Page 1


Obsah Príhovor.........................................................3-4 Výkonná rada 2011/2012...............................5 Nová výkonná rada 2012/2013......................6-7 Financie.........................................................8-9 Talent manažment........................................10-11 Prichádzajúce stáže......................................12-15 Odchádzajúce stáže.....................................16-17 Komunikácia.................................................18-20 Externé vzťahy..............................................21-22 Partneri AIESEC Banská Bystrica.................23 Partneri AIESEC Slovensko..........................24

AIESEC Banská Bystrica vyrobila: Zuzana Hrešková, Zuzana Švec-Billá Text: Barbora Pribylincová, Lucia Mariničová, Lucia Mϋllerová, Vladimír Blažek, Zuzana Hrešková, Petra Čajková, Stanislav Červenka Banská Bystrica 2012

AIESEC BB | Výročná správa

2


Príhovor Vážení partneri, drahí alumníci,

dovoľte, aby som sa Vám po roku opätovne poďakovala za spoluprácu a prejavenú dôveru, ktorú ste počas roka preukazovali našej organizácii. Vo výročnej správe za funkčné obdobie Máj 2011 – Marec 2012 nájdete prehľad udalostí a úspechov, ktoré nám vydláždili cestu k viacerým národným oceneniam, a tak prispeli k historicky najúspešnejšiemu roku počas štrnásťročnej existencie pobočky. Uplynulý rok bol rokom zmien, počas ktorého sa mnohé procesy na našej pobočke transformovali. Tieto zmeny boli spôsobené globálne – vytvorením novej ambície 2015, ktorej cieľom je zapojiť do našich aktivít čo najviac mladých ľudí. Boli vytvorené nové programy, ktorých výhodou oproti predošlým je značná flexibilita a ľahšia adaptabilita voči potrebám všetkých našich spolupracovníkov – tak partnerov, ako aj členov. Programy sú zamerané na rozvoj líderských zručností či tímovej práce našich členov, na rozvoj komunít doma i v zahraničí, ako i na rozvoj profesionálnej pracovnej skúsenosti. Druhou zmenou, ktorá výrazne ovplyvnila dianie na pobočke, bola zmena začiatku funkčného obdobia z marca na apríl, s čím prišli predovšetkým strategické zmeny v organizácii. S vedomím prichádzajúcich zmien sme si za hlavný cieľ stanovili úspešne implementovať nové programy a počas roka vybudovať z pobočky organizáciu s pevnými základmi, ktorá bude svojimi výsledkami, procesmi, aktivitami, ale predovšetkým prístupom svojich členov vzorom aj pre ostatné pobočky na Slovensku. V rámci tejto filozofie sme sa rozhodli zaujať proaktívny prístup a vďaka správnej dávke inovácií a nových projektov sme vybudovali z AIESEC Banská Bystrica stabilnú a finančne nezávislú organizáciu s pevnými základmi. Medzi úspešne zorganizované projekty môžeme s presvedčením zaradiť pilotný projekt Bridge the Cultures, vďaka ktorému sme na bystrické stredné školy priniesli medzinárodné prostredie, ako aj projekt Local Business Conference, ktorého cieľom bolo priblížiť študentom Univerzity Mateja Bela výberový proces na pozície v korporátnom sektore. Viac o týchto a aj iných projektoch sa dočítate ďalej v správe.

Počas 11 mesiacov tvrdej práce sa nám podarilo naplniť všetky hlavné ciele a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sme zaznamenali udržateľný rast 56% za 37 zrealizovaných stáží, čo výraznou mierou prispelo k získaniu ceny „Najlepšia pobočka roka“. Toto ocenenie sa na základe jasne stanovených kritérií udeľuje každoročne jednej pobočke a AIESEC Banská Bystrica ju získal prvýkrát vo svojej histórii. K vyššie spomenutým úspechom ste značnou mierou prispeli aj vy. Vďaka vašej podpore – nefinančnej, finančnej a mnohokrát aj psychickej sme mohli pracovať efektívnejšie a prinášať kvalitné služby všetkým našim stakeholdrom. Srdečne Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom, Barbora Pribylincová Prezidentka AIESEC Banská Bystrica

AIESEC BB | Výročná správa

3


Príhovor 2011/2012 v kocke Najväčšie úspechy a ocenenia získané na národných konferenciách: § Dare 2011 - ocenenie za inovatívnu náborovú kampaň obohatenú o prvky Guerilla marketingu § Lead 2011 - individuálne ocenenie člena výkonnej rady AIESEC Banská Bystrica za prínos vo svojej funkčnej oblasti (Vladimír Blažek za prichádzajúce stáže) § Bridge 2012 - ocenenie Najlepšia pobočka funkčného obdobia v rámci AIESEC Slovensko (Best LC Award) - ocenenie za najväčší prínos do oblasti rozvoja ľudských zdrojov v rámci AIESEC Slovensko (Experiental Membership development Award) - niekoľko ocenení v súťaži zameranej na rozvoj prichádzajúceho výmenného programu AIESEC Banská Bystrica splnil počas roku všetky kritériá členstva, čo pobočke zaisťuje najvyšší možný počet hlasov na legislatívnych zhromaždniach.

Stojí za pošimnutie ... § § § § § § § § §

38 členov 37 zrealizovaných stáží 7 členov vo výkonnej rade plán naplnený na 90 %, v porovnaní s minuloročnými výsledkami nárast o 56% vybudovanie silného stredného manažmentu a skvalitnenie procesov a práce v tímoch nepretržitá náborová kampaň s prvkami Guerilla marketingu stabilná a stále sa rozvíjajúca členská základňa uzatvorené nové partnerstvo s firmami Davital a Media Creative Production reprezentácia pobočky na medzinárodných konferenciách Central European Congres a EuroCo

Úspešne zorganizované lokálne projekty: § LIC – lokálna konferencia pre 18 nových členov (jeseň 2011) § LIC +OPS – lokálna konferencia pre nových členov a záujemcov o zahraničnú pracovnú stáž § LBC – lokálna business konferencia pre študentov UMB zameraná na zvýšenie povedomia o situácii na pracovnom trhu a zvýšenia možnosti ich uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia § Bridge the Cultures – projekt zameraný na rozvoj kultúrneho povedomia a jazykových znalostí u žiakov základných škôl v Banskej Bystrici, na ktorom sa zúčastnili 4 stážistky zo zahraničia

Úspešne zorganizované národné projekty: § DARE 2011 – najväčšia národná konferencia roka pre nových aj starších členov AIESEC Slovensko (250 delegátov), ktorú AIESEC Banská Bystrica pravidelne organizuje § Symposium 2012 – konferencia zameraná na rozvoj podnikateľského myslenia a podnikateľských zručností, kde prezident organizačného výboru bol člen našej pobočky (Klára Gurínová)

AIESEC BB | Výročná správa

4


Výkonná rada 2011/2012

Zľava: Zuzana Hrešková

Viceprezidentka pre PR a Komunikáciu

Lucia Mariničová

Viceprezidentka pre Odchádzajúce stáže

Barbora Pribylincová

Prezidentka pobočky

Vladimír Blažek

Viceprezident pre Prichádzajúce stáže

Petra Čajková

Viceprezidentka pre Externé vzťahy

Lucia Mϋllerová

Viceprezidentka pre Talent manažment

Stanislav Červenka

Viceprezident pre Financie

AIESEC BB | Výročná správa

5


Nová výkonná rada 2012/2013

Prezidentky AIESEC Banská Bystrica pre obdobia 2012/2013 a 2011/2012

Po úžasnom roku vo výkonnej rade, ktorý bol plný výziev, úspechov, starostí, pekných zážitkov a prekonávaní samej seba, som sa rozhodla pre ďalší krok vo svojom živote. Kandidovať na prezidentku tejto pobočky bola neľahká úloha, keďže už momentálne je na vynikajúcej úrovni a vypracovať stratégie, ako ju potiahnuť ešte vyššie, bolo náročné. Ale predsa sa mi to podarilo a práve preto Vám teraz píšem ako novozvolená prezidentka pobočky. Som nesmierne rada, že tento rok budem môcť pridať ruku k dielu a verím, že spolu aj s novou výkonnou radou dosiahneme nové úspechy. Samozrejme, že to so sebou prináša aj veľkú dávku zodpovednosti a pre túto pobočku, môj tím a všetkých jej členov som odhodlaná venovať maximum svojho času, síl a vedomostí, ktoré mám. Počas pôsobenia vo výkonnej rade som videla, ako sme sa ja aj jej ostatní členovia neskutočne rozvíjali a časom vedeli zvládať náročnejšie úlohy. Veľmi sa teším, ako tento rok budem sledovať svoj tím prechádzať týmto a možno ešte aj intenzívnejším rozvojom a o to viac ma teší fakt, že ich budem v tomto smerovať. Verím, že spolu ako tím budeme vedieť priniesť nasledujúcemu roku novú príchuť, že členovia pobočky budú pociťovať hrdosť byť jej členmi, ktorá ich bude motivovať k novým výzvam a ktorá bude rozvíjať ich potenciál a to všetko bude viesť k úspešnému roku. Myslím, že na záver už neostáva nič iné len Vám predstaviť tím mladých a šikovných ľudí, ktorí budú so mnou počas tohto roku viesť AIESEC Banská Bystrica, výkonnú radu pre rok 2012/2013. Lucia Mariničová

AIESEC BB | Výročná správa

6


Nová výkonná rada 2012/2013

Zľava: Zuzana Rišková

Viceprezidentka pre Odchádzajúce stáže

Zuzana Švec-Billá

Viceprezidentka pre Vzťahy s verejnosťou

Viera Verčimáková

Viceprezidentka pre Prichádzajúce stáže - neziskový sektor

Lucia Mariničová

Prezidentka pobočky

Matej Tremko

Viceprezident pre Prichádzajúce stáže - korporátny sektor

Eva Tabaková

Viceprezdentka pre Financie

Michaela Kuzmová

Viceprezidentka pre Ľudské zdroje

AIESEC BB | Výročná správa

7


Financie Pôsobenie na tejto pozícii mi pomohlo nadobudnúť základné poznatky o riadení, fungovaní a finančnom manažmente firmy. Počas funkčného obdobia som sa naučil pracovať v tíme, hľadať kompromisy, byť flexibilný a časovo si usporiadať svoje povinnosti. Celkovo hodnotím túto skúsenosť veľmi pozitívne a som rád že som mohol byť súčasťou kvalitného tímu.

Stanislav Červenka Viceprezident V oblasti financie tento rok došlo k čiastočnému zlepšeniu, čo sa týka najmä príjmovej stránky, na základe čoho si pobočka mohla dovoliť viac investovať do ostatných oblastí a čiastočne aj do svojich členov. Na národnej úrovni sa tento rok začalo pracovať na skvalitnení externých zmlúv a tým aj zvýšeniu transparentnosti voči klientom a partnerom. Počas roka sa čiastočne zvýšili fixné odvodové náklady voči národnej úrovni, čo spôsobilo nutné zvýšenie opatrnosti pri vynakladaní výdavkov na ostatné oblasti. Napriek tomu, že naša pobočka nie je až tak finančne stabilná, aby mohla financovať všetky aktivity svojich členov, je schopná pokrývať všeobecné potreby na realizovanie všetkých svojich aktivít a nemá žiadne dlhy voči svojim dodávateľom. Ako už bolo spomínané, počas tohto funkčného obdobia sa podarilo aspoň čiastočne financovať náklady spojené s účastníckym poplatkom na konferenciách a predpokladáme, že v nasledujúcom období bude tento trend pokračovať, čo pokladáme za úspech. V priebehu roka sme prispôsobili niektoré poplatky podľa preferencií zákazníkov, resp. pristúpili aj k ich zníženiu, aby sa stali atraktívnejšími a súčasne nepoškodili príjmovú stránku pobočky. Boli to najmä poplatky za medzinárodný výmenný program. Tento rok sa po dlhšej dobre podarilo uskutočniť úspešný projekt a business konferenciu súčasne. Napriek tomu, že tieto projekty neboli ziskové, majú do budúcnosti veľký potenciál na to, aby ziskovými boli.

Najväčším zdrojom príjmov počas funkčného obdobia 2011/2012 bol medzinárodný výmenný program, ktorý tvoril až 79% príjmov na celkových príjmoch. Ostatné príjmy tvorili príspevky od partnerov na činnosť, príjmy z projektu Národné dni kariéry a z podielu zaplatenej dane z príjmu. Výdavky sa sústredili najmä do oblasti finančného manažmentu, spojeného s financovaním národnej úrovne, potom výdavky na bežnú činnosť, čiže chod pobočky a financovanie našich základných aktivít a nakoniec aj investície do vzdelania členov.

IČO: 359 81 750 DIČ: 202 14 13 867 DIČ DPH: Nie sme platcami DPH. Zapísaný/á na Ministerstve vnútra SR pod registračným číslom VVS/1900/90-14626. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2620480091/1100

A I E S E C Banská By strica Tajovského 10 975 90 Banská Bystric a

AIESEC BB | Výročná správa

8


Financie Náplň jednotlivých oblastí: X (Exchange) – činnosti súvisiace s prípravou, hľadaním a sprostredkovaním stáže pre účastníkov medzinárodného výmenného programu. TM (Talent Management) – vzdelávanie a rozvoj členov prostredníctvom vzdelávacích konferencií, seminárov, workshopov a podobne. Patria sem aj činnosti spojené s kampaňou na prijímanie nových členov. ER (External relations) – vyhľadávanie a oslovovanie možných partnerov, komunikácia a spolupráca so súčasnými partnermi. GM (General management) – náklady spojené s riadnym chodom pobočky (náklady na telefón, tlač a kopírovanie materiálov, materiálno-technické zabezpečenie...), finančné náklady (dlhy, odvody). COMM (Communication) – Náklady spojené s prezentáciou pobočky, promo kampaní, náborom nových členov a prevádzkovaním webovej stránky.

AIESEC BB | Výročná správa

9


Talent manažment Práca s ľudskými zdrojmi ma veľmi obohatila profesionálne aj osobnostne, vďaka tejto skúsenosti vážne rozmýšľam aj o kariérnom uplatnení v tomto odbore. Dôkazom mojej osobnej zainteresovanosti a celoročnej vytrvalej práce je najmä národné ocenenie Experiential Membership Development Driver, na ktoré som nesmierne pyšná. Ide o uznanie celého pléna AIESEC Slovensko, že pobočka Banská Bystrica vyvinula najviac úsilia vo forme zdrojov a iniciatív v rámci celoslovenského strategického zamerania na rozvoj ľudských zdrojov. Práca v oblasti Talent Management bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo v rámci mojej AIESEC skúsenosti stať. Svoje funkčné obdobie som postavila na troch hlavných pilieroch resp. stratégiách a zaviedla viaceré iniciatívy v rámci zlepšovania starostlivosti o našich členov. Prvou dlhodobou stratégiou je zabezpečenie stabilnej kvality výberového procesu v rámci náborov nových členov. Každý uchádzač o členstvo v AIESEC BB sa po vyplnení prihlášky zúčastňuje osobného pohovoru, testovania v rámci skupinovej aktivity (assessment centrum) a plní reálne pracovné úlohy v rámci skúšobnej doby. Novinkou oproti minulému roku bolo vedenie štruktúrovaných pohovorov nielen podľa všeobecného profilu „ideálneho člena AIESEC,“ ale aj podľa požiadaviek vypracovaného profilu pozície, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Týmto spôsobom sme zaistili výber vhodných uchádzačov pre našu organizáciu, ale aj ich správne zaradenie na jednotlivé pozície v organizačnej štruktúre. Dôkazom toho je dlhodobo dosahovaná hodnota ukazovateľa stability členov v AIESEC BB – 92%, ako aj pracovné úspechy jednotlivcov, tímov aj pobočky na lokálnej aj národnej úrovni, uvádzané v rámci ostatných funkčných oblastí. Fakt, že neziskovo orientovaná organizácia, ktorá svojim členom neponúka žiadne finančné ohodnotenie za množstvo času venované práci pre ňu, vykazuje len 8%-nú fluktuáciu členov, považujeme za veľký úspech.

Lucia Müllerová Viceprezidentka Druhou zavedenou stratégiou je štandardizácia získavania plnoprávneho členstva v organizácii. Po úprave je možné získať status plnoprávneho člena AIESEC BB na základe troch ukazovateľov: · splnenie Lokálnych Štandardov Plnoprávneho Členstva (pracovný výkon a výsledky, účasť na tímových a lokálnych stretnutiach, účasť na národných konferenciách a pod.), · úspešné zvládnutie Vedomostného AIESEC Testu (min. 75%), · absolvovanie výberového volebného procesu. Doterajšie ponímanie plnoprávneho členstva ako „oficiality“ sme povýšili na status obsahujúci práva a povinnosti, na ktoré sú jeho držitelia právom hrdí. Zároveň táto stratégia prispela k stabilizácii pracovného výkonu našich členov a zodpovednému prístupu členov vo vedúcich pozíciách na pobočke. V súčasnosti má AIESEC BB 38 stálych členov, z toho 28 disponuje plnoprávnym členstvom.

AIESEC BB | Výročná správa

10


Talent manažment Treťou stratégiou je implementácia novej „AIESEC skúsenosti“ nielen do plánov a organizačnej štruktúry pobočky, ale aj do reálnej skúsenosti našich členov. Nové portfólio programov, ktoré AIESEC na celom svete ponúka svojim „zákazníkom“ – t.j. študentom, ziskovému sektoru aj iným organizáciám – sa vyznačuje dynamickosťou ponuky, flexibilitou výberu aj diferencovanosťou podľa požiadaviek dopytu. V súčasnosti do organizačnej štruktúry na lokálnej úrovni zaraďujeme nielen tímy zamerané na prácu vo vybranej funkčnej oblasti, napr. Professional Selling Team, Communication Team atď., ale aj tímy pracujúce na realizácii lokálnych projektov, napríklad tím organizujúci konferenciu „First Step Before Carieer,“ Spring Recruit Team a pod. Takto diverzifikovaná organizačná štruktúra nám pomáha efektívnejšie napĺňať stanovené ciele a úspešne sa venovať viacerým projektom súčasne, zároveň však poskytuje našim členom hodnotnejšiu a diferencovanejšiu skúsenosť. Vďaka dynamizácii organizačnej štruktúry tak počas funkčného obdobia v rámci rôznych časových úsekov pracovalo na pobočke spolu až 8 tímov.

Potvrdenie dôležitosti strategického riadenia ľudských zdrojov sa potvrdilo aj vo forme vzniku samostatnej pozície HR Koordinátora pod vedením Viceprezidenta pre Talent Manažment, pričom na jeseň je už teraz plánovaný vznik samostatného tímu, zaoberajúceho sa starostlivosťou o ľudské zdroje.

Vzdelávanie a praktické tréningy sú oblasťou, v ktorej už tradične AIESEC BB dodržiava požadovanú kvalitu. Dôkazom toho sú aj tohtoročné lokálne vzdelávacie konferencie: · Autumn Local Induction Camp · Spring Local Induction Camp and Out Going Preparation Seminar Tieto konferencie sú organizované za účelom uvedenia nových členov do organizácie, zabezpečenia základného vzdelania, zároveň rozšírenia praktického vzdelania pre starších členov. V rámci druhej konferencie išlo aj o prípravu našich stážistov na ich pracovnú skúsenosť v zahraničí prostredníctvom AIESEC. V Banskej Bystrici sa týchto konferencií zúčastňuje priemerne 50 osôb. Okrem týchto vzdelávacích podujatí zabezpečujeme pravidelné praktické vzdelávanie – Member Educational Cycle – a tréningy (napr. prezentačné zručnosti, argumentácia, práca v CRM databáze atď.) prostredníctvom našej skúsenej členskej základne aj našich vzdelávacích partnerov. Svoj osobný prínos do oblasti hodnotím hlavne v stabilizácii procesov funkčnej oblasti Talent Management a zavedení viacerých iniciatív na zabezpečenie starostlivosti o našich členov. Medzi ne nepochybne patrí: · Negotiation Tandem Initiative – možnosť cvičenia prezentačných schopností a argumentácie vo forme simulovaného predajného stretnutia, ktoré naši členovia absolvovali s vybranými skúsenými predajcami na pobočke, · Buddy System – každý nový člen organizácie mal svojho vlastného „mentora“ z radov starších členov, ktorý mu pomáhal s pracovnými úlohami aj osobnostným rozvojom., · Middle Management Team – zjednotenie a spolupráca 6 členov stredného manažmentu pobočky prispeli k strategickejšiemu vedeniu členov a pozitívne ovplyvnili aj našich tímových lídrov.

AIESEC BB | Výročná správa

11


Prichádzajúce stáže Snažil som sa riadiť heslom NO FUN NO WORK, ktoré sa neskôr stalo našim mottom v oblasti Prichádzajúcoch stáží. Chcel som, aby sa ľudia v tejto oblasti naučili, čo najviac, takže som na nich delegoval množstvo zaujímavej práce, ale tak isto som chcel, aby veci v oblasti robili s elánom a nadšením, pretože chcú, nie že musia, čo sa mi darilo mojím optimistickým prístupom a všade prítomnej zábave, keď bol na to čas. Hlavné stratégie v oblasti: 1)Viac diverzifikovať organizačnú štruktúru, 2)V GCDP (Global Community Development Programme- viď s.13) oblasti sa zamerať viac na projekty, ktoré nám zabezpečia viac zrealizovaných stáží a pomôžu s externou komunikáciou v rámci Banskobystrického regiónu, 3)V korporátnom sektore sa viac zamerať na určité segmenty ako náhodné oslovovanie spoločností, 4)Zníženie poplatku na participácii v GIP (Global Internship

Programme- viď s.13) pre vzdelávacie

inštitúcie. Myslím, že sa nám podarilo naplniť všetky spomenuté stratégie. Počas môjho pôsobenia som úzko spolupracoval s dvoma tímlidrami, ktorí viedli svoje tímy a zameriavali sa výhradne na GIP program. Mimo toho som spolupracoval s projektovým manažérom projektu BRIDGE THE CULTURES a koordinátorom, ktorí mi pomohli dosiahnuť všetky výsledky v GCDP oblasti. V GCDP sme sa zamerali na dva projekty BRIDGE THE CULTURES a AIESEC to Kids, ktoré nám zabezpečili 5 zo 7 stážistov. Zvyšní dvaja pracovali v Škole u Filipa, kde sme sa snažili na základe pravidelného account managementu dosiahnuť čo najvyššiu spokojnosť nášho partnera a tým pádom si zabezpečiť aj ďalšiu spoluprácu do budúcnosti, čo sa nám aj podarilo.

Vladimír Blažek Viceprezident Školám v Banskobystrickom regióne chýbajú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov, ktorí by tu chceli ostať pracovať za nižšie mzdy. Všetci kvalitnejší pedagógovia cudzích jazykov odchádzajú za lepšie platenou prácou na západ Slovenska alebo do zahraničia. Tým pádom tu vzniká priestor pre stážistov a náš GIP program, pretože zahraničným učiteľom alebo lektorom by sa chcela pochváliť každá škola, ktorá by sa tak rada o d l í š i l a o d o s t a t n ý c h š k ô l . To súvisí aj so štvrtou stratégiou, kde sme znížili poplatok za sprostredkovanie stáže z 500€ na 300€ a tým sme chceli zvýšiť počet s t á ž i s t o v, k t o r ý c h b y b o l i š k o l y o c h o t n é zamestnať, čo sa aj podarilo. Zrealizovali sme 2 stáže a na ďalší školský rok máme podpísané štyri zmluvy so školami z banskobystrického regiónu. Vo firemnom sektore sme sa prevažne zameriavali na IT spoločnosti, ktoré patria medzi jedny z najlepšie finančne ohodnotených profesií na Slovensku vôbec a po vysokokvalifikovaných ľuďoch v oblasti IT je veľký dopyt. V októbri naša stratégia slávila úspech, keď sme podpísali zmluvu s IT firmou Mothiva, ktorá hľadá do svojho tímu dvoch p r o g r a m á t o r o v, k t o r ý c h m á p r o b l é m n a slovenskom pracovnom trhu zohnať.

AIESEC BB | Výročná správa

12


Prichádzajúce stáže Medzinárodný výmenný program pozostáva z dvoch podprogramov: GIP (Global Internship Programme), ktorý je zameraný na rozvoj profesionálnych zručností a schopností daného stážistu, môžeme povedať, že ide o odborné stáže v oblasti financií, marketingu, školstva a technických smerov a GCDP (Global Community Development Programme), ktorý je zameraný skôr na rozvoj komunít a kultúrneho spoznávania medzi krajinami, ktorý sa realizuje na základe medzinárodných kultúrno-vzdelávacích, environmentálnych projektov a pod.. V lete sme spolu s mojimi kolegami naplánovali, že do Banskej Bystrice privedieme 14 stážistov. Z toho 9 v programe GCDP a 5 v programe GIP. Od 1.5.2011 do 31.3.2012 do Banskej Bystrice prišlo 12 stážistov, čo znamenalo naplnenie celkového plánu v oblasti na viac ako 85%. V GIP sme si cieľ splnili na 100%, keď prišlo 5 stážistov, v programe GCDP to bolo dokonca o 2 stážistov viac ako v GIP. Keď to porovnám s posledným rokom navýšili sme výsledky v tejto oblasti presne o 400%, keď v minulom roku prišlo do Banskej Bystrice iba 3 stážisti a o rok pred tým zhodne tak isto 3 stážisti.

14 12 10 8

2009/2010

6

2010/2011 2011/2012

4 2 0

Projekt BRIDGE THE CULTURES alebo 4 stážistky zo 4 rôznych kontinentov Naša pobočka AIESEC Banská Bystrica v spolupráci so štyrmi základnými školami banskobystrického regiónu zrealizovala v tomto školskom roku projekt Bridge the Cultures. Našim cieľom bolo vytvoriť na školách medzinárodné vzdelávacie prostredie, kde by sa žiaci mali možnosť vďaka zahraničným stážistom oboznámiť s mnohými zaujímavými poznatkami a zároveň si tiež precvičili svoje jazykové znalosti. Luiza z Brazílie, Svetlana z Ruska, Ji Xiao z Číny a Joan z Ugandy svojim príchodom na každej škole vyvolali obrovský záujem a interaktívnou formou vyučovania si hneď získali pozornosť žiakov. Celkové hodnotenie projektu jednej so zúčastnených škôl si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch. „Z môjho pohľadu je tento projekt jedinečná šanca, ktorú treba bez zbytočne dlhého premýšľania naplno využiť. Samotná myšlienka a ciele projektu sú veľmi dobre konkretizované a formulované. Nie sú príliš náročné a tým sú jednoducho realizovateľné. Sú postavené na prirodzenej zvedavosti žiakov, pretože ich láka všetko, čo je im neznáme. A aj to, čo poznajú, si radi overia a zažijú. Za tento projekt ďakujeme a veríme, že podobných realizovaných myšlienok a hlavne presvedčených a zanietených ľudí (tvorcovia projektu, realizačný tím, či koordinátori projektu), ktorí sa venujú aktivitám podporujúcim vzdelávanie na školách pre život, bude stále viac. A ďakujeme za šancu a príležitosť“.

Zrealizované stáže

AIESEC BB | Výročná správa

13


Prichádzajúce stáže Projekt sa zrealizoval v období od 23.1.2012 do 1.3.2012. Zúčastnené školy boli natoľko spokojné, že by sa rady zapojili aj do ďalšieho kola, ktoré plánujeme v Banskej Bystrici na začiatku budúceho školského roka. Vďaka pozitívnym referenciám sa nám ozvali aj ďalšie základné školy, ktoré majú tiež záujem o participáciu na projekte. V súčasnosti sú už v plnom prúde prípravy druhého kola projektu vo Zvolene, ktorý sa uskutoční od 14.5.2012 do 24.6.2012 a do tohto projektu sa zapojí 5 zvolenských škôl. Prvé kolo projektu je za nami, no verím, že jeho úspešná realizácia otvorí dvere jeho ďalšiemu pokračovaniu a z prvého pokusu sa stane dlhoročná tradícia, ktorá v najbližších rokoch osloví čoraz väčšie množstvo škôl a spojí tak v rámci medzinárodného projektu mnohých ďalších žiakov. Odkaz na ZS: http://issuu.com/zuzicka/docs/btc_zaverecna_spra va

AIESEC to Kids AIESEC Banská Bystrica sa zapojila do národnej iniciatívy resp. projektu AIESEC Slovensko pod názvom AIESEC to Kids. Projekt je zameraný na podporu kultúrneho, ako aj jazykového vzdelávania pre deti žijúce v detských domovoch. Úspešne sme zrealizovali zatiaľ iba jednu stáž v Detskom domove Potôčik v Moštenici, aj keď máme podpísané ďalšie dve zmluvy s dvoma detským domovmi, kde v súčasnosti hľadáme vhodných stážistov. V Detskom domove Potôčik pôsobil Pedro, brazílsky stážista, od 20.2.2012 do 2.4.2012 a jeho hlavnou náplňou bolo deťom priblížiť kultúru Brazílie, ako aj pomôcť s výučbou anglického jazyka. Pedro, Cariello Botelho

AIESEC BB | Výročná správa

2


Prichádzajúce stáže Justyna Lach Poľsko Súkromná a pedagogická akadémia EBG v Brezne

Justyna, poľská stážistka, prišla na Slovensko 2.9.2011 a dodnes pôsobí ako učiteľka anglického jazyka v Súkromnej a pedagogickej akadémii EBG v Brezne. Justyna pochádza z učiteľskej rodiny a takisto chce byť učiteľkou a zahraničnú pracovnú stáž berie ako jednu z možností, ako sa odlíšiť na pracovnom trhu. Jej stáž končí 30.6.2012. Justyna vedie vlastné hodiny anglického jazyka prevažne zamerané na konverzácie na rôzne témy, pripravuje budúcich maturantov na maturity z anglického jazyka, je súčasťou pedagogického zboru a má rovnaké povinnosti a zodpovednosti ako slovenskí učitelia.

Ďalší stážisti Kristin Tritthardt Kanada

éja Antal H ko s r Maďa roduc s iv e P e h d A PPI Bystrica Banská

Škola u Filipa, Banská Bystrica

t,

011)

o 23.12.2

.d (od 1.10

(od 15.5.2011 do 30

.6.2011

Miguel Campoy Corbalán Španielsko Hsieh Yuko n Taiwa

ish ngl E of strica ool ká By h s n c a S e, B llenc ) Exce 2012 30.6. o d 1 01 .10.2 (od 1

Škola u Filipa, Banská Bystrica (od 21.3. do 18.6

.2012)

AIESEC BB | Výročná správa

15


Odchádzajúce stáže Pre mňa bola OGX (Outgoing Exchange) oblasť veľmi obohacujúca po mnohých stránkach. V prvom rade som sa naučila ako správne a promptne komunikovať s ľuďmi. Stále ma lákala práca s ľuďmi, avšak až po tomto roku som si uvedomila aké je to náročné. Každý človek je úplne iný, vyžaduje inú mieru komunikácie, iný prístup, inú starostlivosť. Na druhej strane som sa naučila ako správne viesť pohovor, aké klásť otázky, aby som čo najlepšie odhadla najvhodnejších adeptov na stáž. Legislatívna časť mojej pozície bola tiež veľmi zaujímavá a dalo mi to náhľad do sveta zmlúv, dodatkov, potvrdzovacích listov a iných pre moju oblasť dôležitých listín. Avšak čo bolo možno to naj a čo ma posúvalo ďalej, bola možnosť vidieť zmenu na študentoch pred a po stáži. To, ako som s nimi riešila priebeh stáže, zdieľanie ich radostných chvíľ, ale aj prekvapení z cudzích kultúr bolo veľmi fascinujúce a sama sa neviem dočkať, kedy si aj ja vyberiem tú svoju vysnenú stáž. Čo sa týka priorít a stratégií na moje funkčné obdobie, tak tie sa viac menej menili podľa jednotlivých kvartálov. Medzi úspešne implementované stratégie by som určite zaradila tzv. neustály nábor stážistov, ktorý sa do určitej miery podaril, keďže som organizovala výberové procesy aj v období letných prázdnin. Ďalej sme organizovali lokálny reintegračný seminár pre študentov, ktorí sa už vrátili zo stáže. Cieľom bolo „vrátiť ich späť do slovenskej reality“ Je to taktiež veľmi vhodná forma ako zoznámiť stážistov medzi sebou, ktorí potom prirodzene diskutovali o svojich rôznych zážitkoch a prostredníctvom zážitkov iných spoznali nové kultúry. V marci tohto roku sme organizovali lokálny prípravný seminár, tentokrát pre budúcich stážistov, ktorý je pre všetkých povinný. Tu sme im dodali tréningy na to, aby sa naučili ako sa prezentovať, ako sa logisticky pripraviť na stáž, ako prekonať kultúrny šok, aká je momentálna ponuka stáží, ako si najrýchlejšie nájsť stáž, ako prekonať prípadné problémy atď. Jedna s hlavných stratégií, ktorá sa mi podarila na výbornú, bolo dostať OGX oblasť do povedomia členov našej pobočky a zatraktívniť ju. Pred tým to bola taká tichšia oblasť a veľa ľudí netušilo, čo sa tam deje. Vďaka mnou vloženému entuziazmu a neustálemu zdieľaniu s ostatnými členmi sa mi túto oblasť podarilo zviditeľniť a čo raz viac členov má záujem v nej pracovať a čo je ešte lepšie, viac ľudí na pobočke má záujem o stáž .

Lucia Mariničová Viceprezidentka

Za obdobie máj 2011-marec 2012 sa mi s pomocou OGX tímu podarilo poslať na stáž 25 ľudí, čo pre mňa znamená veľmi veľa, lebo je to v podstate zmenených 25 životov. Títo ľudia vycestovali mimo SR na dlhšiu dobu, overili si svoje zručnosti, naučili sa množstvo nových vecí, zmenili pohľad na iné kultúry. Kam sa títo smelí ľudia vybrali? Boli to krajiny ako Turecko, Rusko, Chile, Pakistan, India, Tunisko, Chorvátsko, Čína, Rumunsko, Grécko atď.

AIESEC BB | Výročná správa

16


Odchádzajúce stáže Vybraní študenti, ktorí absolvovali medzinárodný výmenný program

Monika Skúpa Global Commun Programme Rumunsko

ity Development

“S tá ž je dn oz na čn e od po rú ča m , čl ov ek nemôžeš nič stra tiť, iba získať. A pocit, že som niekomu moh la pomôcť , stojí za to.”

Rudo Šulík t ity Developmen Global Commun Programme Turecko rodné olo medziná “Výhodou b kultúr, návanie nových prostredie, spoz tív ne ho ov an ia a ak m ož no sť ce st strávenia leta.” Zuzana Švec-B illá Global Commun ity Developmen t Programme Maurícius “Bývala som dva mesiace s ľuďmi z tr o ch ko n ti n e n to v, ta k so m sa zaľúbila do spoznávania nových kultúr a uchv átila ma dobr ovoľnícka práca, byť nieč ím užitočný a prispieť k rozvoju.”

Matej Tremko Programme ity Development un m om C l ba lo G Čína

Čínu, m si vybral práve ma “Dôvod, prečo so u od ch vý ďalekého bol, že kultúra orákoľvek iná.” lákala viac ako kt

AIESEC BB | Výročná správa

17


Komunikácia Ako osoba zodpovedná za komunikáciu a vzťahy s verejnosťou som mala možnosť upevniť a budovať branding lokálnej pobočky AIESEC Banská Bystrica prostredníctvom organizovania rôznych podujatí, tvorbou náborových kampaní a PR aktivitami počas celého roka. Prostredníctvom týchto aktivít sme uvítali na pobočke nových členov, záujemcov o stáže a oslovili širšiu verejnosť študentského i firemného sektora. Vďaka tejto pozícii som spoznala bližšie oblasť marketingu, získala množstvo praktických skúsenosti z funkčnej i tímovej práce. Pozícia ma naučila strategickému mysleniu a plánovaniu, ako efektívne viesť a spolupracovať s rôznymi typmi osobností a podporila moju tvorivosť a kreativitu pri tvorbe propagačných materiálov. Bol to rok plný zmien, výziev a rozhodnutí, ktoré boli v mojom živote kľúčové a ukázali mi sféru, ktorej by som sa chcela v budúcnosti venovať.

Hlavné stratégie: 1. Zlepšiť a vybudovať dobré meno AIESEC Banská Bystrica medzi študentmi UMB, širšou verejnosťou a firemným sektorom prostredníctvom rôznorodých podujatí a akcií 2. Využiť inovatívne a kreatívne riešenia pri tvorbe kampaní a propagácie 3. Zatraktívniť vizuálnu stránku propagačných materiálov 4. Získať mediálneho partnera Našim hlavným cieľom bolo rozšíriť povedomie a pôsobenie lokálnej pobočky AIESEC Banská Bystrica na všetkých fakultách UMB najmä prostredníctvom cielených náborových kampaní a diferencovaných externých akcií , vďaka ktorým sme počas roka oslovili stovky študentov s ponukou stáží a členstva. Prvýkrát sme robili náborovú kampaň aj na Bankovním institute vysoká škola a čiastočne aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa promovali stáže a Národné Dni Kariéry.

Zuzana Hrešková Viceprezidentka

Ako pobočka sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Dni dobrovoľníctva 2011, ktorej sa zúčastnilo 53 dobrovoľníkov s cieľom skrášliť areál Ekonomickej fakulty. Ďalšou novinkou bol vytvorený tím ľudí v oblasti komunikácie. Vďaka tomuto tímu sme mohli jednotlivé kampane a akcie prepracovať do detailu a tak zatraktívniť a skvalitniť aj túto oblasť a posunúť ju opäť o stupienok vyššie. Špeciálne tento rok sme ako pobočka prvýkrát organizovali konferenciu pre študentov UMB s názvom First step before CAREER na EF UMB. Aj vďaka tejto akcii sme ukázali študentom, čo všetko AIESEC ponúka a kde sa môžu popri škole neformálne vzdelávať a získavať cenné praktické skúsenosti. Konferencia bola úspešná, čomu svedčí aj spätná väzba zúčastnených strán. V budúcnosti plánujeme s podobnými projektami pokračovať.

AIESEC BB | Výročná správa

18


Komunikácia V rámci projektu Bridge the Cultures sme sa prezentovali aj širšej verejnosti v Europa Shopping Center počas celého dňa. Bola to záverečná bodka úspešne zrealizovaného projektu. Návštevníci mohli na vlastné oči spoznať bližšie kultúru Ugandy, Číny, Brazílie či Ruska prezentovanú našimi šarmantnými stážistkami . Vďaka tomuto projektu boli odvysielané dve reportáže v regionálnej televízii Hronka a v TV Žiar.

V priebehu roka sme sa zamerali aj na oslovovanie reklamných agentúr s cieľom získať nového mediálneho partnera. Tento cieľ sa nám naplnil, keďže koncom apríla sme uzavreli partnerstvo s reklamnou agentúrou Media Creative Production, spol. s.r.o. a črtajú sa nám ďalšie potenciálne partnerstvá. Toto partnerstvo je zamerané na podporu náborových kampaní s cieľom nájsť inovatívne riešenia promovania a zároveň poskytnutie tréningov v tejto oblasti. V rámci internej komunikácie sme ďalej pokračovali v zasielaní informačných newsletterov o práci na pobočke a jej predajných úspechov.

Náborové kampane Jesenná kampaň – Nezapadám, som špeciálny kus

Výsledok: 24 prihlášok na členstvo, 13 prihlášok na stáže Oslovené univerzity: UMB (Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta humanitných vied) a Bankovní institut vysoká škola Prostriedky kampane: plagáty, letáky, web stránka aiesec.sk/bb, web stránky fakúlt UMB, sociálna sieť Facebook, články v EF novinách, rádio One, prednášky, informáčné stretnutie študentov, podujatie Univerzitné dni kariéry, guerilla a word of mouth marketing Za jesennú náborovú kampaň sme získali ocenenie z národnej úrovne za kreatívne a inovatívne spracovanú kampaň využitím guerilla marketingu. Vytvorili sme postavičky FERA v životnej veľkosti, ktoré sme rozmiestnili po EF a FPVaMV. Postavičky predstavovali mladého cieľavedomého študenta s odkazom na jeho Fan Page, kde svojím príbehom mal inšpirovať študentov pridať sa k AIESEC a ukázať študentom, čo všetko môžu získať a naučiť sa, ak sa stanú našimi členmi.

AIESEC BB | Výročná správa

19


Komunikácia Náborová kampaň na stáž – Zaži leto v januári

Výsledok: 8 prihlášok na stáž Oslovená univerzita: UMB (Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta humanitných vied, Právnická fakulta) Prostriedky: plagáty, letáky, web stránka aiesec.sk/bb, web stránky fakúlt UMB, sociálna sieť Facebook, prednášky, podujatie International TOUR

Jarná náborová kampaň – Aký bude TVOJ príbeh?

Výsledok: 14 prihlášok na členstvo, 40 prihlášok na stáž Oslovené univerzity: UMB (Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta humanitných vied, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta), Bankovní institut vysoká škola, čiastočne Katolícka univerzita v Ružomberku Prostriedky: plagáty, letáky, web stránka aiesec.sk/bb, web stránky fakúlt UMB, sociálna sieť Facebook, články v EF novinách, rádio One, prednášky, infostánky, informáčné stretnutie študentov, podujatia v Europa Shopping Center a vo V-clube, word of mouth marketing

Pre túto náborovú kampaň bol vytvorený špeciálne tím ľudí, ktorý zastrešoval celý priebeh a podieľal sa na jej realizácií. Túto kampaň sme podporili online príbehmi našich stážistov a bývalých členov AIESEC. Chceli sme docieliť, aby to vzbudilo záujem u študentov vytvoriť ich vlastný príbeh a dobrodružstvo skrz absolvovania stáže a pod.

AIESEC BB | Výročná správa

20


Externé vzťahy Pozícia viceprezidentky zodpovednej za externé vzťahy mi v tomto roku priniesla veľa skúseností a poznatkov z praxe. Táto pozícia mi umožnila preniknúť na banskobystrický trh a vidieť, ako veci fungujú v korporátnej sfére, zlepšila som si svoje komunikačné, prezentačné a predajné schopnosti. V priebehu tohto roka som si mohla naplniť aj ciele, ktoré som si predsavzala a to získať nového partnera, ktorý by nás ako organizáciu podporil a ďalším veľmi dôležitým cieľom pre mňa bolo zorganizovanie vzdelávacej konferencie pre študentov. Moja pozícia mi umožnila pracovať nielen v tíme 6 skvelých ľudí vo výkonnej rade, ale aj viesť svoj vlastný tím. Tento rok bol pre mňa jednoznačne veľkým prínosom, ako v osobnej, tak aj profesionálnej oblasti.

Konferencia First step before CAREER

Petra Čajková Viceprezidentka NÁZORY ÚČASTNÍKOV ,,Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto konferencie. Ďakujem vám za organizovanie veľmi príjemnej a užitočnej akcie a teším sa (držím palce) na dalšie konferencie pre študentov.'’

CHARAKTER KONFERENCIE Dátum: 29.2.2012 Miesto: Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica Počet zúčastnených: 35 Jazyk konferencie: slovenčina Konferencia FIRST STEP BEFORE CAREER je vzdelávacia konferencia, ktorá bola určená pre vysokoškolských študentov najmä Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Bola prvou konferenciou, ktorú sme my ako členovia organizácie AIESEC Banská Bystrica uskutočnili s touto témou a obsahom pre študentov našej fakulty. Hlavnou úlohou bolo podnecovať účastníkov k rozvíjaniu svojich schopností, k objaveniu svojho skrytého potenciálu a ukázať im, ako sa dá popasovať s problémami alebo lepšie povedané výberovými procesmi, ktoré je potrebné absolvovať pri vstupe na trh práce. Odkaz na Záverečnú správu: http://issuu.com/zuzicka/docs/zs_fsbc2012

,,Konferencia splnila moje očakávania, som spokojná s celým priebehom, stretla som nových priateľských ľudí, vypočula som si užitočné rady a hlavne si priblížila moju predstavu o budúcnosti, čo ma motivovalo splniť si svoje ciele “ ,,Organizátori urobili veľký kus práce, konferencia bola výborná a rada prídem znova.“ ,,Kedže som nešla s prehnanými očakávaniami, predčila som ich. Ďakujem, že som tu mohla byť “ ,,Bol by som veľmi rád, aby si študenti uvedomili, ako im niečo ako táto konferencia môže pomôcť, lebo ak nebude ďalší ročník bola by to škoda.“ ,,Konferencia splnila moje očakávanie. Assessment centrá boli skvelé, ako aj pohovory, motivačný list a životopis boli hlavne z praxe. “ ,,Som veľmi spokojný s priebehom konferencie, až nadpriemerne. Konferencia splnila moje očakávania.” ,,Bola som veľmi spokojná, dobre zorganizované a super načasované.”

AIESEC BB | Výročná správa

21


Externé vzťahy Partneri AIESEC Banská Bystrica Ekonomická fakulta UMB Partner pre vzdelávanie Ekonomická fakulta je jedným z najdôležitejších partnerov našej organizácie. Od roku 1998 (vznik AIESEC Banská Bystrica) poskytuje našej pobočke kancelárske priestory, materiálno-technické zabezpečenie a ostatné priestory, ktoré využívame na prevádzkovanie kancelárie, na vzdelávacie školenia pre našich členov i pri náborových aktivitách. Vďaka veľmi dobrým vzťahom s vedením fakulty a podpore, ktorú nám poskytujú, sa môže naša pobočka rozrastať a bez problémov vykonávať svoju bežnú činnosť.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Partnerstvo pre vzdelávanie Spoločnosť vo výraznej miere prispieva k skvalitneniu výberových procesov v AIESEC Banská Bystrica a to poskytovaním odbornej pomoci počas výberových procesov do výkonnej rady pobočky. V tomto roku nás spoločnosť finančne podporila. Na konferencii First step before CAREER dodávali tréning z oblasti pohovorov.

ALFA BIO, s.r.o. Partnerstvo pre konferencie ALFA BIO, s.r.o. je našim dlhodobým partnerom. Toto partnerstvo je založené na poskytovaní unikátnych sójových výrobkov, ktoré prispievajú k zabezpečeniu našich lokálnych i národných konferencií raňajkami I desiatami. Vďaka tejto podpore sa ALFA BIO stáva známym medzi mladou generáciou na Slovensku, ktorá je ľahko prístupná na nové trendy aj v oblasti stravovania.

TIMAN s.r.o. Partner pre vzdelávanie Od roku 2008 sme v partnerskom vzťahu so spoločnosťou Timan s.r.o., pričom ide o spoluprácu v oblasti vzdelávania našich členov. Vzdelávacie tréningy doručované touto spoločnosťou zlepšujú schopnosti našich členov. Vzdelanie tak vo veľkej miere napomáha k konferencii zvyšovaniu efektivity efektivity našej našejpráce. práce.VoNa februári tohto First before CAREER tréning, ako roku step sa uskutočnil tréningdodávali na vyjednávanie a prejsť cezzručnosti. Acceessment centrá. predajné Zároveň nám poskytli odbornú pomoc pri výberových procesoch do výkonnej rady v podobe psychodiagnostického testovania. Na Onebefore rádio konferencii First step CAREER dodávali tréning, ako prejsť cez Acceessment centrá. Mediálny partner One radio ako partner AIESEC BBOne podporuje našu činnosť už od rádio roku 2008 a to poskytnutím mediálneho priestoru vo svojom Mediálny partner vysielaní, počas One radioktorý akovyužívame partner AIESEC BB podporuje našu činnosť od náborových kampaní. Prostredníctvom už rádia roku 2008 a to poskytnutím informujeme poslucháčov o možnosti vycestovania mediálneho priestoru vo svojom do zahraničia za pracovnou stážou a pozývame ich vysielaní, ktorý využívame na naše informačné stretnutia, kde sa počas môžu náborových Prostredníctvom rádia dozvedieť viac kampaní. o možnostiach, ktoré im ponúkame. informujeme možnosti vycestovania Vďaka tomutoposlucháčov partnerstvu osa dostávame bližšie k do zahraničia pracovnou stážou a pozývame ich študentom, naza ktorých nemáme dosah priamo na na naše informačné stretnutia, kde sa môžu fakultách. dozvedieť viac o možnostiach, ktoré im ponúkame. Vďaka tomuto partnerstvu sa dostávame bližšie k študentom, na ktorých nemámes.r.o. dosah priamo na DAVITAL, fakultách.

DAVITAL, s.r.o. Partnerstvo pre konferencie Spoločnosť Davital, s.r.o. sa pre konferencie stala našim partneromPartnerstvo v marci tohto roka, t.j. 2012. Spoločnosť Davital, s.r.o. sa Partnerstvo je založené hlavne na poskytovaní stala našimapartnerom marci káv, tohtoktoré roka,prispievajú t.j. 2012. kávomatov vybranýchvdruhov Partnerstvo je založené hlavne na poskytovaní k zabezpečeniu občerstvenia na našich lokálnych aj kávomatov vybraných druhov káv,tejto ktorépodpore prispievajú národných akonferenciách. Vďaka sa kDavital zabezpečeniu občerstvenia na našich lokálnych aj stáva známy nielen medzi členmi organizácie národných Vďaka tejto podpore sa ale aj našimikonferenciách. partnermi. Davital stáva známy nielen medzi členmi organizácie ale aj našimi partnermi.

AIESEC BB | Výročná správa

22


Partneri AIESEC lokálna partnerská stránka

Špeciálni partneri

Mediálni partneri

AIESEC BB | Výročná správa

23


Partneri

AIESEC BB | Výročná správa

24


Výročná správa AIESEC BB  

term 2011-2012

Výročná správa AIESEC BB  

term 2011-2012

Advertisement