoba (arteli “alazani”) sof.Sromis “glexis “ saxelobis kolmeurneoba

1930-1937

15

42

45

sof.Sromis stalinis saxelobis kolmeurneoba

1941-1960

52

43

46

sof.Sromis baqraZis saxelobis kolmeurneoba

1941-1948

17

44

47

sof.Sromis alaznis sax.kolmeurneoba

1932-1934

4

45

48

sof.kalauris molotovis saxelobis kolmeurneoba

1931-1950

41

46

49

sof.kalauris stalinis sax.kolmeurneoba

1935-1967

119

47

50

sof.SaSianis kominternis sax.kolmeurneoba

1945-1956

34


48

51

sof.SaSianis kolmeurneoba

1936-1989

235

49

52

sof.SaSianis “kol-Sromis” sax.kolmeurneoba

1940-1948

9

50

53

sof.uriaTubnis wiTeli ubnis sax.kolmeurneoba

1931-1949

37

51

54

sof.uriaTubnis “wiTeli varskvlavis “sax. kolmeurneoba

1936-1949

34

52

55

sof.uriaTubnis “soc-gzis”sax.kolmeurneoba

1935-1950

37

53

56

sof.uriaTubnis “b” saxelobis kolmeurneoba

1936-1951

31

54

57

sof.uriaTubnis kalininis sax.kolmeurneoba

1937-1949

23

55

58

sof.mukuznis “glexTa gaerTianebis “ sax.kolmeurneoba

1923-1961

149

56

59

sof.veliscixis “ leninis anderZis” sax.kolmeurneoba

1931-1989

334

57

60

sof.veliscixis orjonikiZis saxelobis kolmeurneoba

1935-1950

54

58

61

sof.veliscixis molotovis saxelobis kolmeurneoba

1939-1951

18

59

62

sof.veliscixis stalinis sax..kolmeurneoba

1938-1960

64

60

63

sof.veliscixis “b” sax.kolmeurneoba

1939-1950

29

61

64

sof.yitaanis (Cumlayis) voroSilovis sax.kolmeurneoba

1936-1950

16

62

65

sof.axaSnis “b” sax.kolmeurneoba

1935-1950

47

63

66

sof.axaSnis stalinis sax.kolmeurneoba

1935-1961

112

64

67

s. axaSnis ,,glexis nabijis “ kolmeurneoba

1941-1950

22


65

68

s .Cumlayis ,,guTnis’’ sax.kolmeurneoba

1934-1950

18

66

69

s .Cumlayis kalininis sax.kolmeurneoba

1931-1995

231

67

70

s.vejinis ,,kol-Sromis sax.kolmeurneoba

1938-1950

25

68

71

s.vejinis andreevis sax.kolmeurneoba

1940-1950

47

69

72

s.vejinis leninis sax.kolmeurneoba

1936-1968

147

70

73

s.bakurcixis Carkvianis sax.kolmeurneoba

1937-1973

133

71

74

s.bakurcixis stalinis sax.kolmeurneoba

1948-1962

11

72

75

s.bakurcixis kolmeurneoba

1936-1948

58

73

76

s.kardenaxis leninis sax. kolmeurneoba

1932-1961

82

74

77

s.kardenaxis “b’’ sax.kolmeurneoba

1936-1953

60

75

78

s.kardenaxis stalinis sax.kolmeurneoba

1940-1961

51

76

79

s.kardenaxis,, parizis kom.” sax.kolmeurneoba

1931-1950

31

77

80

s.kardenaxis “wiTeli marnis” sax.kolmeurneoba

1936-1950

31

78

81

s.Wermis “axali cxovrebis”sax.kolmeurneoba

1936-1937

3

79

82

s.Wermis molotovis sax.kolmeurneoba

1937-1939

9

80

83

s.vazisubnis kolmeurneoba

1950-1989

315

81

84

s. Wandris kolmeurneoba

1949-1990

238


82

85

s. kolagis stalinis sax.kolmeurneoba

1940-1968

66

83

86

s. vejinis “naperwklis� sax.kolmeurneoba

1934-1938

8

84

87

s. vejinis kirovis sax.kolmeurneoba

1935-1938

7

85

88

q. gurjaanis saS.skola

1936-1995

1913

86

89

q. gurjaanis muSa axalgazrdobis saS.skola

1940-1966

42

87

90

s. gurjaanis saS.skola

1930-1993

1460

88

91

s. Cumlayis saS.skola

1938-1965

60

89

92

s. axaSnis saS. skola

1940-1963

63

90

93

s. SaSianis saSualo skola

1938-1965

105

91

94

s. kalauris saS.skola

1942-1965

17

92

95

s. kardenaxis saS.skola

1930-1961

64

93

96

s.kardenaxis soflis axalgazrdobis saS.skola

1951-1965

45

94

97

sof. Sromis saSualo skola

1938-1965

61

95

98

sof. vazisubnis saS.skola

1937-1964

57

96

99

sof.veliscixis saS.skola

1948-1965

118

97

100

s.veliscixis #13 profteqnikuri saswavlebeli

1935-1990

893

98

102

gurjaanis satyeo meurneoba

1929-1993

179


99

103

კურორტების სამმართველოს რესპუბლიკური საბჭოს - kurorti axtala

1932-2005

224

100

106

gurjaanis fizkulturisa da sportis komiteti

1940-1983

165

101

111

1953-1963

27

102

117

Aაlazნის ჰიდროელექტრო სადგური A gurjaanis raionis saxalxo sasamarTlo

1926-1959

1215

103

118

veliscixis saxalxo sasamarTlo

1937-1956

569

104

119

gurjaanis raionuli prokuratura

1932-1979

1478

105

126

adgilobrivi sabWoebis arCevnebis masalebi /q.gurjaani/

1939-1971

177

106

130

s. kardenaxis mevenaxeobis sabWoTa meurneoba

1934-1990

309

107

131

s.mukuznis mevenaxeobis sabWoTa meurneoba

1813-1984

166

108

132

s.Sromis mevenexeobis sabWoTa meurneoba

1955-1986

97

109

134

gurjaanis Rvinis qarxana

1936-1975

179

110

135

s.veliscixis Rvinis qarxana

1954-1970

77

111

136

s.veliscixis medteqnikumi

1928-1941

6

112

137

gurjaanis pedagogiuri teqnikumi

1934-1941

36

113

138

bakurcixis sasoflo-sameurneo teqnikumi

1933-1977

1259

114

139

s.gurjaanis “wiTeli varskvlavis” saxelobis kolmeurneoba

1933-1940

9

115

140

poet Saqro samadaSvilis piradi fondi

1956-1968

16


116

141

kaWreTis raisabWos aRmaskomi

1945-1959

584

117

142

kaWreTis safinanso ganyofileba

1945-1959

387

118

143

kaWreTis soflis meurneobis ganyofileba da inspeqcia

1940-1958

105

119

145

kaWreTis sagzao ganyofileba

1942-1958

8

120

146

kaWreTis raistataRricxva

1945-1958

163

121

147

kaWreTis raisabWos aRmaskomis sagegmo ganyofileba

1951-1965

53

122

148

kaWreTis raisocuzrunvelyofis ganyofileba

1945-1959

41

123

149

kaWreTis ganaTlebis ganyofileba

1940-1959

165

124

150

kaWreTis janmrTelobis ganyofileba

1946-1957

54

125

151

kaWreTis raisaavadmyofo

1946-1974

21

126

153

kaWreTis raisabWos aRmaskomis komunaluri ganyofileba

1945-1958

62

127

154

kaWreTis raionis kulturis ganyofileba

1946-1959

134

128

155

gurjaanis raionis gazeT ‘’leninis gziT” redaqcia

1966-1984

62

129

156

kaWreTis ნებაყოფლობითი სპორტული საზოგად. “kolmeurnes’ raisabWo

1956-1958

14

130

157

s.kaWreTis sasoflo sabWos aRmaskomi

1934-2005

1410

131

158

s.Calaubnis sasoflo sabWos aRmaskomi

1934-2006

1107

132

159

s.melaanis sasoflo sabWos aRmaskomi

1934-2006

1320


133

160

s.jimiTis sasoflo sabWos aRmaskomi

1934-2000

1135

134

161

s.araSendაs sasoflo sabWos aRmaskomi

1934-2006

1638

135

162

s.maxaraZis sasoflo sabWos aRmaskomi

1935-1954

109

136

163

s.Calaubnis krupskaias saxelobis kolmeurneoba

1939-1994

206

137

164

s.Calaubnis sturuas da zedubnis 25 Tebervlis sax.kolmeurneoba

1933-1949

32

138

165

s.melaanis ,,leninizmis” sax.kolmeurneoba

1933-1987

235

139

166

s.melaanis ,,molotovis ” sax.kolmeurneoba

1936-1950

26

140

167

s.darCeTis malenkovis sax. kolmeurneoba

1944-1974

52

141

168

s. jimiTis voroSilovis sax. kolmeurnoba

1936-1950

28

142

169

s.jimiTis orjonikiZis sax.kolmeurnaoba

1951-1975

209

143

170

s.araSendაs orjonikiZis sax.kolmeurneoba

1937-1950

38

144

171

s.maxaraZis gorkis sax. kolmeurneoba

1942-1950

22

145

172

s.maxaraZis kaganoviCis

1940-1973

93

146

173

s.nanianis kalininis sax.kolmeurneoba

1949-1986

136

147

174

s.kaWreTis molotovis sax.kolmeurnaoba

1941-1950

29

148

175

s.kaWreTis kirovis

1932-1987

271

149

176

s.kaWreTis andreevis sax.kolmeurneoba

1947-1950

11

sax.kolmeurneoba

sax.kolmeurnaoba


150

177

s.araSendაs sturuas sax.kolmeurneoba

1938-1950

44

151

178

s.araSendაs CxubianaSvilis sax.kolmeurneoba

1943-1951

26

152

179

s.araSendაs ,,1 maisis” sax.kolmeurneoba

1940-1947

18

153

180

s.araSendაs Jdanovis sax.kolmeurneoba

1947-1960

47

154

181

s.fxovelis kolmeurneoba

1940-1950

27

155

182

s. qodalos cxakaias sax.kolmeurneoba

1937-1973

218

156

183

s.jimiTis saSualo skola

1938-1973

489

157

184

s.kaWreTis saS.skola

1937-1965

77

158

185

s.araSendაs saS.skola

1938-1966

83

159

187

gurjaanis raionuli sainformacio gamoTvliTi sadguri

1961-1991

1546

160

188

kaWreTis adgilmrewvelobis ganyofileba

1947-1958

58

161

191

kaWreTis raiprokuratura

1945-1955

138

162

198

gurjaanis skola – internati

1960-2010

368

163

199

1929-1986

112

164

207

gurjaanis raionis kulturisa da saxalxo meurneobis mowinaveTa koleqcia /gogiaSvili,SaoSvili, SavguliZe, yalabegaSvili,qadagiSvili, metreveli, burdulaZe,lui Cinsa,beJaSvili saq ssr saxalxo artistis ioseb daviTis Ze meburiSvilis piradi fondi

1909-1968

10

165

208

saq ssr damsaxurebuli eqimebis dokumentebis koleqcia/zardiaSvili,siWinava,kirvaliZe, zavraSvili,joxaZe/

1937-1984

72


gurjaanis raionis 1941-1945 ww didi samamulo omis monawileTa dokumentebis koleqcia: jafoSvili,qvliviZe,gogilaSvili, mTvareliSvili,papunaSvili,nikolaSvili, sibaSvili/ gurjaanis raionis damsaxurebuli agronomebis dokumentebis koleqcia /iaSvili,mamaTelaSvili/

1925-1995

103

1933-1975

23

236

gurjaanis raionis socialisturi Sromis gmirebis dokumentebis koleqcia /alibegovi,kardenaxliSvili,yviralaSvili/

1941-1976

15

169

239

gurjaanis raionis saxalxo kontrolis komiteti

1963-1990

994

170

241

kardenaxis Rvinis qarxana

1955-1975

100

171

242

gurjaanis sayofacxovrebo momsaxurebis sammarTvelo

1963-1986

163

172

244

gurjaanis raionis saq ssr damsaxurebuli pedagogebis dokumentebis koleqcia: gigilaSvili,bawaSvili,WaniSvili,raqviaSvili.

1937-1980

55

173

245

KáƒĄ.kolagis sasoflo sabWo

1963-2000

169

174

246

q.gurjaanis mevenaxeobis meurneoba

1990-1993

6

175

249

kulturis muSakTa profkavSiris gurjaanis raikomi

1961-1986

236

176

252

s. vejinis saSualo skola

1948-1966

46

177

253

sax. dawesebulebebis

1937-1984

70

178

254

gurjaanis risabWos aRmaskomis sagegmo

ganyofileba

1951-1969

196

179

255

ganaTlebis muSakTa profkavSiris gurjaanis raikomi

1960-1981

401

180

256

s .maxaraZis saSualo skola

1941-1961

35

166

233

167

235

168

muSakTa profkavSiris gurjaanis raikomi


181

258

gurjaanis ganaTlebis ganyofilebis ped.komiteti

1952-1962

12

182

262

kalauris mevenaxeobis sabWoTa meurneoba

1977-1986

30

183

263

,,saqsoflteqnikis’’ gurjaanis raionuli gaerTianeba

1961-1980

76

184

265

s.jimiTis sabWoTa meurneoba

1977-1994

35

185

267

s.Wermis kolmeurneoba

1979-1992

55

186

268

s.nanianis kolmeurneoba

1942-1952

36

187

316

Tadarigis polkovniki-moqangake giorgi iosebis Ze qevxiSvili

1932-1975

48

188

317

Mmukuznis Rvinis qarxana

1954-1970

106

189

318

s.SaSianis “komgzis”sax.kolmeurneoba

1936-1948

12

190

319

s.Wandris soflis axalgazrdobis sax.saS.skola

1955-1961

15

191

320

s.Sromis Rvinis qarxana

1961-1970

38

192

321

s.veliscixis soflis axalgazrdobis saxelobis saSualo skola

1950-1966

13

193

322

s.melaanis saSualo skola

1947-1963

49

194

323

s.vazisubnis soflis axalgazrdobis sax.saSualo skola

1955-1965

3

195

328

Ddasaqmebis saxelmwifo samsaxuris gurjaanis rai ganyofileba

1997-2001

156

196

330

s. Zirkokis sakrebulo

1996-2006

70

197

332

gurjaanis sameurneobaTaSoriso samelioracio gaerTianeba

1975-1984

20

K


198

333

კabalhesiს ჰიდრო ელ. სადგური

1950-1961

12

199

334

q.gurjaanis rusuli saSualo skola

1964-1986

269

200

335

gurjaanis musikaluri skola

1958-1992

396

2011

337

s.bakurcixis sanerge meurneoba

1973-2000

67

202

338

s.gurjaanis mevenaxeobis sabWoTa meurneoba

1968-1989

108

203

339

“samtrestis”gurjaanis sawarmoo gaerTianeba

1976-1990

35

204

341

s.velicxis kirovis sax.kolmeurneoba

1935-1938

12

205

342

s.vejinis saxelmwofo sanerge meurneoba

1963-1984

88

206

343

kaWreTis Rvinis qarxana

1964-1969

23

207

346

kaWreTis skola – internati

1959-2010

147

208

347

s.Cumlayis dimitrovis saxelobis kolmeurneoba

1936-1938

5

209

348

gurjaanis “dosaafis” raionuli komiteti

1957-1991

697

210

349

s. bakurcixis saxalxo sasamarTlo

1938-1941

45

211

350

s.darCeTis ,,winsvlis” sax.kolmeurneoba

1931-1947

24

212

357

s.jimiTis kolmeurneoba

1940-1952

54

213

358

s.araSendაs molotovis sax.kolmeurneoba

1952-1958

53

214

359

araSendაs kolmeurneoba

1952-1993

300


215

361

s. melaanis kalininis sax.kolmeurneoba

1935-1938

9

216

362

s.kaWreTis elvis saxelobis kolmeurneoba

1937-1947

25

217

363

s.ziaris me-3 internacionalis sax.kolmeurneoba

1940-1947

15

218

370

s.bakurcixis meurneoba-teqnikumi

1977-2006

2326

219

371

s.kolagis sanerge sabWoTa meurneoba

1969-1985

70

220

372

,,samtrestis� mukuznis sawarmoo gaerTianeba

1970-1975

27

Gurjaani  
Gurjaani  
Advertisement