Page 1

Ĺ kisopis


UVODNIK Jana Dobrijević

3

ODBORI SE PREDSTAVIJO

4

Odbor za dijake Tim Nemeček

Mednarodni odbor Adisa Dizdarević

Odbor za socialno zdrastvo Marko Ruperčič

Odbor za visokošolstvo Timotej Vitez

Odbor za izobraževanje Ingrid Molan

AKTUALNO DOGAJANJE

8

Zoisovi štipendisti še vedno brez lanskoletnega dodatka za bivanje Janja Hren

Vizija novega mandata Jaka Bassanese

ZGODILO SE JE V LETU 2013 13

Škisopis Urednik: Jana Dobrijević Avtorji: Jana Dobrijević, Tim Nemeček, Adisa Dizdarević, Marko Ruperčič, Timotej Vitez, Janja Hren, Jaka Bassanese, Ingrid Molan Oblikovanje: Katja Potokar Ljubljana, 2013 Zveza Študentskih klubov Slovenije Elektronska publikacija

Ka za

lo


UVODNIK

Jana Dobrijević (urednica)

Imeti ideje. Prepoznati želje. Si postaviti visoke a realne cilje. Vodila, ki so ključna tudi pri delovanju Zveze ŠKIS. V novo mandatno obdobje vstopamo še bolj odločno in s pogumom, saj se zavedamo, da časi, v katerih delujemo, zahtevajo od nas samo in izključno najboljše rezultate. Skozi delovanje petih odborov, ki predstavljajo temelje delovanja Zveze, bomo še naprej skrbno pletli mrežo projektov, z izvedbo katerih potrjujemo status samostojne organizacije, ki pod svojim kriljem ponosno združuje vseh 57 študentskih klubov. Na leto, ki je za nami lahko pogledamo s ponosom in spoštovanjem do tistih, ki so zgradili njegove zgodbe in pustili pečat v ogromnem mozaiku uspešnosti. Želimo pa si, da bo leto, ki prihaja naše najboljše do zdaj, kar se bi ob dvajseti obletnici delovanja Zveze ŠKIS tudi spodobilo. Potencial zanj imamo in ne dvomimo, da bomo naredili vse, da zastavljene cilje tudi dosežemo.


Odbori se predstavijo

Tudi v novem mandatu bo Zveza ŠKIS skrbela za svojih pet ključnih področij – dijake, socialo in zdravstvo, mednarodno delovanje, izobraževanje in visokošolstvo.

ODBOR ZA DIJAKE Avtor: Tim Nemeček

Č

lani odbora za dijake Zveze ŠKIS imamo zelo pomembno nalogo in sicer, da učimo bodoče člane upravnih odborov študentskih klubov vodenja, organiziranja ter drugih aktivnosti, veščin in izkušenj, ki so pomembne tako za študentske klube kot za prihajajoče poklicno življenje. Zelo pomembno je, da ima vsak študentski klub dijaško sekcijo, saj lahko le tako izboljšamo kvaliteto delovanja klubov. V novem mandatu se bomo trudili predvsem za izboljšanje kvalitete obstoječih dijaških sekcij in ustanovitev in zagon novih dijaških sekcij v vsakem študentskem klubu. Veliko bo delovnih vikendov in dijaških boomerangov, ki so ključni za pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja ter seveda tudi za pridobivanje novih prijateljev med aktivisti drugih študentskih klubov.

V letu 2014 bomo spodbujali organizacijo čimveč dijaških projektov in aktivno sodelovanje dijakov s študenti, ker se le s kombinacijo (malo) teoretičnega in veliko praktičnega dela dijaki hitro naučijo temeljnih veščin organizacije in vodenja - na začetku dijaške sekcije, potem pa se to pridobljeno znanje nadgradi in služiza vodenje celotnega kluba. Dijaki so prihodnost študentskih klubov, zato jih moramo čimbolje pripraviti na aktivno delovanje v klubu in s tem povečati kvaliteto vodenja in organizacije klubov po celi Sloveniji.


MEDNARODNI ODBOR Avtorica: Adisa Dizdarević

M

ednarodni odbor Zveze ŠKIS združuje skupino aktivistov, ki se zavedajo pomena sodelovanja na mednarodnem nivoju, tako na nivoju Evropske unije kot tudi širše.Tematike, ki se jih lotevamo v okviru odbora, so vezane predvsem na študentsko problematiko, izobraževanje, usposabljanje, izmenjave, EVS projekti, pridobivanje izkušenj in krepitev kompetenc, za katere si marsikdo misli, da jih nima, pa jih lahko še razvije - vse to s pravo vzpodbudo. Tudi projekt International Ocean, ki se izvaja kot 7 otok Škisove tržnice v Ljubljani, postaja tradicionalen, saj ga vsako leto aktivno udeleži več kot 100 tujih študentov, prostovoljcev, praktikantov. Rek pravi, da "dober glas seže v deveto vas" - temu skušamo slediti tudi v Mednarodnem odboru. Iz devetih vasi zbiramo informacije o izmenjavah, poletnih šolah, delavnicah, srečanjih, štipendijah, razpisih,

možnostih za študij in pripravništva in jih tedensko objavljamo v obvestilih Zveze ŠKIS. Medtem, ko se lahko študentje sami spopadejo z mednarodnim izzivom, pa izvajamo tudi projekte, ki "tujino pripeljejo v Slovenijo". Tako Mednarodni odbor že šest leta organizira mednarodne izmenjave in treninge, sofinancirane s strani programa Mladi v akciji. Zveza ŠKIS je z našo pomočjo postala organizacija pošiljateljica za prostovoljce EVS, prav tako pa smo že večkrat gostili EVS prostovoljce tudi v Ljubljani. V letošnjem študijskem letu 2013/14 gostimo 1-letni EVS projekt What youth can do? Med cilje Mednarodnega odbora gre vsekakor umestiti ohranitev vseh doslej utečenih projektov, hkrati pa vsakega izmed njih nadgraditi na še višji, bolj odprt, vključujoč nivo ter zajeti še večjo populacijo študentov in le-te čim bolj navdušiti za mobilnost.


ODBOR ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO Avtor: Marko Ruperčič

V

študijskem letu 2013/2014 si bomo na Odboru za socialo in zdravstvo še naprej prizadevali slediti vladi pri iskanju kreativnih načinov jemanja socialnih pravic študentom in ji pri tem karseda uspešno nasprotovali. V preteklem letu smo z ministrstvom za delo pripravili Zakon o štipendiranju, pripraviti je treba še pravilnike. Z ministrstvom za šolstvo se bomo lotili urejanja pravilnikov na področju bivanja. Pričakujemo spremembe socialne zakonodaje, dokončno se bo uredilo študentsko delo. Pričakujemo tudi izvedbo ukrepov za zaposlovanje mladih, v sodelovanju z ostalimi odbori pa si bomo prizadevali za priznavanje neformalno pridobljenih izkušenj, ki bodo aktivistom pomagale pri zaposlovanju. Pri pripravi projektov pa bomo stremeli k temu, da študentom budimo čut za pomoč, tistim najbolj prikrajšanim pa lajšamo njihov socialni položaj. Nadaljevali bomo s krvodajalsko akcijo, akcijo ob dnevu boja proti AIDSu, izvedli projekt namenjen študentskim družinam in sodelovali pri promociji poceni zdrave prehrane. S pomočjo razpisa želimo ponoviti izobraževanje o socialnih projektih, kot tudi izvesti projekt, ki so ga pripravili letošnji udeleženci. Poleti pa načrtujemo osvežitev in dopolnitev publikacije za študente, ki smo jo letos pripravili prvič. Elektronsko obliko lahko še vedno dobite na ŠKISu.


ODBOR ZA VISOKOŠOLSTVO Avtor: Timotej Vitez

N

ov zakon o visokem šolstvu, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Slovensko ogrodje kvalifikacij, ureditev sistema financiranja visokega šolstva, premik h kakovosti terciarnega izobraževanja bodo glavne teme v študijskem letu 2013/2014. To je zgolj formalno poimenovanje tem, ki se bodo odpirale pri spreminanju zakonodajnih okvirov slovenskega terciarnega izobraževanja. Razmerje javno/zasebno, javna služba, prispevki, plačljiv študij, univerzitetni in visokošolski strokovni programi, doktorski študij, izredni študij, delni študij, kakovost, višina sredstev namenjenih za izobraževanje, internacionalizacija...izgleda kot da se neprestano vrtimo v začaranem krogu. Temeljni problem s katerim se soočamo ni zakonski, temveč družbeni. Kar potrebujemo je temeljit premislek kakšno visoko šolstvo si v Sloveniji želimo in kakšne cilje si bomo zadali. Predvsem pa manjka zavedanje vseh deležnikov, da visoko šolstvo ni namenjeno brezglavem uveljavljanju parcialnih interesov posameznih interesnih skupin, temveč mora slediti razvoju in uresničevanju osnovnega poslanstva. Visokošolske institucije morajo razvijati kakovostno akademsko in znanstveno okolje,

študente pa kulturno, intelektualno, družbeno, osebnostno in duševno razviti v kritično-misleče in družbeno-aktivne posameznike, ki si prizadevajo za skupno dobro. Zveza ŠKIS bo še naprej aktivno participirala pri sooblikovanju visokošolskega prostora na vseh ravneh, opozarjala na probleme, predvsem pa iskala rešitve, ki bodo študentom omogočale kvalitetno izobrazbo ter osebnostni razvoj. Kot se večkrat izkaže imamo študenti in mladi najboljše rešiteve, žal pa so vse premalo slišane in upoštevane, zato potrebujemo možnost, da svoje pobude predstavimo in jih skupaj uveljavimo. Obeta se nam zanimivo in pestro študijsko leto, prepreke in ovire pa so sestavni del življenja. Zveza ŠKIS bo še naprej tam, kjer je vedno bila - za študente, za izobrazbo, za napredek.

ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE Avtor: Ingrid Molan

I

z pepela idej in zamisli ter podporo vizije Zveze ŠKIS se je kot feniks rodil nov odbor z jasnimi nalogami, vrednotami in vizijo, ki podpira delovanje Zveze ŠKIS in študentskih klubov. Vedeli smo, kam želimo priti, a pot do tja je bila na začetku še zelo nejasna. Kmalu po uspešno zaključenem prvem treningu trenerjev pa se je za skupino motiviranih odbornikov in trenerjev začetna oblačnost razblinila in tako je že marca z nadvse uspešnim projektom Škisova akademija močno posijalo sonce, ki je obsijalo pot k nadaljnjim izobraževalnim projektom. V preteklem letu je v naših glavah vzklilo kar nekaj zamisli, s katerimi bomo poskušali olajšati delovanje na klubih, pomagali pri napredku in prenosu znanja na aktiviste. Vse te ideje trenutno zorijo in čakajo na svoj pohod. Kmalu.


Aktualno dogajanje ZOISOVI ŠTIPENDISTI ŠE VEDNO BREZ LANSKOLETNEGA DODATKA ZA BIVANJE Avtorica: Janja Hren

V

lanskem študijskem letu se je mnogo študentov - Zoisovih štipendistov srečevalo s težavami na področju štipendiranja. Njihove vloge za pridobitev oziroma nadaljnje prejemanje štipendije namreč več mesecev niso bile rezrešene in tako so ostajali brez težko zasluženega dohodka. Da upravičeno govorimo o težko zasluženem dohodku priča dejstvo, da je Zoisovo štipendijo v lanskem letu prejemalo 5.316 študentov, kar je dobri 5 odstotkov vseh študentov. Vendar pa težav nekaterih Zoisovih štipendistov ni bilo konec niti potem, ko so odločbo o štipendiji in nakazila končno prejeli. Nekateri so namreč ostali brez dodatka za bivanje zunaj stalnega prebivališča, v višini 85,53€. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je namreč lani ob vložitvi vloge za pridobitev Zoisove štipendije prvič zahteval potrdilo o začasnem bivališču za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za bivanje. Mnogi študenti o tem niso bili obveščeni, potrdilo o začasnem bivališču pa niti ni bila ena izmed zahtevnih prilog, ki so razvidne iz vloge za pridobitev štipendije. V primeru pomanjkljive vloge sicer sklad obvesti prosilca da jo dopolni, vendar so se problemi pojavili pri datumu prijave začasnega prebivališča. Mnogi so namreč menili, da si morajo začasno prebivališče urediti do 10. oktobra 2012, ko je bil tudi zadnji rok za oddajo vlogo. Vendar temu ni bilo tako – po mnenju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Javnega sklada, je bil zadnji datum za prijavo začasnega prebivališča 1. oktober 2012. Študenti, ki so torej začasno prebivališče prijavili po

tem datumu, celo leto niso bili upravičeni do dodatka. Nekateri študenti so se pritožili na drugo stopnjo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), ter tudi že dobili zavrnjeno odločbo, nekateri pa na drugostopenjsko odločbo še vedno čakajo. Če spadate med študente, ki so ostali brez dodatka za bivanje zunaj kraja stalnega prebivališča, zaradi zgoraj navedenih razlogov, ter ste že dobili zavrnjeno odločbo ministrstva (druga stopnja), se lahko po pomoč obrnete na Študentsko organizacijo Slovenije. Študentom, ki so po mnenju ŠOS-a neupravičeno ostali brez dodatka, ŠOS namreč nudi pravno pomoč pri nadaljnjih korakih in zastopanju. Zainteresirani se čimprej javite na elektronski naslov: urska. guzej@studentska-org.si, saj so določeni postopki časovno omejeni na 30 dni od prejetja drugostopenjske odločbe s strani MDDSZEM.


VIZIJA NOVEGA MANDATA Avtor: Jaka Bassanese

Predsednik se predstavi

S

em 25-letni Blejec, študent podiplomskega študija Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani, smer management v turizmu. Svojo pot na področju mladinskega organiziranja sem začel pri enaindvajsetih letih, po končani športni karieri. Sprva sem sodeloval v Klubu radovljiških študentov kot zunanji sodelavec na projektih, nato pa sem se pridružil Upravnemu odboru kot vodja resorja za šport in prosti čas ter po enem letu dela na tem področju kandidiral za dvoletni mandat

predsednika Kluba. Po utečenem delu na Klubu sem se v drugem delu mandata predsedovanja odločil kandidirati za mesto vodje Gorenjske regije in člana Varnostnega sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Ker me je študentsko organiziranje iz dneva v dan vedno bolj zanimalo, sem se meseca marca 2012 odločil za kandidaturo 2. člana predsedstva ŠOS s strani Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Skozi leta delovanja v študentskem organiziranju sem postopom osvojil veliko znanj. Ker sem sam v pričetku dela v mladinskem organiziranju vstopil v razmeroma neurejen Klub in ga s pomočjo sodelavcev dvignil na visoko raven, ob tem pa se izpopolnil še na ostalih strokovnih področjih, se čutim odgovornega, da določena znanja delim in prenesem nazaj na študentske klube. To mi je uspelo že v lanskem letu, ko sem nastopil prvi mandat za predsednik Zveze Škis in Sveta Šols. Z željo po še dodatnih spremembah Zveze sem se odločil ponovno kandidirati za predsednika in zaradi ekstremnih sprememb zunanjih dejavnikov v zadnjem letu, želim reformirati organizacijo do te mere, da bodo prihodnje ekipe lahko nemoteno izvajale naloge Zveze v dobrobit Študentskih Klubov. Moja želja je, da Zveza Škis nudi odlično podporo Klubom, tako z izobraževalnega kot tudi z informacijskega vidika.


Poslanstvo Zveze Ĺ KIS Postali bomo zveza s frekvenÄ?nim uÄ?enjem, s konstantno napredujoÄ?im kadrom in dobrim sistemom prenosa znanja, ki bo avtonomne ĹĄtudentske klube vzpodbujal h generiranju in izvedbi idej. Z neprestanim napredkom in odloÄ?nim nastopom bomo poveÄ?ali obÄ?utek pripadnosti Zvezi ter na ta naÄ?in postali najpomembnejĹĄa organizacija za ĹĄtudentske klube.

Vrednote Zveze Ĺ KIS  SpoĹĄtovanje: Do drugih se bomo obnaĹĄali tako, kot bi si Ĺželeli, da se drugi obnaĹĄajo do nas. Ne bomo dopustili nespoĹĄtljivega odnosa.  Integriteta: S Klubi in drugimi ostalimi ĹĄtudenti bomo imeli odprt, poĹĄten in iskren odnos. Ko bomo dejali, da bomo nekaj naredili, bomo to tudi naredili.  Komunikacija: Komuniciranje je naĹĄa obveza. Vzeli si bomo Ä?as za pogovor drug z drugim in predvsem Ä?as za posluĹĄanje. Verjamemo, da je informacija namenjena temu, da se giblje in da informacije premikajo ljudi.  OdliÄ?nost: Zadovoljni bomo z niÄ? manj kot z najboljĹĄim pri vsem kar poÄ?nemo. Ĺ e naprej bomo zviĹĄevali kriterije za vsakogar. NajboljĹĄa zabava za vse nas bo spoznati, kako zelo dobri smo lahko v resnici.

Vizija Zveze Ĺ KIS Glavni cilj v naslednjem letu je ohranitev Ĺže zaÄ?rtanih projektov in ohranitev naÄ?ina dela v preteklem obdobju. Namen bomo dosegli z nadgradnjo sistema izobraĹževanj in projektov, ki bodo predmet povezovanj ter sodelovanj vseh ĹĄtudentskih Klubov. Ĺ e posebej bomo skrbeli, za kontinuiran prenos znanj iz generacije na generacijo, ter iskali sposobne in dela Ĺželjne ljudi, ki bodo tvorili novo in mlado ekipo Zveze Ĺ kis v prihodnjih letih. LetoĹĄnje leto bo podvrĹženo tudi dodatnim varÄ?evalnim ukrepom. Z doloÄ?enimi konceptualnimi reĹĄitvami pa bomo skuĹĄali prekonstruirati Ĺ kisovo trĹžnico, da le-ta ne bo moÄ?no bremenila proraÄ?un Zveze. Izdelali bomo program za beleĹženje uradno priznanih delovnihi izkuĹĄenj ĹĄtudentov in dijakov ter ĹĄe naprej ognjevito zastopali pravice ĹĄtudentov in dijakov.


Cilji Zveze Ĺ KIS Cilji bodo postaljenina osnovi lanskoletnih doseĹžkov v povezavi z negotovostjo v prihodnosti. Vsak cilj, ki je bil doseĹžen v lanskem letu bo letvica letoĹĄnjega postavljena viĹĄje.

Znunanji:

Notranji:

 aktivno zastopanost na vseh odborih Ĺ OS

 reorganizacija Zveze Ĺ kis z namenom stroĹĄkovne in organizacijske racionalizacije. Enak obseg dela Ĺželimo izvesti z manjĹĄim ĹĄtevilom aktivistov.

 aktivno zastopanje aktivistov Zveze Ĺ kis na vseh pogajanjih z odloÄ?evalci slovenske politike na podroÄ?ju mladih  poveÄ?ati ĹĄtevilo klubskih aktivistov na izobraĹževanjih Zveze Ĺ kis  poveÄ?ati udeleĹžbo Klubskih aktivistov na projektih Zveze organiziranih z namenom druĹženja in sodelovanja  vzdrĹževanje enotnosti med Klubi in regijam

 zmanjĹĄanje honorarjev na projektih Zveze Ĺ kis  strateĹĄke spremembe pri organizaciji Ĺ kisove trĹžnice Ljubljana 2014  prodaja in nakup novih prostorov, ob predpostavki ugodne cene  vzpostaviti zdrav in ĹĄirok izbor novih in mladih aktivistov, ki bodo v prihodnje kreirali delovanje Zveze Ĺ kis


Zgodilo se je v letu 2013... Ĺ kisova trĹžnica 2013


Škisovi dnevi zdravega življenja

Sejem rabljenih učbenikov

Skupščina


Vsi na Ĺ KIS

Ĺ kisova akademija

Mednarodno sodelovanje


Častim pol litra

Škisova štorklja

Škis gol in Škis koš


Škisopis  
Škisopis  
Advertisement