Page 1

Име:___________________________________________ІVa клас, №_____ Дата:_____________

ТЕСТ № 2 ТЕМА: Видове изречения по състав. Главни части на изречението Уважаеми ученици, С настоящият тест се цели да се проверят и оценят вашите знания и умения по български език, свързани и изучаване на изреченията. Тестът съдържа 12 задачи, които ще трябва да решите за 1 учебен час. Четете внимателно и обмисляйте добре отговорите си. Всеки верен отговор ви носи 1 точка, а всеки грешен се наказва с 0,25 т. Успех! Г-жа Цв.Гергова

1. Кое от изреченията е просто по състав? (1т.) а) което съдържа две или повече сказуеми; б) което съдържа едно сказуемо; в) което има подлог и сказуемо. 2. На кой ред изречението е сложно? (1т.) а) Как весело бълбука бистрото и забързано поточе! б) Навън е слънчево и приятно. в) Искрено се радвам на слънцето и хуквам към игрището. 3.

В кой ред думите не могат да изпълняват ролята на сказуемо в изречението?(1т.) а) чета, бях, ще скача, полетяха; б) малка, птица, първенец, летец; в) имам, можеш, искаме, съм. 4. В кое изречение подчертаната дума не е сказуемо? (1т.) а) Минувачите отминаваха забързани. б) Прочетох българска народна приказка. в) Слънцето огря широката поляна. 5. Кое изречение съдържа два подлога? (1т.) а) Тунджа се влива в Марица. б) Арда и Въча са притоци на Марица. в) В Марица се вливат Тунджа, Арда и Въча. 6. Кой е подлогът във второто изречение? (1т.)

Глогът е бодлив храст. Разлиства се най-често през април. а) април б) разлиства се в) изпуснат е, но се подразбира 7. В кои изречения подлогът е членуван неправилно? (2т.)


а) На канапето седна великана. б) Радоста бликаше от очите на победителите. в) След час влакът потегли бавно. 8. Допишете. (4т.)

Дъжд… валеше тихо и непрестанно. Елен… не знаеше къде да се скрие. Една вечер той наближи заслон…, но се изплаши от пазач… и побягна. 9. Кое от сложните изречения е съставено от три прости? (1т.) а) Баба работи в градината и си приказва с мен. б) Замирам в ловна стойка, протягам шия. в) Тя хвана птичето, каза му нещо гальовно и го качи на един клон. 10. В кое изречение запетаята не е поставена правилно? (1т.) а) Петър закъсня защото, автобусът не дошъл навреме. б) Когато настъпи есента, дните стават по-хладни. в) Тя си мислеше, че утре трябва да стане много рано. 11. В кой ред няма думи за свързване на простите изречения в сложно? (1т.) а) зад, над, из, във; б) а, ала, обаче, та, па; в) която, че, защото, когато. 12. Редактирайте текста. (12т.)

Тялото на мечката е покрито с груба сиво-кафява козина която я предпазва от студът цвета на козината й се мени според сезонът а и според мястото където живее има силни крака но е тежка затова ходи бавно и тромаво.

Скала за оценка: 25 – 27 т. (6) 21 – 24 т. (5) 16 – 20 т. (4) 13 – 15 т. (3) под 13 т. (2)

Брой точки за верни отговори: Брой точки за допуснати грешки: Окончателен брой точки: ОЦЕНКА:

Проверил: ………………………………

T 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you