Page 1

Zuzana Michalíková

PORTFÓLIO


Zuzana Michalíková Kostolec 23 017 05 Považská Teplá Dátum narodenia : Miesto narodenia : mobil : e-mail : web :

Vzdelanie

Jazykové znalosti

Počítačové zručnosti

2002 - 2011 2003 - 2011 2011 - 2015 2015 -

26. 05. 1996 Považská Bystrica +421914 122 919 zuzmichalikova@gmail.com issuu.com/zuzanamichalikova

Základná škola Považská Teplá Súkromná základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa Stredná umelecká škola Trenčín Fakulta architektúry STU Bratislava

Anglický jazyk - B1 Francúzsky jazyk - A1

AutoCAD ArchiCAD Rhinoceros SketchUp Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign V-Ray


Tvorba architektúra

Návrh urb. štruktúry - Topoľčany

01

Obnova pamiatok - Topoľčany

02

Hurbanove kasárne

03

Športová hala Blatné

04

Rodinný dom

05

Tvorba interiér

Študentská izba

06

Kuchyňa 1

07

Garsónka

08

Kuchyňa 2

09

Spálňa

10

Kúpelňa

11


STAREJ NEMOCNICE 2. PREPOJENIE AREÁLU A REKREÁCIE STAREJ NEMOCNICE A REKREÁCIE

01 Návrh ubrbanistickej š t r u k t ú r y v T o p o ľ č a n och Východiskovým bodom pre riešenie vybraného územia v Topoľčanoch je nadviazanie na súčasnú zástavbu a prepojenie areálu starej nemocnice so sútokom riek Nitra a Chotina. Tento koncept prináša spoločný verejný priestor ktorý plynulo prepája obytnú štruktúru rodinných a bytových domov. Ďaľším východiskovým bodom pre riešenie tohto územia je nové dopravné napojenie, ktoré prepája centrum mesta až po územie s potenciálom budúceho rozvoja, no tiež neďaleko situovanú základnú školu. Tento krok umožňuje lepšie organizovať priestor námestí, parkov a otvára príležitosť rastu obytnej štruktúry. Zámerom urbanistického riešenia je vytvoriť relaxačnú zónu vyššej kvality, ktorá je prirodzene zapojená do existujúceho organizmu mesta. Zelený verejný priestor veľkých rozmerov s multifukčným využitím prináša kvality, uprednostňuje mestské a praktické pred idylickým a vidieckym. Architektúra jednotlivých stavieb nie je primárnou úlohou tohto riešenia, navrhhujeme iba výškové regulovanie vo vzťahu k vytvoreniu kompaktných mestských blokových štruktúr.

1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

3. ZADEFINOVANIE TYPU BUDOV 3. ZADEFINOVANIE TYPU BUDOV

2. PREPOJENIE AREÁLU STAREJ NEMOCNICE A REKREÁCIE

4. FORMOVANIE OBYTNEJ ŠTRUKTÚRY 4. FORMOVANIE OBYTNEJ ŠTRUKTÚRY


01 Návrh ubrbanistickej š t r u k t ú r y v T o p o ľ č a n och

Celé územie prepájame dvomi hlavnými komunikačnými ťahmi smerujúcimi z centra mesta až po územie s potenciálom budúceho rozvoja. V rámci statickej dopravy okrem parkovacích plôch na teréne, vytvárame aj podzemné priestory pre parkovanie, a to priamo pod štyrmi bytovými domami, kde sa nachádza jednopodlažná podzemná garáž obsluhujúca 2 - 3 bytové domy. Vzhľadom na rozšírenie existujúcej zástavby navrhujeme novú autobusovú zastávku v oboch smeroch na našom území. Celé územie delíme na 3 funkčno - prevádzkové zóny, ktoré sa navzájom dopĺňajú ako celok vytvárajúce centrum s výrazným verejným charakterom. Centrálna časť, samotný zelený pás je navrhnutý ako otvorený verejný priestor, ktorý by mal plniť zhromažďovaciu funkciu, resp. vytvárať možnosti pre realizáciu verejných aktivít mesta. Na dotvorenie zelenej kostry mesta využívame plochy pozdĺž rieky Nitra. Návrh počíta s revitalizáciou jej toku a brehov a s vytvorením oddychových zón v odvrátených častiach štruktúry. Spoluautor - Kristína Macharová


Riešené územie sa nachádza v severnej časti lokality. Poskytuje občiansku vybavenosť vo forme nákupného centra,komunitného centra, reštaurácie alokálneho trhu pred budvoami vo forme kociek ktoré možno využiť multifunkčne. K námestiu prislúcha prírodný amfiteáter a malé pódia- je teda prisposobené na kultúrno spoločenské stretnutia a akcie.

V južnej časti riešeného územa vytvárame relaxačno - oddychovú zónu s príjemným prostredím sútoku rieky Nitra a Chotina. V tejto časti sa nachádza občianska vybavenosť, s výrazným verejným charakterom a otvoreným parterom s vybavovaním občianskej agendy priamo z námestia. Kľudovú zónu so zeleňou sme podporili kaskádovitým odstupňovaním spevnených plôch umožňujúcim stretávanie sa ľudí, diskusii na kaskádach.


PA

VL

SITUÁCIA - NAVRHOVANÝ STAV

OV

OV

A

UL

IC

A

lEGENDA

MI ER U

12

UL IC A

ST

UM

ME

RO

VA

UL

IC

A

02

11

2

1 - Informačné centrum 2 - Multifunkčná sála

3

1

3 - Historická miestnosť štummerova izba

10

4 - Galéria

Obnova pamiatok T o p o ľ č a n y

4

5 - Ubytovanie so stravovaním

9

6 - Vináreň, kaviareň 7 - Občerstvenie

5

Objekt bývalej patológie

8 - Knižnica 9 - Technické zabezpečenie areálu - odpad

6

Objekt bývalej patológie je situovaný priamo v centre historického areálu starej nemocnice, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta Topoľčany. Rozhodli sme sa použiť metódu adaptácie objektu na nové účely, čím chceme znovu prebudiť záujem, upútať pozornosť nie len obyvateľov mesta Topoľčany, ale aj milovníkov umenia, turistov z okolitých miest. Novou navrhovanou funkciou je galéria.

10- Vrátnica KONCEPT RIEŠENI

11- Občerstvenie 12 - Vrátnica

8

1224

7

Fakulta architektúry STU v Bratislave

H

Predmet :

Dva samostatne odd nevyuží

Akad. rok : 2017/2018

STU

Téma :

Študenti :

Dátum :

Levičanin Antonije

Špecializácia : Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Phd. ÚDTAOP

Vedúci práce :doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Obsah výkresu :

Situácia - navrhovaný stav

Mierka 1:1000

Č.výkresu : 11

Malý Ateliér IV. - Obnova pamiatok

+4.850

1224

1224

1347,31

KONCEPT RIEŠENIA ÚZEMIA

Dva samostatne oddelené prestory, nevyužívané podkrovie

Čiastočné odst otvor


B

B 630

630

101

118 +

0.000

+

0.000

630

A 630

A

120

+

0.000

121

+

114

118 115

115 113

116

116

117 105 106

105103

103

104

+

117

0.000

109 107 106

111

111113

+

0.000

109 108 107

108

110

110

A

A

101 - Zádveri 101 - Zádverie 102 hala - Vstupná hal 102 - Vstupná 103 103 - Recepcia - Recepci 104 - Zádveri 104 - Zádverie 105 - Šatňa105 - Šatň 106 - Prípravovň 106 - Prípravovňa 107zamestnancov - Wc pre zamestnancov - žen 107 - Wc pre - ženy 108pre - Komora pre upratovačk 108 - Komora upratovačku 109 Wc pre zamestnancov - muž 109 - Wc pre zamestnancov - mužy 110 - Sklad110 - Skla 111 - denná Kuchynka, denná miestnos 111 - Kuchynka, miestnosť 113 - Kancelári 113 - Kancelária 114návštevníkov - Wc pre návštevníkov - žen 114 - Wc pre - ženy 115návštevníkov - Wc pre návštevníkov - ZŤ 115 - Wc pre - ZŤP 116návštevníkov - Wc pre návštevníkov - muž 116 - Wc pre - muži 117 Chodb 117 - Chodba 118- Výťah 118- Výťa 120 - Sklad120 - Skla 121 -priestory Výstavné priestor 121 - Výstavné

B

B

630

104 630

114

0.000

5692

5692

121

102

102

Predmet :

Fakulta architektúry STU v Bratislave Fakulta architektúry Predmet STU v Bratislave : Akad. rok : Téma :

Téma :

ÚDTAOP

B

Vedúci práce :doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Obsah výkresu :

1.NP - navrhovaný stav

1.NP - navrhovaný stav : 13 Č.výkresu Mierka 1:100

2. NP - NAVRHOVANÝ STAV

205 202

A

206

204

205 202 206

204

+ 5.350

A

A

+ 5.350

206

B

A

Mierka 1:100

Špecializácia : ÚDTAOP

Č.výkresu : 13

lEGEND

201 - Schodisk 202 - Výťa 204 - Komora pre upratovačk 205 - Skla 206 - Výstavné priestor 207lEGENDA - Pochôdzne lávk

B

201

ST

Dátum :

Levičanin Antonije

Dátum :

Levičanin Antonije

Obsah výkresu :

201

2017/2018

STU

Špecializácia : Phd. Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Phd. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Vedúci práce :doc.

- 0.600

- 0.600

Akad. rok : 2017/2018

2. NP - NAVRHOVANÝ ST

Študenti :

Študenti :

206

lEGEND

lEGENDA

101

5693

5693

120

1. NP - NAVRHOVANÝ STA 1. NP - NAVRHOVANÝ STAV

- 0.600

- 0.600

201 - Schodisko 202 - Výťah 204 - Komora pre upratovačku 205 - Sklad 206 - Výstavné priestory 207 - Pochôdzne lávky


02 Obnova pamiatok T o p o ľ č a n y Objekt bývalej patológie Fakulta architektúry STU v Bratislave Predmet :

Akad. rok : 2017/2018

STU

Téma :

Študenti :

Dátum :

Levičanin Antonije

Špecializácia : Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Phd. ÚDTAOP

Vedúci práce :doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Dovolili sme si väčší zásah do stropnej konštrukcie, práve kvôli prispôsobeniu interiéru novej funkcii, a lepšiemu využitiu podkrovia. Stavba pochádza z 19. storočia, preto považujeme mieru našich zásahov za únosnú. Ďaľšou použitou metodikou je rekonštrukcia fasády so zohľadnením materiálu, výplní s tvaroslovím a členenia z konca 19. storočia. Rekonštrukcia je doplnená použitím novotvaru v neutrálnej výrazovej polohe s aplikáciou pravidelného rytmu – hmota výťahu. Zámerom nášho návrhu je zachovať historickú a pokojnú atmosféru smerom do nádvoria so Stummerovou izbou. Na druhej strane, smerom na juhozápad sa snažíme prepojiť objekt s exteriérovou plochou smerom k ramenu rieky Chotina. Spoluautor - Kristína Macharová

Obsah výkresu :

Axonometria

Mierka -

Č.výkresu : 29


03 kasárne

Komplex objektov Hurbanových kasární nachádzajúci sa v priamom centre Bratislavy slúžil do 19. storočia dlhé roky armáde. V súčasnosti však prešiel pod správu umeleckej komunity, a to Slovenského Centra Dizajnu. Predmetom riešenia návrhu je zbúranie starého objektu na navrhovanom mieste a vybudovanie nového objektu. Nový stavebný objekt je navrhnutý za účelom prepojenia viacerých funkcií , a to bývania, vytvorenia nových bytových jednotiek nižšieho štandardu, vytvorenia priestorov pre malé firmy s výstavnými priestormi, ateliérov, umeleckých dielní , kancelárií. Predmetom riešenia nádvoria sú navrhnuté dve zaoblené pochôdzne platá, určené na krátkodobé výstavy, stretávanie sa, relaxovanie. Platá sú v dvoch výškových úrovniach a predstavujú polosúkromné a poloverejné pochôdzne plochy.

+19.370

0/350

+3.100 13x15

0/350

+1.200 0.000

+8.500

2600 2900

+1.200

+5.800

+5.100

+11.200

2600 2900

13x15

+3.150

0.000

+8.000

+7.600

+7.050 +5.100

+9.500

+9.000

2400 2700

0/290

-0.500

2900 3200

15x16

+9.000

+13.900

2400 2700

+11.400

+16.200

2400 2700

+12.950

+17.200

2400 2700

+13.100

800

+12.900

1000

+18.180

2400

Hurbanove

+5.800

+2.900

0.000

-3.200

0.000


+9.500

+4.600

303 314 319

344

333

327

325

330

328

326

323

307

313

335

A S 6000

14000

29000

304

311

+7.150

340

306

+5.800

321

72400

2000

305

324

334

336

0

+5.800

312

338 +5.800 339

341

329

332 +5.800

+7.150

342

331

316

310 308 +5.800

343

347

315

309

345

337

346

12600

320

317

318

25000

322

348

350

301

302

+5.800

+5.800

349

+5.800

+5.800

+7.150

+3.200

B


03 Hurbanove

kasรกrne


04 Športový areál Blatné Zámerom môjho zadania školského areálu v Blatnom, bolo vyriešiť funkčné zóny väčšej exteriérovej plochy a navrhnúť chýbajúcu krytú telocvičňu. Blatné sa nachádza neďaleko Bratislavy a výstavbou sa podobá vidieckej štruktúre. Konceptom môjho návrhu bolo vytvorenie spoločnej exteriérovej plochy, kde by sa žiaci stretávali a sústreďovali počas prestávok, no aj vo volnom čase. Terén by sa plynulo prelieval smerom k telocvični a získal by formu átria, z ktorého by bol umožnený priamy výhlad do telocvične, ktorej hracia plocha sa nachádza na rovnakej výškovej úrovni ako exterierová multifunkčná plocha. Jednotlivé výškové rozdiely medzi stupňami by boli plynulo prepojené rampami a obalené do trávnatého koberca.

+6,000

0,000 -1,500 -3,000


S


04 Športový areál Blatné


S


05 Rodinný

dom

Zámerom môjho zadania školského areálu v Blatnom, bolo vyriešiť funkčné zóny väčšej exteriérovej plochy a navrhnúť chýbajúcu krytú telocvičňu. Blatné sa nachádza neďaleko Bratislavy a výstavbou sa podobá vidieckej štruktúre. Konceptom môjho návrhu bolo vytvorenie spoločnej exteriérovej plochy, kde by sa žiaci stretávali a sústreďovali počas prestávok, no aj vo volnom čase. Terén by sa plynulo prelieval smerom k telocvični a získal by formu átria, z ktorého by bol umožnený priamy výhlad do telocvične, ktorej hracia plocha sa nachádza na rovnakej výškovej úrovni ako exterierová multifunkčná plocha. Jednotlivé výškové rozdiely medzi stupňami by boli plynulo prepojené rampami a obalené do trávnatého koberca.


06 Študentská

izba


07 K u c h y ň a


08 G a r s รณ n k a


09 K u c h y ň a


10 S

p

รก

l

ลˆ

a


11 K ú p e l ň a


Zuzana MichalĂ­kovĂĄ

zuzmichalikova@gmail.com

Michalíková Zuzana  

Architecture portfolio

Michalíková Zuzana  

Architecture portfolio

Advertisement